28.01.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.2)

1. Par nekustamā īpašuma ‘’Jaundāmas’’, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 V.Jablonska- izskatam SIA “ARTIS JP” iesniegumu, kurā lūgts sadalīt un atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Jaundāmas”,Gramzdas pag., Priekules novadā, saskaņā ar iesnieguma pielikumā pievienoto skici.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu,      atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  “Jaundāmas”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580020059, atsavinot atklātā izsolē par brīvu cenu.

2.       Uzdot pašvaldības zemes lietu speciālistei G.Briekmanei pasūtīt nekustamā īpašuma vērtējumu.

 

3.  Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu, pēc vērtējuma rezultātu saņemšanas.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektoram A.Razmam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Zemes lietu speciālistei G.Briekmanei;

Finanšu nodaļai;

SIA “ARTIS JP” vienkāršā pasta sūtījumā uz juridisko adresi.

 

Pielikumā: 1.pielikums- lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma ‘’Jaundāmas’’, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai’’.

2. Par zemes nomu zemes vienībā ‘’Purvs’’, Priekules pag., Priekules nov.

 V.Jablonska -saņemts SIA “GR Grupa” iesniegums, kurā lūdz iznomāt  pašvaldības zemes vienību “ Purvs”, Priekules pagastā, ganību sagatavošanai un siena iegūšanai.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atcelt jautājuma par zemes nomu zemes vienībā ‘’Purvs’’ izskatīšanu uz februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi.

2.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei un zemes ierīkotājai sagatavot nepieciešamo papildus informāciju un precizēt skices.

3. Par zemes vienību ar apzīmējumiem kadastrā 6482 003 0043 iznomāšanu Priekules pag., Priekules novadā

 V.Jablonska- Priekules novada dome izskata SIA „GR Grupa” iesniegumu, par zemes gabalu ar apzīmējumiem kadastrā 6482 003 0043 iznomāšanu siena iegūšanai.

 

Zemes vienība 2,7 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. g. lēmumu Nr.9, paredzēta zemes reformas pabeigšanai.

Apsekojot minēto zemes vienības dabā konstatēts, ka uz zemes vienību ir apaugums (lieli koki un krūmi). Zemes vienību reljefs ir nelīdzens. Siena sagatavošana iespējama 0,5 ha lielā pļavā (skatīt pielikumā skici).

Atklāti balsojot PAR - 6 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija); PRET -  3 deputāti (Vaclovs Kadaģis, Andris Džeriņš (platība neatbilst lauksaimniecības vajadzībām), Arta Brauna (janvāra mēnesī nav bijis publiski pieejams)); ATTURAS -  4 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Neiznomāt SIA ‘’GR Grupa’’, reģistrācijas Nr.42103052850 zemes vienību Priekules pag., Priekules nov. 2,7 ha platībā.

 

Pielikumā: 2.pielikums-lēmums ‘’ Par zemes vienību  ar apzīmējumiem kadastrā 6482 003 0043 iznomāšanu Priekules pag., Priekules novadā’’.

4. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par Virgas pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu remontu un sakārtošanu ar SIA ‘’Priekules nami’’

 V.Jablonska- 2016.gadā ir nepieciešams noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” par darbiem Virgas pagastā, kas saistīti ar ūdenssaimniecības sakārtošanu un atjaunošanu.

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, par Virgas pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu remontu un sakārtošanu par summu EUR 20 698,12.-

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma

Informāciju par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt Priekules novada iestādes mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

 

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums paziņojams:

1)SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;

            2)finanšu nodaļa.

 

Pielikumā: 3.pielikums- lēmums ‘’ Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par Virgas pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu remontu unsakārtošanu ar SIA ‘’Priekules nami’’, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule’’.

5. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA ‘’Priekules nami’’, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

 V.Jablonska-2016.gadā ir nepieciešams noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” par Priekules pilsētas labiekārtošanas un pilsētas kapu uzturēšanas un apsaimniekošanas darbiem par līguma cenu 120 240,12 EUR. SIA “Priekules nami” ir iesnieguši  tāmi - kalkulāciju Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem 2016.gadam.

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, uz 1gadu par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu – par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem un pilsētas kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu par summu EUR 120 240,12.-

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma

Informāciju par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt Priekules novada iestādes mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

 

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums paziņojams:

1)SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;

            2)finanšu nodaļa.

 

Pielikumā: 4.pielikums –lēmums ‘’Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA ‘’Priekules nami’’, 42103020435, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule’’.

6. Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2016.-2018.gadam apstiprināšanu

 V.Jablonska- saskaņā ar pielikumu programmā iekļauti plānotie darbi un finansējums ceļu uzturēšanā. 2016.gadā-346660 EUR, 2017.gadā 246454 EUR un 2018.gadā 246454 EUR.           

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana), Ministru kabineta 11.02.2008.noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību speciālo budžetu – ceļu un ielu fondu – izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidēja termiņa programmām (trijiem gadiem)

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2016.-2018.gadam.

2.      Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam finansējumam kārtējam gadam.

3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

Pielikumā:5.pielikums-lēmums ’’Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2016.-2018. gadam apstiprināšanu’’ un programma uz  1 lp.

7. Par kopīga atkritumu apsaimniekošanas operatora izvēli

 V.Jablonska- šis jautājums tika skatīts finanšu komitejas sēdē, kurā piedalījās arī ‘’Liepājas RAS’’ valdes loceklis Normunds Niedols un atbildēja uz deputātu jautājumiem.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.337 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem” 2., 3.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts (Arta Brauna); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Pilnvarot Liepājas pilsētas domi kā centralizētu iepirkumu institūciju (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta pirmās daļas 1.punktam un 16.pantam) veikt iepirkumu sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēlei un slēgt pakalpojumu līgumu ar iepirkuma rezultātā izvēlēto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju pēc spēkā esošā līguma darbības beigām.

2.                  Pilnvarot SIA “Liepājas RAS” koordinēt pakalpojuma līguma, kas tiks noslēgts ar izvēlēto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju izpildi, tostarp, koordinēt sabiedrības izglītošanas un informēšanas darbu, uzraudzīt sadzīves atkritumu apsaimniekotāja darbības uzsākšanu, sniegt konsultācijas sadzīves atkritumu pakalpojuma lietotājiem, izvērtēt pušu starpā radušos strīdus par pakalpojumu kvalitāti u.tml., pēc esošā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma termiņa beigām, t.i. 2019.gada 8.janvāra.

Pielikumā: 6.pielikums- lēmums ‘’Par kopīga apsaimniekošanas operatora izvēli’’.

8. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam

 V.Jablonska- pašvaldībā  saņemts Priekules vidusskolas direktores Irinas Tiesneses iesniegums ar lūgumu Priekules vidusskolas amatu sarakstā aizvietot laboranta amatu 0,7 slodzes  ar jaunu amatu – informācijas sistēmu uzturētājs 0,6 slodze . Izmaiņas tiek veiktas skolas budžeta ietvaros, finanšu komitejā iebildumu nebija.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2. Grozījumi struktūrvienībās stājas ir spēkā ar 2016.gada 1.februāri.

 

Pielikumā: Grozījumu Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam projekts uz 1 lp.

 

Lēmums paziņojams:

1)      Priekules vidusskolai;

2)      izpilddirektora vietniecei;

3)      personāla speciālistei.

 

Pielikumā: 7.pielikums –lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2016.gadam’’.

9. Par daļu no zemes „Dinas” ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0291 , Bunkas pag., Priekules nov. iznomāšanu SIA Krotes enerģija”

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts SIA „Krotes enerģija”  iesniegums ar lūgumu pagarināt ūdenstilpnes nomas līgumu. Jautā vai deputātiem ir kādi jautājumi vai iebildumi. Iebildumu nav.

 

   Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, 11.08.2009.Ministru kabineta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību  2.punkta 2.11. apakšpunktu, 8., 22., 29.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pagarināt nomas līgumu SIA „Krotes enerģija”  reģ.nr. 42103021780 , uz daļu no zemes „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov.,, kadastra apzīmējums  6446 001 0291 17.6 ha platībā dīķsaimniecības vajadzībām, nosakot:

1.1. nomas maksu  1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

 Nomas  līguma termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Uzdot  Bunkas pagasta Zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.      Ja divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

5.      Kontroli par līguma izpildi uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam E.Dargužim.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1   eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. SIA  „Krotes enerģija”  Ērikam Bumbierim : „Bunkas ūdensdzirnavas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446;

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 8.pielikums-lēmums ‘’ Par  daļu no  zemes „Dinas” ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0291, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu SIA ‘’Krotes enerģija’’.

10. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu ar G.O.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldības saņēmusi  G.O. iesniegumu ar lūgumu atļaut nodibināt ceļa servitūtu nekustamajā īpašumā „Jaunnodegas”, Bunkas pagastā un „Purvi”, Bunkas pagastā.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu 21.panta 27.punktu, Civillikuma 1231.panta pirmās daļas 3.punktu, 2014.gada 11.decembra Tautsaimniecības komitejas atzinumu, AS „Latvijas valsts meži ” iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Slēgt  līgumus par ceļa servitūta nodibināšanu ar Gati Ozolu, adrese: „Ceplinieki”, Vaiņodes pag., Vaiņodes novads,  saskaņā ar pielikumu nosakot servitūta ceļa platumu 4.5  metri un ceļa garumu   1947 m

2.      Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Dargužim sagatavot un noslēgt šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam organizēt   servitūta  līgumus reģistrēt Liepājas tiesas  zemesgrāmatu nodaļā.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

3 eks. : Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks.: G.O. , adrese: [:], Vaiņodes pag., Vaiņodes novads, LV-3435

 

Pielikumā: 9.pielikums-lēmums ‘’Par ceļa servitūta līguma slēgšanu ar G.O.’’.

11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Ķinēni’’, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 001 0144, brīvās cenas apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo un otro daļu, 9.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas – nekustamā īpašuma (zemes vienības- bez mežaudzes, meža zemes un mežaudzes) „Ķinēni”, kadastra Nr. 6498 001 0144, Virgas pag., Priekules nov., brīvo cenu 49 679 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi eiro un 00 centi).

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

3.Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1    eks. B. V., [:], Virgas pag., Priekules nov., LV 3433;

1        eks. Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

1    eks. Finanšu nodaļai;

1        eks. Virgas pagasta pārvaldei.

12. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Dižbrakši ”, Bunkas pag., Priekules nov., atsavināšanu

 V.Jablonska-saņemts iesniegums, kurā lūgts  atsavināt zemes vienību „ Dižbrakši    0.36  ha platībā Bunkas pagastā.             

 

  Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.punkta 1.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna,  Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Veikt zemes vienības „Dižbrakši” , Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 006 0076, 0.36 ha platībā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības zemes lietu speciālistei I.Lācītei organizēt zemes  vienības „Dižbrakši”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 006 0076, ierakstīšanu zemesgrāmatā un pasūtīt NĪ „Dižbrakši”, Bunkas pagasts, Priekules nov., novērtēšanu.

3.      Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības „Dižbrakši”, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā (lēmuma 1.punkts), segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401)  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

 1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei

 

 

Pielikumā: 11.pielikums- lēmums ‘’ Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Dižbrakši‘’,  Bunkas pag., Priekules nov., atsavināšanu.

13. Par zemes ierīcības projekta „Auziņas”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 V.Jablonska- dome izskata SIA „Latvijasmernieks.lv”, Dienvidkurzemes biroja iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Auziņas” Bunkas pag., sadalīšanu.

 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.punktu un 11.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Auziņas” Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 001 0120 , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0120 sadalīšanai.

2.      Atļaut veikt zemes vienības ”Auziņas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 001 0120 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 17.00 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.2.

3.      Plānotajai zemes vienībai Nr.1 6.50 ha platībā atstāt nosaukumu „ Auziņas”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.      Atdalītajam zemes gabalam 17.00 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Jaunauziņas” un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 .

5.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

   Lēmums izsūtāms:

1 eks. S.P. [:], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV- 3446;

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei;

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”: Graudu iela27/29 -315, Liepāja, LV-3412.

 

Pielikumā: 12.pielikums –lēmums ‘’Par zemes ierīcības projekta ‘’Auziņas’’, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu’’.

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L.P. Virgas pag., Priekules nov.

 Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.Piemērot 2016.gadā L. ., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu[:], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]-2,0 ha un [:]- 8 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. L. P.,[:], Virga, Virgas pag., Priekules nov.,LV3433;

1 eks. Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 13.pielikums- lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L.P. Virgas pag., Priekules nov.’’.

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem O.N., Virgas pag., Priekules nov.

 Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.Piemērot 2016.gadā O.N., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienības kad. apz.[:]-5,6 ha,[:]- 3,7 ha, [:]- 5,7 ha, [:]- 16,9 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. O.N.,[:], Virgas pag., Priekules nov., LV3433;

1 eks. zemes lietu speciāliste M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 14.pielikums- lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem O. N.,  Virgas pag., Priekules nov.’’.

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem E.G., Virgas pag., Priekules nov.

 Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Piemērot 2016.gadā E. G., personas kods[:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienības kad.apz.[:]- 2,46 ha, [:]- 0,9711 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. E. G.,[:], Virgas pag., Priekules nov., LV 3433;

1.eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 15.pielikums- lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem E.G.,  Virgas pag., Priekules nov.’’.

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem G.M.K. Virgas pag., Priekules nov.

 Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā,35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Piemērot 2016.gadā G.M.K., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienības kad.apz.[:]- 8,2 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2.  Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. G. K., [:], Virgas pag., Priekules nov., LV 3433;

1 eks. zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

Pielikumā: 16.pielikums- lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem G.M.K.,  Virgas pag., Priekules nov.’’.

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai Z. B. īpašumiem [:],[:]un [:], Priekule, Priekules nov., par 2015. gadu

 Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas, nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), 2016.gada 21.janvāra Finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.Piešķirtnekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Z.B. par 50%, kā represētai personai īpašumiem [:], apzīmējums kadastrā [:], platība 4589 m² un [:], apzīmējums kadastrā [:], platība 4190 m².

2. Piešķirt daļēju nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par īpašumu [:] Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā [:], platība 7720 m².

Par 600 m² zemes nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu nepiešķirt.  

2.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likumu 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks.Z.B., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. G Briekmanei.

 

Pielikumā: 17.pielikums- lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma  nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai Z. B. īpašumiem [:],[:] un [:], Priekule, Priekules nov., par 2015.gadu’’.

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ā.A.

 Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), 2016.gada 21.februāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Samazināt par 50 procentiem 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa summu  Ā.A., kā represētai personai, par dzīvokļa īpašumu [:], Priekulē, Priekules nov. Īpašuma kadastra Nr.[:].

2.      Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Ā.A., adrese: [:], Priekule, Priekules nov.

1  eks. G.Briekmanei

 

Pielikumā: 18.pielikums- lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma  nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, Ā.A.’’.