27.07.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.3)

347. Par Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 347                  

(protokolsNr.3, 39.punkts)

Par Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata

Priekules novada pašvaldībā 2017.gada 29.jūnijā saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Edgara Darguža iesniegums Nr.2.1.4/17/1907 – S, kurā lūgts atbrīvot pārvaldes vadītāju no darba ar 31.08.2017. Iesniegumā minētais lūgums pamatots ar to, ka pārvaldes vadītāju neapmierina novadā notiekošais. Iesniegumā norādīts, ka Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma (turpmāk – Deputātu statusa likums) 15.1 pantā doto iespēju neizmantošana un palikšana amatā varētu kaitēt pārvaldes vadītāja un pašvaldības reputācijai.

            Priekules novada pašvaldībā 2017.gada 29.jūnijā saņemts E. Darguža iesniegums Nr.2.1.4/17/1907 – S, iesniegums, kurā norādīts, ka E. Dargužis četrus sasaukumus pēc kārtas no 1994. – 2009. gadam vadījis Bunkas pagasta padomi, tāpēc saskaņā ar Deputātu statusa likuma 15.1 pantu pārvaldes vadītājam ir tiesības saņemt pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā no Priekules novada pašvaldības. Iesniegumā norādīts, ka E. Dargužim līdz pensijas vecuma sasniegšanai ir trīs gadi un pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas E.Dargužis uz bezdarbnieka statusu nepretendēs un jaunas darba tiesiskās attiecības neuzsāks.

            Priekules novada pašvaldības dome, izvērtējot iesniegumā minētos lūgumus un apstākļus konstatē, ka iesniegumos minētie lūgumi ir apmierināmi.

            Saskaņā ar Darba likuma 100.panta pirmo daļu darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš.

            Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmo un otro daļu pārvaldes vadītājam, kurš atbilst šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem ir tiesības saņemt pašvaldības ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbrīvot Edgaru Darguži no Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja amata ar 31.08.2017.

1.      Piešķirt Edgaram Dargužim Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmajā daļā noteikto pabalstu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

348. Par 2007.gada Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.16 termiņa pagarināšanu x Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 348                   

(protokolsNr.3,40.punkts)

Par 2007.gada Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.16 termiņa pagarināšanu x Gramzdas pag., Priekules nov.

 2017.gada 20.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts x, dzīvojoša “x”, Gramzdas pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/1824-S, ar lūgumu pagarināt 2007.gada Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.16 termiņu par zemes vienības “Arāju ferma” nomu Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 01.augustā starp Gramzdas pagasta pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.16 par zemes vienības “Arāju ferma” 0.3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0209, Gramzdas pagastā, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš noteikts līdz 01.08.2017.

Iznomātā zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas kūts.

Jāprecizē iznomātās zemes platība no 0,3 ha uz 0,17 ha.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk- Noteikumi) 2. punktu lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un 7. punktu nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”2. un 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 01.08.2007.Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.16 noteikto termiņu par 10 gadiem, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.07.2027.;

2.2. nomas maksu gadā- 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:X., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

 

349. Par 2007.gada Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.7 termiņa pagarināšanu X, Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 349                    

(protokolsNr.3, 41.punkts)

Par 2007.gada Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.7 termiņa pagarināšanu X, Gramzdas pag., Priekules nov.

 2017.gada 27.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts X, dzīvojošas X, Gramzdā, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/1894-S, ar lūgumu pagarināt 2007.gada Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.7 termiņu par zemes vienības “Strēlnieki” nomu Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 01.augustā starp Gramzdas pagasta pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.7 par zemes vienības “Strēlnieki” 7,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0099, Gramzdas pagastā, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš noteikts līdz 01.08.2017.

Iznomātā zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas iesniedzējai piederošas ēkas.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk- Noteikumi) 2. punktu lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un 7. punktu nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”2. un 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 01.08.2007.Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.7 noteikto termiņu par 10 gadiem, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.07.2027.;

2.2. nomas maksu gadā- 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. X, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

350. Par 2007.gada Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.10 termiņa pagarināšanu X Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 350                   

(protokolsNr.3, 42.punkts)

Par 2007.gada Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.10 termiņa pagarināšanu X Gramzdas pag., Priekules nov.

2017.gada 29.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts X, dzīvojoša “X”, X pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/1904-S, ar lūgumu pagarināt 2007.gada Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.10 termiņu par zemes vienības “Pilenieki” nomu Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 01.augustā starp Gramzdas pagasta pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.10 par zemes vienības “Pilenieki” 12,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0110, Gramzdas pagastā, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš noteikts līdz 01.08.2017.

Iznomātā zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām.

Jāprecizē iznomātās zemes platība no 12,3 ha uz 14,1161 ha.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk- Noteikumi) 2. punktu lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un 7. punktu nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 01.08.2007.Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.10 noteikto termiņu par 10 gadiem, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.07.2027.;

2.2. nomas maksu gadā- 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Precizēt iznomāto zemes platību no 12,3 ha uz 14,1161 ha.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: X., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

 

351. Par adreses „Līči”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, likvidēšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 351                   

(protokolsNr.3,43.punkts)

 Par adreses „Līči”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, likvidēšanu

               Izskatot jautājumu par adreses “Līči”, Gramzdas pagasts, Priekules novads likvidēšanu tika konstatēts, ka:

Valsts adrešu sistēmā ir reģistrēta adrese- „Līči”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, adreses klasifikatora kods 105021595. Adrese piesaistīta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0468 Gramzdas pagastā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08. decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”  9.punktu- pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām un 30. punktu-beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0468 nav apbūvēta. Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā dzēsta būve.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.un 30. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Likvidēt  adresi „Līči”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, adreses klasifikatora kods 105021595.

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

352. Par 2007.gada Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.8 termiņa pagarināšanu X Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 352                 

(protokolsNr.3,44.punkts)

 Par 2007.gada Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.8 termiņa pagarināšanu X Gramzdas pag., Priekules nov.

 2017.gada  19.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts X, dzīvojoša X, X, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/2031-S, ar lūgumu pagarināt 2007.gada Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.8 termiņu par zemes vienības “Zirnīši” nomu Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 01.augustā starp Gramzdas pagasta pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.8 par zemes vienības “Zirnīši” 0.1727 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 2236, Gramzdas pagastā, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš noteikts līdz 01.08.2017.

Iznomātā zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk- Noteikumi) 2. punktu lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un 7. punktu nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

 

Deputāts Gražina Ķervija, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”2. un 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 01.08.2007.Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.8 noteikto termiņu par 10 gadiem, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.07.2027.;

2.2. nomas maksu gadā- 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. X, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

353. Par zemes ierīcības projekta „X”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 353                 

(protokolsNr.3,45.punkts)

   Par zemes ierīcības projekta  „X”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldības domē 20.07.2017. saņemts SIA ,,Metrum K”, Reģistrācijas numurs 40103606098  Liepājas biroja vadītājas Ineses Herbstas, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”X”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.X, sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „X” X, Priekules novadā, nostiprināts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 75, īpašnieks X.

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecības teritorija.

27.06.2017. X Priekules novada pašvaldībā saņēmis Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr. 2.1.4/17/829-N) nekustamā īpašuma „X”, Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „X”, X., Priekules nov.,  kadastra Nr.X, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Deputāts Rigonda Džeriņa, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Metrum K”, reģistrācijas Nr.40103603098 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „X”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 008 0015, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X sadalīšanai.

2.      Atļaut veikt zemes vienības ”X”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.X  sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 7,3 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.2

3.      Plānotajām zemes vienībām Nr.1 2,6 ha platībā , ar plānoto kadastra apzīmējumu X (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu „ X”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101.

4.      Atdalītajiem zemes gabaliem 7,3 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu X (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt nosaukumu „X” un noteikt atdalāmajiem zemes gabaliem, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101 .

5.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 Lēmums izsūtāms:

 1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

 1 eks SIA „Metrum K”: liepaja@metrum.lv

 1 eks -Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

354. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ”X”, Virgas pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 354                   

(protokols Nr.3,46.punkts)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma  ”X”, Virgas pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 2017.gada 19.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Metrum”, reģ.Nr.40003388748, Liepājas biroja vadītājas Ineses Herbstas 19.07.2017. elektroniskā vēstule, iereģistrēts  ar Nr.2.1.7/17/2035-S, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „X”., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “X” 26,7 ha kopplatībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. X, kas sastāv no vienas zemes vienības, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz X vārda (turpmāk- īpašnieks).

Īpašnieks vēlas sadalīt zemes vienību trīs zemes gabalos.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu un Priekules novada pašvaldības 2017.gada 30.maija izsniegtajiem “Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes vienībai “SX”, Priekules novads, kadastra apzīmējums X”. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA “Metrum” Liepājas birojs.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA “Metrum”, reģ.Nr.40003388748, Liepājas biroja, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”X”, kadastra Nr.X, Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X sadalīšanai trijās zemes vienībās, saskaņā ar projekta grafisko daļu (  pielikums).

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6498 004 0281, platība 3,0 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saglabāt nosaukumu un adresi „X”, X., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu X, platība 15,0 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu „X” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

4. Projektētai zemes vienībai Nr.3 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6498 004 0283, platība 8,7 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu „X” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv un SIA “Metrum”, liepaja@metrum.lv,1 eks. nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

355. Par Priekules novada pašvaldības pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 355                   

(protokolsNr.3,47.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē

             04.07.2017. ar Nr. 2-5.5/108/17 saņemta Kurzemes plānošanas reģiona vēstule “Par pašvaldību pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē”, kurā lūgts izvirzīt pārstāvjus Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē.

             Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmo dalu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt sekojošus pārstāvjus Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē:

1)      par pastāvīgo padomes locekli - Priekules novada domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku;

2)      par pastāvīgā padomes locekļa aizvietotāju – Priekules novada domes priekšsēdētaja vietnieku Ainaru Cīruli.

2.      Atļaut savienot Vijai Jablonskai pašvaldības domes priekšsēdētājas amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes pastāvīgā padomes locekļa amatu.

3.      Atļaut savienot Ainaram Cīrulim pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes pastāvīgā padomes locekļa aizvietotāja amatu.

 

356. Par Priekules novada pašvaldības pārstāvjiem Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 356                   

(protokolsNr.3,48.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības pārstāvjiem Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresā

             Priekules novada pašvaldībā saņemta  Latvijas Pašvaldību savienības 05.07.2017. vēstule ar Nr. 072017620/A982 ar aicinājumu piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresā 2017.gada 18.augustā Alūksnē.

             Saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības Statūtu 6.5.punktu kongresā pašvaldību pārstāv pašvaldības domes priekšsēdētājs un domes pilnvaroti deputāti.

            Statūtu 6.5.2.punkts nosaka, ka pašvaldībām no 5001 līdz 20 000 iedzīvotājiem ir divi pārstāvji, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pilnvarot šādus Priekules novada pašvaldības domes pārstāvjus Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresā 2017.gada 18.augustā Alūksnē:

 

1) Priekules novada domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku;

2) deputātu Ainaru Cīruli.

 

357. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 4, Priekule iegādi pašvaldības īpašumā un Pirkuma līguma noslēgšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 357                   

(protokolsNr.3,49.punkts)

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 4, Priekule  iegādi pašvaldības īpašumā un Pirkuma līguma noslēgšanu

2017.gada maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts  X un X pilnvarotās personas X, dzīvojošas X., Priekules nov., piedāvājums Priekules novada pašvaldībai noslēgt pirkuma līgumu par summu EUR 100,- (viens simts euro) nekustamā īpašuma X, Priekule iegādei, jo uz šīs zemes vienības atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un ir izbūvētas pašvaldībai piederošas dažādas komunikācijas būves.

Izskatot X, X pilnvarotās personas X piedāvājumu, tiek konstatēts, ka:

[1]  Pašvaldībai tiek piedāvāts iegādāties īpašumā zemes vienību 0,3581 ha platībā, kadastra apzīmējums X, Priekule, Priekules novads.

 [2] Zemes vienība izveidota, sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X.

[3] Uz zemes vienības atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās  ēkas un pašvaldībai piederošas inženierkomunikācijas.

    Ņemot vērā  Anitas Annas Alkarazas un Ilonas Marijas Prioras pilnvarotās personas Dzintras Krūmiņas piedāvājumu  un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  21. panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt  Pirkuma  līgumu un iegūt Priekules novada pašvaldības īpašumā zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu X  0,3581 ha platībā, par summu EUR 100,- (viens simts euro),  kas atrodas X, Priekules nov., un atdalīts no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  X, pašvaldības funkciju nodrošināšanai – organizēt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu sniegšanu un sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā.

2. Pēc Pirkuma  līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, nekustamo īpašumu iekļaut Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. X

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks.  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

1 eks. Juristei I.Avotiņai

358. Par kredītu projekta “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Gramzdas pagastā” īstenošanai

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 358                   

(protokolsNr.3,50.punkts)

 Par kredītu projekta “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Gramzdas pagastā” īstenošanai

Apstiprinot 2017.gada pašvaldības budžetu projekts “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Gramzdas pagastā” tika noteikts kā 2017.gada prioritārais projekts pašvaldībā ar plānoto summu EUR 76 000.

Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Gramzdas pagastā” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2017/28) piešķirtas pretendentam SIA “Grobiņas SPMK” par līgumcenu 57 532.35 EUR, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu. PVN sastāda 12 081.79 EUR, kopējās izmaksas 69 614.14

Projekta realizācijai nepieciešams aizņēmums EUR 69 600.00

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Noteikt projektu “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Gramzdas pagastā”  kā pašvaldības prioritāro projektu 2017.gadā.

2.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2017.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 69 600.00 (sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti  euro) Valsts Kasē uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi.

3.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

4.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

5.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2018. gada septembri.

6.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25. marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. finanšu nodaļai

359. Par nekustamā īpašuma „Kalvas ”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 27. jūlijā                                                                                                                                 

Nr. 359                   

(protokolsNr.3,51.punkts)

 Par nekustamā īpašuma „Kalvas ”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts X pilnvarotās personas X, dzīvojoša X, Grobiņa, iesniegums (Nr. 2.1.4/17/1232-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma (zeme) „Kalvas”, kadastra Nr.6446 003 0010, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Kalvas”, kadastra Nr.6446 003 0010 – 3,0948 ha platībā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, pieder Priekules novada pašvaldībai, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000556780.

Uz nekustamā īpašuma „Kalvas”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka „Kalvas”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, kadastra nr. 6446 003 0010 001, kuras pieder X.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes vienības , novērtēšanu, atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas ierosinātājs, iekļaujot izdevumus zemes pirkuma noteiktajā cenā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu „Kalvas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra  numurs 6446 003 0010, kurš sastāv no zemesgabaliem 0.73448  ha platībā un 2,75 ha platībā, par brīvu cenu. 

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. X