09.02.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.2)

1.§ Par Priekules novada pašvaldības 2012.gada budžetu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem: „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu 2012.gadam”, Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību” un Finanšu komitejas 31.01.2012. atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.3 projektu „Par Priekules novada pašvaldības 2012.gada budžetu”  (Pielikumā).

 

2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.

 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Priekules novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

Pielikums nr. 1

Pielikums nr. 2

Pielikums nr. 3

Pielikums nr. 4

Pielikums nr. 5

Pielikums nr. 6

Pielikums nr. 7

Pielikums nr. 8

Pielikums nr. 9

2.§ Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Priekules nami” un SIA „Virgas tehnika”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu un vadoties no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.panta, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.Noslēgt deleģēšanas līgumus ar:

1.1. SIA” Priekules namiem” par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem un  pilsētas kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu  2012.gadā par Ls 33238.09.

 

1.2. SIA „Virgas tehnika” sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldības ceļu uzturēšanai, Virgas pamatskolas lauksaimniecības darbiem skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai, kapsētu un iestāžu darbības nodrošināšanai 2012.gadā Virgas pagasta pārvaldē par Ls 14581,90.

 

2. Priekules novada domes izpilddirektoram  Andrim Razmam līdz 2012.gada 15.februārim sagatavot līgumus parakstīšanai.

3.§ Par kredītu Priekules Mūzikas un mākslas skolas jumta renovācijai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Ņemt kredītu Valsts Kasē Ls 45000,00 (Četrdesmit pieci tūkstoši lati) vai ekvivalentā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu Priekules Mūzikas un mākslas skolas jumta renovācijai.


2.  Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

 

3.  Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības  padomei atļauju kredīta saņemšanai.

 

4. Par lēmuma izpildi atbild domes priekšsēdētāja Vija Jablonska

4.§ Par nomināciju GODA un GADA PRIEKULNIEKS 2010 laureātu apstiprināšanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Pamatojoties uz Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieces Artas Braunas iesniegto GODA PRIEKULNIEKS 2011 un GADA PRIEKULNIEKS 2011’ anketu apkopojumu –

 

1.Piešķirt apbalvojumu GODA PRIEKULNIEKS 2011  D[:] A[:]  par Priekulei veltīto profesionālo darbu mūža garumā, par iejūtību, sirsnību un atsaucību, sniedzot palīdzību jebkurā diennakts laikā. Naudas balva Ls 50,-.

 

 

2.Piešķirt apbalvojumu GADA PRIEKULNIEKS 2011 A[:] Š[:] par  palīdzību un nesavtīgu rīcību, finansiāli atbalstot Priekules slimnīcu sociālās aprūpes centra izveidē. Naudas balva Ls 30,-.

5.§ Par Priekules uzņēmēju – lielāko darba vietu radītāju un finanšu apgrozījuma nodrošinātāju apbalvošanu un godināšanu Priekules pilsētas dzimšanas dienas svinīgajā pasākumā.

Sakarā ar Priekules pilsētas 84.dzimšanas dienas svinībām 2012.gada 11.februārī, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apbalvot sekojošus uzņēmējus un vadītājus, kuri Priekules pilsētā radījuši lielāko darbavietu skaitu -

            1.1. SIA „Maileks” vadītāju I[:] Š[:], ar GODA rakstu (naudas balva Ls 50);

  1.2. SIA „Kurzemes Gaļsaimnieks” vadītāju A[:] J[:] ar GODA rakstu (naudas balva Ls 50);

            1.3. A/S LPB „Priekules maizes ceptuve” vadītāju Z[:] B[:] ar ATZINĪBAS rakstu (naudas balva Ls 30).

             

2. Nosūtīt pateicības vēstuli A/S LBP valdei. par veiksmīgo maizes ceptuves un tirdzniecības tīklu darbošanos Priekules pilsētā.

6.§ Par sadarbības līguma slēgšanu ar Grobiņas novada domi Liepājas rajona Sporta skolas administratīvās darbības nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Liepājas rajona Sporta skolas direktora 25.01.2012. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domi par Liepājas rajona Sporta skolas administratīvās darbības līdzfinansējumu 2012.gadā Ls 1342 (viens tūkstotis trīs simt četrdesmit divi lati) apjomā.

 

2. Priekules novada domes ikmēneša maksājuma daļa ir  Ls111,84 (viens simts vienpadsmit lati un 84 santīmi).

7.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 26.01.2012. sēdes (prot. Nr.1) 12.§ „Par Priekules novada izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un atbalsta personāla darba samaksas finansēšanu no 2012.gada janvāra līdz augustam”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 7 deputāti  Modris Baumanis,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Vaclovs Kadaģis; „pret” –  1 deputāts Gražina Ķervija, (vēlas, lai saglabā iepriekšējo algu), „atturas” – 2 deputāti Arta Brauna, Gunta Jonauska, nolemj:

 

            Izdarīt grozījumus Priekules novada domes 2012.gada 26.janvāra sēdes (prot. Nr.1) 12.§ „Par Priekules novada izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un  atbalsta personāla darba samaksas finansēšanu no 2012.gada janvāra līdz augustam”, izteicot  2. punktu un 2.punkta 7. un 8. apakšpunktus šādā redakcijā:

 

2. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju darba likmes un darba algas no pašvaldības budžeta mērķdotācijas no 2012.gada 1.marta līdz augustam –

 

 

 

Direktora

likme

Darba alga par direktora darbu Ls

Darba alga par pedagoģisko darbu Ls

7. Priekules Mūzikas un mākslas           I[:] R[:]             1          492,00             72,86

    skola

8. Kalētu Mūzikas un mākslas   O[:] M[:]                      0,9       402,30                                  

skola

8.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 7 deputāti  Modris Baumanis, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis; „pret” – 1 deputāts Gražina Ķervija (vēlas, lai tiek saglabāta iepriekšējā alga); „atturas” – 2 deputāti Arta Brauna, Gunta Jonauska; nolemj:

 

            1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam sadaļā „Pedagogi” grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu Kalētu Mūzikas un mākslas skola, Priekules Mūzikas un mākslas skola.

2. Nepieciešamo finansējumu Kalētu Mūzikas un mākslas skola, Priekules Mūzikas un mākslas skola paredzēt attiecīgo iestāžu 2012.gada budžetā.

            3. Grozījumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.martu.

 

Pielikumā: Grozījumu Nr.2 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam projekts uz 1 lp.

9.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu 

 

1.G[:] R[:], pers. kods [:], deklarētā [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla J[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

2.R[:] Ž[:], pers. kods [:], deklarētā [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla R[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

3. A[:] R[:], pers. kods [:], deklarētā [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas I[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.
10.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Priekules novadā, politiski represētām personām.

Priekules novada dome izskatīja E[:] P[:], dzīvo [dzīvesvieta], (03.02.2012. Nr.3-13/164) iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai, īpašumam [adrese]. un īpašumiem [adreses].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka E[:] P[:]    ir politiski represētā persona un zeme ir viņas valdījumā ir vismaz 5 gadus.

E[:] P[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumos [adreses].

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu E[:] P[:] 2012.gadā  par 50%, kā politiski represētai personai īpašumam [adrese]   platība5781 m2, kadastra Nr.[:],īpašumiem[adrese],platība 20,5 ha, kadastra Nr.[:]  un [adrese]  platība 19,8 ha, kadastra Nr.[:].