Sociālais dienests

Priekules novada pašvaldības sociālais dienests

Priekulē, Saules ielā 1

Tālr. 63461009, fax 63461009

Sociālā  dienesta vadītājas  pienākumus līdz jaunas vadītājas iecelšanai amatā pildīs Sociālā dienesta vadītājas vietniece Liene Oknere. Tālrunis 26180665. Apmeklētājus pieņem Sociālā atbalsta centrā Priekulē, Ķieģeļu ielā 7.

soc.dienests@priekulesnovads.lvFoto: Priekules novada Sociālā dienesta kolektīvs.

Sociālais dienests ir Priekules novada domes izveidota un tās pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde. Tā darbojas uz Priekules novada Sociāla dienesta nolikuma pamata.

Sociālā dienesta uzdevums ir atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likumam un Ministru kabineta noteikumiem organizēt un sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus trūcīgiem,  sociāli mazaizsargātiem novada iedzīvotājiem. Sociālie darbinieki veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, palīdz tām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot personas (ģimenes)  resursus un iesaistot atbalsta sistēmu.

Sociālo palīdzību personai (ģimenei) sniedz, pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un materiālā stāvokļa novērtējuma.

 

Pasākumu kalendārs

Kuras darba formas ir efektīvākās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”?

Rezultāti