07.01.2020. ārkārtas domes sēde (protokols Nr.1)

07.01.2020. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
07.01.2020. domes sēdes protokols Nr.1

SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr.1

Priekules novadā                                                                                                 

2020.gada 7.janvārī                                                                          

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                   Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Gatis Volkevičs, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa

 

Sēdē nepiedalās- deputāte Sarmīte Eidinta, deputāts Vaclovs Kadaģis, deputāts Toms Šteins, deputāte Tatjana Ešenvalde

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, finanšu nodaļas vadītājas p.i. Laura Garkalne, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka

 

 

Darba kārtības apstiprināšana

Darba kārtība:

1.      Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu.

2.      Par Priekules novada pašvaldības 2019.gada budžeta izdevumu grozījumiem tāmēs apstiprinātā budžeta ietvaros.

 

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par katru jautājumu atsevišķi,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vizma Garkalne,  Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Gatis Volkevičs, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; darba kārtība tiek apstiprināta.

 

 

                                                                           

 

1.

 Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu

(lēmums Nr.1)

 

Ziņo: V.Jablonska

Izsakās:

 I.Juškeviča- valsts prezidents apturējis likumu ‘’Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā’’ un ‘’Grozījums likumā ‘’Par pašvaldībām’’ publicēšanu uz 2 mēnešiem.

            Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā. Tas nozīmē, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no 9-24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz 4 gadu pilnvaru termiņu.

            Izmaiņas paredz, ja līdz termiņa beigām palikuši mazāk nekā 9 mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.

 

A.Driviņa –jautā kādēļ parakstu vākšana notiks tikai Priekulē?

I.Juškeviča- likums nosaka, ka uz 10 000 iedzīvotāju jābūt vismaz vienai parakstu vākšanas vietai.

Dz.Kudums- vai nevar rīkot kādas izbraukuma dienas uz pagastiem, citādi nebūs iespējams parakstīties, jo tādu gabalu neviens nebrauks.

I.Juškeviča- novada komisijas sēdē šo jautājumu izlemsim.

 

       2019.gada 30.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemta Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas vēstule Nr.02-01.7/260e ‘’Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu’’.

            Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vizma Garkalne, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Gatis Volkevičs, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noteikt vienu parakstu vākšanas vietu – Priekules novada pašvaldības dome, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

 

 

Lēmumu nosūtīt līdz 10.01.2020. Centrālajai vēlēšanu komisijai uz e-pastu:cvk@cvk.lv

 

 

2.

Par Priekules novada pašvaldības 2019.gada budžeta izdevumu grozījumiem tāmēs apstiprinātā budžeta ietvaros

(lēmums Nr.2)

 

Ziņo:V.Jablonska, L.Garkalne

 

L.Garkalne- 2019.gada decembrī bija nepieciešams veikt grozījumus mēneša vidū, kad nav iespējams pilnā apmērā prognozēt atlikušā mēneša izdevumu apmērus. Ir veikti papildus 2019.gada visu budžetu izdevumu grozījumi-precizējumi kodu ietvaros.

2020. gada janvāra mēnesī veikti budžeta izdevumu grozījumi institūciju tāmju ietvaros, nemainot 2019. gada kopējo pamatbudžeta ieņēmumu apmēru – 8 385 891 EUR un kopējo izdevumu apmēru – 7 206 493 EUR, nemainot 2019. gada kopējo speciālā budžeta ieņēmumu apmēru 302 452 EUR un kopējo izdevumu apmēru 486 593 EUR, kā arī nemainot kopējo ziedojumu un dāvinājumu budžetu ieņēmumu apmēru – 2 048 EUR un kopējo izdevumu apmēru – 5 615 EUR.

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vizma Garkalne, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Gatis Volkevičs, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 2019. gada budžeta izdevumu grozījumus institūciju tāmju ietvaros, nemainot kopējo ieņēmumu un izdevumu apmēru.

 

 

Pielikumā: Paskaidrojuma raksts par Priekules novada pašvaldības budžeta grozījumiem.

 

Lēmums nosūtāms finanšu nodaļai.

 

Protokola pielikumā:  domes sēdē pieņemtie lēmumi Nr.1-Nr.2

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.9:15

 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                           D.Tilgale

1. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 7.janvārī                                                                                                                                  

Nr.1           

          (protokols Nr.1,  1.punkts)

 

 

Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu

 

       2019.gada 30.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemta Latvijas republikas Centrālās vēlēšanu komisijas vēstule Nr.02-01.7/260e ‘’Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu’’.

            Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vizma Garkalne, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Gatis Volkevičs, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noteikt vienu parakstu vākšanas vietu – Priekules novada pašvaldības dome, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

 

 

Lēmumu nosūtīt līdz 10.01.2020. Centrālajai vēlēšanu komisijai uz e-pastu: cvk@cvk.lv

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

2. Par Priekules novada pašvaldības 2019. gada budžeta izdevumu grozījumiem tāmēs apstiprinātā budžeta ietvaros

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 7.janvārī                                                                                                                                  

Nr.2           

          (protokols Nr.1, 2.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības 2019. gada budžeta izdevumu grozījumiem tāmēs apstiprinātā budžeta ietvaros

 

2020. gada janvāra mēnesī veikti budžeta izdevumu grozījumi institūciju tāmju ietvaros, nemainot 2019. gada kopējo pamatbudžeta ieņēmumu apmēru – 8 385 891 EUR un kopējo izdevumu apmēru – 7 206 493 EUR, nemainot 2019. gada kopējo speciālā budžeta ieņēmumu apmēru 302 452 EUR un kopējo izdevumu apmēru 486 593 EUR, kā arī nemainot kopējo ziedojumu un dāvinājumu budžetu ieņēmumu apmēru – 2 048 EUR un kopējo izdevumu apmēru – 5 615 EUR.

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vizma Garkalne, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Gatis Volkevičs, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 2019. gada budžeta izdevumu grozījumus institūciju tāmju ietvaros, nemainot kopējo ieņēmumu un izdevumu apmēru.

 

Pielikumā: Paskaidrojuma raksts par Priekules novada pašvaldības budžeta grozījumiem.

 

Lēmums nosūtāms finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

PIELIKUMS

SPECIĀLAIS BUDŽETS

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

PAMATBUDŽETS