27.01.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.2.)

1.§ Saistošie noteikumi.

 

Par grozījumiem Priekules novada domes saistošajos noteikumos Nr.2 „PAR PRIEKULES NOVADA DOMES BUDŽETU 2010.GADAM”. Saistošos noteikumus varat izlasīt sadaļā: Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti.
2.§ Saistošie noteikumi Nr.2


PAR PRIEKULES NOVADA DOMES BUDŽETU 2011.GADAM. Saistošos noteikumus varat izlasīt sadaļā: Pašvaldība/ Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti.
3.§ Par Priekules novada 2011.gada speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu ceļu uzturēšanai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Apstiprināt   2011.gada Priekules novada faktisko speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu ceļu uzturēšanai par kopīgo summu Ls 115747,- (simtu piecpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit septiņi lati) sekojoši:

 

Priekules pilsēta

Mērķdotācijas Ls 19602 plānotais izlietojums:

Asfalta  bedrīšu remonts                       Ls  7902,-

Ielu greiderēšana                                   Ls  2700,-

Slīdamības novēršanai, sniega tīrīšana Ls  8000,-

Grāvji un caurtekas(tīrīšana, remonts)  Ls 1000,-

 

Priekules pagasts

Mērķdotācijas Ls 26021 plānotais izlietojums:

Asfalta bedrīšu remonts                            Ls  5000,-     

Ceļu greiderēšana                                      Ls   6221,-

Slīdamības novēršanai, sniega tīrīšana      Ls 11000,-            

Ceļa zīmes                                                 Ls     500,-                             

Tiltu remonts, atjaunošana                        Ls   3300,-

 

 

Bunkas pagasta pārvalde

Mērķdotācijas Ls 23065 plānotais izlietojums:

Asfalta bedrīšu remonts                             Ls    3365,-        

Ceļu greiderēšana                                      Ls    3000,-

Grants seguma atjaunošana                       Ls    2500,-                  

Slīdamības novēršanai, sniega tīrīšana      Ls 11000,-               

Ceļa zīmes                                                 Ls    1000,-                                

Grāvji un caurtekas(tīrīšana, appļaušana) Ls    1700,-

 

                       

Gramzdas pagasta pārvalde

Mērķdotācijas Ls 19940 plānotais izlietojums:       

Ceļu greiderēšana                                      Ls   3570,-

Grants seguma atjaunošana                       Ls   5000,-                

Slīdamības novēršanai, sniega tīrīšana      Ls 10600,-             

Ceļa zīmes                                                 Ls     550,-                               

Grāvji un caurtekas(tīrīšana, appļaušana) Ls     220,-

 

 

Kalētu pagasta pārvalde

Mērķdotācijas Ls 14239 plānotais izlietojums:

Asfalta bedrīšu remonts                             Ls  1000,-       

Ceļu greiderēšana                                      Ls   3500,-

Grants seguma atjaunošana                       Ls   3500,-                 

Slīdamības novēršanai, sniega tīrīšana      Ls  6000,-              

Grāvji un caurtekas(tīrīšana, appļaušana)  Ls    239,-


Virgas pagasta pārvalde

Mērķdotācijas Ls 12879 plānotais izlietojums:

Asfalta bedrīšu remonts                             Ls  2875,-       

Ceļu greiderēšana                                       Ls  5551,-

Slīdamības novēršanai, sniega tīrīšana      Ls  3843,-              

Grāvji un caurtekas(tīrīšana, appļaušana)  Ls    610,-

 

 

4.§ Par Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:                                                   

1. Apstiprināt Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu (Nolikums pielikumā).

2. Noteikt, ka Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums, kas apstiprināts ar Priekules novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu, zaudē spēku ar 2011.gada 1.janvāri.

Pielikums

5.§ Par Priekules novada domes amatu un amatalgu saraksta 2011.gadam apstiprināšanu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, un 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” –  1 deputāte Agrita Driviņa, nolemj:                                           

1. Apstiprināt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstu 2011.gadam.

2. Priekules novada domes amatu un amatalgu saraksts 2011.gadam stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

Pielikumā: Priekules novada domes amatu un amatalgu saraksts 2011.gadam uz 23 lp.

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

6.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 23.12.2010. (prot. Nr.21) 8.§ „Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt sekojošus grozījumus  2010.gada 23.decembra lēmumā (prot.Nr.21), 8.§ „Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”:

 

Noteikt sekojošu mēneša limitu degvielas iegādei novada pašvaldības funkciju realizēšanai  un atļaut slēgt patapinājuma līgumu automašīnas bezatlīdzības lietošanai Priekules novada pašvaldības administratīvās komisijas loceklim  ar 2011.gada 1.februāri.

Priekules novada dome:

 

1.                  M.[:] G[:] – Š[:]

(Priekules novada administratīvās komisijas locekļa pienākumu  pildīšanai )     Ls 50,-                                        

     

2.                  Reizi ceturksnī M.G[:]–Š[:] sniegt atskaiti par degvielas izlietojumu – kādus objektus, kādā nolūkā apmeklējis.

7.§ Par pedagogu mēneša darba algas likmes apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs no 2011.gada janvāra līdz augustam.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Apstiprināt sekojošas pedagogu mēneša darba algas likmi Priekules novada pedagogiem no 2011.gada janvāra līdz augustam:

Ar pedagoģisko stāžu

Pamatskolās mūzikas un mākslas skolās, pirmsskolā.

Priekules vidusskolā

Purmsātu speciālā internāt-pamatskolā

līdz 5 gadiem

Ls 245

Ls 310

Ls 270

No 5-10 gadiem

Ls 250

Ls 315

Ls 275

Virs 10 gadiem

Ls 255

Ls 320

Ls 280

8.§ Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2011.gada janvāra līdz augustam.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

                                 

1.                  Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2011.gada janvāra līdz augustam sadalīt sekojoši:

                                                            Darba samaksai        VSAOI                   Kopā

Gramzdas pamatskola                         Ls   3 049,00          Ls   734,50         Ls   3 783,50

Krotes Kronvalda Ata pamatskola      Ls   4 546,00          Ls1 095,13         Ls   5 641,13

Kalētu pamatskola                               Ls   3 909,00          Ls   941,68         Ls   4 850,68

Priekules v-skola                                 Ls 13 909,00          Ls3 350,68         Ls 17 259,68

Virgas pamatskola                               Ls   4 048,00          Ls   975,16         Ls   5 023,16

Kopā:                                                   Ls 29 461,00          Ls 7 097,15        Ls 36 558,15

Valsts budžetā plānots                                                                                     Ls  36 809,00

Paliek rezervei                                                   0,68%                                    Ls       250,85

 

2.                  Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2011.gada janvāra līdz augustam sadalīt sekojoši:

                                                             Darba samaksai           VSAOI                 Kopā

Krotes Kronvalda Ata pamatskola           Ls 172,50               Ls  41,56         Ls  214,06

Kalētu pamatskola                                    Ls 141,10               Ls 33,99          Ls 175,09

Virgas pamatskola                                          Ls 156,91           Ls 37,80            Ls 194,71

Gramzdas pamatskola                                    Ls 115,60           Ls  27,85           Ls 143,45

Priekules Mūzikas un mākslas skola              Ls  97,10            Ls 23,39            Ls 120,49

Grobiņas novada Sporta skolas

handbola grupai MT-4 (darbojas Priekulē     Ls  47,50            Ls  11,44            Ls   58,94

Priekules vidusskola                                      Ls 613,88           Ls 147,88            Ls 761,76

Kopā                                                                                                                 Ls  1 668,50

Valsts budžetā plānots                                                                                        Ls  1 665,00

 

3.                  Grobiņas novada Sporta skolas handbola grupai MT-4 piešķirto finansējumu tarificēt Priekules vidusskolas interešu izglītības pedagogu tarifikācijā.

 

4.                  Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2011.gada janvāra līdz augustam sadalīt sekojoši:

                                                                           Darba samaksai     VSAOI              Kopā

PII Dzirnaviņas                                                    Ls 1 553,00         Ls 374,12      Ls 1 927,12

Gramzdas pamatskola                                          Ls    246,00         Ls   59,26      Ls    305,26

Kalētu pamatskola                                               Ls    838,00         Ls 201,87      Ls 1 039,87

Krotes Kronvalda Ata pamatskola                       Ls    468,00         Ls 112,74      Ls    580,74

Virgas pamatskola                                               Ls    320,00         Ls   77,09      Ls    397,09

Kopā                                                                                                                   Ls   4 250,08

Valsts budžetā plānots                                                                                          Ls   4 295,00

Paliek rezervei                                                                                 1,05%           Ls        44,92

 

9.§ Par iestādes vadītāju, viņu vietnieku un atbalsta personāla darba samaksas finansēšanu Priekules novada izglītības iestādēs no 2011.gada janvāra līdz augustam.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis; „pret” – nav, „atturas” – nav ( Ainars Cīrulis un Inita Rubeze, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”  paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

 

1.      Apstiprināt summu no piešķirtās valsts mērķdotācijas, ko var izmantot iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs) darba samaksas finansēšanai no 2011.gada janvāra līdz augustam:

1.1. Gramzdas pamatskola                                   Ls         457,35

1.2. Krotes Kronvalda Ata pamatskola                Ls         678,15

1.3. Kalētu pamatskola                                        Ls         582,60

1.4. Priekules vidusskola                                      Ls      2 156,00

1.5. Virgas pamatskola                                         Ls         607,20

1.6. Purmsātu speciālā internātpamatskola   Ls      1 873,00

 

10.§ Par Priekules novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu izmaksām 2011.gadā.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas Priekules novada vispārējās izglītības iestādēs 2011.gadā:

 

Priekules novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu izmaksas 2011.gadā (LVL)

 

Kods

 

Krotes Kronvalda Ata pamat-skola

Gramzdas pamat-skola

Kalētu pamat-skola  (1.-9.kl.)

Kalētu pamat-skola (pirmssk. grupas)

Virgas pamat-skola

Priekules vidus-skola

Priekules PII "Dzirna-viņas"

1100

Atalgojums

26966

26171

12593

21234

23940

32563

37274

1200

Darba d. valsts soc.apdr.obligātās iemaksas

6496

6305

3034

5116

5768

7844

8980

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

100

70

60

40

0

300

 

0

2200

Pakalpojumi

11750

11090

8500

6400

17530

35410

7480

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

26180

16100

11820

8906

18430

29340

28030

2400

Izdevumi periodikas iegādei

100

50

0

0

50

 

100

5233

Bibliotēku krājumi

500

100

450

50

500

1500

0

 

Kopā

72092

59886

36457

41746

66218

106957

81864

 

Audzēkņu skaits

108

73

73

55

90

314

109

 

Viena audzēkņa izmaksas mēnesī

55,63

68,36

41,62

63,25

61,31

28,39

62,59

 

 

 

 

11.§ Par vecāku līdzfinansējumu Priekules novada profesionālās ievirzes skolās 2011.gadā.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

Noteikt sekojošu vecāku līdzfinansējumu  Priekules novada profesionālās ievirzes skolās:

1. Priekules Mūzikas un mākslas skolā  - Ls 6 mēnesī;

2. Kalētu Mūzikas un mākslas skolā –Ls 5 mēnesī.

12.§ Par noteikumu „Vecāku līdzfinansējuma iekasēšanas un izlietošanas kārtība Kalētu Mūzikas un mākslas skolā” apstiprināšanu.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un  Izglītības likuma 59. panta Izglītības sistēmas finansēšanas avoti 4. punkta 2. daļas un 60. panta Izglītības iestādes finansēšanas kārtība 7. punkta prasībām, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

   Apstiprināt noteikumus „Vecāku līdzfinansējuma iekasēšanas un izlietošanas kārtība Kalētu Mūzikas un mākslas skolā”.

Pielikums

13.§ Par līdzfinansējumu biedrības „ROB-LANKA” projektam „Prūšu ūdenskrātuves teritorijas labiekārtošana tūrisma veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai Priekules novadā”.

Izskatīts biedrības „ROB - LANKA” valdes locekles Rutas Balodes iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu biedrība projektam „Prūšu ūdenskrātuves teritorijas labiekārtošana tūrisma veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai Priekules novadā” ko atbalstījis Lauku atbalsta dienests ES Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas Ls 14490,85, nepieciešamais līdzfinansējums Ls 1449,09.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 6) punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt biedrības „ROB - LANKA”  projektu „Prūšu ūdenskrātuves teritorijas labiekārtošana tūrisma veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai Priekules novadā” ar Ls 1449,09.

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1449,09 apmērā.

 

3. Finansējumu piešķirt no 2011. gada budžeta pozīcijas 3263 – Dotācija biedrībām un nodibinājumiem.

 

 

14.§ Par izmaiņām Priekules novada bāriņtiesas sastāvā.

Priekules novada dome izskatīja B[:] J[:], personas kods [:] – [:], deklarēta dzīvesvieta [:], iesniegumu ar lūgumu ievēlēt Priekules novada bāriņtiesas sastāvā par bāriņtiesas locekli. Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina kandidātes atbilstību Bāriņtiesu likuma 10.panta 2.daļas 2.punktā noteiktajām prasībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 10.panta 2.daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Ar 2011.gada 28.janvāri līdz bāriņtiesas darbības beigām, ievēlēt par Priekules novada bāriņtiesas locekli B[:] J[:], deklarētā dzīvesvieta [:], dzimušu[:].

 

15.§ Par Priekules novada Kalētu bāriņtiesas likvidēšanu un izmaiņām Priekules novada bāriņtiesas darbības teritorijā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai pašvaldības dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, un Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata, ja pašvaldība pieņem lēmumu par bāriņtiesas likvidēšanu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 8 deputāti Modris Baumanis,    Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” –  1 deputāte Agrita Driviņa, „atturas” – 4 deputāti Romvalds Astrausks, Tatjana Ešenvalde, Arta Brauna, Gunta Jonauska, nolemj:

 

1. Likvidēt Priekules novada Kalētu pagasta bāriņtiesu ar 2011.gada 28.februāri.

 

2. Paplašināt Priekules novada bāriņtiesas darbības teritoriju, pievienojot tai Priekules novada Kalētu pagastu ar 2011.gada 1.martu.

 

3. Priekules novada Kalētu pagasta bāriņtiesai lietas nodot Priekules novada bāriņtiesai līdz 2011.gada 28.februārim.

16.§ Par darba samaksu projekta grāmatvedim investīciju projektā „Vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 Apstiprināt investīciju projekta „Vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu” (Purmsātu skolas rekonstrukcija) grāmatvedei I[:] P[:] līdz 2011. gada 1. oktobrim piemaksu 10% apmērā no pamatalgas.

17.§ Par darba samaksas atjaunošanu I[:] R[:], pildot Priekules novada deputātes pienākumus.

Pamatojoties uz 10.01.2011.Initas Rubezes  personisko iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis; „pret” – nav, „atturas” – nav (Inita Rubeze, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī  lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

Atjaunot I[:] R[:] ar 2011.gada 27.janvāri  darba samaksu, pildot Priekules novada deputātes pienākumus.

 

 

18.§ Par deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” un SIA „Virgas tehnika”.

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 13. panta 1.daļas 2.punktu un vadoties no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.panta, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:                

Noslēgt deleģēšanas līgumus ar:

 1. SIA” Priekules nami” par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem un     pilsētas kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu  2011.gada par Ls 35292.43.

 2. SIA „Virgas tehnika”  par sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldības ceļu uzturēšanai, Virgas pamatskolas lauksaimniecības darbiem skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai, kapsētu un iestāžu darbības nodrošināšanai 2011.gadā Virgas pagasta pārvaldē par  Ls 14890.90.

19.§ Par vienošanās noslēgšanu ar Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Priekules novadā.

Pamatojoties uz 21.05.1998. likuma "Bibliotēku likums" 12.panta otro daļu, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes 2009.gada 13.oktobrī pieņemtajā atzinumā „Par reģionu galveno bibliotēku funkcijām Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas nodrošināšanā un to īstenošanas teritorijām pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas” noteikto, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

                           

1.                  Noslēgt vienošanos Nr.1, tādējādi grozot 2009.gada 28.decembra Līguma Nr.9 „Par Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Priekules novadā” sekojošus punktus:

1.1. Līguma:  4.1. punktu, izsakot to sekojošā redakcijā: „4.1. Līgumslēdzēji vienojas, ka Pakalpojuma saņēmēja 2011. gada budžetā Bibliotēkai reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai paredzēti līdzekļi  Ls 2143,63 (divi tūkstoši viens simts četrdesmit trīs lati un 63 santīmi) apmērā”;

1.2. Līguma 5.1. punktu, izsakot to šādā redakcijā: „5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri un ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim”;

1.3. Grozīt Līguma pielikumu Nr.1. – Maksājumu grafiks 2011.gadam”.

 

2.Deleģēt Priekules novada domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku parakstīt Vienošanos Nr.1 ar Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēku par Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu Priekules novadā.

 

20.§ Par dotācijas piešķiršanu SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” un atbalstu biedrībai „Kurzemes tūrisma asociācija”.

Pamatojoties uz SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” iesniegtajiem dokumentiem (turpmāk tekstā – „LRTIB”) par 2011.gadā plānotajām aktivitātēm, izvērtējot SIA „LRTIB” iepriekšējā gadā veiktās aktivitātes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt pašvaldības dotāciju 2011.gadā SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  Ls 1125,- (viens tūkstotis viens simts divdesmit pieci lati) apmērā, LRTIB plānoto aktivitāšu nodrošināšanai.

 

2. Atbalstīt biedrības „Kurzemes tūrisma asociācija” mārketinga aktivitāti – „Kurzemes tūrisma karte 2011.gadam” Ls 125,00 (viens simts divdesmit pieci lati, 00 sant.) apmērā.

 

3. Finansējumu segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.