26.05.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.10)

20. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu H.Ķ. par zemes „Mazdārziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomu

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts H.Ķ., iesniegums ar lūgumu pagarināt 01.06.2011.zemes nomas līguma Nr.11/2012 termiņu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0160 nomu, Gramzdas pagastā.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 01.06.2011. Zemes nomas līgumā Nr.11/2012, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un H.Ķ., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2021.gada 31.maijam, izsakot līgumu jaunā redakcijā, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. H.Ķ.,[:], Gramzdas pag., Priekules nov.,LV3487;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 20.pielikums – lēmums ‘’Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu H.Ķ. par zemes „Mazdārziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomu’’.

21. Par nekustamā īpašuma „Aijas”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.Č.

 V.Jablonska -saņemts A. Č. iesniegums ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu „Aijas” 8,1232 ha kopplatībā,  kurš sastāv no trim zemes vienībām:  2,3 ha, 2,9232 ha un apbūvēta zemes vienība „Īrisi” 2,9 ha, Gramzdas pagastā.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A.Č., personas kods [:], par nekustamā īpašuma „Aijas”, Gramzdas pagastā, sastāvošu no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 6458 002 0152- 2,3 ha, 6458 002 0195- 2,9232 ha un apbūvēta zemes vienība, kadastra apzīmējums 6458 002 0054-2,9 ha, nomu, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.05.2026.;

2.2. nomas maksu gadā- 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. Č.,[:], Gramzdas pag., Priekules nov., LV3487;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 21.pielikums – lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma ‘’Aijas’’, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.Č.’’ un 1., 2.grafiskie pielikumi.

22. Par daļu no zemes „Baļi”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.Ņ.

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts A.Ņ. iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes „Baļi” 0.3 ha platībā  Gramzdas pagastā ēku uzturēšanai.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.² punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt ar 01.06.2016. A.Ņ., personas kods [:], daļu no zemes vienības „Baļi” 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0065, Gramzdas pag., ēku uzturēšanai, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.05.2026.;

2.2. nomas maksu gadā- 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Zemes nomas līgumā paredzēt punktu, ka līgums var tikt vienpusēji izbeigts, ja ēkas īpašumā iegūst cita persona.

4. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A.Ņ.,[:], Gramzdas pag., Priekules nov.,LV3487;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 22.pielikums – lēmums ‘’ Par daļu no zemes ‘’Baļi’’, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.Ņ.’’ un grafiskais pielikums.

23. Par zemes „Jaungrunti”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu G.T.

 V.Jablonska-pašvaldībā saņemts G.T. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības „Jaugrunti” ar kadastra apzīmējumiem: 6458 003 0125- 2,8 ha un 6458 003 0126- 7,3 ha, Gramzdas pagastā.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt ar 01.06.2016. G. T., personas kods [:], zemes vienības „Jaungrunti” ar kadastra apzīmējumiem 6458 003 0125- 2,8 ha un 6458 003 0126- 7,3 ha, Gramzdas pagastā, uz 5 gadiem, lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. G. T.,[:], Gramzdas pag., Priekules nov.,LV3487;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 23.pielikums – lēmums ‘’ Par zemes ‘’Jaungrunti’’, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu G.T.’’ un grafiskais pielikums.

24.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar B.Š. zemes Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts B. Š., aizgādņa I. Š.  iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi ēku/būvju īpašuma Dārza iela 7 uzturēšanai un atsavināt zemes gabalu. Uz zemes vienības atrodas ēku/būvju īpašums Dārza iela 7, kurš pieder B. Š. I.Š. lūdz atsavināt zemes vienību. Zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt ar 01.06.2016. zemes nomas līgumu ar B. Š. aizgādni I. Š., personas kods [:],  par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Dārza iela 7  0,1494 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0192, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.05.2026.

2.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4. Uzdot zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5.  Jautājumu par zemes atsavināšanu skatīt pēc zemes vienības instrumentālās uzmērīšanas un reģistrēšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

6. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”  11. pantu- ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I.Š.,[:], Virgas pag., Priekules nov., LV-3485.

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai

1 eks. juristei I.Avotiņai

 

Pielikumā: 24.pielikums – lēmums ‘’ Par zemes nomas līguma slēgšanu ar B.Š. zemes Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu’’ un grafiskais pielikums.

25. Par „Bunkas kultūras nams” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā telpu nomu M.K.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts M.K. iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpu 70.2 m2 platībā. Nomas telpas atrodas „Bunkas kultūras namā”,  Bunkas pag.

 

M.K. līdz šim nav nomājusi telpas no Priekules novada pašvaldības .

M.K. telpa nepieciešama Priekules novada pašvaldības rīkotajā projektā „Kultūras iniciatīva Priekules novadā’’.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, M.Kaņevskas iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.   Noslēgt nomas līgumu ar M.K. pēc projekta apstiprināšanas  par telpu, otrajā stāvā, ēkā „Bunkas Kultūras nams”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0233 001 70.2 m2 nomu (skat. pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar dzeltenu līniju) biedrības vajadzībām, nosakot:

2.                                    - Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot.Nr.8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.                              - Nomas termiņu no 2016.gada 1.jūnija 2016. gada 20.oktobrim.

4.                              Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.                              Uzdot Priekules novada nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei;

1 eks. M.K.:[:], Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430;

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 25.pielikums – lēmums ‘’ Par „Bunkas kultūras nams” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā telpu nomu M.K.’’ un grafiskais pielikums.

26. Par pašvaldībai piekritīgās zemes „Kārkli ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu D.S.

 V.Jablonska-Priekules novada pašvaldībā saņemts D.S. iesniegums  ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemi „Kārkli ” Bunkas pagastā 4.30 ha  platībā.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt zemi „Kārkli”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0166  4.30 ha  platībā,  D.S.  personas kods [:], dzīv.[:], Bunkas pagasts, Priekules novads, (pielikums):

-   nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

-    nomas līguma termiņu no 2016.gada 01.jūnija līdz 2021.gada  31.maijam.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2. Uzdot Bunkas pagasta zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms:                                         

   1 eks. D. S. –[:],  Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446,

   1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikumā: 26.pielikums – lēmums ‘’Par pašvaldībai piekritīgās zemes  „Kārkli ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu D.S.’’ un grafiskais pielikums.

27. Par daļu no zemes „Reiņi” , Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu A. K.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts  A. K., dzīvojoša [:], Liepājā, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes „Reiņi”, Bunkas pagastā, 1.30  ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Iznomāt daļu no zemes „Reiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 007 0061, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0061 1.30 ha  platībā lauksaimniecības vajadzībām A.K., dzīv. [:], Liepāja, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2016.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 31.maijam,

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Nomas līgumā iekļaut punktu, kas nosaka, ēku īpašnieku pieteikuma gadījumā, nomas līgums tiek pārtraukts.

3.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.

4.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                          

1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. A.K.:[:], Liepāja, LV-3414.

 

Pielikumā: 27.pielikums – lēmums ‘’Par daļu no zemes ‘’Reiņi’’, Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu A.K.’’ un grafiskais pielikums.

28. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ”Slaucēji”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., „Dzirnavas”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 V.Jablonska- ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. sēdes lēmumu, (prot. Nr.11), zemes vienībām - „Slaucēji” 0.70 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0336 un „Dzirnavas” 0.60 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0292, ir noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

 

Likums “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.pants nosaka, kaValsts un pašvaldību zeme ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vai attiecīgās pašvaldības vārda, pamatojoties uz dokumentiem, kas norādīti likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"”.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.pantu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            

1.     Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienības:                 „Slaucēji”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 001 0336, 0.70 ha platībā un „Dzirnavas”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr. 6446 001 0292 , kas atrodas pašvaldības bilancē un valdījumā, saskaņā ar pielikumu, izkopējamu no Bunkas pagasta kadastra  kartes . 

   2. Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam E.Dargužim un zemes lietu speciālistei I.Lācītei veikt visas nepieciešamās formalitātes zemesgabalu “ Slaucēji” un „Dzirnavas” reģistrēšanai zemesgrāmatā.

  3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no   pašvaldības budžeta līdzekļiem.

  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums izsūtāms: 1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei; 1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei

 

Pielikumā: 28.pielikums – lēmums ‘’Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ”Slaucēji”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., „Dzirnavas”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda’’ un 1.,2. grafiskais pielikums.

29. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 29.10.2015.lēmumā (protokols Nr. 15) 32.§ „Par zemes vienības ar kadastra Nr.6482 003 0089 iznomāšanu A.D. Priekules pag., Priekules novadā”.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts Zemes lietu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegums ar lūgumu precizēt Priekules novada pašvaldības domes 29.10.2015. lēmumu (protokols Nr.15) 32.§ „Par zemes vienības ar kadastra Nr.6482 003 0089 iznomāšanu A.D. Priekules pag., Priekules novadā”.

 

                  Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt šādus grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 29.10.2015. lēmumā (prot. Nr.15) 32.§ „Par zemes vienības ar kadastra  Nr. 6482 003 0089 iznomāšanu A.D. Priekules pag., Priekules novadā”:

1.1. Lemjošās daļas 2.punktu izteikt šādā redakcijā: Noteikt nomas maksu  1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

 Nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 30.aprīlim, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

        2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei;

1 eks. A. D. :[:], Priekule, Priekules novads, LV-3434.

 

Pielikumā: 29.pielikums – lēmums ‘’Par  grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 29.10.2015.lēmumā (protokols Nr. 15) 32.§ „Par zemes vienības ar kadastra Nr.6482 003 0089 iznomāšanu A.D., Priekules pag., Priekules novadā’’ un grafiskais pielikums.

30. Par nekustamā īpašuma [:] , Priekules pag., Priekules nov. , sadalīšanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts iesniegums ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu [:],  Priekules pagastā, divos atsevišķos īpašumos.

 

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:] kadastra Nr.[:] Priekules pagasts, Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  [:] saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu..

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu „Avoti” un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. A. R. :[:], Priekules pagasts, Priekules novads,  LV-3434,

1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401,

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikumā: 30.pielikums – lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma [:], Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu’’ un grafiskais pielikums.

31. Par nekustamā īpašumā daļas Raiņa iela 15, Priekule, Priekules nov. atsavināšanu un zemes ierīcības projekta uzsākšanu

 V.Jablonska- - Priekules novada pašvaldībā saņemts A. K. iesniegums ar lūgumu atļaut atsavināt no  īpašuma Raiņa iela 15, Priekule,  2500 m²  platībā.

 

             Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma   7.pantu, 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 “ Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu,  Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (Apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. lēmumu (prot.Nr.13,6.§), atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam, kas atrodas Raiņa ielā 15, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 006 0059, atdalot  zemes vienības daļu   2500 m² (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā) saskaņā ar grafisko  2.pielikumu

2. Projektētajai    zemes vienības daļai  (2500 m²)   projektu izstrādāt uz saskaņota topogrāfiskā plāna ne vecāka par vienu gadu.

3. Paliekošajai zemes vienības daļai  topogrāfiju neizstrādāt.

4.  Paliekošajam zemes gabalam saglabāt adresi Raiņa iela 15,  Priekule, Priekules novads,   kods valsts adrešu reģistrā –    102211877 un zemes lietošanas mērķi - Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa – kods 0501.

5.Zemes ierīcības projektā norādīt zemesgabala platību m², adresi, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, iespējamos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, servitūtus un aizsargjoslas atbilstoši Priekules novada teritorijas plānojumam 2015.-2026.gadam noteikumiem un 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.

6.Zemesgabala ierīcības projektu uzdot izstrādāt licencētai firmai (licence pievienojama zemes ierīcības projektam”.

7.Zemes ierīcības projektu saskaņo ar 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktā minētajām institūcijām.

8.Pēc zemes ierīcības projekta akceptēšanas, nekustamo īpašumu speciālistēm sagatavot lēmumprojektu par adreses piešķiršanu projektētajai  zemesgabalam, lietošanas mērķa noteikšanu, apgrūtinājumu uzlikšanu, kas tiek apstiprināts pašvaldības domes sēdē.

9.Apstiprināt nekustama īpašuma – Raiņa  iela 15A,  Priekule, Priekules nov.,- darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei (1.pielikumā).

10. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

 

 Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

 Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Pielikumā: 31.pielikums – lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 15, Priekule, Priekules nov. atsavināšanu un zemes ierīcības projekta uzsākšanu’’ un grafiskais pielikums.

 

32. Par zemesgabala nomas līguma pārtraukšanu K.Ķ. un zemes nomas līguma noslēgšanu ar U. Ķ. par zemesgabala nomu Liepājas ielā 9B, Priekulē

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts U.Ķ.,  dzīvojošs [:], Liepāja,     iesniegums, kurā lūgts  noslēgt zemes nomas līgumu  garāžas  Liepājas iela 9B, Priekulē, uzturēšanai.

 

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7² punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka  nekā 28 EUR, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Ar 2016.gada 1.jūniju pārtraukt zemes nomas līgumu Nr.24/2008, noslēgtu 2008.gada 30.oktobrī ar K. Ķ.,  personas kods [:], par daļu ( kas ir 79.88 m²) no zemesgabala Liepājas ielā 9B, Priekulē, kadastra numurs 6415 001 0009, nomu, garāžas   uzturēšanai, sakarā ar nomnieka nāvi.

2.      Ar 2016.gada 1.jūniju noslēgt zemes nomas līgumu ar U.Ķ., [:]  uz daļu Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala (kadastra numurs 6415 001  0009)  Liepājas iela 9B,  Priekule   79.88 m² platībā, garāžas   uzturēšanai, nosakot:

 - nomas līguma termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim;

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne   mazāk kā nekā 28 EUR gadā.

Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus.

Noslēdzot nomas līgumu paredzēt, ka pašvaldībai ir tiesības lauzt nomas līgumu, ja uz garāžu, kas atrodas Liepājas iela 9B, Priekulē pieteiksies   mantinieki vai tiks reģistrēts zemesgrāmatā uz citas personas vārda.  

3. Nomniekam divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

4. Nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).

 5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Izsūtāms:

1 eks. U.Ķ.,  adrese:[:], Liepāja, LV-3416;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 32.pielikums – lēmums ‘’Par zemesgabala nomas līguma pārtraukšanu  Kārlim Ķipstam un  zemes nomas līguma noslēgšanu ar Uldi Ķipstu par zemesgabala nomu Liepājas ielā 9B, Priekulē’’.

 

33. Par nekustamā īpašuma Aizputes iela 1A ,Priekule daļas telpu nomas līguma pagarināšanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūgts pagarināt nomas līgumu medicīnas kabinetam Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē, Aizputes ielā 1, Priekulē. Telpas tiek izmantotas frizētavas vajadzībām.

 

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pagarināt 28.04.2009. Telpu nomas līgumu Nr. 3/2009, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldību ) un D.S. par telpām ēkā (kadastra numurs 6415 008 0014 013) Aizputes ielā 1A, Priekulē, 14 m² un 11,2  m² platībā nomu nomas līguma termiņu   līdz 2021. gada 30 aprīlim.

2.       Noteikt nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN). Nomas maksa apstiprināta ar  Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols nr.8, 12.§) (protokols nr.8, 12.§)  “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”.

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

3.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam viena mēneša  laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

4.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

5.      Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

6.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. D.S., adrese:[:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Plānošanas un attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 33.pielikums – lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma Aizputes iela 1A ,Priekule daļas telpu nomas līguma pagarināšanu’’ un pielikums –vienošanās par grozījumiem nomas līgumā.

34. Par zemes ”Birstalu kūts” un „Kautuve”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu ZS „Miglas”

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības „Miglas”, adrese[:], Gramzdas pag., Priekules nov., īpašnieces L.B. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Birstalu kūts” 0,95 ha platībā un „Kautuve” 0,2 ha platībā , Gramzdas pagastā lauksaimniecības vajadzībām.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.² punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt ar 01.06.2016. Zemnieku saimniecībai „Miglas”, reģ.Nr.42101001578, zemes vienības „Birstalu kūts” 0,95 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0375 un „Kautuve” 0,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0376, Gramzdas pag., lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.05.2021.;

2.2. nomas maksu gadā- 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk, kā 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Zemes nomas līgumā paredzēt punktu, ka zemes nomas līgums var tikt vienpusēji izbeigts, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

4. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. ZS „Miglas”, „Morēnas”, Gramzdas pag., Priekules nov.,LV3486;

1 eks. zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 34.pielikums – lēmums ‘’Par zemes ”Birstalu kūts” un „Kautuve”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu ZS ‘’Miglas’’ un grafiskais attēls.

35. Par nedzīvojamo telpas iznomāšanu ēkā „Dzirnavu iela 4” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā E.L.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūgts iznomāt nedzīvojamo telpu ēkā  Dzirnavu iela 4,  Bunkas pag. Telpas tiek iznomātas garāžas vajadzībām.

 

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Birutas Baužītes iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.    Noslēgt garāžas telpas nomas līgumu E. L., personas kods [:], par telpu, ēkā „Dzirnavu iela 4”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0236 par telpu 17.73 m2 platībā (skat. pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar melnu svītrotu līniju) garāžas  vajadzībām, nosakot:

2.   Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.   Noteikt nomas termiņu no 2016.gada 1.maija līdz 2021.gada 30.aprīlim. 

4.   Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.        Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. E.L. dzīvojošam : [:], Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas kasierei, nodokļu administratorei.

 

 

Pielikumā: 35.pielikums – lēmums ‘’ Par nedzīvojamo telpas iznomāšanu ēkā  „Dzirnavu iela 4” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā E.L.’’ un grafiskais pielikums.

 

36. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību “VĒJIŅI 1”, Virgas pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 64980010027, 0,5830 ha platībā

 V.Jablonska- Ar 2016.gada 28.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.8, 30.) zemes vienība “VĒJIŅI 1”, Virgas pag., 0,5830 ha platībā  nodota nomā, rīkojot nomas tiesību izsoli.

 

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks,   kurš ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu par izsoles sākumcenu 22,00 EUR (divdesmit divi euro un 00 euro centi) par 0,5830 ha gadā bez PVN.

            Pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735. „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18., 19.punktu, izsoles noteikumu (apstiprināti ar 28.04.2016. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.8, 30.) 38.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Apstiprināt zemes vienības “VĒJIŅI 1”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980010027, 0,5830 ha platībā pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātus.

2.       Noslēgt nomas līgumu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību – “VĒJIŅI 1”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980010027, 0,5830 ha platībā par nomas maksu 22,00 EUR par 0,5830 ha gadā bez PVN (divdesmit divi euro un 00 euro centi) ar M.R., deklarētā dzīvesvieta,[:] Virgas pag., Priekules nov., uz nomas termiņu – 5 gadiem.

3.       Noteikt, papildus nomas maksai nomnieka pienākums ir maksāt visus uz nekustamo īpašumu attiecināmos nodokļus normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

4.       Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

M. R. uz deklarētās dzīvesvietas adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai un I.Sokolovskai.

 

Pielikumā: 36.pielikums – lēmums ‘’Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību “VĒJIŅI 1”, Virgas pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 64980010027, 0,5830 ha platībā’’. 

37. Par ralliju „Priekule 2016”

 V.Jablonska-izskatam biedrības „Liepājas Rallija Komanda” valdes priekšsēdētāja Ulda Hmieļevska iesniegumu, kurā lūdz saskaņot,  šā gada 11.jūnijā  ralliju ”Priekule 2016”, Priekules novada administratīvajā teritorijā, kas būs Latvijas kausa izcīņas posms.  Lūdz atļauju rīkot ralliju “ Priekule 2016”  Gramzdas  pagasta teritorijā, izmantojot pašvaldības ceļus maršrutā C63 Salmiņi – Pauļi, A20 Dāma – Ribenieki, C62 Dāma – Puķes - Smaiži .B74 Sudmaļi – Rutki. Sacensības notiks 11.jūnijā laika posmā no plkst. 12:00- 17:00. Kā arī lūdz atļauju izmantot Priekules pagasta lidlauku servisa zonas iekārtošanai.

 

            Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut biedrībai „Liepājas Rallija Komanda” 2016.gada 11.jūnijā rīkot ralliju   “Priekule 2016” Gramzdas  pagasta teritorijā, izmantojot pašvaldības ceļus pirmajam ātrumposmam C63 Salmiņi – Pauļi, A20 Dāma – Ribenieki, C62 Dāma – Puķes – Smaiži .Otrajam ātrumposmam B74 Sudmaļi – Rutki, A20 Dāma – Ribenieki, C62 Dāma – Puķes – Smaiži,  izpildot šādus nosacījumus:

1) garantēt autoceļa sakārtošanu - greiderēšanu 72 stundu laikā pēc autorallija sacensībām, Ceļu remontu 7 dienu laikā pēc sacensībām(ja nepieciešams) pirms tam uzrādot noslēgto līgumu līdz 3.jūnijam ar darbuzņēmēju par ceļu sakārtošanu.

2) rakstiski saskaņot līdz 3..jūnijam rallija norisi ar zemju īpašniekiem, kuru zemes robežojas ar rallijā izmantojamiem ceļiem.

2.Atļaut izmantot Priekules pagasta lidlauku servisa zonas iekārtošanai.

 

Pielikumā: 37.pielikums – lēmums ‘’Par ralliju ‘’Priekule 2016’’’’ un grafiskais pielikums. 

38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma [:], Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 V.Jablonska- saņemts sertificēta mērnieka Jāņa Baloža,  iesniegums  ar lūgumu iepazīties un pieņemt lēmumu par sagatavoto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [:], Kalētu pag., Priekules nov., sadalīšanai.

 

            Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.,30.,31.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt sertificētā mērnieka Jāņa Baloža, personas kods[:], izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu[:] sadalīšanai.

2. Atļaut veikt zemes vienības [:], kadastra apzīmējums [:], Kalētu pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot projektēto zemes vienību Nr.2- 5,66 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) platībā.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.1, platība 0,95 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saglabāt nosaukumu [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601.

4. Projektētai zemes vienībai Nr.2, platība 5,66 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu [:]un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 Lēmums izsūtāms:

1eks. J.B.,[:], Kuldīga, Kuldīgas nov., LV 3301;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 38.pielikums – lēmums ‘’Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma  [:], Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanai’’.

39. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „ARĀJS ABIM” par nekustamajiem īpašumiem AIZPUTES IELA 7, Priekulē un BALTCEPURES, BRUŅINIEKI, CEPURES, LEJNIEKI, SAULIEŠI, Priekules pagastā, Priekules novadā

 V.Jablonska- par laika periodu 29.05.2015. – 26.05.2016. SIA “ARĀJS ABIM”, reģ.nr. 42103027213, nav veicis nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamajiem īpašumiem AIZPUTES IELA 7, Priekulē un BALTCEPURES, BRUŅINIEKI, CEPURES, LEJNIEKI, SAULIEŠI, kopā EUR 3012,03.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „ARĀJS ABIM”, Reģ.Nr. 42103027213, juridiskā adrese Aizputes iela 7, Priekule, Priekules novads, LV 3434nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem AIZPUTES IELA 7, Priekulē un BALTCEPURES, BRUŅINIEKI, CEPURES, LEJNIEKI, SAULIEŠI, Priekules pagastā, Priekules novadā sekojoši:

 

      nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma –

     par laiku 29.05.2015.-26.05.2016.                                    EUR 2217,08;

      nokavējuma nauda līdz 26.05.2016. –                              EUR 794,95;

      KOPĀ                                                                              EUR 3012,03

      (Trīs tūkstoši divpadsmit euro, 03 centi).

 

2.      Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ.Nr.90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

3.      Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

4.      Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

      Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

5.      Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

      1 eks. SIA „ARĀJS ABIM”, reģ.nr.42103027213, juridiskā adrese Aizputes iela 7, Priekule, Priekules novads, LV 3434;

      1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

      1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai,

      1 eks. likvidatorei Ievai Puriņai, Hipokrāta ielā 37-9, Rīga, LV-1079.

 

Pielikumā: 39.pielikums – lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „ARĀJS ABIM” par nekustamajiem īpašumiem AIZPUTES IELA 7, Priekulē un BALTCEPURES, BRUŅINIEKI, CEPURES, LEJNIEKI, SAULIEŠI, Priekules pagastā, Priekules novadā’’.