27.10.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 19)

64.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu S.B[:].

Priekules novada dome izskatījusi S[:] B[:], dzīvojoša {dzīvesvieta], 04.10.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/667) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, 1,3 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030118, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Daļu no zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, 1,3 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030118,  S[:] B[:] nomā kopš  2000.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kurš tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt S[:] B[:], personas kods [:], zemes gabalu 1,3 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 64460030118, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

65.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu J.B[:].

Priekules novada dome izskatījusi J[:] B[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 31.08.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 578) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, 2,1 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030156 un daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 2,5 ha platībā, apzīmējums kadastrā  64460030122, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības  vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ir ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētājās zemēs kā palīgsaimniecības zemes

Daļu no zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, 2,1 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030156 un  zemes daļu no zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 2,5 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030122, J[:] B[:] izmanto kopš  1993.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt J[:] B[:], personas kods [:], zemes gabalu 2,1 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 64460030156 un zemes gabalu 2,5 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 64460030122, ganību platību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.

       Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

66.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.B[:].

Priekules novada dome izskatījusi V[:] B[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 04.10.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 670) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, 0,81 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030118, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Zemes daļu no zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, 0,81 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030118,  V[:] B[:]  izmanto kopš  1991.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt V[:] B[:] personas kods [:], zemes gabalu 0,81 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 64460030118, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

67.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu G.J[:].

Priekules novada dome izskatījusi G[:] J[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 04.10.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 676) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 1.35 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030118, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Daļu no zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 1,35 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030118,  G[:] J[:]  izmanto kopš  2003.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt G[:] J[:], personas kods [:], zemes gabalu 1,35 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 64460030118, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

68.§ Par zemes „Jaunās attīrīšanas”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.N[:].

Priekules novada dome izskatījusi V[:] N[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 04.10.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 678) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Jaunās attīrīšanas”, 2.0 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030154,  palīgsaimniecības  vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar kadastru 64460030154, ir ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētājās zemēs kā palīgsaimniecības zemes.

Ar Priekules novada domes lēmumu zemes vienībai „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”  ar kadastra  Nr. 64460030154,  mainīts nosaukums uz „Jaunās attīrīšanas”.

Daļa no zemes  „Jaunās attīrīšanas” 2.0 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030154, V. N[:] nomā piešķirta ar 21.11.2007. Bunkas pagasta padomes lēmumu Nr.13; 5.§. Nomas līgums nav reģistrēts Bunkas pagastā, NĪN nodoklis tiek maksāts.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt V[:] N[:], personas kods [:], zemes gabalu 2,0 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Jaunās attīrīšanas, apzīmējums kadastrā 64460030154, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.

       Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

69.§ Par zemes ”Viesturi”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu D.S[:] .

Priekules novada dome izskatīja D[:] S[:],  adrese [dzīvesvieta] 10.10.2011. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/695, par zemes gabala iznomāšanu 0,3 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība „Viesturi” ar kadastra Nr.64820050021; 0,8 ha platībā pieder Priekules novada pašvaldībai pamatojoties uz zemesgrāmatu aktu (Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.107, lēmuma datums 20.11.1997.. Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt uz 5 gadiem D[:] S[;] daļu no Priekules novada domei piederošas zemes vienības „Viesturi”, kadastra Nr.64820050021, 0,3 ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

70.§ Par zemes Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu A.A[:].

Priekules novada dome izskatīja A[:] A[:],  adrese [dzīvesvieta], 28.09.2011. iesniegumu reģ. Nr.3-13/656 par zemes gabala iznomāšanu 0,01 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.64820060164; 0,8 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu (prot. Nr.9, 1.§), paredzēta zemes reformas pabeigšanai. Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009.  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt uz 1 gadu A[:] A[:] daļu no zemes reformas pabeigšanai nodota   zemes gabala ar kadastra Nr.64820060164, 0,01 ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

71.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Kalnāres”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.K[:].

Priekules novada dome izskatījusi L[:] K[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 07.10.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Kalnāres” 1,7 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980010249, Virgas pagastā, Priekules novadā, ganību (palīgsaimniecības) vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša zeme, saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008.  lēmumu 1.24.§ (protokols Nr.10).

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, ir noteikts, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5. gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz L.K[:] 07.10.2011. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] K[:], personas kods [:], pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Kalnāres1,7 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980010249, palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes vienības robežu skici.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

72.§ Par daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes „Pie Lejas Upītēm”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu L.L. L[:].

Priekules novada dome izskatījusi L[:] L[:] L[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 05.10.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes „Pie Lejas Upītēm” 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640010361, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Zemes vienība „Pie Lejas Upītēm” 1,9 ha platībā, kadastra apzīmējums Nr.64640010361 ir pašvaldībai piekrītoša zeme ar Kalētu pagasta padomes  24.11.2008. lēmumu Nr.5.§, protokols Nr.11.

L.L.L[:] jau nomā 0,6 ha no augstāk minētās zemes.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009.gada lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz L.L.L[:] iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] L[:] L[:], personas kods [:], daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes ”Pie Lejas Upītēm” 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640010361, Kalētu pag., Priekules nov.  slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis- palīgsaimniecības vajadzībām.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

73.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Pie Kalnbērziem” un „Dižāboli”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu P.Ž[:].

Priekules novada dome izskatījusi P[:] Ž[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 14.09.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošās zemes „Pie Kalnbērziem”, kadastra apzīmējums 64640040170 – 0,8 ha,   64640040328 - 0,1 ha, „Dižāboli”, apzīmējums kadastrā 64640040151- 0,8 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008.  lēmumu, protokols Nr.11, zemes vienības ar nosaukumu „Dižāboli”, kadastra apzīmējums 64640040151 un „Pie Kalnbērziem”, kadastra apzīmējums 64640040170, ir pašvaldībai piekrītoša zeme. Zemes vienība „Pie Kalnbērziem” ar kadastra apzīmējumu Nr.64640040328 ir pašvaldībai piekrītoša ar Priekules novada Domes 26.11.2009. lēmumu Nr.47.§, protokols Nr.14.

Zemes vienības „Dižāboli”, kadastra apzīmējums 64640040151, kopējā platība ir 1,3 ha.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009.gada lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz P.Ž[:] iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt P[:] Ž[:], personas kods [:], pašvaldībai piekrītošās zemes ”Pie Kalnbērziem”, kadastra apzīmējums 64640040170 - 0,8 ha, 64640040328 - 0,1 ha un „Dižāboli”, kadastra apzīmējums 64640040151 -1,3 ha,  slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis - palīgsaimniecības vajadzībām.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

74.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Starpnieki RZ”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu O. Z[:].

Priekules novada dome izskatījusi O[:] Z[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 14.09.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemi „Starpnieki RZ” 1,6 ha, kadastra apzīmējums 64640010150, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Zemes vienība „Starpnieki RZ” ar kadastra apzīmējumu Nr.64640010150 ir pašvaldībai piekrītoša zeme ar Priekules novada Domes 26.11.2009. lēmumu Nr.47.§, protokols Nr.14.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz O.Z[:] iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

.

1. Iznomāt O[:] Z[:], personas kods [:], pašvaldībai piekrītošo zemi ”Starpnieki RZ” 1,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640010150, Kalētu pag., Priekules nov.,  slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis - palīgsaimniecības vajadzībām.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

75.§ Par daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes „Pie Vīksnām”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu Z.S[:].

Priekules novada dome izskatījusi Z[:] S[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 14.09.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes „Pie Vīksnām” 1,12 ha, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 64640040094 (bijušo R.Prialgauskas zemes gabalu).

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008.  lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Vīksnām”, kadastra Nr.64640040094, ir pašvaldībai piekrītoša.

Iznomājamais zemes gabals Nr.4 (saskaņā ar zemes robežu skici).

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz Z.S[:] iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt Z[:] S[:], personas kods [:], daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ”Pie Vīksnām” 1,12 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640040094, Kalētu pag., Priekules nov.,  slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis - palīgsaimniecības vajadzībām.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

76.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Lazdenieki (Pļurpe)”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu J.R[:].

Priekules novada dome izskatījusi J[:] R[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 12.10.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Lazdenieki (Pļurpe)” 3,0 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640020051, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Zemes vienība „Lazdenieki (Pļurpe)” 3,0 ha platībā, kadastra apzīmējums Nr.64640020051 ir pašvaldībai piekrītoša zeme ar Kalētu pagasta padomes  24.11.2008. lēmumu 5.§, protokols Nr.11.

Augstāk minētā zeme J.R[:] bija iznomāta līdz 2010.gada 31.decembrim. Šo zemi J.R[:] turpina apstrādāt un piesaka platību maksājumiem.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu ir noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz J.R[:] 12.10.2011. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt J[:] R[:], personas kods [:], pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ”Lazdenieki (Pļurpe)” 3,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640020051, Kalētu pag., Priekules nov.,  slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis - palīgsaimniecības vajadzībām.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

77.§ Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu, Iesnieguma apstiprināšanu ERAF finansējumam un pašvaldības finansējuma piešķiršanu Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt SIA „PROFIN” 2011. gada oktobrī izstrādāto un iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība” Tālāk tekstā Projekts).

 

2. Apstiprināt šādu Projekta finanšu plānu:

Rādītāji

LVL

%

Finansējums, kopā

416244,78

 

t.sk.

Attiecināmām izmaksām

341184,24

 

100%

 Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts)

51177,64

15%

 ERAF finansējums

290006,60

85%

Neattiecināmām izmaksām (PVN)

75060,54

 

 Projekta iesniedzēja līdzekļi

75060,54

 

 

3. Apstiprināt šādas Projektā iekļautās komponentes:

Pasākumi

mērvienības

daudzums

U1

Jauna urbuma izbūve

komplekts

1

U2

Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve

komplekts

1

U3

Ūdensvadu rekonstrukcija

m

2608

K1

NAI izbūve (Q=25 m3/dnn)

komplekts

1

K2

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

m

133

K3

Kanalizācijas tīklu paplašināšana

m

1173

 

 

4. Realizēt Projekta tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu politiku.

 

5. Akceptēt Priekules novada pašvaldības sagatavoto iesniegumu ERAF līdzfinansējuma saņemšanai Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (1.Pielikums) un projekta budžeta kopsavilkumam (2.Pielikums).

 

6. Piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā projekta „Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai pašvaldības līdzfinansējuma daļu 51177,64 LVL attiecināmo izmaksu segšanai un 75060,54 LVL neattiecināmo izmaksu segšanai, kopā 126238,18 LVL

 

7. Nodrošināt par ERAF līdzekļiem līdzfinansētā projekta „Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu, ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē vai citā kredītiestādē  2013. gadā 300 000 LVL.

 Pielikums nr.1

Pielikums nr.2

 

78.§ Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  15.panta 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta 14.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt šādus Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutus -

1.1. Bunkas pagastā saskaņā ar pielikumu Nr.1;

1.2. Gramzdas pagastā saskaņā ar pielikumu Nr.2;

1.3. Kalētu pagastā saskaņā ar pielikumu Nr.3;

1.4. Priekules pagastā saskaņā ar pielikumu Nr.4;

1.5. Virgas pagastā saskaņā ar pielikumu Nr.5.

 

2. Ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi darbību beidz Priekules novada domes 22.09.2011. lēmums (prot.Nr.16) 9.§ „Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu”.

79.§ Par precizējumiem Priekules novada domes 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums”.

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības  ministrijas 26.10.2011. vēstuli Nr.17-Ie/16323 „Par saistošajiem noteikumiem”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Veikt šādus precizējumus Priekules novada domes 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums”:

 

15. un 16 punktā nomainīt vārdu  „vietnieki” uz  vārdu „vietnieks”.