30.04.2019. ārkārtas domes sēde (protokols Nr. 6)

30.04.2019. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
30.04.2019. ārkārtas domes sēdes protokols Nr. 6
253. Par grozījumiem pašvaldības 02.08.2017. lēmumā Nr. 361 (prot. Nr.4, 2.punkts) “Par līdzfinansējumu projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.253            

          (protokols Nr.6,  1.punkts)

 

Par grozījumiem pašvaldības 02.08.2017. lēmumā Nr. 361 (prot. Nr.4, 2.punkts) “Par līdzfinansējumu projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”

 

Saskaņā ar veikto iepirkuma procedūru projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” projekta Nr.5.3.1.0/17/I/030 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” ietvaros, projekta kopējās izmaksas ar PVN ir 5 152 717,95 (bez PVN 4 258 444,59 euro).

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi”, atklāti balsojot PAR – 8 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  4 (Inese Meļķe, Toms Šteins, Ruta Balode, Gatis Volkevičs); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 02.08.2017. lēmumā Nr.361 “Par līdzfinansējumu projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta” :

1.1. izteikt lēmuma lemjošās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas: EUR 4 258 444, 59 euro (bez PVN). Projekta attiecināmās izmaksas ir 2 722 259,48 euro, no kurām, Kohēzijas fonda finanšu instrumenta finansējums 1 752 710,00 euro un privātās attiecināmās izmaksas ir 969 549,48. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 2 605 612, 47 euro.”

2. Par lēmuma konsolidēšanu atbildīga pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļa.

 

Lēmums izsūtāms: Finanšu nodaļai, attīstības plānošanas nodaļai, SIA “Priekules nami”

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

254. Par aizņēmumu projekta “Ieguldījums SIA "Priekules nami" pamatkapitālā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2.kārtas īstenošanai”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 30.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.254            

          (protokols Nr.6,  2.punkts)

 

Par aizņēmumu projekta “Ieguldījums SIA "Priekules nami" pamatkapitālā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2.kārtas īstenošanai”

 

Pamatojoties uz 2019. gada 29. aprīļa SIA “Priekules nami” iepirkuma komisijas sēdes protokola Nr. 2019/1-5, ir noslēdzies iepirkuma konkurss projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2.kārta.

Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” projekta Nr.5.3.1.0/17/I/030 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”  ietvaros piešķirtas pretendentam SIA “Grobiņas SPMK” par līgumcenu 4 258 444.59 EUR bez PVN, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu. Kohēzijas fonda finanšu instrumenta finansējums 1 752 710 EUR.

Papildus projekta izmaksām nepieciešams finansējums arī būvuzraudzībai 60 000 EUR, autoruzraudzībai 18 000 EUR un projektēšanas izmaksu segšanai 21 877.88 EUR apmērā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.punktu, atklāti balsojot PAR – 8 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  4 (Inese Meļķe, Toms Šteins, Ruta Balode, Gatis Volkevičs); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2019.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2 605 612.47 EUR (divi miljoni seši simti pieci tūkstoši seši simti divpadsmit euro 47 centi) Valsts Kasē uz  25 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi.

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2024. gada janvāri.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms: 1 eks. finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                              V.Jablonska