30.07.2020. domes sēde (protokols Nr.9)

30.07.2020. domes sēdes protokols Nr.9

 

SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr.9

Priekules novadā                                                                                                

2020.gada 30.jūlijā                                                                          

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                  Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Andris Rosvalds, Toms Šteins, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis (no 3.jaut.)

 

Sēdē nepiedalās- deputāte Rigonda Džeriņa (atvaļinājumā), deputāts Gatis Volkevičs (aizņemts pamatdarbā), deputāts Ainars Cīrulis (atvaļinājumā), deputāte Inita Rubeze (atvaļinājumā)

 

Sēdē piedalās - finanšu nodaļas vadītāja Laura Garkalne, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums,  juriste Ināra Avotiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure

 

Darba kārtības apstiprināšana

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 2.0 redakcijas pilnveidošanu.
 2. Par grozījumiem Darba uzdevumā Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei.
 3. Par grozījumiem 2015.gada 27.jūnija domes lēmumā Nr.11 ‘’Par telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības iestādē Priekules vidusskola’’.
 4. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/9 ‘’Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Priekules novadā’’.
 5. Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā pēc cenu aptaujas noslēgšanās.
 6. Par izdevumu segšanu no īres peļņas daļas uzkrājuma.
 7. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.22 ‘’Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā’’.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par katru jautājumu atsevišķi,  atklāti balsojot PAR – 10(Vija Jablonska,  Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde,  Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; papildus jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā un darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

 

Darba kārtība:

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi (23.07.2020.)

 1. Par kārtības, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs’’ apstiprināšanu.
 2. Par Priekules vidusskolas dalību ERASMUS+pedagoģiskā personāla kvalifikācijas uzlabošanas projektā Nr.2020-1-LV01-077207.
 3. Par pakalpojuma līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA ‘’Priekules nami’’.
 4. Par brīvpusdienu piešķiršanu Priekules novada izglītības iestāžu 5.klašu skolēniem.
 5. Par projekta ‘’Dzīvojamās ēkas pārbūve par tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē’’ realizāciju 2020.gadā.
 6. Par asfaltbetona seguma atjaunošanu Baznīcas ielā un Galvenā ielā Priekulē.
 7. Par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Priekules novadā.
 8. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 9. Par nekustamā īpašuma ‘’Mazkalnenieki’’, Virgas pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma ‘’Pie Ķiršiem’’, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 11. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 23-8, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma ‘’Centrs-1’’, Kalētu pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 13. Par nekustamā īpašuma ‘’Viršeļi’’, Priekules pagasts, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 14. Par nekusatmā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 3-36, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 15. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B dzīvokļa Nr.8, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 16. Par 01.09.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/32-2010 termiņa pagarināšanu XX Virgas pagastā.
 17. Par nekustamā īpašuma ‘’Lāčavoti’’, Priekules pagasts, Priekules novads, uzņemšanu bilancē.
 18. Par nekustamā īpašuma ‘’Bērzi’’, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 19. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.34 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 20. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 21. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX.
 22. Par darbu turpināšanu Virgas dīķa tīrīšanā un ekosistēmas atjaunošanā pie Virgas veselības centra un Virgas skolas parka.
 23. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu.
 24. Par lūgumu sniegt apvienojamo pašvaldība finanšu komisijas atzinumu Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Krotes ozoli’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanai.
 25. Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai.
 26. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību- Celtnieki, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr.6482 009 0050, kadastra apzīmējums 6482 009 0050, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 27. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.1/17/912 pagarināšanu ar XX.
 28. Par SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitāla palielināšanu.

 

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi (28.07.2020.)

 1. Par SIA ‘’Priekules slimnīca’’ pamatkapitāla palielināšanu.
 2. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1, reģ.Nr.HG8862 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu.
 3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un jaunu iesniegumu saņemšanu par medību tiesību nomu uz zemes vienībām Kalētu pagastā, Priekules novadā.
 4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu ‘’Rijas’’, Priekules pagasts, Priekules novads.
 5. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 1-6, Priekule, Priekules novads.
 6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepājas iela 18A, Priekule, Priekules novads.
 7. Par NĪ ‘’Mazmeiri’’, Kalētu pagasts Atcēlāja līguma un jauna pirkuma līguma slēgšanu.
 8. Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos.

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par noteikumu ‘’Par finansiālā atbalsta sniegšanu nevalstiskajām organizācijām’’ apstiprināšanu.
 2. Par zemes nomas līguma Nr.50/2015 pagarināšanu ar XX.
 3. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/148 pagarināšanu ar XX.
 4. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/193 pagarināšanu ar XX.
 5. Par zemes nomas līguma Nr.51/2015 pagarināšanu ar z/s ‘’Krūmkalni’’.
 6. Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/17/587.
 7. Par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, iznomāšanu XX.
 8. Par daļu no zemes ‘’Kūtiņas’’, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0063, iznomāšanu XX.
 9. Par daļu no zemes Brīvības iela 1a, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 10. Par daļu no pašvaldības zemes ‘’Lāčplēšu kūtiņas’’, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., iznomāšanu XX.
 11. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.3 dzīvojamajā mājā Nākotnes iela 15, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 12. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pie Audaru mājām, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6482 004 0106, kadastra apzīmējums 6482 004 0060, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda un nosaukuma un lietošanas mērķa maiņu.
 13. Par nekustamā īpašuma ‘’Baušenieki’’, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu.
 14. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Pavāri’’, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 15. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX.
 16. Par zemes vienības ar nosaukumu ‘’Zeme reformas pabeigšanai’’ un ‘’Brenči 3’’, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu IK ‘’Līga JV’’.
 17. Par nosaukuma un adreses maiņu Kalētu feldšerpunktam.

 

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā XX
 2. Par dzīvojamo telpu maiņu Liepājas iela 7, dz.nr.6, Priekule, Priekules novads un Dārza iela 18, dz.nr.7, Priekule, Priekules novads.
 3. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 4. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 5. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 6. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

Komitejās neizskatītie jautājumi

 1. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 2.0 redakcijas pilnveidošanu.
 2. Par grozījumiem Darba uzdevumā Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei.
 3. Par grozījumiem 2015.gada 27.jūnija domes lēmumā Nr.11 ‘’Par telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības iestādē Priekules vidusskola’’.
 4. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/9 ‘’Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Priekules novadā’’.
 5. Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā pēc cenu aptaujas noslēgšanās.
 6. Par izdevumu segšanu no īres peļņas daļas uzkrājuma.
 7. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.22 ‘’Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā’’.

 

 

                                                                          1.

ParKārtības, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs’’ apstiprināšanu

(lēmums Nr.445)

Ziņo: V.Jablonska

 

Saistībā ar veikto skolu reorganizāciju, noteikumos nepieciešams precizēt kārtību, kā nosaka skolas administrācijas likmes un atalgojumu. Tā kā noteikumos jau iepriekš bijuši vairāki grozījumi, izglītības vadītāja ierosina apstiprināt noteikumus jaunā redakcijā.

 Atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Kārtības, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs’’.

 

 

2.

Par Priekules vidusskolas dalību ERASMUS + pedagoģiskā personāla kvalifikācijas uzlabošanas projektā Nr. 2020-1-LV01-KA101-077207

            (lēmums Nr.446)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules vidusskolas dalību ERASMUS + pedagoģiskā personāla kvalifikācijas uzlabošanas projektā Nr.2020-1-LV01-KA101-077207

 

Sēdes telpā ienāk deputāts Vaclovs Kadaģis

3.

Par pakalpojuma līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA ‘’Priekules nami’’

(lēmums Nr.447)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par pakalpojuma līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA ‘’Priekules nami’’

 

 

4.

Par brīvpusdienu piešķiršanu Priekules novada izglītības iestāžu 5. klašu skolēniem

(lēmums Nr.448)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Lai nodrošinātu visiem Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu 5.klašu izglītojamajiem brīvpusdienas, saglabātu esošo izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs un uzlabotu izglītības iestāžu apmeklētību, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, kā arī 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu Priekules novada izglītības iestāžu 5.klašu skolēniem.

 

5.

Par projekta “Dzīvojamās ēkas pārbūve par tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē” realizāciju 2020. gadā

(lēmums Nr.449)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu atbalstīt projekta “Dzīvojamās ēkas pārbūve par tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē”  realizāciju 2020. gadā par līgumcenu 40 920,64 EUR bez PVN (49 513,97 EUR ar PVN).

 

6.

Par asfaltbetona seguma atjaunošana Baznīcas ielā un Galvenā ielā Priekulē

(lēmums Nr.450)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Inese Meļķe, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu atbalstīt asfaltbetona seguma atjaunošanu Baznīcas ielā un Galvenā ielā Priekulē 27 094,89 EUR ar PVN apmērā.

 

 

7.

Par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Priekules novadā

(lēmums Nr.451)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1.pantu un 3.panta 1.3 daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu atļaut SIA “SKRAMPIJS”, reģ.Nr.42103055109, juridiskā adrese: ‘’Ziedoņi’’, Priekules pagasts, Priekules novads, ražot vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus un pārējos alkoholiskos dzērienus.

 

 

 

8.

Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 5, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.452)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

              pieņemt lēmumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Jasmīnu iela 5, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6458 001 0049.

 

 

9.

Par nekustamā īpašuma “Mazkalnenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.453)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu[...],atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mazkalnenieki”, kadastra Nr.6498 003 0128, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0128 4,77 ha lielā platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

 

 

 

 

 

 

10.

Par nekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.454)

 

            Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu,  8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 004 0185, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 8894 EUR , izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

 

11.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 23-8, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.455)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 23.05.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Aizputes iela 23, dzīvokli Nr. 8, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0374, apstiprināt izsoles sākumcenu 2528,00 EUR, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

 

12.

Par nekustamā īpašuma ”Centrs-1”, Kalētu pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

(lēmums Nr.456)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Centrs-1”  2,5 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0241, Kalētu pag., Priekules nov., kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Zemes vienības atsavināšanu skatīt pēc zemes vienības reģistrēšanas zemesgrāmatā.

 

13.

Par nekustamā īpašuma „Viršeļi”, Priekules pagasts, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.457)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu [..], Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas 23.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu apstiprinātPriekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma „Viršeļi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 008 0090, nosacīto cenu 8700 EUR.

Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu.

 

 

14.

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 3-36, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.458)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepājas ielā 3-36, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0372, apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 3100 EUR.

 Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu

 

 

 

 

15.

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B dzīvokļa Nr.8 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.459)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 22.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

              pieņemt lēmumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepājas iela 5B, dzīvokli Nr. 8, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0373, apstiprinātnekustamā īpašuma  nosacīto cenu 3500,00 EUR .

 Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu.

 

16.

Par 01.09.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/32-2010 termiņa pagarināšanu  XX, Virgas pagastā

(lēmums Nr.460)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.         Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nomu zemes vienībā “Pie Brūveru pļavas” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0517, Virgas pagastā .

2.         Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas,  pagarināt 01.09.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/32-2010 un 15.10.2015. Vienošanās Nr.2.3.4/154 termiņu uz pieciem gadiem, izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

 

17.

Par nekustamā īpašuma “Lāčavoti”, Priekules pagasts , Priekules nov., uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr.461)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu uzņemt pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu “Lāčavoti”, Priekules pagasts, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 003 0058  4,08 ha platībā, ar kadastrālo vērtību 1920 EUR.

 

 

18.

Par nekustamā īpašuma “Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.462)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

              pieņemt lēmumu apstiprinātnekustamā īpašuma “Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6458 003 0121, nosacīto cenu 1900 EUR.

 Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu.

 

 

19.

(lēmums Nr.463)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0021 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

  1. dzīvoklis Nr.34  48,00 m² - 3/100 ;

 

Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

 

 

 

 

20.

(lēmums Nr.464)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a , Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0073 , kadastra apzīmējums 6415 001 0086   241 m² platībā, iznomāšanai.
 2. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 241 m² platībā, mazdārziņa vajadzībām, nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā . Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2025.gada  31.jūlijam.

 

 

21.

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

(lēmums Nr.465)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma Liepājas iela 20, Priekule , Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0083, kadastra apzīmējums 6415 001 0083   180 m² platībā, iznomāšanai.
 2. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt Ivetai Kalneniecei daļu no zemes vienības no pašvaldībai piekritīgās zemes 180 m² platībā, nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4,00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta  līdz 2025.gada  31.jūlijam.

 

 

22.

Par darbu turpināšanu Virgas dīķa tīrīšanā un ekosistēmas atjaunošanā pie Virgas Veselības centra un Virgas skolas parka

(lēmums Nr.466)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15. panta pirmās daļas 2. punktu, un Dabas resursu nodokļa likuma 29. pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu atbalstīt Virgas dīķa tīrīšanas un ekosistēmas atjaunošanas darbus 2020. gadā par summu 11 192,50 EUR ar PVN, nepieciešamo papildus finansējumu 1192,50 EUR apmērā nodrošināt no Virgas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.

 

23.

Par ceļa servitūta līguma slēgšanu

(lēmums Nr.467)

Ziņo: V.Jablonska

 

             Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu 21.panta 27.punktu, Civillikuma 1231.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu reģistrēt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Kārsgaļi Dzelmes”, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra nr. 6446 001 0376 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Noslēgt  līgumus par ceļa servitūta nodibināšanu :

 

24.

Par lūgumu sniegt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas atzinumu Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krotes Ozoli”,Bunkas pagasts, Priekules novads atsavināšanai

(lēmums Nr.468)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Vadoties no Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.panta, un saskaņā ar 25.06.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.440 „ Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

       Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nekustamā īpašuma “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanai.

 

 

 

25.

Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai

(lēmums Nr.469)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 6.2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu piešķirt XX finansiālu atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai  691,00 EUR apmērā dalības maksām pajūgu braukšanas sacensībās, LJF biedru naudas nomaksai un inventāra iegādei.

 

 

26.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Celtnieki, Mazgramzda,  Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr.  6482 009 0050  , kadastra apzīmējums 6482 009 0050 , atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.470)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Celtnieki, Mazgramzda,  Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr.6482 009 0050, kadastra apzīmējums 6482 009 0050, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

 

 

 

 

27.

(lēmums Nr.471)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nekustamā īpašuma “Celtnieki”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 009 0050 , kadastra apzīmējums 6482 009 0050   0,50  ha platībā, iznomāšanai.
 2. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3.1/17/912, uz zemes vienību „Celtnieki”, Priekules pagastā, Priekules novadā 0,50 ha platībā ar Andri Siseni, slēdzot papildus vienošanos un  nosakot:

 

  • nomas maksu 76 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha.
  • nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz zemes nodošanai atsavināšanā, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2024.
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

 

28.

Par SIA “Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanu

(lēmums Nr.472)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu un 15. panta pirmās daļas 1. punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu ieguldīt SIA “Priekules nami” vienotās reģistrācijas numurs 42103020465, pamatkapitālā, izdarot naudas ieguldījumu 9 770 EUR apmērā no Priekules novada pašvaldības Virgas pagasta pārvaldes pamatbudžeta līdzekļiem.

 

 

29.

Par SIA “Priekules slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu

(lēmums Nr.473)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Tatjana Ešenvalde, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu ieguldīt SIA “Priekules slimnīca” vienotās reģistrācijas numurs 40003218218, pamatkapitālā, izdarot naudas ieguldījumu 15 000 EUR apmērā no Priekules novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tādējādi palielinot Priekules novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu.

 

 

30.

Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1, reģ.Nr. HG 8862 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu

(lēmums Nr.474)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ pieņemt lēmumu -

 

1. Atzīt, Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1, reģ.Nr. HG 8862 , atsavināšanas izsoli par nenotikušu.

2. Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu tuvākajā kārtējā Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1, reģ.Nr. HG 8862, atkārtotas izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

4. Noteikt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1, reģ.Nr. HG 8862, atkārtotas atsavināšanas izsoles sākumcenu 678,00 EUR un izsoles soli 10,00 EUR.

 

31.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un jaunu iesniegumu saņemšanu par medību tiesību nomu uz zemes vienībām Kalētu pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.475)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Medību likuma 1.panta 9.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ pieņemt lēmumu-

 

 1. Apstiprināt 2020. gada 15. jūlija Priekules novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām Kalētu pagastā, Priekules novadā, medību tiesību nomas izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nomu zemes vienībās - “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021 6,1 ha platībā, “Kaudzītes”, kadastra apzīmējums 6464 001 0257 3,0 ha platībā un “Jaunsvētes”, kadastra apzīmējums 6464 004 0124, 3,9 ha platībā.
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas noslēgt medību tiesību nomas līgumu ar Biedrību Mednieku klubs “Mežābele 1”, reģ.Nr.40008051965, par Priekules novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām - “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021 6,1 ha platībā, un “Kaudzītes”, kadastra apzīmējums 6464 001 0257 3,0 ha platībā, nomas maksa 0,40 EUR/ha (40 euro centi) par 1 ha gadā bez PVN
 4. Noslēgt medību tiesību nomas līgumu ar Biedrību Mednieku apvienība “KALĒTI”, reģ.Nr.40008215218, par Priekules novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību - “Jaunsvētes”, kadastra apzīmējums 6464 004 0124, 3,9 ha platībā, nomas maksa 0,40 EUR/ha (40 euro centi) par 1 ha gadā bez PVN

 

 

32.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu “Rijas”, Priekules pagasts, Priekules novads

(lēmums Nr.476)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ pieņemt lēmumu-

 

 1. Apstiprināt 2020. gada 15. jūlija Priekules novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības daļas “Rijas” 5,35 ha platībā Priekules pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nomu daļā no zemes vienības “Rijas” 5,35 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 002 0058, Priekules pagastā .
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 76,00 EUR/ha (septiņdesmit seši euro un 00 centi) par 1 ha gadā bez PVN. 

 

33.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 1-6, Priekule, Priekules novads

(lēmums Nr.477)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu apstiprināt 2020. gada 08. jūlija Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 1-6, Priekulē, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu, noslēgt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 4320,00 EUR. Noteikt, ka izsoles uzvarētājam ar 2020.gada 1.augustu jāveic apsaimniekošanas un komunālie maksājumu par dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 1-6 saskaņā ar SIA “PRIEKULES NAMI” izsniegtajiem rēķiniem.

 

 

34.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepājas iela 18A, Priekule, Priekules novads

(lēmums Nr.478)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu apstiprināt2020. gada 08. jūlija Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 18A, Priekulē, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.  Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 2994,00 EUR  nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts līdz 2020.gada 20.augustam.

 

 

35.

Par nekustamā īpašuma ‘’Mazmeiri’’, Kalētu pagasts, Atcēlāja līguma un jauna pirkuma līguma slēgšanu

(lēmums Nr.479)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 2041.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu apstiprināt Atcēlēja līgumu slēgšanu ar XX, personas kods XX, un slēgt nekustamā īpašuma “Mazmeiri”, Kalētu pag., Priekules novads, kadastra numurs 6464 002 0037, pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu XX, personas kods XX.

 

 

36.

Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos

(lēmums Nr.480)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            pieņemt lēmumu par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos. Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 01. oktobri.

 

37.

Par noteikumu “Par finansiālā atbalsta sniegšanu nevalstiskajām organizācijām” apstiprināšanu

(lēmums Nr.481)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības noteikumus “Par finansiālā atbalsta sniegšanu nevalstiskajām organizācijām”.

 

 

38.

Par zemes nomas līguma Nr. 50/2015  pagarināšanu ar XX

(lēmums Nr.482)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punktu,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par zemes vienības „Pie Audaru mājas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 004 0060, kadastra apzīmējums 6482 004 0060 6,20  ha platībā, iznomāšanu.
 2. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas pagarināt zemes nomas līgumu Nr.50/2015, uz zemes vienību „Pie Audaru mājas”, Priekules pagastā, 6,20 ha platībā ar XX, slēdzot papildus vienošanos un  nosakot :

 

  • nomas maksu 76 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha,
  • nomas līguma termiņu no 2020.gada 2.aprīļa līdz zemes nodošanai atsavināšanā, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2024.

 

 

39.

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/148  pagarināšanu ar XX

(lēmums Nr.483)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1.  Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nekustamā īpašuma „Liepas 6” , Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 001 0219, kadastra apzīmējums 6446 001 0219   , 5,6571 ha platībā, iznomāšanai.
 2.  Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/148, uz zemes vienību „Liepas 6” , Bunkas pagastā, 5,6571 ha platībā ar  XX, slēdzot papildus vienošanos un  nosakot :

 

  • nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha.
  • nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 31.07.2025.

 

 

40.

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/193  pagarināšanu ar XX

(lēmums Nr.484)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no zemes vienības „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 006 0154 , kadastra apzīmējums 6482 006 0181   0,70 ha platībā, iznomāšanu.

2. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/193, uz daļu no zemes vienības „Priekules pagasta palīgsaimniecības” , Priekules pagastā, Priekules novadā, 0,70  ha platībā ar  XX, slēdzot papildus vienošanos un  nosakot :

 

  • nomas maksu 76 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha.
  • nomas līguma termiņu no 2020.gada 2.augusta līdz 31.07.2025.

 

 

                                                                                     41.

Par zemes nomas līguma Nr. 51/2015  pagarināšanu ar z/s Krūmkalni

(lēmums Nr.485)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nekustamā „Reiņa zeme” , Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 001 0139 , kadastra apzīmējums 6482 001 0139 , 8,0  ha platībā, iznomāšanai.

 

2.Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 51/2015, uz daļu no zemes vienības „Reiņa zeme” , Priekules pagastā, Priekules novadā, 8,0  ha platībā ar z/s Krūmkalni, reģistrācijas Nr. 42101002107, slēdzot papildus vienošanos un  nosakot :

 

  • nomas maksu 76 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha.
  • nomas līguma termiņu no 2020.gada 2.maija līdz brīdim, kad zeme tiek reģistrēta zemesgrāmatā uz Zemkopības ministrijas vārda, bet ne ilgāk kā līdz 31.07.2025.

 

42.

Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/17/587

(lēmums Nr.486)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma nomas - Nākotnes iela 15, Kalnenieki,  Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr. 6482 007 0080 , kadastra apzīmējums 6482 007 0080   0,04 ha platībā.

2. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas atļaut veikt grozījumus 01.04.2017. zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/17/587, aizstājot līguma 1.1. punktā iznomājamās zemes platību no 0,02 ha  uz 0,04 ha .

 

43.

Par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu XX

(lēmums Nr.487)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma  Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts,  Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0227, kadastra apzīmējums 6446 005 0239  0,03 ha platībā, iznomāšanai.
 2. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, daļu no zemes vienības Krasta iela 3, 0,03 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām, nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 5,00 EUR/gadā . Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2024.gada 31.decembrim.

 

 

44.

Par daļu no zemes “Kūtiņas”, Priekules pag., Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0063 iznomāšanu XX

(lēmums Nr.488)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nomu daļā no zemes vienības “Kūtiņas” 89,60 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6482 007 0063, Priekules pagastā .
 2. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, iznomāt daļu no zemes „Kūtiņas”, Priekules pagastā,  89,60 m2 platībā XX, nosakot :
  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.
  •  nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.jūlija līdz 2023.gada  30.septembrim.

 

 

45.

Par daļu no zemes Brīvības iela 1a, Priekule, Priekules novads nomu XX

(lēmums Nr.489)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.2.1. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma Brīvības iela 1a, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 002 0081 , kadastra apzīmējums 6415 002 0081   338 m² platībā, iznomāšanai.

2. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX daļu no zemes vienības Brīvības iela 1a , 338 m² platībā, mazdārziņa vajadzībām, nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

-  nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2024.gada 31.decembrim.

 

 

46.

Par daļu no pašvaldības zemes “Lāčplēšu kūtiņas”, Bunka, Bunkas pagasts,  Priekules nov., iznomāšanu XX

(lēmums Nr.490)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no  pašvaldības zemes “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0255  0,25 m2 platībā, iznomāšanu.

2. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt daļu no zemes vienības  „Lāčplēši”, Bunkas pagastā  0,25 m2 platībā XX, nosakot:

 

  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.
  • nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.jūlija  līdz 2028.gada  31. decembrim.

 

 

47.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.3 dzīvojamajā mājā Nākotnes iela 15, Kalnenieki,  Priekules pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr.491)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.3 dzīvojamajā mājā Nākotnes iela 15, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

48.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pie Audaru mājas, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr.  6482 004 0106, kadastra apzīmējums 6482 004 0060, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda un nosaukuma un lietošanas mērķa maiņu

(lēmums Nr.492)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.7., 18. un 36.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pie Audaru mājas, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr.  6482 004 0106, kadastra apzīmējums 6482 004 0060, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda un nosaukuma un lietošanas mērķa maiņu.

 

49.

Par nekustamā īpašuma “Baušenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu 

(lēmums Nr.493)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Baušenieki”, kadastra Nr.6498 003 0036, Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0111 un 6498 003 0112.

             Atdalāmajām zemes vienībām piešķirt jaunu nosaukumu “Dambiņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

 

50.

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pavāri”, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.494)

Ziņo: V.Jablonska

 

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Pavāri”, kadastra Nr.6498 004 0044, Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0218.

            Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Brūklenes” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

51.

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX

(lēmums Nr.495)

Ziņo: V.Jablonska

 

             Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu noslēgt ar XX, vienošanos par 79/1000 domājamās daļas no zemes Altajs, Priekules pagastā, Priekules novadā ar kadastra Nr. 6482 004 0088 nodošanu īpašumā bez atlīdzības, zemes gabala kopējā platība 1,2154 ha.

 

 

 

52.

Par zemes vienības ar nosaukumu „Zeme reformas pabeigšanai”  un  “Brenči 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu IK “Līga JV”

(lēmums Nr.496)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par zemes vienības „Brenči 3”, Bunkas pag., Priekules nov. 1,20 ha platībā un “Zeme reformas pabeigšanai”, kadastra apzīmējumu 6446 007 0040 1,80 ha platībā un 6446 007 0036 1,60 ha platībā, iznomāšanai.

 

2. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt IK “Līga JV”  , reģistrācijas nr. 42102036308 , zemes vienības „Brenči 3”, Bunkas pag., 1,20 ha platībā, un zemes vienības ar nosaukumu “Zeme reformas pabeigšanai”, 1,80 ha un 1,60 ha platībā , slēdzot līgumu uz 5. gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici:

 • nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha.
 • nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.jūlija līdz 30.06.2025.

 

 

53.

Par nosaukuma un adreses maiņu Kalētu feldšerpunktam

(lēmums Nr.497)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu mainīt nosaukumu struktūrvienībai “Kalētu pagasta feldšeru- vecmāšu punkts” ar  kodu 90009195401  uz “Kalētu feldšeru punkts”.

 

      Mainīt reģistrācijas adresi no  Liepu aleja 3 -1, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads uz   “Brūzis”- 21, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

 

 

54.

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā XX

(lēmums Nr.498)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

55.

Par  Dzīvojamo telpu maiņu

(lēmums Nr.499)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

56.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.500)

Ziņo: V.Jablonska

           

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

57.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.501)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

58.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.502)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

59.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.503)

 

Ziņo: V.Jablonska

           

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

60.

Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 2.0 redakcijas  pilnveidošanu

(lēmums Nr.504)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 43.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 23.pantu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87. un 88.2. punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska,  Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu pilnveidot Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 2.0 redakciju atbilstoši 2020.gada 30.jūlija teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas ziņojumam.

61.

Par grozījumiem Darba uzdevumā Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei

(lēmums Nr.505)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu un augstāk minēto iedzīvotāju aktivitāti TPG publiskās apspriešanas laikā,

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu veikt grozījumus 2018.gada 26.oktobra lēmuma Nr.509 (protokols Nr.14, 34.punkts) “Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu jauna darba uzdevuma apstiprināšanu” pielikumā, papildinot Darba uzdevuma Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei 7.4.punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Sākot ar Teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakciju, organizēt vienu publiskās apspriešanas sanāksmi Priekules pilsētā katrai plānojuma grozījumu redakcijai.”

62.

Par grozījumiem 2015. gada 27. jūnija domes lēmumā Nr. 11 “Par telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības iestādē Priekules vidusskola”

(lēmums Nr.506)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

 

 pieņemt lēmumu par grozījumiem 2015. gada 27. jūnija domes lēmumā Nr. 11 “Par telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības iestādē Priekules vidusskola’’, nosakot:

 

 1.  Telpu nomas maksa pašvaldības izglītības iestādē Priekules vidusskola par telpām, kuras tiek izmantotas izglītojamo un pieaugušo grupu izmitināšanai, diennaktī 3,00 EUR (t.sk. PVN) no personas (telpas, komunālās izmaksas, bez gultas veļas).

 

 1. Telpu nomas maksa pašvaldības izglītības iestādē Priekules vidusskola par telpām, kuras tiek izmantotas izglītojamo un pieaugušo grupu izmitināšanai, diennaktī 4,50 EUR (t.sk. PVN) no personas (telpas, komunālās izmaksas, ar gultas veļu).

 

 

63.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/19 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Priekules novadā

(lēmums Nr.507)

Ziņo: V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8/20 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā” ”.

 

64.

Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā pēc cenu aptaujas noslēgšanās

(lēmums Nr.508)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāts Vaclovs Kadaģis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15. panta pirmās daļas 2. punktu, un Dabas resursu nodokļa likuma 29. pantu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu atbalstītPriekules novada Gramzdas pagasta mežaparka vides izglītības takas papildināšanu, realizējot 2020.gadā projekta 1.daļu par summu 8 893,50 EUR ar PVN.

 

65.

Par izdevumu segšanu no īres peļņas daļas uzkrājuma

(lēmums Nr.509)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmo un trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu noslēgt pakalpojuma līgumu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Aizputes iela 2, Priekulē, virtuves loga nomaiņu, EUR 390,69 apmērā, nosakot izpildes termiņu līdz 2020.gada 30.septembrim.

Izdevumus segt no īres/peļņas daļas uzkrājuma.

 

 

66.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā

(lēmums Nr.510)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Izskatot iesniegto saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” grozījumu projektu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9/20 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” ”.

 

 

Protokola pielikumā:

1. Domes sēdē pieņemtie lēmumi ar pielikumiem no Nr.445 līdz Nr.510

 

 

Sēdi slēdz plkst.11:48

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

445. Par „Kārtības, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības  izglītības iestādēs” apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                   

Nr.445           

          (protokols Nr9.,  1.punkts)

 

ParKārtības, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības  izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Priekules novada pašvaldība dome 2018.gada 11.septembrī ir apstiprinājusi “Kārtību, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Šogad, saistībā ar veikto skolu reorganizāciju, noteikumos nepieciešams precizēt kārtību, kā nosaka skolas administrācijas likmes un atalgojumu. Tā kā noteikumos jau iepriekš bijuši vairāki grozījumi, A.Purviņa ierosinu apstiprināt noteikumus jaunā redakcijā.

Atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Apstiprināt  „Kārtību, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības  izglītības iestādēs”.

Lēmumu izsniegt:

 1. Izglītības vadītājai
 2. Priekules vidusskolai
 3. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai
 4. Krotes Kronvalda Ata pamatskolai
 5. Virgas pirmsskolas izglītības iestādei “Gaismiņa”
 6. Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas"
 7. Priekules Mūzikas un mākslas skolai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

Kārtība, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs

 

446. Par Priekules vidusskolas dalību ERASMUS + pedagoģiskā personāla kvalifikācijas uzlabošanas projektā Nr. 2020-1-LV01-KA101-077207

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.446           

          (protokols Nr.9,  2.punkts)

 

Par Priekules vidusskolas dalību ERASMUS + pedagoģiskā personāla kvalifikācijas uzlabošanas projektā Nr. 2020-1-LV01-KA101-077207

 

Priekules novada pašvaldībā 2020.gada 14.jūlijā saņemts Priekules vidusskolas direktores Irinas Tiesneses iesniegums (Nr.2.1.4/20/1264-S), kurā lūgts atbalstīt vidusskolas skolotāju dalību ERASMUS + partnerības projektā Nr. 2020-1-LV01-KA101-077207.

Projekta ilgums 12 mēneši, sākums 2020. gada 16. novembris. Projektā iesaistītas sešas  valstis – Islande, Spānija, Latvija (Priekules vidusskola), Itālija, Kipra un Tenerife.

Pēc projektā paredzēto kursu apmeklējuma Priekules vidusskolas pedagogi:

 1. Nodrošinās citu pedagogu informēšanu par iegūto pieredzi;
 2. Veidos savstarpēju starppriekšmetu saikni;
 3. Piedāvās iespēju kolēģiem piedalīties atklātajās stundās;
 4. Ievietos informāciju par ieguvumiem skolas mājas lapā;
 5. Informēs sabiedrību ar preses starpniecību.

Kopējās projekta izmaksas ir 17 315 EUR, kur sākotnēji Valsts izglītības attīstības aģentūra nodrošinās 80% no kopējām izmaksām, kas sastādīs 13 852 EUR, pārējo finansējumu 20% apmērā jeb 3 463 EUR Valsts izglītības attīstības aģentūra nodrošinās pēc projekta noslēguma atskaišu apstiprināšanas.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atbalstīt Priekules vidusskolas dalību ERASMUS + pedagoģiskā personāla kvalifikācijas uzlabošanas projektā Nr. 2020-1-LV01-KA101-077207.

 

 1. Par lēmuma izpildi atbild Priekules vidusskolas direktore Irina Tiesnese.

Lēmums nosūtāms: Priekules vidusskola, Finanšu nodaļa.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

447. Par pakalpojuma līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA „Priekules nami”

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.447           

          (protokols Nr.9, 3.punkts)

Par pakalpojuma līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA „Priekules nami”

Priekules novada pašvaldība 13.06.2020. saņēma  SIA “Priekules nami” valdes locekles iesniegumu par īres maksas (peļņas) izlietojuma izmantošanu par dzīvokļa īpašumaNr.14, Zviedru vārti iela 3, Priekule, Priekules novads sakārtošanas darbiem.

Dzīvojamā māja Zviedru vārti iela 3, Priekule, Priekules novads pieder Priekules novada pašvaldībai. Pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikto: Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai”.

SIA “Priekules nami” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 100% pamatkapitāls pieder Priekules novada pašvaldībai un, kura apsaimnieko pašvaldības īpašumus Priekules pilsētā un Priekules pagastā, un attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

Likums «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» nosaka, ka dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums ir piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus.

            Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noslēgt pakalpojuma līgumu par dzīvokļa īpašuma Nr.14, Zviedru vārti iela 3, Priekule, Priekules novads, sakārtošanas darbiem EUR 2384,84 apmērā par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu veikšanu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, ar izpildes termiņu līdz 2020.gada 3augustam.
 2. Pakalpojuma līgumu noslēgt piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
 3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma.
 4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums paziņojams:

1) SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads; 2) finanšu nodaļai, juristei

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

448. Par brīvpusdienu piešķiršanu Priekules novada izglītības iestāžu 5. klašu skolēniem

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.448           

          (protokols Nr.9,4.punkts)

 

Par brīvpusdienu piešķiršanu Priekules novada izglītības iestāžu 5. klašu skolēniem

            Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmā daļa noteic, ka valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību. Minētā panta ceturtā daļa paredz, ka valsts un pašvaldības var sniegt atbalstu ģimenes un bērnu izglītības, veselības nostiprināšanas, kultūras un sporta, kā arī atpūtas iestādēm un organizācijām, lai sekmētu bērna fizisko attīstību un radošo darbību. Priekules novada dome 2020.gada budžetā ir paredzējusi finanšu līdzekļus brīvpusdienu piešķiršanai Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu 5.klašu skolēniem no 2020.gada 1.septembra. Ņemot vērā minēto un to, lai nodrošinātu visiem Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu 5.klašu izglītojamajiem brīvpusdienas, saglabātu esošo izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs un uzlabotu izglītības iestāžu apmeklētību, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, kā arī 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt brīvpusdienas, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, 2020./2021. mācību gadam visiem Priekules novada pašvaldības izglītības 5. klašu skolēniem, kuru ēdināšana netiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem.

2. Brīvpusdienas tiek piešķirtas 100% apmērā, atbilstoši katrā skolā noteiktajai vienas pusdienu ēdienreizes cenai par faktiski saņemto pusdienu porciju skaitu noteiktajās klašu grupās:

2.1. Krotes Kronvalda Ata pamatskolā, kur ēdināšanu nodrošina Priekules novada pašvaldība – atbilstoši ar pašvaldības domes lēmumu apstiprinātajai pusdienu cenai;

2.2. Priekules vidusskolā un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā, kur ēdināšanu nodrošina uzņēmēji – atbilstoši pēc cenu aptaujas rezultātiem noteiktajai pusdienu cenai.

3. Līdzekļus brīvpusdienu finansēšanai paredzēt no pašvaldības budžeta.

4. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2020.

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

449. Par projekta “Dzīvojamās ēkas pārbūve par tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē” realizāciju 2020. gadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.449           

          (protokols Nr.9,  5.punkts)

 

Par projekta “Dzīvojamās ēkas pārbūve par tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē” realizāciju 2020. gadā

2019. gada 19. aprīlī tika izsludināts Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 3. uzsaukums, kur Priekules novada pašvaldība kopā ar projekta sadarbības partneri Pluņģes pašvaldību Lietuvā sagatavoja divus projekta pieteikumus un viens no tiem bija “Kultūras objektu saglabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām” (Preservation and adaptation of cultural objects to contemporary needs), (HIPP), LLI-503. Realizējot šo projektu tiktu atjaunoti Priekules Zviedru vārti, kur atjaunotajās telpās tiktu atklāts moderni aprīkots tūrisma informācijas centrs ar ekspozīciju un semināru zāli.

Taču 2020.gada 20.martā tika saņemta VARAM vēstule Nr. 5-40/2684 ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas pārvaldes iestādes lēmumu par projekta “Kultūras objektu saglabāšana un pielāgošana mūsdienu vajadzībām” (Preservation and adaptation of cultural objects to contemporary needs), (HIPP), LLI-503 noraidīšanu.. 2020. gada pamatbudžetā tika rezervēti finanšu līdzekļi kā pašvaldības līdzfinansējums 62 036 EUR apmērā, ja projekts tiktu apstiprināts. Ņemot vērā situāciju, ka Zviedru vārtu sienās ir konstatētas plaisas, kas apdraud ēkas stāvokli nākotnē, nepieciešams veikt sienu un pamatu stiprināšanas darbus un fasādes apdares darbus. 2020. gada 30. aprīlī  tika pieņemts lēmums Nr. 262 (prot.Nr. 6, 35.p.) Par projekta “Dzīvojamās ēkas pārbūve par tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē” publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā”, kas tika izsludināts 2020. gada 09. jūnijā.

Pamatojoties uz 2020. gada 29. jūnija iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr.2.4.1-1/20/14-3, ir noslēdzies iepirkuma konkurss projektā “Dzīvojamās ēkas pārbūve par tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē”. Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Zviedru vārtu atjaunošanas 1. kārta” (iepirkuma identifikācijas Nr. PNP 2020/14) piešķirtas pretendentam SIA “SKORPIONS VS”, reģ. Nr. 48503007289, par līgumcenu 40 920,64 EUR bez PVN (49 513,97 EUR ar PVN), jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

Ņemot vērā projekta “Dzīvojamās ēkas pārbūve par tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē” publiskā iepirkuma rezultātus, konstatēts, ka projekta realizācijai nav nepieciešams papildus finansējums.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Atbalstīt projekta “Dzīvojamās ēkas pārbūve par tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē”  realizāciju 2020. gadā par līgumcenu 40 920,64 EUR bez PVN (49 513,97 EUR ar PVN).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                V.Jablonska

450. Par asfaltbetona seguma atjaunošana Baznīcas ielā un Galvenā ielā Priekulē

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.450           

          (protokols Nr.9,  6.punkts)

 

Deputāte Inese Meļķe, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Par asfaltbetona seguma atjaunošana Baznīcas ielā un Galvenā ielā Priekulē

 

2020. gadā SIA “Priekules nami” uzsāka darbus KF projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtas īstenošana”. Projekta realizācijas rezultātā tiek veikti rakšanas darbi Priekules pilsētas ielās un pēc pašvaldības izpilddirektora ierosinājuma būtu nepieciešams atjaunot asfaltbetona segumu tajās vietās, kur tas netiks darīts projekta ietvaros konkrēto ielu sakārtošanai.

Lai atjaunotu asfaltbetona segumu Baznīcas ielā Priekulē nepieciešams 21 943,31 EUR ar PVN, bet Galvenā ielā Priekulē nepieciešams 5151,58 EUR ar PVN, kad kopsummā sastāda 27 094,89 EUR ar PVN.

Priekules novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā šādi finanšu līdzekļi nebija ieplānoti, taču pēc iepirkuma noslēgšanās projektam “Dzīvojamās ēkas pārbūve par tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē” rezervētajiem līdzekļiem veidojas ekonomija 12 522 EUR apmērā. Pārējo summu 14 573 EUR apmērā paredzēts segt no Priekules pilsētas 2020. gadā pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atbalstīt asfaltbetona seguma atjaunošanu Baznīcas ielā un Galvenā ielā Priekulē 27 094,89 EUR ar PVN apmērā.

 

 1. Nepieciešamo finansējumu nodrošināt no projekta Dzīvojamās ēkas pārbūve par tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē” ieekonomētajiem līdzekļiem un Priekules pilsētas 2020. gadā pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem.

 

 

Izsūtāms 1 eks.: Finanšu nodaļa

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

451. Par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.451           

          (protokols Nr.9, 7.punkts)

Par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Priekules novadā

2020.gada 9.jūnijā Priekules novada pašvaldība saņēma iesniegumu no SIA “SKRAMPIJS”, reģ.Nr. 42103055109, adrese: Ziedoņi, Priekules pagasts, Priekules novads, valdes priekšsēdētāja XX ar lūgumu izsniegt atļauju pašu ražotā ābolu sidra, vīna, raudzēto dzērienu un pārējos alkoholiskos dzērienu no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

            Pamatojoties uz Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1.pantu un 3.panta 1.3 daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Atļaut SIA “SKRAMPIJS”, reģ.Nr.42103055109, juridiskā adrese: ‘’Ziedoņi’’, Priekules pagasts, Priekules novads, ražot vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus un pārējos alkoholiskos dzērienus.

 

2.Ražošanas vieta: Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads:

 

2.1.Saražotā vīna vai raudzēto dzērienu apjoms nedrīkst pārsniegt 15 000 (piecpadsmit tūkstošus) litru kalendārā gadā;

2.2.Absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nedrīkst pārsniegt 1000 (vienu tūkstoti) litrus kalendāra gadā;

2.3.Saražotais starpproduktu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 1000 (vienu tūkstoti) litrus kalendāra gadā.

 

3.Atļauja tiek izsniegta uz laiku līdz 2025.gada 31.jūlijam.

 

4.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums nosūtāms: SIA “SKRAMPIJS”,  juristei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

452. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 5, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.452           

          (protokols Nr.9,8..punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 5, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

2020.gada 07.jūlijā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX (turpmāk- Iesniedzējs), dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1214-S, ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu Jasmīnu iela 5, Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums Jasmīnu iela 5, kadastra Nr.6458 001 0049, Gramzdas pagastā ir pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.37.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0049  0,828 ha platībā, viendzīvokļa dzīvojamā māja un saimniecības ēka.

Ar Iesniedzēju 2020.gada 02.janvārī noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums Nr.2.13.1/20/588, zemes nomas līgums Nr.2.3.4/20/1420 un telpu nomas līgums Nr.2.3.2/19/1421.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

PPMAL 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un otrajā daļā, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Nekustamais īpašums Jasmīnu iela 5, Gramzdas pagastā nav nepieciešams pašvaldības un Gramzdas pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Jasmīnu iela 5, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6458 001 0049.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Marinai Kokovihinai organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: XX, Finanšu nodaļai, Gramzdas pagasta pārvaldei, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

453. Par nekustamā īpašuma “Mazkalnenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.453           

          (protokols Nr.9,9.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Mazkalnenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Mazkalnenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums “Mazkalnenieki”, kadastra Nr.64980030128, Virgas pagastā, Priekules novadā, sastāv no vienas zemes vienības 4,77 ha platībā, tai skaitā meža zemes 1,36 ha.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Mazkalnenieki”, kadastra Nr.6498 003 0128, Virgas pagastā, 2020.gada 26.jūnijā noreģistrētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000601705, uz pašvaldības vārda.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un otrajā daļā, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Nekustamais īpašums „Mazkalnenieki”, Virgas pagastā nav nepieciešams pašvaldības  noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

2020.gada 09.jūlijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr.40003518352, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Mazkalnenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 64980030128, tirgus vērtība uz 2020.gada 03.jūliju ir 12 600 EUR (divpadsmit tūkstoši seši simti eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā- PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 13507 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti septiņi eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1) Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 12600 EUR;

2) Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 290,40 EUR, saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) kancelejas nodeva par nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā- 28,46 EUR;

4) izdevumi par zemes kadastrālo uzmērīšanu- 484,00 EUR;

5) VZD maksas pakalpojums-9.25 EUR;

6) meža inventarizācija- 95,00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu[...],atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Nodotatsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mazkalnenieki”, kadastra Nr.6498 003 0128, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0128 4,77 ha lielā platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. ApstiprinātPriekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Mazkalnenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 003 0128, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 13507 EUR(trīspadsmit tūkstoši pieci simti septiņi eiro).

3.Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkalnenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 003 0128, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

4.Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

1.grafiskais pielikums

 

454. Par nekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.454           

          (protokols Nr.9,10.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums “Pie Ķiršiem”, kadastra Nr.6498 004 0185, Virgas pagastā, Priekules novadā, sastāv no vienas zemes vienības 1,91 ha platībā, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,89 ha.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 25.06.2020. sēdes lēmumu Nr.438 nekustamais īpašums “Pie Ķiršiem”, Virgas pagastā nodots atsavināšanai.

2020.gada 09.jūlijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr.40003518352, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr.6498 004 0185, tirgus vērtība uz 2020.gada 03.jūliju ir 8200 EUR (astoņi tūkstoši divi simti eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā- PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 8894 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1) Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 8200 EUR;

2) Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 217,80 EUR, saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) kancelejas nodeva par nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā- 28,46 EUR;

4) izdevumi par zemes instrumentālo uzmērīšanu- 447,70 EUR;

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu,  8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.ApstiprinātPriekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 004 0185, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 8894 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri eiro).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 004 0185, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3.Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5. pielikums

1. grafiskais pielikums

 

 

 

 

455. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 23-8, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.455           

          (protokols Nr.9,11.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 23-8, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 26.03.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.214, protokols nr.5 tika nolemts izveidot dzīvokļa īpašumu un reģistrēt to zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, nekustamā īpašumā Aizputes iela 23, Priekule, Priekules novads, dzīvoklim Nr.8.

02.06.2020. dzīvoklis Nr.8, Aizputes ielā 23, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 900 0374, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 78 8 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

          30.06.2020. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Aizputes iela 23 , dzīvokļa nr.8 , Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0374, tirgus vērtība uz 2020. gada 30.jūniju (apsekošanas datumu) ir 2300,00 EUR  (divi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2528,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

 1. noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 2300,00 EUR  (divi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi);
 2. izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 84,70 EUR (astoņdesmit četri  euro un 70 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;
 3. izdevumi par dzīvokļa īpašuma izveidi – 114,40 EUR (viens simts četrpadsmit euro un 40 centi) saskaņā ar Valsts zemes dienesta izrakstīto rēķinu;
 4. izdevumi par dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā – 28,46 EUR (divdesmit astoņi euro un 46 centi) saskaņā ar maksājuma uzdevumu par kancelejas nodevu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 23.05.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Aizputes iela 23, dzīvokli Nr. 8, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0374.
 2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošādzīvokļa īpašuma Aizputes iela 23, dz.8, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0374, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 2528,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro un 00 centi ).
 3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 23, dz.8, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0374, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;       

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei .

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 

 

 

 

 

 

 

456. Par nekustamā īpašuma ”Centrs-1”, Kalētu pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu    

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.456           

          (protokols Nr.9,12.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma ”Centrs-1”, Kalētu pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

 

2020.gada 08.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā-iesniedzēja), dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1226-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Centrs-1”, kadastra apzīmējums 6464 001 0241, Kalētu pagastā.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums „Centrs-1”, kadastra Nr. 6464 001 0241, Kalētu pagastā sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0241  2,5 ha platībā, piekrīt pašvaldībai. Zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā.

Ar iesniedzēju 2007.gada 08.maijā tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.222 un 2017.gada 13.janvārī noslēgts (līguma pagarinājums) lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.2.3.4/17/119 par zemes “Centrs-1”, Kalētu pag., iznomāšanu kā pirmnomas personai.

Iesniedzēja ir pirmpirkuma tiesīgā persona.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.apakšpunkts nosaka, ka atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.  

Pirms nodot zemes vienību atsavināšanai tā ir jāuzmēra un jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Centrs-1”  2,5 ha lielā platībā ( platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6464 001 0241, Kalētu pag., Priekules nov., kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Kalētu pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

4. Zemes vienības atsavināšanu skatīt pēc zemes vienības reģistrēšanas zemesgrāmatā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: XX, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

 

 

457. Par nekustamā īpašuma „Viršeļi”, Priekules pagasts, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.457           

          (protokols Nr.9,13.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma „Viršeļi”, Priekules pagasts, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Nekustamais īpašums „Viršeļi”, kadastra Nr. 6482 008 0090 – 3,19 ha platībā, Priekules pagastā, Priekules novadā, pieder Priekules novada pašvaldībai, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000513533.

Uz nekustamā īpašuma „Viršeļi”, Priekules pagasts, Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka , ar adresi „Viršeļi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 508 0001, reģistrēta Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000515920 uz XX, personas kods XX, vārda.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu [..] mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

          30.06.2020. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma „Viršeļi”, Priekules pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6482 008 0090, tirgus vērtība uz 2020. gada 30.jūniju (apsekošanas datums) ir 8700 EUR  (astoņi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu [..], Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas 23.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma „Viršeļi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 008 0090 , nosacīto cenu 8700 EUR  (astoņi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).
 2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
 3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).
 4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību attiekšanās gadījumā ar pirmpirkuma tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

-XX

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

458. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 3-36, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.458           

          (protokols Nr.9, 14.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 3-36, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 3-36, Priekule, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2020.gada 20.februārī pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Priekules novada pašvaldības dome 2020.gada 26.martā ar lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr. 36, dzīvojamā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā ” (protokols Nr.5, 8.) nolēma sagatavot atsavināšanai izveidotu dzīvokļa īpašumu .

Nekustamais īpašums 2020. gada 4.jūnijā reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.79 36.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 02.04.2020. ir 3100 EUR ( trīs tūkstoši viens simts eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepājas ielā 3-36, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0372

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas ielā 3-36, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0372, nosacīto cenu 3100 EUR ( trīs tūkstoši viens simts eiro).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (   pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

Pielikums

459. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B dzīvokļa Nr.8 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr. 459           

          (protokols Nr.9,15.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B dzīvokļa Nr.8 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B,  dzīvokļa Nr.8, Priekule, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Nekustamais īpašums 2020. gada 26.martā reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.108 8.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 22.11.2019. ir 3500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 22.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepājas iela 5B, dzīvokli Nr. 8, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0373.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B, dzīvoklim Nr.8, Priekulē , Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0373 nosacīto cenu 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai; 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

Pielikums

460. Par 01.09.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/32-2010 termiņa pagarināšanu  XX Virgas pagastā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.460           

          (protokols Nr.9,16.punkts)

 

Par 01.09.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/32-2010 termiņa pagarināšanu  XX Virgas pagastā

 

2020.gada 16.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1291-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes vienības “Pie Brūveru pļavas” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0517, Virgas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2010.gada 01.septembrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/32-2010 (turpmāk tekstā-līgums) par zemes vienības “Pie Brūveru pļavas” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0517, Virgas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 31.08.2015.

2015.gada 15.oktobrī tika noslēgta Vienošanās Nr.2.3.4/154 par grozījumiem līgumā- pagarināts līguma termiņš līdz 31.08.2020.

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Virgas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 68,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.         Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nomu zemes vienībā “Pie Brūveru pļavas” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0517, Virgas pagastā .

2.         Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu par zemes vienības “Pie Brūveru pļavas”, Virgas pagasts, Priekules novads nomu, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv

3.         Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas,  pagarināt 01.09.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/32-2010 un 15.10.2015. Vienošanās Nr.2.3.4/154 termiņu uz pieciem gadiem, izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.08.2025.

2.2. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 68,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu zemes nomas līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

461. Par nekustamā īpašuma “Lāčavoti”, Priekules pagasts , Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.461           

          (protokols Nr.9,17.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Lāčavoti”, Priekules pagasts , Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 

Ar 28.11.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.15, 63.punktu zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0058 , ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs, tai piešķirts jauns nosaukums - “Lāčavoti”, Priekules pagasts, Priekules novads.

Nekustamo  īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Uzņemt pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu:

 

 • “Lāčavoti”, Priekules pagasts , Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 003 0058         4,08 ha platībā, ar kadastrālo vērtību 1920 EUR .

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                     

 •  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei; Finanšu nodaļai (G.Vaičekauskai)

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

462. Par nekustamā īpašuma “Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada ____ jūlijā                                                                                                                               

Nr.462          

          (protokols Nr.9,18 .punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Bērzi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2020.gada 25.jūnija sēdes lēmumu Nr.396, protokols Nr.8, tika nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Bērzi”, kadastra Nr.6458 003 0121, Gramzdas pagastā. Atsavināšanas ierosinātājs- pirmtiesīgā persona (ēku īpašnieks).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-PPMAL) 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

2020.gada 09.jūlijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6458 003 0121, tirgus vērtība uz 2020.gada 30.jūniju ir  1900 EUR (viens tūkstotis deviņi simti eiro).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Apstiprinātnekustamā īpašuma “Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6458 003 0121, nosacīto cenu 1900 EUR (viens tūkstotis deviņi simti eiro).

2.Nosūtītpaziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. paziņojams:

-XX,

-Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-finanšu nodaļai;

-nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

Pielikums