25.11.2010. sēdē pieņemtie lēmumi (protokls nr. 19.)

1.§ Par saistošajiem noteikumiem Nr.17 "Par grozījumiem Priekules novada domes saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules Novada domes budžetu 2010. gadam".

 

         Izdoti    saskaņā    ar     likuma

         "Par pašvaldībām”     21.panta

         2) apakšpunktu un likuma „Par

        pašvaldību budžetiem” 29.pantu

 

Izdarīt grozījumus Priekules novada domes saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada domes budžetu 2010.gadam” 1.pielikumā – pamatbudžets:

 

1.      Palielināt ieņēmumus par Ls 41 265 ,

 tai skaitā klasifikācijas kods

13.0.0.0. (Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas)     Ls   1 265

18.8.1.1. ( ES Finansējums stipendiātiem)                              Ls 40 000.

 

2.      Piešķirt finansējumu Ls 10 000pārējiem kultūras pasākumiem novadā 08.2901 no 01.8301 ( savstarpējie norēķini par izglītību) EKK 7211.

 

3.      Piešķirt līdzekļus pilsētas saimnieciskās dzīves nodrošināšanai Ls 3200,       EKK 2279 no 05.000 (vides aizsardzība) EKK 2279.

 

4.      Piešķirt Ls 1000 Kalētu pamatskolas remonta materiālu iegādei 09.2104 (Kalētu pamatskola), EKK 2350 no pārdotā Kombainu īpašuma ieņēmumiem.

 

5.      Piešķirt Ls 500 Priekules pagasta nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā, struktūrvienība 04.7401 EKK 2279 no 05.000 EKK 2279.

 

6.      Saņemtos Ls 40 000 (no ES finansējums stipendiātiem) novirzīt uz struktūrvienību 04.1221-1 (nodarbinātība novadā), EKK 6240.

 

7.      Struktūrvienība 09.2104 EKK 2350 novirzīt uz EKK 3200 Ls 2379 - Līdzfinansējums Kalētu iniciatīvas grupas projektam.

 

8.      Līdzfinansējums skolēnu autobusiem Ls 35 000 no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās uz struktūrvienību 09.6000, EKK 5231.

2.§ Par saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par grozījumiem Priekules novada domes saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada budžetu 2010.gadam”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt Priekules novada saistošos noteikumus Nr.17 Par grozījumiem Priekules novada domes  2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada budžetu 2010.gadam”” (Saistošie noteikumi pielikumā).

 

  2. Uzdot kancelejai apstiprinātos saistošos noteikumus trīs dienu laikā  pēc to             parakstīšanas  rakstveidā un elektroniski nosūtīt zināšanai  Reģionālās      attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

3.§ Par Priekules novada ģerboņa apstiprināšanu.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktā noteikto, ka pašvaldības domes (padome) var noteikt pilsētas, novada vai pagasta simboliku, to saskaņojot ar LR Heraldikas komisiju.

 

Atbilstoši likumam „Par Latvijas Valsts ģerboni” 3.panta 1.,2.punktiem un 5.panta 1.,3.punktiem, kas nosaka kārtību kādā izveidojama un akceptējama pašvaldības simbolika, šā gada 28.septembrī Priekules novada ģerboņa zīmējums, (kuru veidoja mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs) tika iesniegts vērtēšanai Heraldikas komisijā un pēc tehniska rakstura uzlabojumiem izskatīts un apstiprināts 2010.gada 5.novembrī LR Heraldikas komisijas sēdē.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt Priekules novada ģerboni kā Priekules novada identitātes simbolu.

(Pielikumā apstiprinātais Priekules novada ģerboņa zīmējums).

 

2. Reģistrēt Priekules novada ģerboni LR Kultūras ministrijas ģerboņu reģistrā.

 

3. Izstrādāt saistošos noteikumus „Par ģerboņa lietošanu Priekules novadā”.

 

4. Atbildīgā par ģerboņa jautājumu risināšanu novada tūrisma organizatore Daiga Egle.

Pielikums. Priekules Novada ģērbonis

4.§ Par Priekules novada pašvaldības izveidoto amatu sadalījuma pa amatu saimēm un līmeņiem apstiprināšanu.

              Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumu Nr.500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 21.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 Apstiprināt Priekules novada pašvaldības izveidoto amatu sadalījumu pa amatu saimēm un līmeņiem.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības izveidoto amatu sadalījums pa amatu saimēm un līmeņiem uz 26 lp.

Pielikums

5.§ Par mācību darba mērķtiecīgu organizēšanu Purmsātu speciālā internātpamatskolā.

 

Dome izskata 18.10.2010. no Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores Guntas Lejas saņemto vēstuli Nr.104, kurā, lai mērķtiecīgāk organizētu internātpamatskolas darbu, lūgts atļaut pārcelt sekojoši  mācību stundu atstrādāšanu:

 

* 2010.gada 19.novembri atstrādāt 4 mācību stundas no 01.11.2010. līdz 12.11.2010.;

* 2011.gada 6. un 7.janvāri pārcelt uz 2011.gada 1. un 2.jūniju;

* 2011.gada 3.maiju pārcelt uz 2011.gada 3.jūniju.

           

Iesniegums izskatīts 08.11.2010. Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 08.11.2010. (prot. Nr.11;3.punkts).

 

Pamatojoties uz Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores iesniegumu, Ministru kabineta noteikumu Nr.96 „Noteikumi par 2010./2011.mācību gada un mācību semestra sākuma un beigu laiku” 11.punktu, Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas rekomendāciju, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atbalstīt 2010.gada 19.novembra 4 stundu atstrādāšanu laikā no 01.11.2010. līdz 12.11.2010.  un  2011.gada 6. un 7.janvāra atstrādāšanu pārcelt uz  2011.gada 1. un 2. jūniju.

 

2.      2011.gada 3.maija pārcelšanu uz 2011.gada 3.jūniju, skatīt 2011.gadā, kad būs apstiprināts novada pašvaldības budžets.

6.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 29.12.2009. (prot. Nr.16) 13.§ „Par limita noteikšanu degvielas iegādei Priekules novada domes transportam novada domes funkciju realizēšanai 2010.gadā”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:  

Veikt šādus grozījumus Priekules novada domes 2009.gada 29.decembra lēmumā, protokols Nr.16, 13.§ „Par limita noteikšanu degvielas iegādei Priekules novada domes transportam novada domes funkciju realizēšanai 2010.gadā”:

 

Priekules novada dome:

1. Priekules novada dome – Mersedes Benz 1722

    (Pašvaldības funkciju veikšanai)                                                    Ls 800 (mēnesī);

 

 Bunkas pagasta pārvalde:

  2. Bunkas pagasta pārvalde – Mersedes Benz Intouro

      (Bunkas pagasta skolēnu pārvadāšanai)                                        Ls 500 (mēnesī);

                                                                                            

   3. Bunkas pagasta pārvalde – Mersedes Benz

       (Bunkas pagasta pārvaldes funkciju veikšanai )                          Ls 300 (mēnesī);

 

Virgas pagasta pārvalde:

   4. Virgas pagasta pārvalde – Mersedes Benz Intouro

       (Virgas   pagasta pārvaldes skolēnu pārvadāšanai)                     Ls 500 (mēnesī);

                                                                                             

   5. Virgas pagasta pārvalde – Mersedes Benz

     (Virgas pagasta pārvaldes funkciju veikšanai )                           Ls 300 (mēnesī).

7.§ Par Priekules novada domei Kalētu pagasta pārvaldei piederošo transportlīdzekļu noņemšanu no uzskaites un norakstīšanu.

           Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1. Noņemt no uzskaites traktora piekabi reģ. Nr.P2407Lz, 1993.gada izlaidums ar inventāra Nr.1232 – 1491 un nodot to licencētam metāla pārstrādes uzņēmumam par vienošanās cenu.

 

 2. Noņemt no uzskaites buldozera lāpstu ar inventāra Nr.1232 – 1490 un nodot to licencētam metāla pārstrādes uzņēmumam par vienošanās cenu.

 

3. Saņemtos finanšu līdzekļus novirzīt Kalētu pagasta pārvaldes piederošā autoceļa A006  Darbnīcas  - Sarmas remontam.

 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Kalētu pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums.

8.§ Par dāvinājuma līguma noslēgšanu par nekustamā īpašuma [:] pieņemšanu Kalētu pārvaldes īpašumā.

Priekules novada dome 2010.gada 9.novembrī novembrī ir saņēmusi Kalētu pagasta pārvaldes iesniegumu (reģ. Nr.3-24/431) ar lūgumu Priekules novada domei slēgt Dāvinājuma līgumu par ēku (būvju) nekustamo īpašumu [:] Kalētu pagastā.

            Priekules novada dome konstatēja:

Kalētu pagasta teritorijā atrodas ēku (būvju) nekustamais īpašums [:], kas sastāv no nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu [:], un reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[:], apzīmējums kadastrā: [:].

Nekustamā īpašuma īpašnieks ir M.L., personas kods: [:], adrese: [:].

Patreiz nekustamais īpašums ir daļēji demontēts un daļa no tā atrodas avārijas stāvoklī.

Nekustamais īpašums atrodas Kalētu centrā un ir daļa no Kalētu muižas kompleksa un tam ir vietējas nozīmes kultūrvēsturiska vērtība.

            [:] ir skatāma dažādu mākslinieku gleznās.

            Sarunās ar nekustamā īpašuma īpašnieku M.L. ir panākta vienošanās, ka īpašnieks ir gatavs dāvināt Priekules novada domei minēto īpašumu, jo pats nevēlas īpašumu sakārtot un viņam nav tam arī līdzekļi.

Kalētu pagasta pārvalde vēlas nekustamo īpašumu sakārtot, daļēji nojaukt avārijas stāvoklī esošās ēkas un atlikušo īpašumu izveidot tā, lai tas netraucētu ar savu nesakopto izskatu apkārtējai ainavai.

            Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir Ls 14 522 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit divi).

            Lai nekustamo īpašumu varētu sakārtot un sakopt, kā arī perspektīvā izveidot pievilcīgu tūrisma objektu un tādējādi papildināt Kalētu muižas kompleksu, Kalētu pagasta pārvalde lūdz Priekules novada domi noslēgt dāvinājuma līgumu ar M.L.

Tādējādi pašvaldība varētu iegūt īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu un Kalētu pagasta pārvalde varētu uzsākt tā sakārtošanu.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

  

Noslēgt Dāvinājuma līgumu par ēku (būvju) nekustamā īpašuma [:], kas sastāv no nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu [:] un, kas reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas [:] pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[:], apzīmējums kadastrā: [:], pārņemšanu īpašumā, ar nekustamā īpašuma īpašnieku  M.L., personas kods: [:], adrese: [:].

9.§ Par dzīvojamās mājas Aizputes ielā 53, Priekulē, Priekules nov., pārņemšanu.

        2010.gada 18.oktobrī Priekules novada pašvaldība saņēmusi VAS Privatizācijas aģentūras  15.10.2010. vēstuli Nr. 1.17/7710 „Par dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas nodošanu Priekules novada pašvaldībai”. 2010.gada 3.jūnijā Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr.3010 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā”. Saskaņā ar šo rīkojumu Privatizācijas aģentūrai jānodod Priekules novada pašvaldībai dzīvojamās mājas Aizputes ielā 53, Priekulē, Priekules  nov., (kadastra Nr. 6415 001 0071) , neprivatizētā daļa – dzīvokļu īpašumi Nr.1, Nr. 2, Nr.3, Nr. 4, Nr. 5 un Nr. 6 un tiem piederošo kopīpašumu domājamās daļas.

2009.gada 26.novembrī Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.14) 50. § „Pārņemt  Priekules novada pašvaldības īpašumā valsts dzīvojamās mājas Aizputes iela 53, Priekule, Priekules nov. neprivatizētā daļa – dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr. 2, Nr.3, Nr. 4, Nr.5 un Nr.6 un tiem piederošo kopīpašumu domājamās daļas. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 17.punktu,  likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”  Pārejas noteikumu 21. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pārņemt pašvaldības īpašumā un nodot SIA „Priekules nami”, reģistrācijas Nr.42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules nov., pārvaldīšanā  un apsaimniekošanā dzīvojamās mājas Aizputes ielā 53, Priekulē,  Priekules nov.,  dzīvokļa īpašumu neprivatizētās daļas  (Nr.1, Nr. 2, Nr.3, Nr. 4, Nr. 5 un Nr. 6), kopīpašuma domājamās daļas - zemi un palīgēkas (nekustamā īpašuma apzīmējums kadastrā 6415 001 0071), kuras VAS „Privatizācijas aģentūra” pamatojoties uz 03.06.2010. Ministru kabineta rīkojumu Nr.301 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā” bez atlīdzības nodod pašvaldībai.

 

2. Lēmumu par nekustamā īpašuma pārņemšanu (lēmuma 1.punkts) nosūtīt VAS „Privatizācijas aģentūrai” un SIA „Priekules nami”.

10.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu politiski represētām personām.

      Izskatot Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Modra Baumaņa par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi represētām personām V.V., dzīvojošam [:],  A.R., dzīvojošam [:], Ē.V.J., dzīvojošam [:], A.R., dzīvojošai [:], 22.11.2010. iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

  

1.                  Samazināt minimālo maksājuma summu 2010.gadā 5 lati par dzīvokļa īpašumu un individuālo dzīvojamo māju, piemērojot reālo nodokļa atlaidi 50% no aprēķinātās summas, šādām politiski represētām personām:

 

1.1.   V.V., pers.kods [:], [:].;

1.2.   A.R., pers.kods [:], [:];

1.3.   Ē.V.J., pers.kods [:], [:];

1.4.   A.R., pers.kods [:], [:].

 

2.                  Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76., un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

11.§ Dzīvokļu jautājumi.

            11.1.

Par dzīvokļa Liepu aleja 2-4, Kalētu pag., Priekules nov. maiņu

pret dzīvokli [:], [:].

 

2010.gada 12.oktobrī Priekules novada domē saņemts S.Z.Z. iesniegums Nr.3-13/413 ar lūgumu mainīt viņas īpašumā esošo dzīvokli [:], pret šobrīd Priekules novada domei piederošo dzīvokli Liepu alejā 2-4, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

2010.gada 13.oktobrī iesniegums atļaut minēto dzīvokļu maiņu saņemts no Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma. Maiņas mērķis – lielākas dzīvojamās platības ieguve sociālā dzīvokļa izveidei.

Dzīvoklis [:] reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.115-30, kadastra Nr.[:] uz S.Z.Z. vārda un ir 36/1000 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr.[:]). Dzīvokļa platība – 66,8 m2 , vērtība kadastrā Ls 1572, sastāv no 3 istabām.

Dzīvoklis Liepu alejā 2-4, Kalētu pagastā, Priekules novadā reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.66-4, kadastra Nr.6464 900 0080 uz Kalētu pagasta pašvaldības vārda un ir 89/1000 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr.6464 001 0166. Dzīvokļa platība 55,7 m2 , vērtība kadastrā Ls 1275 m2 , sastāv no 2 istabām.

Ņemot vērā to, ka Kalētu pārvalde vēlas iekārtot sociālo dzīvokli un maiņas rezultātā Priekules novada dome iegūst lielāku dzīvojamo platību un vērtīgāku īpašumu.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Mainīt Priekules novada domei piederošo dzīvokli Liepu alejā 2-4, Kalētu pagastā, Priekules novadā ar platību 55,7 m2  ar vērtību Ls 1275 pret S.Z.Z. piederošu dzīvokli [:] ar platību 66,8 m2 , ar vērtību Ls 1572.

 

2.      Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājam kopīgi ar Priekules novada domes juristiem sagatavot Maiņas līgumu un nepieciešamos dokumentus reģistrācijai Liepājas zemesgrāmatu nodaļā.

 

3.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76. un 79.pantam šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

   

11.2.

A.Ž.

 

2010.gada 25.oktobrī Priekules novada domē saņemts A.Ž, personas kods [:], dzīvo [:], iesniegums, reģ. Nr.3-13/429, ar lūgumu izbeigt īres līgumu par dzīvokļa īrēšanu Lielā ielā 2-2-, Audari, Priekules pag., Priekules nov.

           

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Izbeigt īres tiesības A.Ž. dzīvoklim Lielā iela 2-2 Audari, Priekules pagasts, Priekules novads no 01.11.2010.

 

11.3.

S.Š.

 

            2010.gada 1.novembrī Priekules novada domē saņemts 19.10.2010. S. Š., personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:] iesniegums, reģ. Nr.3-13/417, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Miera ielā 4-19, Gramzdā.

            Iesniegumam pievienots Gramzdas pagasta pārvaldes  01.11.2010. ieteikums izīrēt S.Š.  dzīvokli Nr.19 Miera ielā 4.

            S.Š. neatbilst pašvaldības palīdzības saņēmēju lokam dzīvokļu jautājumu risināšanā, atbilstoši likumam „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, tāpēc Gramzdas pagasta pārvalde var piedāvāt izīrēt atremontējamu dzīvokli.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Piedāvāt S.Š., personas kods [:] īrēt 1 istabas dzīvokli Nr.19, Miera ielā 4, 35,7 m2  platībā, apdzīvojamā platība 15 m2 , Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules novadā, par saviem līdzekļiem veicot dzīvokļa remontu.

 

2.      Īres līgumu slēgt uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt, ja tiek pildīti visi līguma noteikumi.

 

3.      S.Š. viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža noslēgt īres līgumu un piedeklarēt savu dzīves vietu.

 

4.      Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā laikā S.Š. vainas dēļ, lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

5.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76. un 79.pantam šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 11.4.

Z.G.

2010.gada 1.novembrī Priekules novada domē saņemts Z.G., personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], iesniegums, reģ. Nr.3-13/447, ar lūgumu uzņemt viņu ar bērniem dzīvokļu uzskaites rindā un piešķirt dzīvokli.

Iesniegumam pievienota izziņa par  deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu, izziņas kopija par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam.

 

Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus konstatēts:

Z.G. kopā ar saviem 4 nepilngadīgajiem bērniem dzīvo [:], jaunākā bērna Dz. tēvam A.Ķ. piederošā mājā. Ar A. Z.G. laulība nav reģistrēta, viņš bieži lieto alkoholu un rīko mājās skandālus, kas ļoti nelabvēlīgi ietekmē bērnus, tāpēc Z.G. vēlas kopā ar bērniem dzīvot atsevišķi. Tā kā ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un tajā ir nepilngadīgi bērni, tā atbilst likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” prasībām, lai pašvaldība sniegtu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

  

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

                 Uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā Z.G., personas kods [:], ģimenē 7 cilvēki.

 

11.5.

S.G.

2010.gada 27.oktobrī Priekules novada domē saņemts S.G., personas kods [:], iesniegums, reģ. Nr.3-13/438, ar lūgumu piešķirt dzīvokli vai uzņemt dzīvokļu rindā, jo šobrīd dzīvo kopā ar māti un patēvu 1 istabas dzīvoklī [:]. Dzīvoklī pastāvīgi notiek iedzeršanas, kurām seko strīdi un tāpēc šādi dzīves apstākļi viņam nav pieņemami. S.G. ir 2.grupas invalīds un saņem pensiju. 2010.gada 4.novembrī Priekules novada domē saņemts otrs S.G. iesniegums, reģ. Nr.3-13/456, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nr.5 Rīta ielā 1, Priekulē, Priekules nov.

 

Iesniegumam pievienota izziņa par deklarēto dzīves vietu, izziņa VSSA sniegto pakalpojumu apmēru, invalīda apliecības kopija.

 

Izskatot iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus, konstatēts:

S.G. nepieciešama atsevišķa dzīvojamā platība, jo pašreizējie dzīves apstākļi ir cilvēkam ar īpašām vajadzībām nepiemēroti, jo viņš dzīvo kopā ar māti un patēvu 1 istabas dzīvoklī, kurā regulāri notiek iedzeršanas, strīdi un skandāli un viņam nākas gulēt virtuvē.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

  

1.      Izīrēt S.G., personas kods [:], 1 istabas dzīvokli ar kopējo platību 19 m2  un apdzīvojamo platību 13,2 m2  Rīta ielā 1-5, Priekulē, Priekules novadā.

 

2.      Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3.      Īres līgums noslēdzams mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža. Ja šinī laikā īres līgums netiek noslēgts S.G. vainas dēļ, lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76. un 79.pantam šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

  

11.6.

A.A.

 

2010.gada 12.oktobrī Priekules novada domē saņemts A.A.,  deklarētā dzīvesvieta [:], iesniegums, reģ. Nr.3-13/411 ar lūgumu piešķirt dzīvokli [:] un paziņots,  ka atsakās no dzīvokļa [:].

Komiteja konstatē, ka iesniegumā ir apņemšanās veikt remontu dzīvoklī par saviem līdzekļiem. Iesniegums atbilst Priekules Pilsētas Domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18.

Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Izbeigt A.A. īres tiesības uz dzīvokli [:].

 

2.                  Piešķirt A. A. īres tiesības uz  3 istabu dzīvokli ar kopējo platību 62,62 m2  un apdzīvojamo platību 42,4 m 2   [:], par saviem līdzekļiem veicot dzīvokļa remontu.

 

3.       Priekules pašvaldības namu apsaimniekotājam SIA „Priekules nami” valdes loceklim Jānim Kaucim mēneša laikā noslēgt īres līgumu ar termiņu 6 mēneši, kurš tiek pagarināts uz 3 gadiem, ja tiek kārtīgi pildīti līguma nosacījumi.  Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

4.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

11.7.

K.R.

2010.gada 1.novembrī Priekules novada domē saņemts K.R.., personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], faktiskā dzīvesvieta [:], iesniegums, reģ. Nr.3-13/446 ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā, jo no brīža, kad nodega dzīvojamā māja [:], nav bijusi pastāvīga apdzīvojamā platība. Līdz šim mitinājies pie paziņām un radiem, bet vēlas dzīvot atsevišķi.

Iesniegumam pievienota izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam kopija.

Komiteja konstatē, ka K.R. ir palicis bez pastāvīgas dzīves vietas, jo māja [:], kurā viņš dzīvoja kopš dzimšanas, ir nodegusi 2005.gada 3.novembrī. No tā laika viņš uzturējies pie paziņām un radiem. K. ir trūcīgas personas statuss un viņam kā ugunsgrēkā cietušajam nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma atrisināšanā.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Uzņemt K.R., personas kods [:], Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

 

11.8.

Z. K.

 

2010.gada 14.oktobrī Priekules novada domē saņemts Z. K., personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [:], iesniegumu, reģ. Nr.3-13/398, ar lūgumu piešķirt kūtiņu.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.      Izīrēt Z. K., personas kods [:], kūtiņu ~ 20 m2  platībā pie dzīvojamās mājas [:].

 

2.      Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam mēneša laikā noslēgt kūtiņas īres līgumu ar Z.K..

 

3.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

11.9.

G. K.

2010.gada 13.oktobrī Priekules novada domē saņemts G. K., personas kods [:], dzīvo [:], iesniegums, reģ. Nr.3-13/414 ar lūgumu rast iespēju piešķirt lielāku apdzīvojamo platību, sakarā ar ģimenes paplašināšanos. Iesniegumam pievienots Kalētu pagasta pārvaldes lēmuma projekts ar priekšlikumu uzņemt G.K. Kalētu pagasta dzīvokļu uzskaites rindā.

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pants noteic, to personu kategoriju, kuras ar dzīvojamo platību nodrošina pirmām kārtām, proti, personas, kurām saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viena nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona, vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds (Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”14.panta 1.daļas 1.punkta b)apakšpunkts).

 

Komiteja konstatē, ka iesniegumam nav pievienots neviens dokuments, pēc kura varētu spriest par pašvaldības palīdzības nepieciešamību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Mēģinot noskaidrot deklarēto dzīves vietu un ģimenes sastāvu, reģistrs atteica apstiprinājumu, ka G.K. deklarētā dzīvesvieta ir Priekules novadā.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atteikt G.K.  Priekules novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, jo nav iesniegti atbilstoši dokumenti šādas palīdzības saņemšanai.

 

2.      G. K. no jauna iesniegts iesniegums var tikt pārskatīts, ja tam būs pievienota izziņa par deklarēto dzīvesvietu Priekules novadā, izziņa par ģimenes sastāvu un citi dokumenti, kuri dotu tiesības saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, atbilstoši likumam „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

 

3.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 11.10.

 

L.V.

 

2010.gada 28.oktobrī Priekules novada domē saņemts L.V.,  deklarētā dzīvesvieta [:], faktiskā dzīvesvieta [:], iesniegums, reģ. Nr.3-13/441, ar lūgumu piešķirt labiekārtotu 2 istabu dzīvokli Liepājas ielas mikrorajonā Priekulē, jo īrēt dzīvokli ir ļoti dārgi. Lūdz uzņemt dzīvokļu rindā.

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pants noteic, to personu kategoriju, kuras ar dzīvojamo platību nodrošina pirmām kārtām, proti, personas, kurām saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viena nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona, vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds (Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”14.panta 1.daļas 1.punkta b)apakšpunkts).

Persona pašvaldībai nav iesniegusi izziņu par to, ka atbilst trūcīgās personas statusam, un pēc Iedzīvotāju reģistra datiem un pašvaldības rīcībā esošas informācijas L.V. neatbilst likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pantā – „Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām”, pirmās daļas 1)punkta b)apakšpunktā noteiktajam, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas: „maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds”, jo nav iesniegts neviens dokuments, kas apliecinātu, ka ar L.V. kopā dzīvotu kāda no iepriekšminētām likumā noteiktām personām, kuras dotu tiesības uz pašvaldības palīdzību.

Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 15.pants nosaka, ka pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kuras nav minētas šī likuma 13. un 14.pantā un kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu. Pašvaldībai šādi saistošie noteikumi ir un tie neparedz gadījumus, kad L.V. atbilstoši esošajai situācijai būtu tiesības tikt uzņemtam dzīvokļu rindā, jo viņam būtu sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un vadoties no likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 6.panta 3.daļu, 14.panta 1.daļas 1.punkta b) apakšpunktu, pašvaldībai nav pienākums uzņemt L.V. dzīvokļu rindā. 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atteikt L.V.  Priekules novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, jo nav iesniegti atbilstoši dokumenti šādas palīdzības saņemšanai.

 

2.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

11.11.

A. S.

2010.gada 11.oktobrī Priekules novada domē saņemts A. S., deklarētā dzīvesvieta [:],  iesniegums, reģ. Nr.3-13/410, ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu rindā un piešķirt īres tiesības  dzīvoklim Raiņa ielā 41-3, Priekulē. Iesniegumam pievienota deklarētās dzīvesvietas izziņa.

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pants noteic, to personu kategoriju, kuras ar dzīvojamo platību nodrošina pirmām kārtām, proti, personas, kurām saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viena nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona, vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds (Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”14.panta 1.daļas 1.punkta b)apakšpunkts).

Persona pašvaldībai nav iesniegusi izziņu par to, ka atbilst trūcīgās personas statusam, un pēc Iedzīvotāju reģistra datiem un pašvaldības rīcībā esošas informācijas A.S. neatbilst likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pantā – „Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām”, pirmās daļas 1)punkta b)apakšpunktā noteiktajam, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas: „maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds”, jo nav iesniegts neviens dokuments, kas apliecinātu, ka ar A.S. kopā dzīvotu kāda no iepriekšminētām likumā noteiktām personām, kuras dotu tiesības uz pašvaldības palīdzību.

Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 15.pants nosaka, ka pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kuras nav minētas šī likuma 13. un 14.pantā un kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu. Pašvaldībai šādi saistošie noteikumi ir un tie neparedz gadījumus, kad A.S. atbilstoši esošajai situācijai būtu tiesības tikt uzņemtam dzīvokļu rindā, jo viņam būtu sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un vadoties no likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  5.pantu, 6.panta 3.daļu, 14.panta 1.daļas 1.punkta b) apakšpunktu, pašvaldībai nav pienākums uzņemt A.S. dzīvokļu rindā. 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1.      Atteikt A. S.  Priekules novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, jo nav iesniegti atbilstoši dokumenti šādas palīdzības saņemšanai.

 

2.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

  

11.12.

V.A.

2010.gada 25.oktobrī Priekules novada domē saņemts V.A., deklarētā dzīvesvieta [:],  iesniegums, reģ. Nr.3-13/430, ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu rindā, jo ir deklarēts privātā māja.

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pants noteic, to personu kategoriju, kuras ar dzīvojamo platību nodrošina pirmām kārtām, proti, personas, kurām saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viena nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona, vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds (Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”14.panta 1.daļas 1.punkta b)apakšpunkts).

Persona pašvaldībai nav iesniegusi izziņu par to, ka atbilst trūcīgās personas statusam, un pēc Iedzīvotāju reģistra datiem un pašvaldības rīcībā esošas informācijas V.A. neatbilst likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pantā – „Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām”, pirmās daļas 1)punkta b)apakšpunktā noteiktajam, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas: „maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds”, jo nav iesniegts neviens dokuments, kas apliecinātu, ka ar V.A. kopā dzīvotu kāda no iepriekšminētām likumā noteiktām personām, kuras dotu tiesības uz pašvaldības palīdzību.

Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 15.pants nosaka, ka pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kuras nav minētas šī likuma 13. un 14.pantā un kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu. Pašvaldībai šādi saistošie noteikumi ir un tie neparedz gadījumus, kad V.A. atbilstoši esošajai situācijai būtu tiesības tikt uzņemtam dzīvokļu rindā, jo viņam būtu sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un vadoties no likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 6.panta 3.daļu, 14.panta 1.daļas 1.punkta b) apakšpunktu, pašvaldībai nav pienākums uzņemt V.A. dzīvokļu rindā. 

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atteikt V.A.  Priekules novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, jo nav iesniegti atbilstoši dokumenti šādas palīdzības saņemšanai.

 

2.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

  

11.13.

V. U.

 

2010.gada 25.oktobrī saņemts V. U., personas kods [:], iesniegums Nr.3-13/431 ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā, sakarā ar ģimenes paplašināšanos. Šobrīd V.U. ir deklarēts [:], par ko ir noslēgts īres līgums no 03.03.2008.  26,1 m2  kopplatībā, dzīvojamā platība 13,0 m2. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pants noteic, to personu kategoriju, kuras ar dzīvojamo platību nodrošina pirmām kārtām, proti, personas, kurām saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viena nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona, vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds (Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”14.panta 1.daļas 1.punkta b)apakšpunkts).

Persona pašvaldībai ir iesniegusi izziņu par to, ka atbilst trūcīgās personas statusam, bet pēc Iedzīvotāju reģistra datiem un pašvaldības rīcībā esošas informācijas V. U. neatbilst likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pantā – „Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām”, pirmās daļas 1)punkta b)apakšpunktā noteiktajam, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas: „maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds”, jo nav iesniegts neviens dokuments, kas apliecinātu, ka ar V.U. kopā dzīvotu kāda no iepriekšminētām likumā noteiktām personām, kuras dotu tiesības uz pašvaldības palīdzību.

Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 15.pants nosaka, ka pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kuras nav minētas šī likuma 13. un 14.pantā un kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu. Pašvaldībai šādi saistošie noteikumi ir un tie neparedz gadījumus, kad V.U. atbilstoši esošajai situācijai būtu tiesības tikt uzņemtam dzīvokļu rindā, jo viņam būtu sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un vadoties no likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 6.panta 3.daļu, 14.panta 1.daļas 1.punkta b) apakšpunktu, pašvaldībai nav pienākums uzņemt V. U. dzīvokļu rindā. 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1.      Atteikt atzīt V.U. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

 

2.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79.pantu šo lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

12.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A.R.

1. Priekules novada dome izskatīja Priekules novada domes izpilddirektora Andra Razmas, iesniegumu par pieraksta anulēšanu no Priekules pagastam piederošās daudzdzīvokļu mājas [:], nedzīvojošajam A.R.

 2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Priekules novada domes izpilddirektors Andris Razma apsekoja [:] daudzdzīvokļu māju [;] un konstatēja, ka māja ir neapdzīvota un atrodas avārijas stāvoklī.

Priekules novada dome A.R. dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgumu nav noslēgusi.

2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta otrajai daļai,  noteikts:  „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta pirmo daļu,  noteikts: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas A.R. minētajā mājā nedzīvo jau daudzus gadus, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.5. A.R. bija deklarēts [:].

2.6. A.R. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2010. gada 5. novembrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veicis.

2.7. A.R. 2010. gada 20.septembrī, reģ. Nr. 3-11/1364, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas pasta, Priekules pasta nodaļas 20.09.2010. kvīts Nr. RR064186149LV) par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4 pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka A.R. būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, noteikts: „Iestāde, personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas, par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka: „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [:], A.R., jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo daudzus gadus, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu nosūtīt A.R. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

13.§ Par pirkuma - pārdevuma līguma slēgšanu ar I.C. par dzīvokli [:].

2006.gada 31.augustā I.C., pers. kods [:], Virgas pagasta padomei iesniedza iesniegumu ar lūgumu atļaut privatizēt dzīvokli [:].

           Ar 2006.gada 27.septembra lēmumu Virgas pagasta padome atļāva atsākt dzīvokļa Nr.[:] privatizāciju mājā [:].

           2000.gada 7.decembrī, nekustamais īpašums – daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – [:] pagastā reģistrēts zemesgrāmatā uz Virgas pagasta pašvaldības vārda.

 

         Pirkuma maksa par nekustamo īpašumu noteikta 3221,68Ls vai 115,06 privatizācijas sertifikāti.

 

        2009.gada 21.augustā nekustamais īpašums [:] pārreģistrēts uz Priekules novada domes vārda.

 

        Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, pildot savas funkcijas, ir tiesības : iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un ņemot vērā 05.11.2010. Virgas pagasta pārvaldes iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Ainars Cīrulis, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Slēgt pirkuma-pārdevuma līgumu  par nekustamā īpašuma [:], pārdošanu I.C. par 115,06 (viens simts piecpadsmit  un 06/100) sertifikātiem.

 

2. Nekustamais īpašums sastāv no 2 istabu dzīvokļa ar kopējo platību 61,4 m² , 50/1000 domājamām daļām no mājas kopīpašuma, zemesgabala 50/1000 m² domājamām daļām.

 

 3. Saskaņā ar līguma nosacījumiem (lēmuma 1.punkts) pircējs par privatizējamo objektu – dzīvokli maksā 100% sertifikātus.

 

 

 

14.§ Par pirkuma - pārdevuma līguma slēgšanu ar S.C. par dzīvokli [:].

2006.gada 31.augustā S.C., pers. kods [:], Virgas pagasta padomei iesniedza iesniegumu ar lūgumu atļaut privatizēt dzīvokli [:].

           Ar 2006.gada 27.septembra lēmumu Virgas pagasta padome atļāva atsākt dzīvokļa [:] privatizāciju mājā [:].

 

          2000.gada 7.decembrī, nekustamais īpašums – daudzdzīvokļu dzīvojamā māja  [:], Virgas pagastā reģistrēts zemesgrāmatā uz Virgas pagasta pašvaldības vārda.

 

         Pirkuma maksa par nekustamo īpašumu noteikta 4244,52 Ls vai 151,59 privatizācijas sertifikāti.

 

        2009.gada 21.augustā nekustamais īpašums [:] pārreģistrēts uz Priekules novada domes vārda.

 

                Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, pildot savas funkcijas, ir tiesības : iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un ņemot vērā 05.11.2010. Virgas pagasta pārvaldes iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav (Ainars Cīrulis, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), „atturas” – nav, nolemj:

1. Slēgtpirkuma-pārdevuma līgumu par nekustamā īpašuma [:], pārdošanu S.C. par 151,59 (viens simts piecdesmit viens un 59/100) sertifikātiem.

 

2. Nekustamais īpašums sastāv no 3 istabu dzīvokļa ar kopējo platību 76,0 m² , 62/1000 domājamām daļām no mājas kopīpašuma, zemesgabala 62/1000 m² domājamām daļām.

 

3. Saskaņā ar līguma nosacījumiem (lēmuma 1.punkts) pircējs par privatizējamo objektu -  dzīvokli maksā 100% sertifikātus.

15.§ Par īpašumu [:] un [:], grafisko pielikumu apstiprināšanu.

          Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes, nekustamo īpašumu speciālistes 12.11.2010 iesniegumu, par zemes lietojumu [:] un [:], jaunu grafisko pielikumu apstiprināšanu. Iesniegumam pievienots ar  R.S. un D.L. saskaņots un  personīgi parakstīts zemes robežu plāns ar esošām un izmainītām robežām.

            Konstatēts, ka kadastra kartē iezīmētās robežas zemes lietojumiem [:] un [:], neatbilst dabā esošai situācijai. Uz zemes vienības [:] atrodas R.S. piederošas ēkas, dzīvojamās ēkas ½ reālā daļa un saimniecības ēkas. Nepieciešams pārvietot kartē robežu starp zemes vienībām [:] un [:], lai R.S. piederošas ēkas atrodas uz zemes vienības [:].

           

Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā  esošo informāciju un pamatojoties uz LR likumiem un Priekules pilsētas, Priekules novada spēkā esošo Teritorijas plānojumu, pārapstiprinātu 27.08.2009. (Priekules novada domes sēdes protokols Nr.6. 1.§), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt jaunus grafiskos pielikumus zemes vienībām [:] un [:], atbilstoši dabā esošai situācijai. (Vietas situācijas skice pielikumā).

 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

16.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu [:].

                Priekules novada dome izskatīja mērniecības firmas SIA METRUM  28.10.2010. iesniegumu Nr.1789/a/34-2010. izskatīt, saskaņot un pieņemt lēmumu par sagatavoto zemes ierīcības projektu īpašumam [:].

Īpašums [:] 29,7 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma pieņemšanas datums 16.11.2000., nodalījuma Nr.171. Īpašnieki ir N.V. un A.V., katram ½  domājamās daļas.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, platība 29,7 ha, uz zemes vienības  atrodas ēkas un būves. Īpašums  [:] sadalīts  5 daļās.  2. atdalītajai zemes vienībai 7,35 ha platībā un atdalītajai 3. zemes vienībai 6,5 ha platībā  piešķirt nosaukumu [:], atdalītajai 4. zemes vienībai 6,5 ha platībā un atdalītajai 5. zemes vienībai 7,35 ha platībā  piešķirt nosaukumu [:]. Nekustamā īpašuma [:] sastāvā paliek 1. zemes  vienība 2,0 ha platībā.

Ar Priekules novada domes 2010. gada 25. marta lēmumu Nr.7. 34 § ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma [:] sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts [:] atbilst Gramzdas pagasta,  spēkā esošiem teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Zemes ierīcības projektu izstrādājis SIA Metrum 20.10.2010. atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa 2010. gada 25. oktobrī sniedza atzinumu Nr.7715-1 un pārbaudē konstatēja, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts atbilst noteiktajām prasībām un uz  grafiskās daļas  ir uzspiests atzinuma spiedogs.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. panta otro daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punktu, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

  

1.   Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam [:].

 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma [:], 2.  zemes vienību 7,35 ha platībā un 3. zemes vienību 6,5 ha platībā. Atdalītām zemes vienībām piešķirt nosaukumu [:].

 

3. Nekustamam īpašumam [:], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.

 

4.  Atdalīt no nekustamā īpašuma [:], 4. zemes vienību, 6,5 ha platībā un 5. zemes vienību 7,35 ha platībā. Atdalītām zemes vienībām piešķirt nosaukumu [:].

 

5. Nekustamam īpašumam [:], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.

 

6. Pēc sadalīšanas nekustamā īpašuma [:], sastāvā paliek 1. zemes vienība 2,0 ha platībā.

 

7. Īpašuma  [:] 1. zemes vienībai, kadastra Nr.[:], ēkām un zemei piešķirt adresi [:].

 

8. Nekustamam īpašumam [:]  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.

 

9.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

17.§ Par nekustamā īpašuma [:], sadalīšanu.

                 Priekules novada dome izskatījusi I.V., dzīvojošas [:],   22.10.2010. iesniegumu, reģ.Nr. 3-13/425, ar lūgumu ļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], [:], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] -19,36 ha lielā platībā un piešķirt nosaukumu [:]. Zemes lietošanas mērķis netiek mainīts.

 Nekustamais īpašums [:] ir I.V. īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.32.

Nekustamais īpašums [:]  20,56 ha kopplatībā, ar kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām – 1. zemes vienība 1,2 ha, ar kadastra apzīmējumu [:] un 2. zemes vienība 19,36 ha, ar kadastra apzīmējumu [:].

 Uz atdalāmā zemes gabala ēkas un būves neatrodas.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

  

1. Piekrist zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], 19,36 ha lielā platībā, atdalīšanu no nekustamā īpašuma [:] ar  kadastra Nr.[:], [:].

 

2. Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu – [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

18.§ Par nosaukuma maiņu ēkai [:].

                Priekules novada dome izskatīja V.Ķ. pilnvarotās personas   K.S., adrese [:]  08.11.2010. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/459, par nosaukuma maiņu  ēkām [:] uz [:].

 Izvērtējot situāciju, konstatēts, ka ēkas zirgu kūts ar nosaukumu [:] pamatojoties uz privatizācijas aktu Nr.20, noslēgtu Liepājā 1994. gada 26. janvārī, reģistrācijas Nr.578. ir nodotas īpašumā par pajām L.T.

L.T. mirusi 2000. gada 19.jūnijā. Pamatojoties uz mantojuma līgumu, noslēgtu 16.02.2000.  Liepājā, Graudu ielā 50, reģistra Nr.1251, zirgu kūts [:] īpašniece ir V.Ķ. V. Ķ. ir pilnvarojusi K. S. (ģenerālpilnvara Nr.2885, izdota 19.10.2009., Liepājā Graudu ielā 50).

Ēka zirgu kūts [:] atrodas uz zemes vienības [:], [:], kadastra Nr.[:], platība 0,64 ha.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt nosaukumu ēkām zirgu kūts  no [:] uz [:].

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

19.§ Par platības noteikšanu ēkām [:].

 

Priekules novada dome izskatīja K.S., adrese [:], V.Ķ. pilnvarotās personas   08.11.2010. iesniegumu par platības  noteikšanu ēkām [:].

Izvērtējot situāciju, konstatēts, ka ēkas zirgu kūts ar nosaukumu [:] pamatojoties uz privatizācijas aktu Nr.20, noslēgtu Liepājā 1994. gada 26. janvārī, reģistrācijas Nr.578. ir nodota īpašumā par pajām L.T.. L. T. mirusi 19.jūnijā 2000. gadā.

Pamatojoties uz mantojuma līgumu, noslēgtu 16.02.2000. gadā, Liepājā, Graudu ielā 50, reģistra Nr.1251, zirgu kūts [:] īpašniece ir V.Ķ.. V.Ķ. ir pilnvarojusi K.S. (ģenerālpilnvara Nr.2885, izdota 19.10.2009., Liepājā Graudu ielā 50). Ēka zirgu kūts [:] atrodas uz zemes vienības [:], kadastra NR. [:], platība 0,64 ha. Ēkām mainīts nosaukums no [:] uz [:]. Zeme ieskaitīta valsts rezerves fondā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

  

1.  Noteikt platību ēkām zirgu kūts [:] 0,64 ha.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

20.§ Par platības apstiprināšanu mantojamai zemei, kadastra apzīmējums [:], [:].

                  2009.gada 27.novembrī  VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” Dienvidkurzemes birojs reģistrācijas Nr. 40003783960, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, veica zemes vienības kadastra apzīmējums [:] adrese: [:], kadastrālo uzmērīšanu.

Zemes kadastrālā uzmērīšana veikta pamatojoties uz Priekules pilsētas zemes komisijas 19.08.2004. lēmumu Nr. 437 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu” un Priekules pilsētas domes 21.10.2004. lēmumu (prot. Nr. 10) „Par adreses noteikšanu” un Priekules pilsētas zemes komisijas 28.07.2009. lēmumu Nr. 524 „par līdzvērtīgas zemes kompensēšanu”,  uzmērīšanu ierosinājis I.G.

 Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība ir 2057 m².

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” Dienvidkurzemes birojs, reģistrācijas Nr. 40003783960, kadastrālās uzmērīšanas datiem, Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinuma,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

  

Apstiprināt zemes vienībai platību 2057 m² pēc kadastrālās uzmērīšanas, kadastra apzīmējums [:], adrese [:],  saskaņā ar pielikumu.