28.04.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.8)

28.04.2016. domes sēdes audioieraksts
1. Par Priekules novada pašvaldības konsolidētā gada pārskata par 2015.gadu ap-stiprināšanu

 V.Jablonska- iesniegts izskatīšanai Priekules novada pašvaldības konsolidētais gada pārskats par 2015.gadu. Konsolidētais gada pārskats sastāv no Priekules novada pašvaldības gada pārskata  un Liepājas reģiona novadu būvvaldes gada pārskata.

 

           

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības gada pārskatu par 2015.gadu.

2.     Apstiprināt Liepājas reģiona novadu būvvaldes gada pārskatu par 2015.gadu.

3.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības konsolidēto gada pārskatu par 2015.gadu.

 

Pielikumā: 2.pielikums –lēmums ‘’ Par Priekules novada pašvaldības konsolidētā gada pārskata par 2015.gadu apstiprināšanu’’, Priekules novada pašvaldības un Liepājas reģionu novadu būvvaldes konsolidētais vadības ziņojums uz 5 lp., Priekules novada pašvaldības 2015.gada pārskata skaidrojumi uz 2 lp.

2. Par Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas kārtība” apstiprināšanu

 V.Jablonska-ir izstrādāti noteikumi, kas nosaka Priekules novada pašvaldībai piederošo, tiesiskajā valdījumā vai ilgtermiņa nomā esošo skolēnu autobusu izmantošanas kārtību. Noteikumi saskaņoti arī ar VARAM.

 

         Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4. un 5. punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums  5.2panta piekto daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt Priekules novada pašvaldības noteikumus “Priekules novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas kārtība”.

2.Noteikt, ka noteikumi “Priekules novada pašvaldības skolēnu autobusa izmantošanas kārtība” stājas spēkā ar 2016.gada 1.maiju.

Izsūtāms:

Domes priekšsēdētāja vietniekam A.Cīrulim, izpilddirektoram A.Razmam.

 

Pielikumā: 3.pielikums –lēmums ‘’ Par Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldības skolēnu autobusus izmantošanas kārtība’’ apstiprināšanu’’ un noteikumi ‘’Priekules novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas kārtība’’ uz 3 lp.

3. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam

 V.Jablonska- Pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ar vienu nekustamo īpašumu speciālistu viņa pienākumus pilda citi darbinieki, kuriem paplašinājies pakalpojumu sniegšanas teritorija un apjoms. Līdz šim attīstības nodaļā bija izdalīti amati - galvenais nekustamo īpašumu speciālists, nekustamo īpašumu speciālists un zemes lietu speciālisti. Ir ierosinājums veikt izmaiņas attīstības plānošanas nodaļas amatu sarakstā, nosakot, ka turpmāk amata nosaukums ir “nekustamo īpašumu speciālists”. Šo grozījumu veikšanai papildus finansējums nav nepieciešams.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts (Vaclovs Kadaģis); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2. Grozījumi struktūrvienībās stājas ir spēkā ar 2016.gada 1.maiju.

 

Pielikumā: Grozījumu Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam projekts uz 2 lp.

 

Lēmums paziņojams:

1)     attīstības plānošanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājam;

2)     finanšu nodaļas vadītājai;

3)     izpilddirektora vietniecei;

4)     personāla speciālistei.

 

Pielikumā: 4.pielikums –lēmums ’’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam’’ un pielikums pie lēmuma –Grozījumi Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā uz 1 lp.

4. Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā

 V.Jablonska- saņemts iepirkumu komisijas locekļa Modra Baumaņa iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, jo uz pušu vienošanos ar viņu tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atbrīvot Modri BAUMANI no Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2016.gada 18.aprīli.

2. Iekļaut ar 2016.gada 19.aprīli Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijā kā komisijas locekli Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Olgu NIEDOLU.

 

Pielikumā: 5.pielikums –lēmums ‘’Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā’’.

5. Par Priekules novada apbalvojumu piešķiršanu

 Pamatojoties uz Ineses Kudumas iesniegumu un 2015.gada 24.septembra noteikumu‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ 4.un 5.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piešķirt apbalvojumu GODA RAKSTS un naudas balvu 75 EUR Līgai Kvāšei par ieguldījumu Kalētu Mūzikas un mākslas skolas izaugsmē, sagaidot skolas 20 gadu jubileju.

2.     Piešķirt apbalvojumu ATZINĪBAS RAKSTS un naudas balvu 50 EUR Kristīnei Cukurai  par radošu un rezultatīvu darbu,  sagaidot skolas 20 gadu jubileju.

3.     Piešķirt apbalvojumu ATZINĪBAS RAKSTS un naudas balvu 50 EUR Ērikam Bukantam  par radošu un rezultatīvu darbu,  sagaidot skolas 20 gadu jubileju.

 

Lēmums nosūtāms - Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktorei un pašvaldības grāmatvedībai.

 

Pielikumā: 6.pielikums –lēmums ‘’Par Priekules novada apbalvojumu piešķiršanu’’.

6. Par Priekules novada apbalvojumu piešķiršanu

 A.Cīrulis- pamatojoties uz pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegumu un 2015.gada 24.septembra noteikumu 4.un 5.punktu ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Piešķirt apbalvojumu GODA RAKSTS un naudas balvu 75 EUR Modrim BAUMANIM par ilggadēju darbu pašvaldībā, strādājot pie Priekules pilsētas un novada attīstības plāna, par stratēģiskām un radošām iniciatīvām un to īstenošanu dzīvē, kas ļāvis Priekules novada iedzīvotājiem vairākās jomās iegūt kvalitatīvus un 21.gadsimtam atbilstošus pakalpojumus.

 

Lēmums izsniedzams – pašvaldības grāmatvedībai

 

Pielikumā: 7.pielikums –lēmums ‘’Par Priekules novada apbalvojumu piešķiršanu’’.

7. Par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu biedrībai “Pakavs G”, Gramzdas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Pakavs G” valdes locekles Guntas Gruntiņas iesniegums ar lūgumu samazināt zemes nomas maksas apmēru par iznomāto zemes gabalu 0,047 ha platībā Miera ielā 5, Gramzdā, Gramzdas pagastā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

                  Atstāt spēkā noteikto zemes nomas maksu.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Biedrībai “Pakavs G”,  Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., LV3486;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 8.pielikums –lēmums ‘’Par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu biedrībai “Pakavs G”, Gramzdas pag., Priekules nov.’’

8. Par projekta “Lejaskurzemes latviešu tautas tērpi – pētījums un risinājums Prie-kules novada Asītē un Purmsātos” īstenošanu un nepieciešamā finansējuma piešķiršanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldības Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle ir sagatavojusi iesniegšanai LEADER programmā projektu. Projekts ir iepriekšējo divu projektu turpinājums, kad novadā tika izgatavoti Virgas, Priekules, Krotes un Kalētu ciemu latviešu tautas tērpi. Jaunā projekta ietvaros plānots izgatavot divus etnogrāfiski izpētītus Asītes un Purmsātu tautas tērpus vienā eksemplārā.

 

 

Projekta kopējās izmaksas                                                     EUR    3999.00

Fonda  finansējums 90%                                                        EUR    3599.10

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 10%             EUR    399.90

           

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Atbalstīt Daigas Egles iniciatīvu un iesniegt  LEADER projektu “Lejaskurzemes latviešu tautas tērpi – pētījums un risinājums Priekules novada Asītē un Purmsātos”
  2. No pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirt nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām 399.90 euro.
  3. Atbildīgo par projekta realizāciju nozīmēt Daigu Egli.

 

 

Lēmums nosūtāms: Daigai Eglei, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 9.pielikums –lēmums ‘’ Par projekta “Lejaskurzemes latviešu tautas tērpi – pētījums un risinājums Priekules novada Asītē un Purmsātos’’ īstenošanu un nepieciešamā finansējuma piešķiršanu’’.

9. Par līdzfinansējumu sabiedriskā labuma biedrībai “Rumula” projekta “Mūzikas dabas taka” īstenošanai

 V.Jablonska- saņemts sabiedriskā labuma biedrības „Rumula” iesniegums ar lūgumu  piešķirt līdzfinansējumu projektam „Mūzikas dabas taka”. Projekts sagatavots iesniegšanai LEADER programmā 5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīva”. Purmsātu muižas parkā tiks uzstādīti āra mūzikas instrumenti.

 

 

Projekta kopējās izmaksas                                                     EUR    17557.20

Fonda  finansējums 90%                                                        EUR    15801.48

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 10%             EUR    1755.72          

           

Tā kā  projekts virzīts uz cilvēku radošo spēju attīstības un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju palielināšanu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atbalstīt sabiedriskā labuma biedrības “Rumula” projektu „Mūzikas dabas taka’’,  piešķirot līdzfinansējumu 1755.75 euro apmērā.

2.     Līdzfinansējums tiek ieskaitīts biedrības kontā pēc vienošanās noslēgšanas.

3.     Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms: biedrībai Rumula, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 10.pielikums –lēmums ‘’Par līdzfinansējumu sabiedriskā labuma biedrībai “Rumula” projekta “Mūzikas dabas taka’’ īstenošanai’’.

10. Par līdzfinansējumu sabiedriskā labuma biedrībai “Rumula” projekta “Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukums "No 0-100"” īstenošanai

 V.Jablonska-saņemts sabiedriskā labuma biedrības „Rumula” iesniegums ar lūgumu  piešķirt līdzfinansējumu projektam “Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukums "No 0-100"”.  Projekta mērķis ir veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību, papildināt sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumu ar dažādām iekārtām, nodrošinot pieeju visiem Purmsātu iedzīvotājiem no 0-100 gadiem.

 

 

Projekta kopējās izmaksas                                                     EUR    19998.58

Fonda  finansējums 90%                                                        EUR    17998.72

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 10%             EUR    1999.86          

           

Tā kā  projekts virzīts uz cilvēku radošo spēju attīstības un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju palielināšanu, pamatojoties un likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daaa’’las 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atbalstīt sabiedriskā labuma biedrības “Rumula” projektu “Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukums "No 0-100"” piešķirot līdzfinansējumu 1999.86  euro apmērā.

2.     Līdzfinansējums tiek ieskaitīts biedrības kontā pēc vienošanās noslēgšanas.

3.     Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms: biedrībai Rumula, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 11.pielikums –lēmums ‘’ Par līdzfinansējumu sabiedriskā labuma biedrībai “Rumula” projekta “Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukums ‘’No 0-100’’’’ īstenošanai’’.

11. Par atteikumu piešķirt finanšu līdzekļus biedrībai ‘’KANU ATVARS’’, sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā

 V.Jablonska- 2016.gada 5.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Kanu Atvars”, juridiskā adrese "STIEBRIŅI”, Virgas pagasts valdes locekļa Gunta Priedes iesniegums par sporta biedrības darbības atbalstu, lai iegādātos inventāru – jaunus iemauktus, grožus un mutes dzelžus. Dalības maksas LJF ieskaites sacensībās kopējā summa 611 EUR. 

 

            Izvērtējot iesniegumā minēto lūgumu pēc būtības, Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

[1] Iesniedzējs atbilst Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par  atbalsta  sniegšanu  izglītības,  mūzikas,  mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 2.2.un 8.punktam.

[2] Iesniegums noformēts neatbilstoši saistošo noteikumu 8.punktā minētajām prasībām.

[3]  Iesniegumam nav pievienota saistošo noteikumu 9.punktā minētā informācija, kas apliecina panākumus attiecīgās nozares sacensībās, konkursos, olimpiādēs (protokols, diploms, sporta kluba, biedrības, sporta skolas vai federācijas vēstule u.tml.). Minētajā iesniegumā nav informācijas par komandas panākumiem atbilstoši saistošo noteikumu 9.punktā minētajām prasībām.

[4] Iesniegumam nav pievienota pamatota pretendenta izdevumu tāme saskaņā ar saistošo noteikumu 7.punktu.

Ņemot vērā augstāk  minētos trūkumus Priekules novada pašvaldības Finanšu komiteja sniegusi negatīvu atzinumu atbalsta piešķiršanai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par  atbalsta  sniegšanu  izglītības,  mūzikas,  mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 10.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Atteikt atbalstu biedrībai „KANU ATVARS”, juridiskā adrese "STIEBRIŅI”, Virgas pagasts, Priekules novads,  611 EUR apmērā inventāra iegādei.

 

            2. Lēmums apstrīdams viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas Liepājas tiesā, Republikas ielā 14/Tiesu ielā 5, Liepājā.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

 

Lēmums izsniedzams: b-bai ‘’KANU ATVARS’’, ‘’Stiebriņi’’, Virgas pag., Priekules nov.

 

Pielikumā: 12.pielikums –lēmums ‘’ Par atteikumu piešķirt finanšu līdzekļus biedrībai ‘’KANU ATVARS’’, sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā’’.

12. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Dzintrai Blūmai, dzīvojoša [:] Virgas pag. Priekules novads, sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts Dzintras Blūmas, dzīvojošas[:], Virgas pag.,  iesniegums par pašvaldības atbalsta sniegšanu 970 EUR dalībai Baltijas kausa sporta sacensībās Lietuvā un Igaunijā pajūga braukšanā.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par  atbalsta  sniegšanu  izglītības,  mūzikas,  mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 10.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Apmierināt Dz. B., [:] Virgas pag. Priekules novads, iesniegumu daļēji, piešķirot finansiālu atbalstu dalībai Baltijas kausa sacensībās Lietuvā un Igaunijā 711, 44 EUR apmērā.

 

2. Lēmums apstrīdams viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas Liepājas tiesā, Republikas ielā 14/Tiesu ielā 5, Liepājā.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

 

Lēmums izsniedzams :

1 eks. Dz.B., dzīvo- [:], Virgas pagasts, Priekules novads;

1 eks. Finanšu nodaļai

 

Pielikumā: 13.pielikums –lēmums ‘’ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Dzintrai Blūmai, dzīvojoša ‘’Stiebriņi’’ Virgas pag., Priekules novads, sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā’’.

13. Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu no Zviedru draugiem

  V.Jablonska- saņemts Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores iesniegums,  kurā lūgts atļaut pieņemt dāvinājumu no Zviedru draugiem EUR 409.25, zāles pļāvēja iegādei.

 

            Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt saņemto ziedojumu (dāvinājumu) no Zviedru draugiem EUR 409.25, zāles pļāvēja iegādei.

2.     Par lēmuma izpildi atbild Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore.

 

Lēmums nosūtāms:

Finanšu nodaļai, Purmsātu speciālai internātpamatskolai

 

Pielikumā: 14.pielikums –lēmums ‘’Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu no Zviedru draugiem’’.

 

14. Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu no SIA “MIKROTĪKLS”

 V.Jablonska- saņemts Priekules mūzikas un mākslas skolas direktores iesniegums, kurā lūgts atļaut pieņemt dāvinājumu no SIA “Mikrotīkls” – tīkla aparatūras iekārtas bezvadu interneta nodrošināšanai Priekules mūzikas un mākslas skolā par summu EUR 1255.65.

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt saņemto ziedojumu (dāvinājumu) no SIA “Mikrotīkls” – tīkla aparatūras iekārtas bezvadu interneta nodrošināšanai Priekules mūzikas un mākslas skolā par summu EUR 1255.65.

2. Par lēmuma izpildi atbild Priekules mūzikas un mākslas skolas direktore.

 

Lēmums nosūtāms:

Finanšu nodaļa

Priekules mūzikas un mākslas skola

 

Pielikumā: 15.pielikums –lēmums ‘’Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu no SIA’’MIKROTĪKLS’’.

 

15. Par amatu savienošanas atļauju A.Driviņai

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas Agritas Driviņas iesniegums, kurā lūgts atļaut savienot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar valdes locekļa amata pildīšanu Latvijas Ambulatorā dienesta ārsta palīgu profesionālā biedrībā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 81. panta pirmo daļu, 7. panta piektās daļas 4. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

           

1.Atļaut Agritai Driviņai Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas amatu savienot ar valdes locekļa amata pildīšanu Latvijas Ambulatorā dienesta ārsta palīgu profesionālā biedrībā, reģistrācijas Nr. 40008010098, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga.

 

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

3.Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Izsūtāms - A.Driviņai, personāla speciālistei lietā

 

Pielikumā: 16.pielikums –lēmums ‘’Par  amatu savienošanas atļauju A.Driviņai’’.

16. Par amatu savienošanu I.Rubezei

 V.Jablonska- saņemts Priekules novada pašvaldības domes deputātes  Initas Rubezes iesniegums, kurā lūgts atļaut savienot pašvaldības domes deputāta amatu ar biedrības “Konsonanse” valdes locekles amata pildīšanu

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 6. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone,  Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); deputāte Inita Rubeze, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut Initai Rubezei Priekules novada pašvaldības domes deputāta amatu savienot ar  biedrības “KONSONANSE”, reģ.Nr.40008250105, juridiskā adrese: Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads,  valdes locekles amata pildīšanu.

 

2.Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

 

3.Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Izsūtāms: I.Rubezei, personāla speciālistei lietā.

 

Pielikumā: 17.pielikums –lēmums ‘’Par amatu savienošanu I.Rubezei’’.

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Dz. J. par nekustamajiem īpašumiem [:], Priekules pagastā un [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā

 Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 21.04.2016. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

  1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Dz.J. (Dz.J.), personas kods [:], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem [:], Priekules pagastā (kad.nr.[:]) un [:], Bunkas pagastā (kad.nr.[:]), Priekules novadā par laiku 03.12.2013. – 28.04.2016., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 95,80;

nokavējuma nauda līdz 28.04.2016. –           EUR 18,50;

KOPĀ                                                             EUR 114,30

(Viens simts četrpadsmit euro, 30 centi).

 

  1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

  1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2016.gada 12.jūnijam.

 

  1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2016.gada 13.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

  1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

  1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

  1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. Dz. J., [:], Ventspils novadā, LV-3619;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei.

 

Pielikumā: 18.pielikums –lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Dz.J. par nekustamajiem īpašumiem [:], Priekules pagastā un [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā’’.

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ē.V. J.

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts Ē.V.J. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai, kas netiek izmantots saimnieciskai darbībai.

 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  Piemērot 2016. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai Ē.V.J., personas kods [:], par dzīvokļa īpašumu [:], Priekule  kadastra Nr.[:], 52.30 m² platībā kā represētajai  personai.

 

Lēmums izsūtāms:                                          

     1 eks. Ē.V.J.: [:],Priekule,  Priekules novads , LV-3434;

 1 eks. Priekules nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikumā: 19.pielikums –lēmums’’ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ē.V.J.’’.

19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [:]”, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanai

 V.Jablonska- saņemts iesniegums ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu [:], Priekules pagastā, atdalot 3 zemesgabalus. 

 

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., un 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums  2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma [:], Priekules pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.[:] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanu (Zemes robežu plāns 2.pielikumā).

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus (1.pielikums)

3. Plānotajiem atdalāmajiem zemesgabaliem pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukumus – [:], Priekules pagasts, Priekules novads;

                      - [:], Priekules pagasts, Priekules novads;

                      -  [:], Priekules pagasts, Priekules novads;

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Nosacījumi zemes ierīcības projektam pielikumā uz 2 lp. (skat. 1.pielikumu) un robežu plāns uz 2 lp. (skat.2. pielikumu).

 

    Lēmums izsniedzams –1 eks. I. Lācītei, 1 eks.-N.K.