28.09.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.6)

448. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.septembrī

Nr.448

(protokols Nr.6,  19.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      20.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/4433” par XX piederošo ēku īpašumu un iznomāto zemes īpašumu ZĀĻU IELĀ 1, Priekulē un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      28.09.2017.XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

-          par ēku īpašumu ZĀĻU IELA 1, Priekulē (kad. Nr. 6415 003 0093, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 16730) par laiku 01.01.2011. – 30.09.2017.  

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 34,12;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 18,25;

KOPĀ                                                             EUR 52,37;

 

-          par zemes īpašumu ZĀĻU IELA 1, Priekulē (kad. Nr. 6415 003 0093, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 727) par laiku 01.04.2009. – 30.09.2017. 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 124,12;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 66,75;

KOPĀ                                                             EUR 190,87.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ZĀĻU IELA 1, Priekulē, Priekules novadā (kad.nr. 6415 003 0093) par laiku 01.04.2009. – 30.09.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 158,24;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 85,00;

KOPĀ                                                                        EUR 243,24

(Divi simti četrdesmit trīs euro, 24 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

449. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.septembrī

Nr.449

(protokols Nr.6,  20.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 1.      13.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/3421” par XX piederošo nekustamo īpašumu MUCENIEKI, Bunkas pagastā un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      01.09.2017. Priekules novada pašvaldība saņēmusi informāciju (reģ.Nr. 2.1.20/17/2432-S) no zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, ka uz XX piederošo nekustamo īpašumu MUCENIEKI, Bunkas pagastā tiek vērsta piedziņa.

 

3.      28.09.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu MUCENIEKI, Bunkas pagastā (kad.Nr. 6446 006 0070, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 29379) par laiku 01.10.2016. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 5,00;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 0,34;

KOPĀ                                                             EUR 5,34;

 

-          par zemes īpašumu MUCENIEKI, Bunkas pagastā (kad.Nr. 6446 006 0070, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 29378) par laiku 01.10.2016. – 30.09.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 268,42;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 17,92;

KOPĀ                                                             EUR 286,34.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu MUCENIEKI, Bunkas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6446 006 0070) par laiku 01.10.2016. – 30.09.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 273,42;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 18,26;

KOPĀ                                                                        EUR 291,68

(Divi simti deviņdesmit viens euro, 68 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

450. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.450

(protokols Nr.6,  21.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      01.03.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/4495” par XX piederošo nekustamo īpašumu BRĪVĪBAS IELA 35, Priekulē un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietu Strautu iela 14-5, Liepāja, LV-3401.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 28.09.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      28.09.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

-          par ēku īpašumu BRĪVĪBAS IELA 35, Priekulē (kad. Nr. 6415 003 0002, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 16854) par laiku 01.01.2010. – 31.03.2017.  

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 6,94;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 3,92;

KOPĀ                                                             EUR 10,86;

 

-          par zemes īpašumu BRĪVĪBAS IELA 35, Priekulē (kad. Nr. 6415 003 0002, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 1605) par laiku 01.01.2009. – 31.03.2017. 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 76,66;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 47,54;

KOPĀ                                                             EUR 124,20.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu BRĪVĪBAS IELA 35, Priekulē, Priekules novadā (kad.nr. 6415 003 0002) par laiku 01.01.2009. – 31.03.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 83,60;

nokavējuma nauda līdz 28.09.2017. –            EUR 51,46;

KOPĀ                                                                        EUR 135,06

(Viens simts trīsdesmit pieci euro, 06 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 12.novembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 13.novembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

451. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX un viņas nepilngadīgai meitai XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.451

(protokols Nr.6,  22.punkts) 

 Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX un viņas nepilngadīgai meitai XX 

1. Priekules novada pašvaldība izskatīja XX, deklarētā dzīvesvieta XX., iesniegto iesniegumu (21.07.2017. Nr. 2.9.1/17/2051_S) par pieraksta anulēšanu no viņam piederošā īpašuma Liepājas iela 1-26, Priekule, Priekules novadā nedzīvojošo XX un nepilngadīgo meitu XX, kura minētāja īpašumā nedzīvo no 2009. gada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX īpašuma tiesības nostiprinātas Liepājas zemesgrāmatu nodaļā žurnālā Nr. 300000313799 (28.08.2002.), lēmuma datums 04.09.2002. pie zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Sniedzes Rūjas.

2.2. XX dzīvojamās telpas īres līgumu ar XX nav slēdzis.

2.3. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, kas nosaka „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, kas nosaka „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas XX un viņas nepilngadīgā meita XX minētajā īpašumā nedzīvo jau no 2009. gada pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.6. XX un viņas nepilngadīgā meita XX pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2017. gada 29. augustam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikušas.

2.7. XX 2017. gada 21. jūlija reģ. Nr. 2.9.1/17/955-N Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 21.07.2017. kvīts Nr. RR 460404581LV) par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 29.08.2017.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka Egita Ozoliņa un viņas nepilngadīgā meita būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, kas nosaka” Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu XX novadā XX, personas kods XX, un viņas nepilngadīgai meitaiXX, personas kods XX, jo minētās personas deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo astoņus gadus, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
 3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt XX un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas

 

452. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.452

(protokols Nr.6, 23.punkts)

 Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

 

1. Priekules novada pašvaldība izskatīja XX iesniegumu, kas saņemts 14.08.2017. Nr. 2.9.1/17/2228-S par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu dzīvoklī XX., nedzīvojošo XX, kurš minētāja adrese nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. SIA “Priekules nami” ar XX, dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts, 2014. gada 23. jūlijā Nr. 306.

 

2.2. XX dzīvojamās telpas īres līgumu ar XX nav slēgusi.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka:  

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas XX minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. XX ir deklarēta dzīvesvieta XX no 22.10.2014.

 

2.7. XX pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2017. gada 14. septembrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

 

2.8. XX 2017. gada 14. jūnijā, reģ. Nr. 2.9.1/17/1091-N, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR511714721LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 18.09.2017.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka XX būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu XX  XX, personas kods XX, jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
 3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt XX un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
453. Par adreses maiņu nekustamā īpašumā “Kalna Akmentiņi”, Bunkas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.septembrī

Nr.453

(protokols Nr.6,  24.punkts)

Par adreses maiņu nekustamā īpašumā “Kalna Akmentiņi”, Bunkas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par adreses maiņu nekustamā īpašumā ar nosaukumu „Kalna Akmentiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, uz zemes vienības ar  kadastra nr. 6446 001 0216.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr.14, nekustamais īpašums “Kalna Akmentiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

            Uz nekustamā īpašuma  „Kalna Akmentiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0348 atrodas Līgai Strēlei piederoša dzīvojamā māja un palīgēka ar adresi :“Akmentiņi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, klasifikatora kods - 103780354.

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu - adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka) un 9.punktu- pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0348 , likvidēt adresi : „Akmentiņi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, klasifikatora kods- 103780354.

2.      Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0348 piešķirt adresi: “Kalna Akmentiņi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

      

Lēmums izsūtāms:                                         

1eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv,

1eks. XX,

1eks. nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

454. Par nomu zemes vienībā “Darbnīcas laukums”, Bunkas pag., Priekules nov. Ievai Klāsēnai

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 28.septembrī

Nr.454

(protokols Nr.6, 25.punkts)

 

 

2017.gada 13.septembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/2520-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  Ievas Klāsēnas, dzīvojošas “Bajāri”, Bunkas pagasts , Priekules novads, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/28-2012 uz zemes vienību „Darbnīcas laukums”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0205, kadastra apzīmējumu 6446 005 0205 2,50 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu, protokols Nr.10, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Darbnīcas laukums”, Bunkas pagasts, Priekules novads , ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās zemēs.

Zeme sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0205 – 2,50  ha platībā.

Nomas līgums uz zemi „Darbnīcas laukums” ar Ievu Klāsēnu noslēgts 17.09.2012. Nomas līguma beigu  termiņš 16.09.2017.

Uz minēto zemi Ievai Klāsēnai nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

  Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Iznomāt zemes vienību „Darbnīcas laukums”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0205 2,50 ha platībā, Ievai Klāsēnai,  personas kods 190575 – 11929, dzīv. “Bajāri”, Bunkas pagasts, Priekules novads, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.oktobra  līdz 2022.gada 30.septembrim.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1eks. Ievai Klāsēnai, “Bajāri”, Bunkas pagasts, Priekules novads,  LV-3446

1 eks. Bunkas pagasta kasierei-nodokļu administratorei Ditai Puterei.

 

PIELIKUMS

 

455. Par daļu no zemes „Sandras” ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0054 , Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu L.Žvaginienei

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.septembrī

Nr.455

(protokols Nr.6, 26.punkts)

Par daļu no zemes „Sandras” ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0054  , Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu L.Žvaginienei 

Priekules novada pašvaldība izskatījusi Laimutes Žvaginienes 12.09.2017. iesniegumu  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības „Sandras”, ar apzīmējumu kadastrā 6482 002 0054, Priekules pag. Priekules nov . 2,00 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0054 Priekules pagastā, Priekules novadā nav apbūvēta un ar 17.09.2008. Priekules pagasta padomes lēmumu (prot.Nr. 9) ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Zemes lietošanas mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība –kods 0101.

Nomas līgums ar  L.Žvaginieni uz daļu no zemes „Sandras” , Priekules pag., Priekules nov., kadastra apz. 6482 002 0054  2,0 ha platībā ,noslēgts 01.01.2009.. Nomas līguma beigu termiņš 01.11.2017.. Nomas līgums slēgts ar Priekules pagasta padomi.

Nomas un nekustamā īpašuma nodokļu parādu L.Žvaginienei nav.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ar 2017.gada 2.novembri iznomāt Laimutei Žvaginienei, pers.kods. 260666 – 11919, daļu no zemes, kadastra apzīmējums  6482 002 0054  2,00 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, nosakot:

1.1. nomas maksu  5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

 Nomas  līguma termiņu līdz 2022.gada 1.novembrim saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1   eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei

1 eks. Laimutei Žvaginienei: „Gatvenieki”, Priekules pag., Priekules nov.,LV-3434.

 

PIELIKUMS

456. Par daļu no zemes „Klēts pie Zemturiem” Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.456

(protokols Nr.6,  27.punkts)

Par daļu no zemes „Klēts pie Zemturiem”  Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 2017.gada 13.septembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/2518-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes  „Klēts pie Zemturiem”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 002 0021, 0,19 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14,  nekustamais īpašums „Klēts pie Zemturiem” ar kadastra Nr. 6446 002 0,20  ha kopplatībā ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

Zemes gabals „Klēts pie Zemturiem” ir apbūvēts.

Uz zemes vienības „Klēts pie Zemturiem”, Bunkas pagastā, Priekules novadā ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0021, pēc valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem , atrodas šķūnis  ar kad. apzīmējumu 6446 002 0021 001. Būve ar nenoskaidrotu piederību.

XX vēlas iznomāt tikai to zemes daļu, kur iespējams novietot bišu stropus.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12. pantu, kas nosaka, ka līdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un ministru kabineta 31.05.2010. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu „pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, personas kods 090782-11926, daļu no zemes vienības „Klēts pie Zemturiem” 0,19 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 002 0021, slēdzot līgumu uz 5. (pieciem) gadiem , saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

3.      Nomniekam divu mēneša laikā, no lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4.      Par lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                          

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. Intaram Iesalniekam : “Zemturi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446;

1 eks. Bunkas pagasta  kasierei-nodokļu administratorei -D.Puterei.

 

PIELIKUMS

457.Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/15-2012 pagarināšanu ar Ilgu Zvinbergu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.septembrī

Nr.457

(protokols Nr.6, 28.punkts

Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/15-2012 pagarināšanu ar Ilgu Zvinbergu

 2017.gada 13.septembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/2519-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  Ilgas Zvinbergas, dzīvojošas Saules iela 10-2, Tadaiķi, Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/15-2012 uz daļu no zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118 , 1,0 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008.gada lēmumu , protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Ilgu Zvinbergu noslēgts 01.07.2012. Nomas līguma beigu  termiņš 01.07.2017.

Uz minētajām zemi Ilgai Zvinbergai nav nodokļu parādu.

            Saskaņā ar „Noteikumi par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām” (apstiprināti ar 31.10.2013.sēdes lēmumu Nr.14, protokols Nr.8)  3.2.punktu- pašvaldībai piekrītošie zemes gabali tiek iznomāti uz laiku līdz 5 gadiem un 11.punktu- nomas maksa gadā tiek noteikta 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.                   Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt, pagarinot esošo līgumu, Ilgai Zvinbergai, dzīvojošai Saules iela 10-2, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 1,00 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118, Bunkas pagastā, Priekules novadā, personīgām palīgsaimniecībām, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu, nosakot:       

              1.1. nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

              1.2. nomas līguma termiņu no 2017.gada 01.oktobra līdz 2022.gada  30.septembrim.

              1.3. papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

               2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

               3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. Ilgai Zvinbergai, Saules iela 10-2, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446;

1 eks. Bunkas pagasta  kasierei-nodokļu administratorei D.Puterei.

 

PIELIKUMS

458. Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36 B/22-2012; 3-36B/29-2012 pagarināšanu ar z/s Ziediņi-4

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.458

(protokols Nr.6, 29.punkts)

Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36 B/22-2012; 3-36B/29-2012 pagarināšanu ar z/s Ziediņi-4

 2017.gada 13.septembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/2523-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības Ziediņi-4, reģistrācijas Nr.42101015084, īpašnieces Lailas Eglītes, dzīvojošas  „Ziediņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumus Nr. 3-36/22-2012 ; 3-36B/29-2012 .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās zemēs.

Nomas līgums Nr. 3-36B/222012 ar z/s Ziediņi-4 slēgts 01.09.2012. Nomas līguma beigu  termiņš 31.08.2017.

Nomas līgums Nr. 3-36B/29-2012 ar z/s Ziediņi-4 slēgts 12.09.2012. Nomas līguma beigu termiņš 11.09.2017.

Uz minētajām zemes vienībām z/s Ziediņi-4 nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

  Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līgumu Nr.3-36B/22-2012 un Nr.3-36B/29-2012 pagarināšanu uz daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118  4,0 ha platībā ar z/s Ziediņi-4, reģistrācijas nr. 42101015084, juridiskā adrese “Ziediņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada1.oktobra  līdz 2022.gada 30.septembrim.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                          

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. Lailai Eglītei : „Ziediņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446,

1 eks. Bunkas pagasta  kasierei-nodokļu administratorei D.Puterei.

 

PIELIKUMS

459. Par zemes ierīcības projekta „Kučieri”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.459

(protokols Nr.6,  30.punkts)

   Par zemes ierīcības projekta  „Kučieri”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 

        Priekules novada pašvaldības domē 29.08.2017. saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Reģistrācijas numurs 40003783960  Liepājas biroja administratores Sarmas Čīmas, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Kučieri”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 007 0008, sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Kučieri” Priekules pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 32  , īpašnieks Gatis Ozols.

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecības teritorija.

30.05.2017. Gatis Ozols Priekules novada pašvaldībā saņēmis Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr. 2.1.4/17/731-N) nekustamā īpašuma „Kučieri”, Priekules pag., Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Kučieri”, Priekules pag., Priekules nov.,  kadastra Nr.6482 007 0008, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr.40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kučieri”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 007 0008, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0008 sadalīšanai.

2.      Atļaut veikt zemes vienības ”Kučieri”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 007 0008 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 5,80 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.2

3.      Plānotajām zemes vienībām Nr.1 1,50 ha platībā , ar plānoto kadastra apzīmējumu 6482 007 0142 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu „ Kučieri”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101.

4.      Atdalītajiem zemes gabaliem 5,80 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6482 007 0143 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt nosaukumu „Kučieru pļavas” un noteikt atdalāmajiem zemes gabaliem, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101 .

5.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”: liepaja@latvijasmernieks.lv

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

PIELIKUMS

460.Par daļu no zemes “Priekules palīgsaimn. apbūvētas” , Priekules pagasts, Priekules novads nomu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.460

(protokols Nr.6,  31.punkts)

Par daļu no zemes “Priekules palīgsaimn. apbūvētas” , Priekules pagasts, Priekules novads nomu XX

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX, iesniegums reģistrācijas Nr.2.1.4/17/2184-S, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes vienības „Priekules palīgsaimn. apbūvētas” , Kalnenieki , Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 007 00092, 0,0795 ha  platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Priekules palīgsaimn. apbūvētas” ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr. 14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar XX zemes nomas līgums uz minēto zemes vienību noslēgts 29.05.2012. , nomas līgums beidzies 01.06.2017..

Nomas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu XX nav.

            Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām’’” 11. punktu – nomas maksa par zemes nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām tiek noteikta 0,5% no kadastrālās vērtības, ja pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nav noteikusi citādāk.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, personas kods XX, zemes gabalu 0.0795 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Priekules palīgsaimn. apbūvētas, apzīmējums kadastrā 6482 007 0092, sakņu dārza vajadzībām, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.oktobra  līdz 2022.gada  30.septembrim.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. XX.

 

PIELIKUMS

461. Par 2010.gada 26.augusta Priekules novada domes lēmuma „Par samaksas noteikšanu investīciju projektu grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai” (protokols Nr.14,6.§.) atzīšanu par spēku zaudējušu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.septembrī

Nr.461

(protokols Nr.6,  32.punkts)

 Par 2010.gada 26.augusta Priekules novada domes lēmuma „Par samaksas noteikšanu investīciju projektu grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai” (protokols Nr.14,6.§.) atzīšanu par spēku zaudējušu

 

Sakarā ar to, ka vairs nav nepieciešams veikt atsevišķu grāmatvedības pakalpojumu investīcijas projektā „Vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu (Purmsātu skolas rekonstrukcija)”, ir atzīstams par spēku zaudējušu 2010.gada 26.augusta lēmums „Par samaksas noteikšanu investīciju projektu grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai” (protokols Nr.14, 6.§.)

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atzīt par spēku zaudējušu ar 2017.gada 1.septembri 2010.gada 26.augusta Priekules novada domes lēmumu „Par samaksas noteikšanu investīciju projektu grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai” (26.08.2010.protokols Nr.14, 6.§.).

  

Lēmums nosūtāms:

Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai 1 eks.

462. Par ūdens skaitītāju izmantošanu norēķinos par patērēto ūdeni

 LĒMUMS

Priekulē

 2017. gada 28.septembrī

Nr.462

(protokols Nr.6,  33.punkts)

 Par ūdens skaitītāju izmantošanu norēķinos par patērēto ūdeni

 Lai nodrošinātu kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus novadā, veidotu vienotu pakalpojumu uzskaiti un nodrošinātu Ūdenssaimniecības likuma prasības, nepieciešams noteikt ūdens patēriņa uzskaiti, izmantojot ūdens skaitītāju rādījumus, un attiecīgi aprēķinot samaksu par kanalizācijas pakalpojumiem.

Tā kā vēl joprojām norēķini par ūdenspatēriņu novadā atsevišķās vietās nenotiek saskaņā ar ūdens skaitītāju rādījumiem, tad noteikt, ka laika periodā līdz 2018.gada 1.janvārim novadā jāsakārto ūdens saimniecība tā, lai fiziskās un juridiskā personas  uzstādītu ūdens skatītājus vietās, kur tiek veikts ūdens patēriņš.

 Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Noteikt, ka Priekules novadā sākot ar 2018.gada 1.janvāri patērētā ūdens uzskaite visām fiziskām un juridiskām personām jāveic, uzstādot un izmantojot ūdens skaitītāja rādījumus.
 2. Sākot ar 2018.janvāri norēķini par patērēto ūdeni, tiek veikti saskaņā ar ūdens skaitītāju rādījumiem.
 3. Visām fiziskām un juridiskām personām, kas patērē ūdeni, izmantojot SIA „Priekules nami” un pagasta pārvalžu sniegtos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus līdz 2018.gada 1.janvārim jābūt uzstādītiem ūdens skaitītājiem.

 

Lēmums nosūtāms:

SIA „Priekules nami” 1 eks.

Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Virgas pagasta pārvaldēm pa 1 eks.

Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai 1 eks.;

Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai 1 eks.

463. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2017.gadam

 LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 28.septembrī

Nr.463

(protokols Nr.6, 34.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2017.gadam

 

              1. No 2017.gada 1.septembra ir plānotas izmaiņas Finanšu nodaļas amatu sarakstā. Pārskatīta mēnešalgu grupa un pienākumi Finanšu nodaļas vadītājam.

2. No 2017.gada 1.oktobra tiek likvidēta štata vieta Galvenais kasieris, un uz esošās bāzes izveidots amats Nodokļu administrators, grāmatvedis – kasieris. Pārskatīta mēnešalgu grupa un pienākumi galvenajai grāmatvedei un galvenā grāmatveža vietniecei.

3. 2017.gada 15.septembrī saņemts Krotes Kronvalda Ata pamatskolas Gitas Spiģeres iesniegums, kurā lūgts palielināt Krotes Kronvalda Ata pamatskolas skolotāja palīga slodzi par 0.15,  lai nodrošinātu 5-6 gadus veco bērnu grupiņas darbu  “Kuršos”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2017.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2.       Grozījumu 1. punkts stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri.

3.       Grozījumu 2. un 3. punkts stājas spēkā ar 2017.gada 1.oktobri.

 

Pielikumā: Grozījumi Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2017.gadam uz 2 lp.

 

Lēmums paziņojams elektroniski: finanšu nodaļas vadītājai; personāla vadības speciālistei.

 

PIELIKUMS

 

464. Par grozījumiem 2016.gada 31.marta sēdē apstiprinātajā „Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikumā”

 LĒMUMS

Priekulē

 2017. gada 28.septembrī

Nr.464

(protokols Nr.6,  35.punkts)

 Par grozījumiem 2016.gada 31.marta sēdē apstiprinātajā „Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikumā”

2016.gada 31.marta sēdē (protokols Nr.5, 7§.) apstiprinātais nolikums neparedz apmaksātu mācību atvaļinājumu skolotājiem. Ierosinājums mainīt šo normu.

Darba likuma 157.pants paredz:

(1) Darbiniekam, kurš, nepārtraucot darbu, mācās jebkura veida izglītības iestādē, saskaņā ar darba koplīgumu vai darba līgumu piešķir mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu vai bez tās. Ja darbiniekam noteikta akorda alga, mācību atvaļinājumu piešķir, izmaksājot vidējo izpeļņu vai neizmaksājot to.

(2) Darbiniekam valsts pārbaudījuma kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai piešķir 20 darba dienas ilgu mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu vai bez tās. Ja darbiniekam ir noteikta akorda alga, mācību atvaļinājumu piešķir, izmaksājot vidējo izpeļņu vai neizmaksājot to.

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt šādus grozījumus 31.03.2016. „Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikumā” (prot.Nr5.,7§):

1.1.   Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

44. Mācību atvaļinājumu pedagogam piešķir Darba likumā noteiktajā kārtībā:

44.1.ja pedagogs, nepārtraucot darbu, mācās jebkura veida izglītības iestādē, piešķir mācību atvaļinājumu bez darba algas saglabāšanas.

44.2. valsts pārbaudījuma kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai, saskaņojot ar izglītības vadītāju,  pedagogam piešķir 20 darba dienas ilgu mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu.

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.oktobri.

Lēmumu izsniegt: A.Purviņai, Kalētu pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Gramzdas pamatskola, Virgas pamatskola, Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas", Kalētu Mūzikas un mākslas skola, Priekules Mūzikas un mākslas skola.

 

465.Par grozījumiem 2016.gada 25.augusta sēdē apstiprinātajā „Kārtībā, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs”

 LĒMUMS

Priekulē

 2017. gada 28.septembrī

Nr.465

(protokols Nr.6, 36 .punkts)

 Par grozījumiem 2016.gada 25.augusta sēdē apstiprinātajā „Kārtībā, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs”

 Līdz šim no pašvaldības finansētais pagarinātās dienas grupas pedagogu un pirmsskolas pedagogu, kuri strādā grupiņās, kurās skolēnu brīvdienās nav bērnu, likmju aprēķināšanas modelis bija nesaprotams gan pedagogiem, gan skolas vadībai. Tāpēc tiek ierosināts tos mainīt. Ierosina pagarinātās dienas grupas pedagogiem maksāt par nostrādātajām stundām, piemērojot noteiktu stundas tarifa likmi. Pagarinātās dienas grupas skolotāja stundu tarifa likmi aprēķina, MK noteikto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi dalot ar MK noteikto pagarinātās dienas grupas skolotāja darba slodzi, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, izteiktu darba stundās mēnesī. Līdz 2017.gada 31.decembrim pagarinātās dienas grupas skolotāja stundas tarifa likme ir 5,67 euro (680 euro:(30stundas nedēļā x 4 nedēļas)). No 2017.gada 1.janvāra MK noteicis, ka pagarinātās dienas grupas skolotāja darba slodze nedēļā ir 40 stundas. Līdz ar to stundas tarifa likme būs 4,25 euro.

Ierosina pirmsskolas pedagogiem, kuri nestrādāja ar bērniem skolēnu brīvdienā, noteikt saprotamākus nosacījumus likmes un darba algas aprēķināšanai.

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt šādus grozījumus 25.08.2016. „ Kārtībā, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs” (prot.Nr15, 2):

1.1.   Izteikt 15., 17. 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

15. Pirmsskolas pedagogu darbam ar izglītojamiem līdz 5 gadu vecumam amata vienību skaitu aprēķina ievērojot, ka 1 amata vienība atbilst 40 darba stundām nedēļā:

15.1 ja izglītojamo skaits ir no 20 līdz 28, tarificē 36 kontaktstundas un 4 gatavošanās stundas nedēļā,

15.2 ja izglītojamo skaits ir no 10 līdz19, tarificē 37 kontaktstundas un 3 gatavošanās stundas nedēļā,

15.3 ja skolēnu brīvdienās izglītojamie pirmsskolas grupu neapmeklē, pedagogam tarificē tikai kontaktstundas; gatavošanās laiks tiek plānots rudens, ziemas un pavasara brīvdienu nedēļās, bet vasaras brīvdienās izglītības iestādes vadība sadarbībā ar citām novada izglītības iestādēm plāno pirmsskolas pedagogu darba grafiku darbam citā iestādē.

 

17. No pašvaldības budžeta apmaksātu pagarinātās dienas grupas pakalpojumu nodrošina līdz 19 stundām nedēļā vienai grupai, kurā ir no 10 līdz 24 izglītojamie, atbilstoši apstiprinātam pagarinātās dienas grupas darba grafikam 35 nedēļas mācību gadā, piemērojot stundu atalgojumu.

18. Ja nav cits finansējums, 2.klases skolēnu peldētapmācībai kā interešu izglītības nodarbībai piešķir līdz 2 stundām nedēļā katrai grupai no 10 līdz 15 skolēniem. Ja 2.klases skolēnu skaits ir mazāks par 10, peldētapmācībā drīkst iesaistīt 3.un 4.klašu skolēnus.

 

19. Pagarinātās dienas grupas skolotāja un interešu izglītības skolotāju stundu tarifa likmi aprēķina, dalot MK noteikto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi ar MK noteikto attiecīgā skolotāja amata darba slodzi, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, izteiktu darba stundās mēnesī.

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.oktobri.

 

Lēmumu izsniegt: A.Purviņai, Kalētu pamatskola , Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Gramzdas pamatskola , Virgas pamatskola, Priekules pirmsskolas izglītības iestāde , Dzirnaviņas" 

466. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2017.gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. augustam

 LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 28.septembrī

Nr.466

(protokols Nr.6,  37.punkts)

 Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2017.gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. augustam

 

2016. gada 25.septembrī no IZM ir saņemtas MK rīkojuma projekts par mērķdotācijas sadali 2017. gada septembrim – decembrim. Lai operatīvi varētu veikt Priekules novada pašvaldība budžeta grozījumus, ir sagatavots lēmuma projekts.

 Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2017. gada 1. septembra līdz 2018.gada 31.augustam sadalīt sekojoši:

 

Algas fonds darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Pedagogiem un atbalsta personālam

Adminis-trācijai

Kvalitātes piemaksām

Kopā

EUR

Priekules vidusskola

24227

3082

829,00

28138

6638

34776

Gramzdas pamatskola

2905

261

108,00

3274

772

4046

Kalētu pamatskola

7338

934

255,00

8527

2012

10539

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

6668

849

378,70

7896

1863

9759

Virgas pamatskola

4694

597

172,50

5464

1289

6753

KOPĀ

65873

Valsts budžetā plānots

66508

Rezerves fondā mēnesī  0,95%

635

 

2.      Ievērojot, ka izglītības iestādes administrācijai noteiktais kopējais atalgojums nevar būt lielāks kā šī lēmuma 1.punktā noteiktais, izglītības iestāžu direktoriem 2017./2018.mācību gadā apstiprināt šādu atalgojumu par 1 likmi,:

Priekules vidusskolā – 1150 EUR

Kalētu pamatskolā un Kalētu Mūzikas un mākslas skolā – 1000 EUR

Krotes Kronvalda Ata pamatskolā – 950 EUR

Priekules Mūzikas un mākslas skolā – 950 EUR

Virgas pamatskolā – 900 EUR

Gramzdas pamatskolā – 900 EUR

Purmsātu speciālā internātpamatskolā – 900 EUR

Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas" – 900 EUR

 

3.      Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

 

Algas fonds darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Pedagogiem un atbalsta personālam

Kvalitātes piemaksām

Kopā

EUR

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

2980

82,12

3062,12

722,35

3784

Gramzdas pamatskola

371

0

371

87,52

459

Kalētu pamatskola

1587

32,07

1619,07

381,94

2001

 

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

796

0

796

187,78

984

Virgas pamatskola

980

20,25

1000,25

235,96

1236

KOPĀ

8464

Valsts budžetā plānots

8634

Rezerves fondā mēnesī  1,97%

170

 

4.      Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2016.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

 

Stundu skaits

Algas fonds darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Pedagogu darba samaksai

Kvalitātes piemaksām

Kopā

EUR

Priekules vidusskola

53

1198

40

1238

292,00

1530

Gramzdas pamatskola

6

136

6

142

33,00

175

Kalētu pamatskola

18

407

3

410

97,00

507

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

17

384

21

405

96,00

501

Virgas pamatskola

11

248

13

261

62,00

323

Purmsātu speciālā internātpamatskola

10

260

11

271

64,00

335

Priekules Mūzikas un mākslas skola

7

158

3

161

38,00

199

Kalētu Mūzikas un mākslas skola

4

91

0

91

21,00

112

KOPĀ

126

2856

97

2953

696,61

3682

Valsts budžetā plānots

 

 

 

 

3649,61

3682

 

5.      Izglītības vadītājai A.Purviņai veikt darba samaksas un piemaksu aprēķina atbilstības kontroli, apstiprinot tarifikāciju.

467. Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts no 2017.gada 1.septembra

 LĒMUMS

Priekulē

 2017. gada 28.septembrī

Nr.467

(protokols Nr.6, 38 .punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts no 2017.gada 1.septembra

                       Atbilstoši izstrādātājai 2016.25.08. Kārtībai, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada izglītības iestādēs, nepieciešams apstiprināt precizējumus štatu sarakstā. Štatu saraksts izveidots pamatojoties uz izglītojamo skaitu, kas ir ievadīti Valsts izglītības informatizācijas sistēmā 2017.gada 1.septembrī.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2017.gada 1. septembra Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

 Pielikumā: Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts no 2017.gada septembra.

 

 Lēmumu izsniegt: A.Purviņai, , grāmatvedībai, Priekules vidusskolai, Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas" , Krotes Kronvalda Ata pamatskolai , Kalētu pamatskolai, Gramzdas pamatskola, Virgas pamatskolai, Priekules Mūzikas un mākslas skolai, Kalētu Mūzikas un mākslas skolai.