16.05.2016. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.9)

16.05.2016. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
1. Par kredītu projekta "Dzirnavu ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā" īstenošanai

 V.Jablonska- Dzirnavu iela ir vietējas nozīmes iela posmā no Vaiņodes ielas līdz Dambja ielai, kas ir vienīgā pieeja pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Dzirnaviņas”, dzīvojamajam rajonam un vairākiem pilsētas uzņēmumiem. Ielas garums ir 496 m. Grants segums tiks nomainīts ar asfaltbetonu, gājēju ietves izbūve, automašīnu stāvvietu izbūve, lietus ūdens savākšana – lietus kanalizācijas izbūve ar uztvērējakām, satiksmes organizācijas uzlabošana.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.pantu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Projekts ‘’Dzirnavu ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā’’ ir noteikts par 2016.gada pašvaldības prioritāro investīciju projektu.

2.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2016.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 178 400.00 (Viens simts septiņdesmit astoņi tūkstoši četri simti euro ) Valsts Kasē uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi Dzirnavu ielas pārbūvei Priekulē, Priekules novadā.

3.     Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

4.     Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

5.     Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2017. gada jūniju.

6.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms:

1       eks. finanšu nodaļai

2. Par kredītu projekta " Priekules Mūzikas un mākslas skolas iekštelpu vienkāršota atjaunošana Skolas ielā 12, Priekulē " īstenošanai

 V.Jablonska- Priekules mūzikas un mākslas skolā nav mūsdienu prasībām atbilstoša akustiskā koncertzāle, kas ir ļoti nepieciešama mūzikas izglītības programmu mācību procesa nodrošināšanai. Projekta rezultātā tiks izveidota koncertzāle kā atsevišķa telpa, īpašu uzmanību pievēršot akustikas izveidei, izbūvējot starpsienas, skatuvi, skaņu izolējošas durvis, ieklājot jaunu grīdu un izbūvējot dabīgo ventilāciju.

 

P.Andersone-  pēc iepirkuma tiesības slēgt līgumu tika piešķirtas SIA „Skorpions VS” par līgumcenu EUR 100525.39, PVN summa EUR 21110.33.

Kopējās būvniecības izmaksas EUR 121 635.72

Projekts plānots īstenot no 2016.gada 1.jūnija līdz 28.augustam.

Projekta realizācijai nepieciešams kredīts EUR 121 635.00

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2016.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 121 635.00 (Viens simts divdesmit viens tūkstotis seši simti trīsdesmit pieci euro) Valsts Kasē uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi Priekules Mūzikas un mākslas skolas iekštelpu vienkāršotai atjaunošanai Skolas ielā 12, Priekulē.

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3. Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2017. gada jūniju.

5. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. finanšu nodaļai

3. Par projekta “Mens sana in corpore sano – veselā miesā, vesels gars” īstenošanu un nepieciešamā finansējuma piešķiršanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldības Krotes Kronvalda Ata pamatskola ir sagatavojusi projektu “Mens sana in corpore sano – veselā miesā, vesels gars”. Kopējās projekta izmaksas EUR 41 360.16 ar PVN.

 

Izmantojot projekta piedāvājumu, iespējams izveidot inovatīvu un mūsdienīgu brīvā laika pavadīšanas vietu pie Krotes Kronvalda Ata pamatskolas, kas radītu labvēlīgu vidi aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanai. Tiks izveidots basketbola un pludmales volejbola laukumi, tāllēkšanas laukums, uzstādīts vingrošanas komplekss un lielizmēra šahs, kas šobrīd ir inovatīva ideja Priekules novadā.

           

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Atbalstīt Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktores p.i. iniciatīvu un iesniegt  LEADER projektu ““Mens sana in corpore sano – veselā miesā, vesels gars”
  2. No pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirt nepieciešamo finansējumu 10596.41 euro.
  3. Atbildīgo par projekta realizāciju nozīmēt Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktores p.i.

 

Lēmums nosūtāms: Krotes Kronvalda Ata pamatskolai, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

4. Par projekta “Skaņas un gaismas iekārtu kompleksu iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Priekules novadā ” īstenošanu un nepieciešamā finansējuma piešķiršanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldības Priekules kultūras nama direktore Rigonda Džeriņa ir sagatavojusi iesniegšanai LEADER projektu, kura mērķis ir iegādāties un papildināt jau esošo skaņas un gaismas iekārtu kompleksu Priekules kultūras namā, lai dažādotu un realizētu kvalitatīvus kultūras pasākumus gan Priekules pilsētas kultūras namā, gan Priekules novadā.

 

 

Projekta kopējās izmaksas                                                     EUR    27986,90

Projekta attiecināmās izmaksas                                             EUR    20000.00

Fonda  finansējums 90%                                                        EUR    18000.00

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 10%             EUR    2000.00

Priekules novada pašvaldības finansējums kopā                   EUR    9986.90          

           

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atbalstīt Rigondas Džeriņas iniciatīvu un iesniegt  LEADER projektu “Skaņas un gaismas iekārtu kompleksu iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Priekules novadā”.

2. No pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirt nepieciešamo finansējumu EUR 9986.90

3. Atbildīgo par projekta realizāciju nozīmēt Rigondu Džeriņu.

 

Lēmums nosūtāms: Rigondai Džeriņai, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

5. Par projekta “Priekules novada ģimeņu dārza labiekārtošana. 1. kārta” īstenošanu un nepieciešamā finansējuma piešķiršanu

 V.Jablonska- saņemts pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Gundara Venena iesniegums līdzfinansējuma piešķiršanai projektam Priekules novada ģimeņu dārza labiekārtošana.

 

Projekta īstenošana vieta Saules iela 1, Priekulē, kur jau sesto gadu tiek veidots “Novada ģimeņu dārzs”. Mērķis: teritorijas attīstības būvprojekta izstrāde, labiekārtošanas darbu veikšana -  izveidot gājēju celiņus, ierīkot apgaismojumu, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana, kā arī auto stāvlaukuma sakārtošana.

Projekta kopējās izmaksas                                                  EUR    46977,16

t.sk. attiecināmās izmaksas                                        EUR    38858.81

neattiecināmās izmaksas (PVN)                                   EUR      8118.35

ELFLA publiskais finansējums                                                         EUR    34972.93

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 10%             EUR      3885.88

Priekules novada pašvaldības

nepieciešamais finansējums kopā                                             EUR     12004.23

 

Pamatojoties un likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atbalstīt projektu “Priekules novada ģimeņu dārza labiekārtošana. 1. kārta”, piešķirot līdzfinansējumu EUR 12004.23 apmērā.

2.     Atbildīgo par projekta realizāciju nozīmēt kultūras nodaļas vadītāju Gundaru Venenu.

 

Lēmums nosūtāms: Kultūras nodaļai, Finanšu nodaļai.

6. Par piedalīšanos ‘’Liepājas rajona partnerības’’ izsludinātajā projektu konkursā ar projektu ‘’Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai’’

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībai ir iespēja saņemt finansējumu biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtā lauku attīstības 2014.-2020.gadam apakš-pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu "Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai".

 

Projekta ietvaros paredzēts izveidot ielu tirdzniecības laukumu ar stāvlaukumu uz no akciju sabiedrības “LPB” iznomātā zemes gabala 1400 m2 platībā Aizputes ielā 18, Priekulē un ierīkot sabiedriskās tualetes Galvenā ielā 3, Priekulē,

                       

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties projektu konkursā ar projektu "Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai".

2. Apstiprināt projekta izmaksas:

           

Projekta kopējās izmaksas ar PVN                         EUR    116 052,08

            Projekta attiecināmās izmaksas                                 EUR    50 000,00

                        t.sk.     ELFLA LEADER                               EUR    45 000,00

            Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums         EUR   71 052,08

                        t.sk.     pievienotās vērtības nodoklis            EUR    20 141,27

3. Priekules novada pašvaldības finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

4. Par projekta vadītāju apstiprināt Attīstības plānošanas nodaļas projektu koordinatori Unu Ržepicku.

 

Lēmums nosūtams - projektu koordinatorei Unai Ržepickai un Finanšu nodaļai.

7. Par projekta “Vārti uz Latviju” īstenošanu Gramzdas pagastā un nepieciešamā fi-nansējuma piešķiršanu

 V.Jablonska-Gramzdas pagasta pārvalde izstrādājusi projektu ”Vārti uz Latviju”, kuru iecerēts realizēt, sagaidot Latvijas simtgadi.

 

 

Projekta kopējās izmaksas                                                     EUR    19785.00

Projekta attiecināmās izmaksas                                             EUR    19050.00

Fonda  finansējums 90%                                                        EUR    17145.00

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 10%             EUR    1905.00

Priekules novada pašvaldības finansējums kopā                   EUR    2640.00          

           

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atbalstīt Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma iniciatīvu un iesniegt  LEADER projektu “Vārti uz Latviju”.

2. No pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirt nepieciešamo finansējumu EUR 2640.00.

3. Atbildīgo par projekta realizāciju nozīmēt Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāju Dzintaru Kudumu.

 

Lēmums nosūtāms: Gramzdas pagasta pārvaldei, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

8. Par projekta “Atklāta tenisa laukuma seguma uzstādīšana (ieklāšana) un tenisa bumbiņu padošanas mašīnas ar bumbiņām iegāde” īstenošanu un nepieciešamā finansējuma piešķiršanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldības sporta vadītājs ir sagatavojis iesniegšanai “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātajā projektu iesniegumu konkursā projektu “Atklāta tenisa laukuma seguma uzstādīšana (ieklāšana) un tenisa bumbiņu padošanas mašīnas ar bumbiņām iegāde”. Kopējās projekta izmaksas EUR 24463.53 ar PVN..

 

 

Projekta kopējās izmaksas                                                  EUR    24463.53

T.sk. Attiecināmās izmaksas                                     EUR    20252.50                       

Neattiecināmās izmaksas (PVN)                               EUR    4211.03

Fonda  finansējums 90%                                                       EUR    18000.00

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 10%             EUR    2000.00

Priekules novada pašvaldības

nepieciešamais finansējums kopā                                         EUR    6463.53

           

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš);deputāts Mārtiņš Mikāls, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atbalstīt Priekules novada sporta vadītāja iniciatīvu un iesniegt  LEADER projektu “Atklāta tenisa laukuma seguma uzstādīšana (ieklāšana) un tenisa bumbiņu padošanas mašīnas ar bumbiņām iegāde”

2. No pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirt nepieciešamo finansējumu 6463.53euro.

3. Atbildīgo par projekta realizāciju nozīmēt Priekules novada sporta vadītāju Mārtiņu Mikālu.

 

Lēmums nosūtāms: Priekules novada sporta vadītājam, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

9. Par līdzfinansējumu biedrībai “Priekules veloklubs” projekta “Sporta rezultātu elektroniskās uzskaites aprīkojuma un metāla gājēju barjeru iegādei”

 V.Jablonska- saņemts biedrības „Priekules veloklubs” iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam “Sporta rezultātu elektroniskās uzskaites aprīkojuma un metāla gājēju barjeru iegāde”.

 

 Aprīkojuma iegāde, tiešā veidā samazinās tradicionālā pasākuma “Priekules MTB velomaratons” rīkošanas izmaksas un biedrība varēs nodrošināt precīzu rezultātu uzskaiti arī citos mazākos un lielākos distanču sporta veidu pasākumos, kuru rīkošanā tā piedalīsies.

 

Projekta kopējās izmaksas                                                     EUR    18834.00

Fonda  finansējums 90%                                                        EUR    16950.60

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 10%             EUR    1883.40          

           

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš);deputāts Mārtiņš Mikāls, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atbalstīt biedrības “Priekules veloklubs’’ projektu „“Sporta rezultātu elektroniskās uzskaites aprīkojuma un metāla gājēju barjeru iegāde”, piešķirot līdzfinansējumu 1883,40 euro apmērā.

2. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts biedrības kontā pēc vienošanās noslēgšanas.

1.     Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms: biedrībai “Priekules veloklubs’’, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

 

10. Par līdzfinansējumu misijai “Tēva nams” projekta “Jumta seguma nomaiņa Tadaiķu “Tēva namam”” īstenošanai

 V.Jablonska- misija “Tēva nams” startē ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) Atklāta projektu iesnieguma konkursā. Saņemts misijas “Tēva nams” iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt projektu “Jumta seguma nomaiņa Tadaiķu “Tēva namam””.

 

            Lai paplašinātu misijas "Tēva nams" labdarības un sociālās palīdzības iespējas, ēkai nepieciešams remonts- daļēja jumta nomaiņa  (daļu nomainījusi zviedru organizācija), logu nomaiņa (daļa ir nomainīti), telpu remonts, u.c.

Projekta  izmaksas:

kopējās izmaksas- EUR 34641,43 ar PVN.

publiskais finansējums- EUR 31177,28

līdzfinansējums (privātais finansējums un pašvaldība)- EUR 3464,15

Misija “Tēva  nams” lūdz Priekules novada pašvaldību atbalstīt projekta realizāciju ar līdzfinansējumu EUR 2000,00 (divi tūkstoši eiro).

           

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1 Atbalstīt misijas „Tēva nams” projektu “Jumta seguma nomaiņa Tadaiķu “Tēva namam””, piešķirot līdzfinansējumu 2000.00 euro apmērā.

2. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts misijas kontā pēc vienošanās noslēgšanas.

3. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms: misijai “Tēva nams”, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.