Nolikumi

NOLIKUMA NOSAUKUMS GADS

Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums 

2019
Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums 2018
Konkursa ''Priekules novada uzņēmēju gada balva'' nolikums 2018
Kalētu mūzikas un mākslas skolas nolikums 2017
Finanšu nodaļas nolikums 2017
Priekules novada pašvaldības arhīva nolikums 2017

Priekules novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikums

2017
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikums 2017
Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atlases konkursa nolikums  2017

Priekules novada nolikums mazo vokālistu konkursam „Priekules novada CĀLĒNS

2015
Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas nolikums 2016

Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikums

1.pielikums - projekta iesnieguma veidlapa

2.pielikums - projekta pārskata veidlapa

2016
Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikums 2016

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvē

2018

Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums (spēku zaudējis 28.02.2019.) 

2014

Priekules novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes  nolikums

2015

Priekules novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas nolikums 

2015

Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikums 

2015

Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkas nolikums

2015
Priekules novada pašvaldības būvvaldes nolikums
2015

Priekules novada Virgas pagasta Virgas bibliotēkas nolikums

2015
Priekules novada Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēkas nolikums 2015

Priekules vidusskolas nolikums par stipendijām 10.-12. klašu audzēkņiem  par augstiem sasniegumiem mācībās

2015
Priekules novada pašvaldības Kultūras nodaļas nolikums 2015
Priekules novada pašvaldības komisijas lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanai 2014

Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums

2014

Priekules novada Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkas nolikums

 2014

Priekules novada Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas nolikums

2014 

Priekules novada Bunkas pagasta bibliotēkas nolikums

2014

Priekules novada Kalētu pagasta bibliotēkas nolikums

2014

Priekules novada Priekules pilsētas bibliotēkas nolikums 

2014 
Fotokonkursa ''PRIEKULES NOVADA SKAISTIE SKATI'' nolikums 2014
Purmsātu speciālās internātpamatskolas nolikums 2016
Priekules pirmsskolas izglītības iestādes '''Dzirnaviņas'' nolikums 2014
Priekules vidusskolas nolikums 2014
Priekules Mūzikas un mākslas skolas nolikums 2014
Virgas pamatskolas nolikums 2014
Krotes Kronvalda Ata pamatskolas nolikums 2014
Kalētu pamatskolas nolikums 2014
Gramzdas pamatskolas nolikums 2014
Par stipendijām Priekules vidusskolas 10.-12.klašu audzēkņiem  2014.

Priekules novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums

2013.

Priekules novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās  komisijas NOLIKUMS

2013.

Priekules novada Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas NOLIKUMS 

 2013.

Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļas NOLIKUMS

2013.

Priekules novada pašvaldības zemes komisijas NOLIKUMS

2013.

 

Priekules novada pašvaldības sabiedrības veselības komisijas NOLIKUMS

2013.

 

 

 

 

 

Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas nolikums 

2013.

Priekules novada pašvaldības komisijas  sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām

NOLIKUMS

2013.

Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas  

NOLIKUMS 

2013.

 

Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas

NOLIKUMS

2013.

 

 
Konkursa „Par sakoptu Priekules novadu" nolikums 2013.
   
   

Nolikums par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs 

 

    2010 

Priekules novada domes pastāvīgās tautsaimniecības un attīstības  komitejas nolikums 2009
Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes nolikums 2009
Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes nolikums 2009
Priekules novada Gramzdas pagasta pārvaldes nolikums 2009
Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes nolikums 2009
Priekules novada domes veselības un sociālo jautājumu komitejas nolikums            2009
Priekules novada pastāvīgās izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikums             2009
Priekules novada domes finanšu komitejas nolikums 2009
   

 

 
Priekules novada bāriņtiesas nolikums 2009
Priekules novada Sociālā dienesta nolikums 2009
Priekules novada domes administrācijas nolikums 2009

 

Pasākumu kalendārs