Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"
Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

 

 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros Priekules novada pašvaldība 2017.gada 31.augustā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr.P6-13/17 par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā un realizēšanā. Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus piecu Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12.klasei. (1.-12.klasei no 01.09.2021.)

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiks sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides izveidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Šajā projektā iesaistītas Priekules vidusskola, Kalētu pamatskola (no 01.09.2018. – Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola), Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Virgas pamatskola, Purmsātu speciālā internātpamatskola (no 10.06.2019 – Mežupes pamatskola). Speciālisti ieteiks katram riska grupas skolēnam individuāli nepieciešamo atbalstu, lai sekmīgi iekļautos izglītības apguvē. 

Sagatavoto un realizēto individuālo atbalsta plānu skaits:

 • 2017./18.m.g. 1.semestrī tika - 8, bet 2.semestrī – 16;
 • 2018./19.m.g. 1.semestrī – 21, 2.semestrī - 22;
 • 2019./20.m.g. 1.semestrī – 31, 2.semestrī - 34;
 • 2020./21.m.g. 1.semestrī – 25, 2.semestrī – 20.

Par projekta līdzekļiem tiek apmaksāts pedagogu vai citu speciālistu darbs. Projektā ir paredzēts arī finansiāls atbalsts sociālo problēmu risināšanai. Izlietotais finansējums -2017./2018.mācību gadā – 5794 euro, 2018./2019.mācību gadā – 9620 euro.

Priekules novada pašvaldība ir apstiprinājusi 4 jauniešu iniciatīvu projektus:

 1. Biedrībai “Smaidiņi” projekts “Brīvlaiku radošās dienas” - īstenots.
 2. Biedrībai “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” projekts “Iepazīsti, izmēģini, sadarbojies” - īstenots. Sīkāk ŠEIT.
 3. Biedrībai ''kultūrBĀKA'' projekts ''kopSKATI'' - līgums lauzts. 
 4. Biedrībai ''IN-LAAT'' projekts ''I.am.I'' - īstenošanā. 

Sīkāk par jaunatnes iniciatīvu projektiem ŠEIT

Katram projektam piešķirti 4600 euro plānoto aktivitāšu īstenošanai.

Projekta koordinatore Priekules novada pašvaldībā ir Agrita Purviņa (tālrunis 26138392, elektroniskā pasta adrese agrita.purvina@priekulesnovads.lv).

 


Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Priekules novada pašvaldība, 2017.gada 31.augustā, noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

 

Projekta īstenotājs

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta sadarbības partneris

Ø  Latvijas pašvaldības;

Ø  Valsts profesionālās izglītības iestādes.

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022. (pagarināts līdz 31.12.2023.)

Projekta mērķgrupa

 • 5.–12.klašu vispārizglītojošo programmu skolēni;
 • 1.–4.kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

Ø  Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

Ø  Kompensācija par:

 • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
 • naktsmītnēm;
 • ēdināšanu;
 • individuālās lietošanas priekšmetiem;
 • speciālo transportu.

Projektā iesaistītās novada skolas

 • Priekules vidusskola
 • Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola
 • Krotes Kronvalda Ata pamatskola
 • Virgas pamatskola (līdz 30.08.2020.)
 • Purmsātu speciālā internātpamatskola
 • Mežupes pamatskola

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija novadā

Agrita Purviņa, tālr. 26138392

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

 • Tālr.: 28684847
 • E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu