28.09.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.6)

468. Par Priekules novada apbalvojuma piešķiršanu Svetlanai ZAŠE-ZASAI sakarā ar Kalētu tautas nama 60.gadu jubileju

 LĒMUMS

Priekulē

 2017. gada 28.septembrī

Nr.468

(protokols Nr.6, 39 .punkts)

 Par  Priekules novada apbalvojuma piešķiršanu Svetlanai ZAŠE-ZASAI sakarā ar Kalētu tautas nama 60.gadu jubileju

 

Pamatojoties uz 2016.gada 24.novembra noteikumu‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ 4.un 5.punktu, un Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      Piešķirt apbalvojumu  ATZINĪBAS RAKSTS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 50.00) Svetlanai ZAŠE-ZASAI par kultūras dzīves bagātināšanu Kalētu pagasta kultūras un izglītības iestādēs 25 gadu garumā un sakarā ar Kalētu Tautas nama 60 gadu pastāvēšanas jubileju. 

469.Par Priekules novada apbalvojumu piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 28.septembrī

Nr.469

(protokols Nr.6,  40.punkts)

 Par Priekules novada apbalvojumu piešķiršanu

 Pamatojoties uz Ineses Kudumas iesniegumu (saņemts 2017.gada 19.septembrī, reģ.nr. 2.1.3/17/2595-s), Rutas Balodes ierosinājumu un 2016.gada 24.novembra noteikumu ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ 4.un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Piešķirt apbalvojumu GODA RAKSTS un naudas balvu 75 EUR Inesei Kudumai par mūža ieguldījumu jauniešu izglītošanā un Kalētu pamatskolas izaugsmē, sagaidot skolas 135 gadu jubileju.

2.      Piešķirt apbalvojumu GODA RAKSTS un naudas balvu 75 EUR Elenai Budriķeinei par mūža ieguldījumu jauniešu izglītošanā un Kalētu pamatskolas izaugsmē, sagaidot skolas 135 gadu jubileju.

3.      Piešķirt apbalvojumu GODA RAKSTS un naudas balvu 75 EUR Mārītei Sergejevai par mūža ieguldījumu jauniešu izglītošanā un Kalētu pamatskolas izaugsmē, sagaidot skolas 135 gadu jubileju.

4.      Piešķirt apbalvojumu GODA RAKSTS un naudas balvu 75 EUR Irinai Erhardei par mūža ieguldījumu jauniešu izglītošanā un Kalētu pamatskolas izaugsmē, sagaidot skolas 135 gadu jubileju.

5.      Piešķirt apbalvojumu ATZINĪBAS RAKSTS un naudas balvu 50 EUR Ivetai Tuskenai par apzinīgu un rezultatīvu darbu un  sagaidot Kalētu pamatskolas 135 gadu jubileju.

6.      Piešķirt apbalvojumu ATZINĪBAS RAKSTS un naudas balvu 50 EUR Agritai Otaņķei par apzinīgu un rezultatīvu darbu un  sagaidot Kalētu pamatskolas 135 gadu jubileju.

7.      Piešķirt apbalvojumu ATZINĪBAS RAKSTS un naudas balvu 50 EUR Guntai Ziemelei par radošu darbu iesaistot jauno paaudzi latviskā mantojuma izzināšanā, vides izglītības aktivitātēs un Mazpulku darbā un sagaidot Kalētu pamatskolas 135 gadu jubileju.

8.      Piešķirt apbalvojumu ATZINĪBAS RAKSTS un naudas balvu 50 EUR Olgai Kivleniecei par mūža ieguldījumu jauniešu izglītošanā un Kalētu pamatskolas izaugsmē, sagaidot Kalētu pamatskolas 135 gadu jubileju.

9.      Piešķirt apbalvojumu ATZINĪBAS RAKSTS un naudas balvu 50 EUR Astrīdei Mažaikai par mūža ieguldījumu jauniešu izglītošanā un Kalētu pamatskolas izaugsmēsagaidot Kalētu pamatskolas 135 gadu jubileju.

 

Lēmums nosūtāms - Kalētu pamatskolas direktorei un pašvaldības grāmatvedībai.

470.Par Priekules novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017. gada 28.septembrī

Nr.470

(protokols Nr.6,  41.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu

 Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu:

  “207.pants. Administratīvo komisiju izveidošanas kārtība

Pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās pašvaldības dome uz savu pilnvaru laiku.”,

ir nepieciešams uz attiecīgās pašvaldības domes pilnvaru laiku apstiprināt Priekules novada pašvaldības administratīvo komisiju.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  24.punktu un Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.17/2 „Priekules novada pašvaldības nolikums” 19.2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izveidot Priekules novada pašvaldības Administratīvo komisiju 7 locekļu sastāvā.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības Administratīvo komisiju šādā sastāvā:

2.1. Ināra Avotiņa komisijas priekšsēdētāja;

2.2. Agrita Driviņa

2.3. Mārīte Gertnere

2.4. Dace Putniņa

2.5. Anitra Šneidere

2.6. Inta Taučus

2.7. Dace Vanaga

            3.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Izsūtāms: Administratīvās komisijas priekšsēdētājai; Visiem komisijas locekļiem.

 

471. Par adreses piešķiršanu telpu grupām ēkā “Brūzis”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017. gada 28.septembrī

Nr.471

(protokols Nr.6, 42 .punkts)

Par adreses piešķiršanu telpu grupām ēkā “Brūzis”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 Izskatot jautājumu par adreses piešķiršanu telpu grupām ēkā “Brūzis”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, tika konstatēts, ka:

Nekustamā īpašuma “Brūzis”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6464 001 0244, sastāvā ietilpst divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.

Telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem 6464 001 0244 001 017, 6464 001 0244 001 018, 6464 001 0244 001 019 un 6464 001 0244 001 020 nav piešķirta adrese.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 2.10. apakšpunktam adresācijas objekts ir telpu grupa. un 9.punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.10.apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt adreses ēkas “Brūzis”, kadastra apzīmējums 6464 001 0244 001, Kalētu pagastā, sekojošām telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem:

1.1. - 6464 001 0244 001 017- “Brūzis”- 17, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;

1.2. - 6464 001 0244 001 018- “Brūzis”- 18, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;

1.3. - 6464 001 0244 001 019- “Brūzis”- 19, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;

1.4. - 6464 001 0244 001 020- “Brūzis”- 20, Kalēti , Kalētu pag., Priekules nov.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv, 1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

472.Par zemes nomu daļā no zemes vienības “Apbūvētas zemes”, Priekules pag., Priekules nov. XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017. gada 28.septembrī

Nr.472

(protokols Nr.6, 43.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības “Apbūvētas zemes”, Priekules pag., Priekules nov. XX

 2017.gada 15.augustā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 17/ 2239-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 10/2012 uz zemi  „Apbūvētas zemes”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 001 0004, kadastra apzīmējumu 6482 003 0053 6,4 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Apbūvētas zemes”, Priekules pagasts, Priekules novads, ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās zemēs.

Zeme sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0053 – 8,40 ha platībā.

Nomas līgums uz daļu no zemes „Apbūvētas zemes” ar XX noslēgts 01.04.2012. Nomas līguma beigu  termiņš 01.04.2017.

Uz minēto zemi XX nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.                        Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne,  Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Iznomāt daļu no zemes vienības „Apbūvētas zemes”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr.  6482 001 0004 6,40 ha platībā, XX, personas kods  XX, dzīv. XX, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.oktobra  līdz 2022.gada 30.septembrim.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

3.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. XX.

 

PIELIKUMS

473.Par Dzīvojamās īres tiesību piešķiršanu Galvenā ielā 7, dz.Nr.12, Priekulē, XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 28.septembrī

Nr.473

(protokols Nr.6, 44 .punkts)

 Par Dzīvojamās īres tiesību piešķiršanu Galvenā ielā 7, dz.Nr.12, Priekulē, XX

 

1.2017.gada 21.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX pers. kods XX, iesniegums (ind. 2.1.5/17/2306-S) ar lūgumu pārslēgt Dzīvojamās telpas īres tiesību līgumu dzīvoklim Galvenā ielā 7 dz. Nr.12, Priekulē, Priekules novadā, sakarā ar vīra XX nāvi.

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Dzīvojamās telpas beztermiņa īres līgums Galvenā ielā 7 dz.Nr.12, kopš 1999.gada 7.janvārī noslēgts ar  XX, pers. kods XX.

2.2.XX minētajā dzīvoklī deklarējusi savu dzīvesvietu kopš 25.07.2012. Deklarētajā adresē dzīvo viena.

2.3. Īres, apsaimniekošanas un komunālie parādi nav.

 

3.Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne,  Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Toms Šteins, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt XX īres tiesības uz divistabu dzīvokli Galvenā ielā 7 dz.Nr.12, ar kopējo platību 40,5 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 26,90 m²

     2. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams uz nenoteiktu laiku.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. Īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Lēmumu var pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas tiesā.

6. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

474.Par dzīvojamās telpas piešķiršanu Raiņa ielā 31, dz.Nr.2/4, Priekulē, XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017. gada 28.septembrī

Nr.474

(protokols Nr.6,  45.punkts)

 Par dzīvojamās telpas piešķiršanu Raiņa ielā 31, dz.Nr.2/4, Priekulē, XX

 

1. 2017.gada 24.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind.2.1.5/17/2350-S) ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Raiņa ielā 31 dz. Nr. 2/4, Priekule, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX deklarējis dzīvesvietu, Raiņa iela 31-10, Priekule, Priekules novads.

2.2. XX strādā SIA „Kurzemes gaļsaimnieks”. Dzīvokļa apsekošanu veica XX ģimenes locekle. Dzīvokļa remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.3. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta SIA “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”. Dzīvoklis ir brīvs kopš 31.07.2017.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne,  Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Toms Šteins, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz divistabu dzīvokli Raiņa ielā 31 dz. Nr. 2/4, Priekule, Priekules novads ar kopējo platību 41,20 m², tai skaitā dzīvojamā platība 31,40 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

475.Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Miera ielā 4, dz.Nr.19, Gramzdā, XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 28.septembrī

Nr.475

(protokols Nr.6,  46.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Miera ielā 4, dz.Nr.19, Gramzdā, XX

2017.gada 21.septembrī Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX, p/k.XX, dzīvojošas XX, (turpmāk – Iesniedzējs), iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Miera ielā 4– dz.19, Gramzdā, Priekules nov., LV – 3486.

 

Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

[1] Iesniedzējs deklarējis dzīvesvietu XX no 05.09.2011.

[2] Iesniedzējs nav atzīstams par personu, kura tiesīga saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, līdz ar to konstatējams, ka Iesniedzējs pretendē uz brīvo dzīvokli.

 [3] Iesniedzējs ar dzīvokli Miera ielā 4 – dz.19, ir iepazinies un nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem. Īres un komunālos maksājumus turpmāk apņemas maksāt godprātīgi.

[4] Piešķiramais dzīvoklis uz iesnieguma izskatīšanas brīdi ir brīvs. Informācija par to izvietota atbilstoši Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īres pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 2.punktam.

[5 Iesniedzējam nav konstatētas parādsaistības pret Priekules novada pašvaldību un tās iestādēm un uzņēmumiem, kā arī nav konstatēts, ka varētu pastāvēt citi apstākļi vai šķēršļi dzīvokļa piešķiršanai atbilstoši normatīvajiem aktirm.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu,atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne,  Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Toms Šteins, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt XX īres tiesības dzīvoklim Miera ielā 4 - dz.19, Gramzdā ar kopējo platību 35,70 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 15,00 m².

2. Noteikt pirmo īres tiesību termiņu 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo, īres līguma termiņam beidzoties.

3. Noslēgt īres līgumu ar XX par šā lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes  lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

          4. Uzdot kontroli pār lēmuma izpildi Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dz. Kudumam.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX.

Gramzdas pagasta pārvaldei Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV – 3486. 

476.Par Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 28.septembrī

Nr.476

(protokols Nr.6, 47.punkts)

Par Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas apstiprināšanu

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 29.08.2013. iepirkumu komisijas nolikuma 2.punktu pašvaldības dome ar lēmumu izveido iepirkumu komisiju ne mazāk kā 5 locekļu sastāvā.

            Ņemot vērā, ka iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Patricija Andersone  04.09.2017. ir lūgusi atbrīvot no pienākumu pildīšanas Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā, ir nepieciešams apstiprināt iepirkumu komisiju jaunā sastāvā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Vizma Garkalne,  Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Toms Šteins, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

    1.  Atbrīvot no Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas sekojošu komisijas locekli:  

1.1.Patricija ANDERSONE, komisijas priekšsēdētāja.

 

2.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisiju šādā sastāvā:

2.1.Linda GŪŽA, komisijas loceklis;

2.2.Juris DŽERIŅŠ, komisijas loceklis;

2.3.Aija MICKUS, komisijas loceklis;

2.4.Olga NIEDOLA, komisijas loceklis;

2.5.Ilze SOKOLOVSKA, komisijas loceklis.

 

3.      Noteikt, ka komisija no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju, komisijas priekšsēdētāja vietnieku un komisijas sekretāru.

4.      Atbildīgam darbiniekam par amatpersonu deklarācijām Ivetai Juškevičai informēt Valsts ieņēmuma dienestu par grozījumiem domes valsts amatpersonu sarakstā likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajā kārtībā.

5.      Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Izsūtāms: I.Juškevičai 1 eks., katram komisijas loceklim pa 1 eks.

477. Par dāvinājumu Gramzdas evaņģēliski luteriskai draudzei

LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 28.septembrī

Nr.477

(protokols Nr.6,  48.punkts)

  Par dāvinājumu Gramzdas evaņģēliski luteriskai draudzei

 Gramzdas pagastā 1567.gadā tika uzcelta luterāņu baznīca, kas bija veidota no koka ar salmu jumtu.

1864.gadā dievnams pārbūvēts un paplašināts, iegūstot akmens un ķieģeļu  sienas un kārniņu jumtu.

Otrā pasaules kara laikā dievnams vispirms nodedzināts un pēc tam sagrauts pavisam.

2004.gadā uzsākti dievnama atjaunošanas darbi un šobrīd ir atjaunots tornis un daļai no ēkas uzlikts dakstiņu jumts.

Gramzdas evaņģēliski luteriskā draudze ne tikai veikusi milzīgu darbu dievnama atjaunošanā, tā arī ieguldījusi spēkus apkārtnes sakārtošanā un padarījusi pievilcīgu Gramzdas pagasta apkārtni.

Dievnama atjaunošanā piesaistīts Eiropas fondu finansējums.

Dievnams ieguvis pievilcīgu izskatu un kļuvis par tūristu iecienītu vietu un interesantu vēstures uzziņas objektu Priekules novadā.

Priekules novada pašvaldības dome atzinīgi novērtē Gramzdas evaņģēliski luteriskās draudzes nesavtīgo darbu Latvijas sakrālā mantojuma saglabāšanā, Gramzdas dievnama atjaunošanā un pagasta vides sakārtošanā un sveic draudzi 450.gadskārtā ar naudas dāvinājumu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Vizma Garkalne,  Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Toms Šteins, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  2 (Inese Meļķe, Arnis Kvietkausks); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

             1.Sveikt Gramzdas evaņģēliski luterisko draudzi, reģ.Nr. 99500002555, adrese: Skolas iela 9, Gramzdas pagasts, Priekules novads 450.gadskārtā ar naudas dāvinājumu EUR 450.- (četri simti piecdesmit euro).

             2.Dāvinājumu EUR 450.- ieskaitīt Gramzdas evaņģēliski luteriskās draudzes AS SEB kontā LV04 UNLA 0050 0180 67708.

 

 

Lēmums izsūtāms:  1 eks. Izpilddirektoram, 1 eks. Finanšu nodaļai, 1.eks. Gramzdas ev. lut. draudzei