26.07.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.9)

1.§ Par Priekules novada domes saistošo noteikumu ‘’Noteikumi par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm’’ apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. APSTIRINĀT Priekules novada domes saistošos noteikumus Nr.9 „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm’’”.

 

2. UZDOT Priekules novada domes sekretārei triju dienu laikā  pēc šo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

4. UZDOT Priekules novada pagasta pārvalžu vadītājiem nodrošināt sasitošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Priekules novada pašvaldības pagastu pārvalžu ēkās.

 

5. NOTEIKT, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

2.§ Par Kalnenieku ciema iedzīvotāju atbalstu viņu dalībai VAS ‘’Latvijas Hipotēku un zemes banka’’ projekta Klientu klubs ‘’Mēs paši’’ izsludinātajā konkursā.

Priekules pagasta Kalnenieku ciema iedzīvotāji vērsušies ar mutisku lūgumu atbalstīt viņu dalību VAS „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” projekta Klientu klubs „Mēs paši” izsludinātajā konkursā. Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā.

Iedzīvotāji vēlas ierīkot atpūtas vietu un volejbola laukumu zemes vienībā, kas piekļaujas pie Nākotnes ielas 10 mājas.

 

            Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 16.07.2012.atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      1. Atļaut izmantot zemi atpūtas vietas un volejbola laukuma ierīkošanai.

2.      2. Finansiāli atbalstīt projektu „Atpūtas vietas un volejbola laukuma ierīkošana Kalnenieku ciemā”, piešķirot līdzfinansējumu 400 LVL apmērā no 04.7401.EKK3200 .

3.§ Par Kalētu VIG atbalstu projektā ‘’Kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana Kalētu pagasta bērnu inovatīvos darbos’’ VAS ‘’Latvijas Hipotēku un zemes banka’’ projekta Klientu klubs ‘’Mēs paši’’ projektu konkursā.

Priekules novada domē 23.07.2012.saņemts Kalētu VIG valdes priekšsēdētājas  A[:] P[:], iesniegums, reģ.Nr.3-24/187, ar lūgumu atbalstīt ar līdzfinansējumu 60.75 Ls VAS „Hipotēku un zemes banka” projekta Klientu klubs „Mēs paši” rīkotā projekta konkursa projektu „Kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana Kalētu pagasta bērnu inovatīvos darbos” .

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 16.07.2012.atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atbalstīt biedrības ‘’Kalētu VIG’’ projektu ‘’Kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana Kalētu pagasta bērnu inovatīvos darbos’’, kuru paredzēts iesniegt VAS ‘’Latvijas Hipotēku un zemes bankas’’ projekta Klientu klubs ‘’Mēs paši’’ rīkotajā projektu konkursā  ar līdzfinansējumu 60.75 LVL .

4.§ Par biedrības ‘’Rumula’’ ziedojuma pieņemšanu un ziedojuma līguma apstiprināšanu.

Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore A[:]Š[:] iesniegumā lūdz izskatīt jautājumu par biedrības ‘’Rumula’’ ziedojuma 1000 Ls apmērā pieņemšanu un izmantošanu internāta dzīvojamo istabu labiekārtošanai.

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 16.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt ziedojuma līgumu starp Priekules novada domi  un biedrību „ Rumula”, un pieņemt ziedojumu naudā Ls 1000 ( viens tūkstotis latu) . Ziedojums izmantojams Purmsātu speciālās internātpamatskolas sešu   internāta istabiņu grīdas seguma nomaiņai.

 

2. Biedrībai „ Rumula” iesniegt atskaiti par ziedojuma izlietojumu.

 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore A[:] Š[:] .

5.§ Par Kalētu Mūzikas un mākslas skolas un Liepājas katoļu pamatskolas koncertbraucienu uz Vāciju.

 Saņemts Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas A[:] D[:], personas kods [:], iesniegums (reģ.Nr.3-24/168 04.07.2012.) ar lūgumu atbalstīt Kalētu Mūzikas un mākslas skolas un Liepājas Katoļu pamatskolas organizēto koncertbraucienu uz Vāciju no š.g.9.augusta līdz 16.augustam,nodrošinot ar transportu un komandējuma naudu diviem šoferiem.

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 16.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Atbalstīt Kalētu Mūzikas un mākslas skolas un Liepājas Katoļu pamatskolas organizēto koncertbraucienu uz Vāciju no š.g.9.augusta līdz 16.augustam, nodrošinot ar nepieciešamo finansējums degvielas iegādei 1000 Ls, kuru iegūst:

 

1) Kalētu MMS budžetā no koda 2220(sadaļa 2223) 800 Ls uz  2320 (sadaļa 2322)

 

 2) Finansiāli atbalstīt braucienu, piešķirot līdzfinansējumu 200 Ls apmērā no 04.7401.EKK 3200.

 

3) Komandējuma naudu diviem šoferiem 224 Ls apmaksāt no kopējiem finanšu līdzekļiem.

 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi  Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa .

6.§ Par laukuma (bijušā lidlauka) iznomāšanu SIA ‘’SVEASKOG BALTFOR’’ pašvaldībai piekrītošajā zemes vienībā ‘’Lielskraģīši’’,Virgas pag., Priekules nov.

Saņemta SIA „SVEASKOG BALTFOR”, reģ.nr.40003293038, jur. adrese: Brīvības iela 40-23, Rīga, 06.07.2012. vēstuli Nr.7-2/83 „Par iespējām īrēt Paplakas pagasta armijas daļā esošo laukumu” ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo laukumu Virgas pagastā Paplakā, kas atrodas uz zemes vienības „Lielskraģīši”, kadastra apzīmējums 6498 002 0055, uzņēmuma saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Uzņēmuma pamatdarbība ir apaļkoku eksports un šķeldas ražošana un tirdzniecība.

Zemes vienība atrodas Virgas pagasta Paplakā bijušās armijas daļas teritorijā. Uz zemes vienības atrodas bijušais lidlauks 1,19 ha lielā platībā (saskaņā ar 16.10.2006. zemes robežu plānu), kurš pašreiz netiek izmantots.

Ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu Nr.26.§, protokols Nr.1, zemes vienība „Lielskraģīši” 18,20 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0055, Virgas pag., Priekules nov., piekrīt pašvaldībai.

Daļa no zemes ir iznomāta divām personām. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un 14. panta otrās daļas 3.punktu, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.

Uzņēmums piedāvā nomas maksu – 100 LVL/mēnesī un vēlas slēgt līgumu uz laiku līdz 2013.gada 30.aprīlim (apkures sezonas beigām) ar tiesībām uz līguma pagarinājumu.

Likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībām (…) jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir : 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, 14.panta 2.daļas 3.punktu, 21.panta 1. daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 12.07.2012. ,

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 16.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt ar 2012.gada 01.augustu SIA „SVEASKOG BALTFOR”, reģ.Nr.40003293038, laukumu uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Lielskraģīši1,19 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6498 002 0055, saimnieciskai darbībai, slēdzot līgumu uz laiku līdz 2013.gada 30.aprīlim ar tiesībām uz pagarinājumu, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2.       Noteikt gada nomas maksu LVL 82,65. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3.      Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011.sēdes lēmumu (prot.Nr.3), 16§ ‘’Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna (u) piedzimšanu’’ Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

1.1  A[:] Š[:], pers. Kods [:], deklarētā [dzīvesvieta] Priekule, Priekules nov.. Iesniegumam pievienota dēla M[:], dzimuša [:].,  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

1.2.    M[:] B[:] , personas kods[:], deklarētā[ dzīves vieta], Priekule, Priekules nov.. Iesniegumam pievienota dēla E[:], dzimuša [:].,  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

1.3.    I[:] J[:], personas kods[:], deklarētā[ dzīves vieta] ,Priekule, Priekules novads. Iesniegumam pievienota meitas L[:], dzimušas[:]. dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa.

 

1.4.    S[:] G[:], personas kods[:], deklarētā[ dzīvesvieta] , Virga, Virgas pagasts, Priekules novads. Iesniegumam pievienota dēla N[:] dzimuša [:].dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai .

8.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma ‘’Zvirbuļi’’ Virgas pag., Priekules nov.

Saņemts S[:] Z[:] pilnvarotās personas J[:] Ķ[:], personas kods[:], dzīvojoša[dzīvesvieta], Priekules novadā, Priekules pagastā,  (Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Jevgēnijas Jaunģelžes 08.09.2009. izdota ģenerālpilnvara Nr.6853), 11.07.2012. iesniegums ,iereģistrēts ar Nr.3-13a/623,  par zemes gabala 2,5 ha lielā platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atdalīšanu no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā. Atdalītajam zemesgabalam piešķirot nosaukumu ”Rančo sēta”.

Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Projekta izstrādes ierosinātāja ir nekustamā īpašuma īpašniece S[:] Z[:], kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu[adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, kas sastāv no viena zemes gabala 7,02 ha platībā, nostiprinātas Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.16.

Saskaņā ar Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Virgas pagasta Teritorijas plānojuma grafisko daļu nekustamais īpašums [adrese] ar kadastra Nr.[:], Priekules novada Virgas pagastā atrodas plānotajā un atļautajā teritorijā - lauksaimniecībā izmantojamā teritorija.

Virgas pagasta Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 5.9.1.6. punkts nosaka, ka minimālā nesadalāmā zemes vienības platība ir 2,0 ha.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu,22.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2., 11. punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus, pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija, Priekules novada Domes 28.01.2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu komitejas 16.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu[:] sadalīšanai. Zemes robežu plāns ar plānoto sadalījumu uz 1lp. pielikumā Nr. 1.

 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (pielikums nr.2).

 

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu, nosaukums atdalāmajam zemes gabalam tiks piešķirts, pēc zemes ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

9.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], Kalētu pag., Priekules nov.atsavināšanu.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2012.gada 23.februāra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 3) 61 §”Par nekustama īpašuma[adrese],Kalētu pag., Priekules nov., atsavināšanu”, G[:] B[:], personas kods [:] veiktajām iemaksām, ko apliecina 09.07.2012. Priekules novada domes, reģistrācijas numurs 90000031601, izsniegta Kvīts kases ieņēmumu orderim Nr. 728, nekustamo īpašumu speciāliste .V[:].R[:] lūdz domi apstiprināt atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus par summu 927,00 Ls.

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma- apbūvēta zemes gabala-, kadastra numurs [:], [adrese], Kalēti, Priekules nov., atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus par  927,- Ls ( deviņi simti divdesmit septiņi lati un 00 santīmi).

2. Atsavināšanā iegūtos līdzekļus 800,-Ls (astoņi simts   lati) , pēc atsavināšanas izdevumu 127,-Ls (viens simts divdesmit septiņi lati un 00 santīmi)  segšanas, ieskaitīt Kalētu pagasta pārvaldes   budžetā.

3. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai un 79.panta pirmai daļai šo lēmumu vara pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4,Liepājā)  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

10.§ Par nekustamā īpašuma apbūvēta zemesgabala Galvenā iela 43, Priekule, Priekules nov.nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

05.07.2012. Nr.3-24/169saņemts  izpilddirektora A[:] R[:] iesniegums, kurā ierosināts atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu   Galvenā  iela 43,  Priekule ,  Priekules nov., kas sastāv no zemesgabala 1516 m² platībā un vienas būves ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0014 001.

Ar Liepājas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 21.06.2012. lēmumu, uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustams īpašums Galvenā iela 43, Priekule, Priekules nov., Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0035 8036.

Uz zemesgabala ,kadastra apzīmējums 6415 004 0114, platība 1516 m², atrodas būve ar apzīmējumu kadastrā 6415 004 0114 001.

 

Likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otrā daļā teikts, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju apmierināšanai (…) ,savukārt šī panta ceturtā daļā noteikts, ka to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā privatizētu vai atsavinātu.

   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu 2012.gada 10.jūlija SIA „” Interbaltija”, reģistrācijas Nr. 40003518352, sertificēta vērtētāja vērtējumu , Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atsavināt, pārdodot  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu – apbūvētu zemesgabalu kadastra numurs 6415 004 0114, adrese: Galvenā  iela 43, Priekule, Priekules nov., sakarā ar to, ka iepriekš minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības un tai pakļauto iestāžu noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

 

2.Noteikt nekustamā īpašuma apbūvēta zemesgabala kadastra numurs 6415 004 0114,  Galvenā  ielā 43, Priekule, Priekules nov., nosacīto cenu (izsoles sākumcenu)  LVL 4750,-(četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit lati un 00 santīmi).

 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma –apbūvēta zemesgabala ,kadastra numurs 6415004 0125 , izsoles noteikumus – pielikums Nr. 1.

 

4.Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai rīkot  nekustamā īpašuma- apbūvēta zemesgabala Galvenā  iela 43, Priekule, Priekules novads  izsoli, Priekules novada domei iesniegt lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

 

5. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, konta numurs LV30 HABA0551018598451.

 

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

7.   Atbilstoši Administratīvā procesa likums 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai un 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

11.§ Par nekustamā īpašuma apbūvēta zemesgabala Zāļu iela 32, Priekule, Priekules nov.nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

2012.gada 5.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts izpilddirektora A[:] R[:] iesniegums Nr.3-24/170, kurā ierosināts atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Zāļu  iela 32, Priekule, Priekules nov., kas sastāv no zemesgabala 2555 m² platībā, dzīvojamās mājas un palīgēkas.

Ar Liepājas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 20.06.2012. lēmumu, uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustams īpašums Zāļu iela 32, Priekule, Priekules nov., Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 280.

Uz zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 004 0125, platība 2555 m², atrodas 8 dzīvokļu dzīvojamā ēka apzīmējums kadastrā 6415 004 0125 001 un palīgceltne apzīmējums kadastrā 6415 004 0125 002.

Likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otrā daļā teikts, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju apmierināšanai (…) ,savukārt šī panta ceturtā daļā noteikts, ka to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā privatizētu vai atsavinātu.

Ēkas, kas atrodas uz zemes gabala Zāļu iela 32 ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī , fiziski nolietojušās un lai pašvaldība iegūtu labumu, tiek ierosināts pārdot. Nekustamais īpašuma Zāļu iela 32, Priekule nav nepieciešama pašvaldības   un to iestāžu funkciju nodrošināšanai.

   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu 2012.gada 10.jūlija SIA „” Interbaltija”, reģistrācijas Nr. 40003518352, sertificēta vērtētāja vērtējumu , Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu – apbūvētu zemesgabalu kadastra numurs 6415 004 0125, kas atrodas Zāļu ielā 32, Priekule, Priekules nov., sakarā ar to, ka iepriekš minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības un tai pakļauto iestāžu noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

 

2.Noteikt nekustamā īpašuma apbūvēta zemesgabala kadastra numurs 6415 004 0125 Zāļu  ielā 32, Priekule, Priekules nov., nosacīto cenu (izsoles sākumcenu)  LVL 3550,00.

 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma –apbūvēta zemesgabala, kadastra numurs 6415004 0125    izsoles noteikumus –pielikums Nr. 1.

 

4.Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai rīkot nekustamā īpašuma- apbūvēta zemesgabala Zāļu iela 32, Priekule, Priekules novads  izsoli, Priekules novada domei iesniegt lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

5. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, konta numurs LV30 HABA0551018598451.

 

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A[:] R[:].

7. Atbilstoši Administratīvā procesa likums 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai un 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.
12.§ Par nekustamā īpašuma apbūvēta zemesgabala Aizputes iela 16, Priekule, Priekules nov.nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

2012.gada 5.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts izpilddirektora A[:]R[:]  iesniegums Nr.3-24/171, kurā ierosināts  atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu, kadastra numurs 6415 502 0002, adrese  Aizputes iela 16, Priekule, Priekules nov., kas sastāv no vienas ēkas būves kadastra apzīmējums  6415 002 0061 001.

Ar Liepājas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 11.06.2012 lēmumu, uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustams īpašums ēka, kadastra numurs 6415 502 0002, adrese Aizputes iela 16, Priekule, Priekules nov., Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0045 0345.  Ēka saistīta ar zemesgabalu Aizputes iela 16, Priekule, kadastra numurs 6415 002 0061, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0018 8590. Zemes īpašnieks A[:] R[:].

Likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otrā daļā teikts, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju apmierināšanai (…) ,savukārt šī panta ceturtā daļā noteikts, ka to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā privatizētu vai atsavinātu.

Ēka, adrese Aizputes iela 16, Priekule, nav nepieciešama pašvaldības un pašvaldības iestāžu funkciju nodrošināšanai. 

   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu sertificēta vērtētāja vērtējumu , Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu – ēku (kadastra numurs 6415 502 0002), kas atrodas Aizputes iela 16, Priekule, Priekules nov., sakarā ar to, ka iepriekš minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības un tai pakļauto iestāžu noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

 

2.Noteikt nekustamā īpašuma ēkas kadastra numurs 6415 502 0002, Aizputes ielā 16, Priekule, Priekules nov., nosacīto cenu (izsoles sākumcenu)  LVL 7550 .

 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma –ēkas, kadastra numurs 6415 502 0002 izsoles noteikumus –p ielikums Nr. 1 un turpmākās izmantošanas noteikumus – pielikums Nr. 2

 

4.Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai rīkot nekustamā īpašuma- ēkas Aizputes iela 16, Priekule, Priekules novads izsoli, Priekules novada domei iesniegt lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

 

5. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, konta numurs LV30 HABA0551018598451.

 

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A[:] R[:].

7. Atbilstoši Administratīvā procesa likums 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai un 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4,Liepājā, LV-3401.

13.§ Par atsavināšanai paredzēta nekustamā īpašuma dzīvokļa Liepājas iela 3-22, Priekule, Priekules nov. nosacītās cenas apstiprināšanu.

 Pamatojoties uz Priekules novada domes 26.01.2012. lēmumu (prot. Nr. 1) 24§ ”Par dzīvokļa īpašuma Liepājas ielā 3-22, Priekulē, Priekules nov. atsavināšanu” tika nodots atsavināšanai dzīvokļa īpašums Liepājas iela 3-22, Priekule, Priekules novads.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustams īpašums dzīvoklis Liepājas iela 3-22, Priekule, Priekules nov., Priekules pilsētas nodalījuma numurs 79-22, 28.06.2012. tiesneša lēmums.

Ar Priekules novada domes 26.04.2012. lēmumu ( prot. Nr. 5) 36§ ”Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepājas iela 3-22, Priekule, noteikšanu” , Priekules novada pašvaldībai piederošam dzīvokļa īpašumam noteikta 3/100 domājamās daļas kopīpašuma no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepājas iela 3, Priekule, Priekules nov.

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.

 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma:

 

8. panta  otrā daļa nosaka, ka  Atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā.

8.panta trešā daļa nosaka, ka  Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

37.panta pirmā daļa teikts, ka  pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).

Savukārt 45.panta  trešā daļa nosaka, ka  Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

2012.gada 11.jūlijā SIA „Latio”, reģistrācijas numurs , nekustamie īpašumi veic nekustamā īpašuma –dzīvokļa nr. 22, kas atrodas Liepājas ielā 22, Priekulē, Priekules nov. ar kopējo platību 47 m² vērtēšanu, aprēķinātā tirgus vērtība ir 2700 Ls (divi tūkstoši septiņi simti lati un 00 santīmi) .

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt atsavināšanai paredzēto dzīvokļa īpašuma –Liepājas iela 3-22, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 900 0316, kas ir kopīpašuma 3/100 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 47,3m² nosacīto cenu 2900,-Ls (divi tūkstoši deviņi simti latu   un 00 santīmi), pārdodot par brīvu cenu.

 

2.  Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% lati.

 

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai  viena mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, nosūtīt īrniekam rakstveida piedāvājumu pirkt augstāk minēto dzīvokli.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A[:]L[:], Virgas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Zemes vienību saraksts ar personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Priekules novads”, kas kā pielikums pievienots 27.06.2012.vēstulei Nr.2-04-K/2825, kurā A[:] L[:], personas kods [:], izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu [adrese] 3,83 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar iepriekš minēto vēstules pielikumu A[:] L[:] līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”  par zemes gabalu ar nosaukumu [adrese] 3,83 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0138, Virgas pagasts, Priekules novads. Uz zemes gabala ēku nav.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, personām, kuras līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. un 2¹.daļā noteikto, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās dienas, t.i., līdz 2012.gada 31. decembrim.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4. punktu, 25.panta 2., 2¹.daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

            1.IzbeigtA[:] L[:], personas kods[:], zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma [adrese] Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 004 0016, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] 3,83 ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

 

            2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] 3,83 ha lielā platībā piešķirt jaunu nosaukumu[adrese], saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. Noteikt statusu - pašvaldībai piekritīgā zeme.

 

3.Piešķirt A[:] L[:], personas kods[:], zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu [adrese], Virgas pag., Priekules nov., 3,83 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

4.  Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un A[:].L[:],[deklarētā dzīvesvieta], Virgas pag., Priekules nov.

            5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

15.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A[:]P[:], Virgas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Zemes vienību saraksts ar personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Priekules novads”, kas kā pielikums pievienots 27.06.2012.vēstulei Nr.2-04-K/2825, kurā A[:] P[:], personas kods [:], izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu [adrese] 3,6 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:], Virgas pag., Priekules nov.

2012.gada 12.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejā tika izskatīts lēmuma projekts ‘’Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A[:].P[:]i, Virgas pag., Priekules nov.’’.

Noskaidrojot apstākļus, konstatēts, ka A[:].P[:] Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālajā nodaļā 2000.gada 7.februārī  iesniegusi ar VAS ‘’Latvijas Hipotēku un zemes banku’’ noslēgto Zemes pirkuma līgumu ar Nr.34/3219. Augstāk minētais līgums reģistrēts NINO nekustamā īpašuma dokumentos .

Pamatojoties uz zemes lietu speciālistes M[:].K[:] 23.07.2012. iesniegumu, reģ.Nr.3-13/647, lēmuma projekts ‘’Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A[:]P[:] Virgas pag., Priekules nov’’, netiek izskatīts.

16.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A[:].Z[:], Virgas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Zemes vienību saraksts ar personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Priekules novads”, kas kā pielikums pievienots 27.06.2012.vēstulei Nr.2-04-K/2825, kurā A[:] Z[:], personas kods[:], izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr. [:], zemes vienībām ar  kadastra apzīmējumu [:]  8,0 ha lielā platībā un [:]  9,8 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar iepriekš minēto vēstules pielikumu A[:] Z[:] līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”  par zemes gabaliem ar nosaukumu [adrese]ar kadastra apzīmējumiem[:] 8,0 ha lielā platībā un[:]  9,8 ha lielā platībā, Virgas pagasts, Priekules novads. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [:] atrodas ēkas.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, personām, kuras līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. un 2¹.daļā noteikto, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās dienas, t.i., līdz 2012.gada 31. decembrim.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4. punktu, 25.panta 2., 2¹.daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

  1. IzbeigtA[:] Z[:], personas kods[:] zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma [adrese], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem[:]  8,0 ha lielā platībā un [:]  9,8 ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

 

  1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] 9,8 ha lielā platībā piešķirt jaunu nosaukumu [adrese] saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. Noteikt statusu - pašvaldībai piekritīgā zeme.

 

  1. Piešķirt A[:] Z[:] personas kods [:], zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienībām [adrese], Virgas pag., Priekules nov., 8,0 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:] un[adrese], Virgas pag., Priekules nov., 9,8 ha lielā platībā, līdz 2012. gada 31.decembrim.

 

  1. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un A[:].Z[:], [deklarētā dzīvesvieta], Virgas pag., Priekules nov.
  2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
17.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu J[:].S[:], Virgas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Zemes vienību saraksts ar personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Priekules novads”, kas kā pielikums pievienots 27.06.2012.vēstulei Nr.2-04-K/2825, kurā J[:] S[:], personas kods[:], izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu [adrese] 6,8 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:], Virgas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar iepriekš minēto vēstules pielikumu J[:] S[:] līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”  par zemes gabalu ar nosaukumu [adrese]8 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:]Virgas pagasts, Priekules novads. Uz zemes gabala atrodas ēkas.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, personām, kuras līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. un 2¹.daļā noteikto, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās dienas, t.i., līdz 2012.gada 31. decembrim.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4. punktu, 25.panta 2., 2¹.daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

  1. IzbeigtJ[:] S[:], personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību [:], Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:]  6,8 ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

 

  1. Piešķirt J[:] S[:], personas kods [:], zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu [adrese], Virgas pag., Priekules nov., 6,8 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

 

  1. Zemes vienībai [:] Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

 

  1. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un J[:].S[:], [deklarētā dzīvesvieta], Virgas pag., Priekules nov.
  2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

18.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu M[:] M[:], Virgas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Zemes vienību saraksts ar personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Priekules novads”, kas kā pielikums pievienots 27.06.2012.vēstulei Nr.2-04-K/2825, kurā M[:] M[:], personas kods [:], izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu [adrese] 7,73 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], Virgas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar iepriekš minēto vēstules pielikumu M[:] M[:] līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”  par zemes gabalu ar nosaukumu [adrese] 7,73 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], Virgas pagasts, Priekules novads. Uz zemes gabala ēku nav.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, personām, kuras līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. un 2¹.daļā noteikto, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās dienas, t.i., līdz 2012.gada 31. decembrim.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4. punktu, 25.panta 2., 2¹.daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      IzbeigtM[:] M[:], personas kods[:], zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību [adrese] Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums[:]  7,73 ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

 

2.      Piešķirt M[:] M[:], personas kods[:], zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu [adrese] Virgas pag., Priekules nov., 7,73 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

 

3.      Zemes vienībai [adrese] Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

 

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un M[:].M[:], [deklarētā dzīvesvieta], Liepāja.

 

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

19.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A[:].V[:], Virgas pag.,Priekules nov.

Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Zemes vienību saraksts ar personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Priekules novads”, kas kā pielikums pievienots 27.06.2012.vēstulei Nr.2-04-K/2825, kurā A[:] V[:], personas kods [:], izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu [adrese] 28,1 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar iepriekš minēto vēstules pielikumu A[:] V[] līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”  par zemes gabalu ar nosaukumu [adrese]28,1 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], Virgas pagasts, Priekules novads. Uz zemes gabala atrodas ēkas.   

 A[:]V[:] miris 2010.gada 04.janvārī.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, personām, kuras līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 

1.      IzbeigtA[:] V[:], personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību [adrese], Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:]  28,1 ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

2.      Zemes vienībai [adrese], Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

 

3.      Slēgt zemes nomas līgumu ar iespējamiem mantiniekiem par apbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības [adrese], Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu.

 

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un A[:].V[:] iespējamiem mantiniekiem.

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

20.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A[:]A[:], Kalētu pag.,Priekules nov.

 Priekules novada dome saņēmusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Zemes vienību saraksts ar personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Priekules novads”, kas kā pielikums pievienots 27.06.2012.vēstulei Nr.2-04-K/2825, kurā A[:] A[:], personas kods [:], izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu [adrese] 12 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar iepriekš minēto vēstules pielikumu A[:] A[:] līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”  par zemes gabalu ar nosaukumu [:adrese] 12 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], Kalētu pagasts, Priekules novads. Uz zemes gabala atrodas ēkas.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, personām, kuras līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. un 2¹.daļā noteikto, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās dienas, t.i., līdz 2012.gada 31. decembrim.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu- pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4. punktu, 25.panta 2., 2¹.daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      IzbeigtA[:] A[:], personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību[adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:]  12 ha lielā platībā, ar 2011.gada 31.decembri.

 

2.      Piešķirt A[:] A[:], personas kods[:], zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., 12 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], līdz 2012. gada 31.decembrim.

 

3.      Zemes vienībai[adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

 

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un A[:].A[:], [deklarētā dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.