BĒRNA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

Paaudžu konflikts mazulim piedzimstot. - Jautājumi un atbildes - BETAS NAMS        

 

 

 

Bērnam pildīt savus pienākumus ir tikpat svarīgi, kā uzmanīt, lai tiek ievērotas viņa tiesības. Bērna tiesības var tikt ierobežotas, ja tas nepieciešams sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, citu personu tiesību un brīvības aizsardzībai. Izmantojot savas tiesības, bērns nedrīkst aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses.

Bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu.

Izņēmumi ir tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Bērna tiesības un brīvības valsts nodrošina visiem bērniem bez jebkādas diskriminācijas — neatkarīgi no bērna, viņa vecāku, aizbildņu, ģimenes locekļu rases, tautības, dzimuma, valodas, partijas piederības, politiskās un reliģiskās pārliecības, nacionālās, etniskās vai sociālās izcelsmes, dzīvesvietas valstī, mantiskā un veselības stāvokļa, dzimšanas vai citiem apstākļiem.

 

Bērna pienākumi

 • Bērnam pildīt savus pienākumus ir tikpat svarīgi, kā uzmanīt, lai tiek ievērotas viņa tiesības!
 • Bērna pienākumi mājās - atbilstoši savam vecumam apkopt sevi un piedalīties mājas darbos.
 • Bērnam jāizturas ar cieņu pret saviem vecākiem (adoptētājiem) un citiem ģimenes locekļiem, pret aizbildņiem un audžuģimenes locekļiem.
 • Bērna pienākums - klausīt vecākus.
 • Bērna tiesības var tikt ierobežotas, ja tas nepieciešams sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, citu personu tiesību un brīvības aizsardzībai.
 • Bērna tiesības uz privāto dzīvi, biedrošanās un vārda brīvību vecāki var ierobežot atkarībā no viņa brieduma pakāpes, lai:

            - nodrošinātu bērna attīstību un aizsargātu viņa veselību un dzīvību;

            - aizsargātu sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju tikumību un veselību;

            - aizsargātu citu personu tiesības un brīvības.

 • Bērns var griezties pēc palīdzības Bāriņtiesā, ja vecāki, viņaprāt, noteikuši nepamatotus ierobežojumus, vai radušās citas domstarpības viņu attiecībās.
 • Bērna pienākumi pret sabiedrību - bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam.
 • Bērnam ir pienākums mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai. Mācību laikā viņam jāievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi.
 • Bērnam atkarībā no viņa vecuma un brieduma pakāpes ir pienākums sargāt savu veselību.
 • Bērnam jāizturas ar cieņu pret valsti, tās simboliem un jāievēro likumi.
 • Bērnam jāievēro sabiedrībā pieņemtie uzvedības noteikumi.
 • Bērns nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses.
 • Bērnam ir pienākums saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi.

 

Bērna tiesības

 • Bērns, izmantojot savas tiesības, nedrīkst aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses.
 • Kopš dzimšanas brīža bērnam ir tiesības uz vārdu, uzvārdu un pilsonības iegūšanu. Bērnu reģistrē atbilstoši likumam.
 • Katram bērnam ir neatņemamas tiesības uz dzīvības un attīstības aizsardzību.
 • Pret bērnu nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst viņu mocīt un fiziski sodīt, aizskart viņa cieņu un godu.
 • Katram bērnam ir neatņemamas tiesības uz ģimeni.
 • Bērnam ir tiesības uz privāto dzīvi, dzīvojamās telpas un korespondences noslēpumu, personas neaizskaramību un brīvību.
 • Bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību.
 • Bērnam ir tiesības brīvi izteikt savas domas, šajā nolūkā saņemt un sniegt jebkāda veida informāciju, tiesības tikt uzklausītam, kā arī tiesības uz apziņas un ticības brīvību.
 • Bērnam ir tiesības uz savas identitātes saglabāšanu.
 • Bērna tiesības uz privāto dzīvi, personas neaizskaramību un brīvību.
 • Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs, apģērbs un pajumte.
 • Bērnam ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem ir tiesības arī uz visu, kas nepieciešams viņa speciālo vajadzību apmierināšanai.
 • Bērnam ir tiesības uz pastāvīgu dzīvesvietu.
 • Valsts nodrošina visiem bērniem vienādas tiesības un iespējas iegūt izglītību atbilstoši katra spējām.
 • Bērnam ir tiesības uz bezmaksas pirmsskolas izglītību, pamata un vidējo izglītību, kā arī profesionālo izglītību.
 • Bērnam ir autortiesības, kā arī patenttiesības uz savu izgudrojumu.
 • Bērnam ir tiesības apgūt profesiju un atbilstoši tai izvēlēties darbu.
 • Bērnam ir tiesības uz bezmaksas veselības aprūpi.
 • Bērnam, kurš nesaņem pietiekamu vecāku aprūpi, ir tiesības uz valsts un pašvaldības sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem.
 • Katram bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam valsts un pašvaldība nodrošina Ministru kabineta noteiktās sociālās garantijas.
 • Bērna reliģisko piederību nosaka vecāki.
 • Bērnam ir tiesības uz biedrošanās brīvību tiktāl, ciktāl tas neapdraud viņa veselību un dzīvību. Bērnam ir tiesības piedalīties pašpārvaldē izglītības, kultūras un sporta jomā. Jebkurās citās jomās, kas skar bērna intereses, bērna viedoklim veltāma pienācīga vērība atbilstoši viņa vecumam un briedumam.
 • Bērnam ir tiesības uz īpašumu. Bērnam ir tiesības atkarībā no viņa vecuma pašam vai ar savu likumīgo pārstāvju starpniecību veikt darījumus un īstenot citas likumā noteiktās īpašnieka tiesības.
 • Bērnam ir tiesības būt pasargātam no ekonomiskas ekspluatācijas, no nodarbināšanas bīstamos vai viņa veselībai, fiziskajai, psihiskajai vai tikumiskajai attīstībai kaitīgos apstākļos, nakts darbā vai tādā darba laikā, kas kavē viņa izglītošanos.
 • Bērnam ir tiesības būt pasargātam no fiziskas un garīgas ekspluatācijas, no seksuālas ekspluatācijas un pavedināšanas, kā arī no citiem ekspluatācijas veidiem, kas jebkā varētu viņam kaitēt.
 • Bērnam ir tiesības atbilstoši savam vecumam un fiziskajai un garīgajai attīstībai uz atpūtu un brīvo laiku, tiesības piedalīties spēlēs un izpriecu pasākumos, kā arī kultūras dzīvē un nodarboties ar mākslu.
 • Bērnam ir tiesības pašam vai ar savu likumīgo pārstāvju starpniecību piedalīties bērna tiesību aizsardzības programmu izstrādāšanā un īstenošanā.
 • Bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar jebkuru no vecākiem (saskarsmes tiesība).
 • Bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar brāļiem, māsām un vecvecākiem, kā arī citām personām, ar kurām bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā, ja tas atbilst bērna interesēm (saskarsmes tiesība).

 

SKATĪT: