26.06.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.13)

1.§ Par īres līguma izbeigšanu un īres maksas un pamatpakalpojumu maksas atlikušā parāda piedziņu no G.L.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lauzt dzīvojamās telpas īres līgumu ar G.L. par dzīvokļa [adrese], Priekules pagastā īri un izskatīt jautājumu par prasības iesniegšanu tiesā par atlikušā īres un pamatpakalpojumu maksas parādu piedziņu.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

1.      Starp Priekules pagasta padomi, Priekules pagasta pašvaldību un Priekules novada domi un G. L., personas kods [:], par dzīvokli [adrese], Priekules pagastā noslēgti sekojoši līgumi:

-          „Dzīvojamās telpas īres līgums” no 1997.gada 26.novembra;

-          „Dzīvojamās telpas īres līgums” no 2008.gada 7.janvāra;

-          „Līgums Nr.8-2 G/PP/47 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” no 2010.gada 29.oktobra;

-          „Līgums Nr.8-2.Ū/PP/121 par ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanu” no 2010.gada 29.oktobra;

-          „Līgums Nr. 8-2.K/PP/43 par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu” no 2012.gada 30.marta.

 

2.      Īrnieks G. L. nav izpildījis augstāk minēto līgumu nosacījumus – nav pilnībā norēķinājies par īres maksu un maksu par pamatpakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds EUR 823,95 apmērā par laiku 01.01.2005. – 30.06.2014.

 

3.      Dzīvokļa[adrese], Priekules pagastā kopējā platība ir 47,7 m2, tajā ir divas istabas, krāsns apkure, ūdensvads, kanalizācija.

 

4.      Šobrīd ikmēneša maksājums par dzīvokļa īri un pamatpakalpojumiem minētajā dzīvoklī ir EUR 13,21.

 

5.      Pēdējais maksājums no G.L. Ls 20,94 (t.i. EUR 29,79) apmērā saņemts 26.07.2012.

 

6.      19.05.2012. G.L. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/715 no 17.05.2012.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 31.05.2012. labprātīgi samaksāt vai noslēgt vienošanos par parāda samaksas kārtību.

 

7.      31.05.2012. īrnieks noslēdza „Vienošanos par parāda samaksu Nr.8-4/34” un apņēmās, sākot no 30.06.2013. ik mēnesi samaksāt Ls 14,48 (t.i. EUR 20,60) īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda segšanai.

Tā kā G.L. minēto vienošanos neizpildīja, viņam tika nosūtīts tālāk minētais brīdinājums.

 

8.      15.11.2012. G.L. tika nosūtīts brīdinājums (Nr.3-06/1443 no 14.11.2012.) ar informāciju par parāda esamību un aicinājums to līdz 30.11.2012. labprātīgi samaksāt.

 

9.      29.11.2012. Priekules novada pašvaldībā tika saņemts G.L. iesniegums ar lūgumu uz pusi samazināt summu Ls 14,48 (t.i. EUR 20,60) apmērā, kas ik mēnesi maksājama īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda segšanai saskaņā ar 31.05.2012. noslēgto „Vienošanos par parāda samaksu Nr.8-4/34”. Lūgums pamatots ar uzturlīdzekļu piedziņas procesa veikšanu pret G.L. Iesniegumā G.L. apliecina, ka ik mēnesi gatavs maksāt Ls 7,24 (t.i. EUR 10,30) parāda segšanai un Ls 10,28 (t.i. EUR 14,63) kārtējo īres un pamatpakalpojumu maksājumu segšanai.

G.L. sniegtajā atbildē tika norādīts, ka nav pamata veikt izmaiņas vienošanās nosacījumos, jo viņš nav godprātīgi pildījis šo vienošanos. Tika izteikts aicinājums turpmāk veikt maksājumus saskaņā ar vienošanos.

 

10. Kopš 26.07.2012. no G. L. netika saņemts neviens maksājums par īri un saņemtajiem pamatpakalpojumiem, tāpēc viņam tika nosūtīti tālāk minētie atgādinājumi un brīdinājumi.

 

17.07.2013. G.L. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/5 no 15.07.2013.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 15.08.2013. labprātīgi samaksāt.

 

21.08.2013. G.L. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/15 no 19.08.2013.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 06.09.2013. labprātīgi samaksāt.

 

13.09.2013. G.L. tika nosūtīts brīdinājums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu (Nr.3-06/885 no 11.09.2013.), informācija par parāda esamību un aicinājums līdz 11.10.2013. to samaksāt.

 

11. 28.11.2013. Priekules novada pašvaldības domes sēdē (sēdes protokols Nr. 9, 16.paragrāfs) tika izskatīts jautājums par īres un pamatpakalpojumu parāda piedziņu no G.. un īres līguma izbeigšanu un nolemts piedzīt parādu Ls 510,46 (t.i. EUR 726,32) apmērā par laiku 01.01.2005. – 30.11.2013., bet īres līgumu nelauzt.

26.06.2014. parāds palielinājies līdz EUR 823,96.

 

12. Līdz pat 26.06.2014. G. L. īres maksas parādu nav samaksājis kaut arī ir personīgi ticies ar Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieku Ainaru Cīruli un teicis, ka 2014.gada jūnijā sāks parādu atmaksāt. A.Cīrulis sarunās izteicis brīdinājumu, ka nemaksāšanas gadījumā pastāv iespēja, ka Priekules novada pašvaldības dome lemj par īres līguma laušanu.

 

13. Pēc Priekules novada pašvaldības sociālā dienesta rīcībā esošās informācijas – G.L. šobrīd nav noteikts trūcīgas personas statuss.

 

            Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma, „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, otrās daļas 3., 4. un 6.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu, Civilprocesa likuma 41.panta 1.daļu un Finanšu komitejas 19.06.2014. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ar 01.09.2014. izbeigt „Dzīvojamās telpas īres līgumu”, kas 26.11.1997. noslēgts ar G. L., par dzīvokļa [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā īri un izlikt viņu no īrētās dzīvojamās telpas.

Noteikt, ka G.L. dzīvojamās telpas[adrese], Priekules pagastā jāatbrīvo līdz 31.08.2014. Ja dzīvojamās telpas netiek labprātīgi atbrīvotas, izlikšanu veikt tiesas ceļā.

 

2.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres parāda piedziņu no G. L., personas kods [:], par dzīvokli [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā EUR 97,64 (Deviņdesmit septiņi euro, 64 centi) apmērā par laiku 01.12.2013. – 30.06.2014..

 

3.      Uzdot Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

 

4.      Lēmums nosūtāms:

 

-          G. L., [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā;

-          Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājam Edgaram Rubezim;

-          Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai;

-          Priekules novada domes Finanšu nodaļai

-          Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

5.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli - Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

2.§ Par K. G. īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu un īres līguma laušanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lemt par prasības sniegšanu tiesā par parāda piedziņu no K.G. par īres un pamatpakalpojumu parādu dzīvoklī [adrese], Priekules pagastā un dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

 1. Starp Priekules novada domi un K. G., personas kods [:], 22.03.2012. noslēgts „Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.8-1/PP/6” par dzīvokli [adrese], Priekules pagastā. Dzīvokļa [adrese], Priekules pagastā kopējā platība ir 58,9 m2, tajā ir trīs istabas, sanitārais mezgls, krāsns apkure, aukstais ūdens un kanalizācija.

Īrnieks K.G. minētajā dzīvoklī faktiski dzīvo un dzīvesvietu deklarējis no 05.11.1998. Dzīvojamās telpas īres līgums par minēto dzīvokli 05.11.1998. tika noslēgts ar Konstantīna G. laulāto B. G., kura tur dzīvoja līdz 2003.gada augustam.

 

26.10.2010. noslēgts „Līgums Nr. 52 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” dzīvoklī [adrese], Priekules pagastā.

25.01.2012. noslēgts „Līgums Nr. 8-2.Ū/PP/143 par ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanu” dzīvoklī [adrese], Priekules pagastā.

 02.04.2012. noslēgts „Līgums Nr. 8-2.K/PP/56 par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu” dzīvoklī [adrese], Priekules pagastā.

 

 1. Īrnieks K. G. nav izpildījis augstāk minēto līgumu nosacījumus – nav pilnībā norēķinājies par īres maksu un saņemtajiem pamatpakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds EUR 753,28 apmērā.

      Parāds sastāv no:   - īres maksa                             01.01.2008. – 30.06.2014.      EUR 607,90;

                                    - ūdens piegāde                       01.01.2012. – 30.06.2014.      EUR 46,67;

                                    - kanalizācijas apsaimniekošana 01.03.2012. – 30.06.2014.   EUR 39,01;

                                    - atkritumu apsaimniekošana   01.09.2010. – 30.06.2014.      EUR 59,70.

 

 1. Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē nav informācijas, ka pēdējo piecu gadu laikā K.G. būtu veicis kādu maksājumu par īri un pamatpakalpojumiem.

 

 1. 19.05.2012. un 31.08.2012. K. G. uz viņa deklarēto dzīvesvietu[adrese], Priekules pagastā tika nosūtīti atgādinājumi par parāda esamību. Abus šos sūtījumus VAS „Latvijas Pasts” atgrieza sūtītājam, jo adresāts nebija sastopams un neatsaucās aicinājumam saņemt sūtījumu.

 

15.11.2013. K. G. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/1258 no 15.11.2013.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 31.12.2013. labprātīgi samaksāt.

Līdz 26.06.2014. K.G. parādu nav samaksājis un nav arī sazinājies ar Priekules novada pašvaldību, lai vienotos par parāda samaksu.

 

 1. Šobrīd ikmēneša maksājums par īri un pamatpakalpojumiem minētajā dzīvoklī ir sekojošs:

-          īres maksa                                                        EUR 12,37;

-          ūdens piegāde (1 cilvēkam)                            EUR 1,56;

-          kanalizācijas apsaimniekošana (1 cilvēkam)    EUR 1,38;

-          atkritumu apsaimniekošana (1 cilvēkam)        EUR 0,61;

-          Kopā mēnesī                                                   EUR 15,92.

 

 1. Pēc Priekules novada pašvaldības sociālā dienesta rīcībā esošās informācijas – K. G. šobrīd nav noteikts trūcīgas personas statuss.

 

            Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 4) punktu, 2.daļas 3), 4) un 6) punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta 1.daļas 1.punktu un Finanšu komitejas 19.06.2014. lēmumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks,  Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 01.09.2014. izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas 22.03.2012. noslēgts ar K. G. un izlikt viņu no īrētās dzīvojamās telpas.

Noteikt, ka K.G. dzīvojamās telpas [adrese], Priekules pagastā jāatbrīvo līdz 31.08.2014. Ja dzīvojamās telpas netiek labprātīgi atbrīvotas, izlikšanu veikt tiesas ceļā.

 

 1. Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no K.G., personas kods [:], par dzīvokli [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā EUR 753,28 (septiņi simti piecdesmit trīs euro, 28 centi) apmērā.

 

 1. Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

 

3.      Lēmums nosūtāms:

-          K. G.,[adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā, LV 3434;

-          Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājam Edgaram Rubezim;

-          Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

-          Priekules novada domes Finanšu nodaļai;

-          Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram.

 

5.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

3.§ Par A. Š. īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu un īres līguma laušanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lemt par prasības sniegšanu tiesā par parāda piedziņu no A. Š. par īres un pamatpakalpojumu parādu dzīvoklī [adrese], Priekules pagastā un dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1. Starp Priekules novada domi un A.Š., personas kods [:], 22.03.2012. noslēgts „Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.8-1/PP/7” par dzīvokli [adrese], Priekules pagastā. Dzīvokļa [adrese], Priekules pagastā kopējā platība ir 56,4 m2, tajā ir trīs istabas, sanitārais mezgls, krāsns apkure, aukstais ūdens un kanalizācija.

Īrnieks A.Š. minētajā dzīvoklī faktiski dzīvo un dzīvesvietu deklarējis no 21.08.2003.

 

16.01.2012. noslēgts „Līgums Nr. 8-2.G/PP/65 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” dzīvoklī [adrese], Priekules pagastā.

01.02.2012. noslēgts „Līgums Nr. 8-2.Ū/PP/145 par ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanu” dzīvoklī [adrese], Priekules pagastā.

 04.04.2012. noslēgts „Līgums Nr. 8-2.K/PP/50 par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu” dzīvoklī [adrese], Priekules pagastā.

 

 1. Īrnieks A. Š. nav izpildījis augstāk minēto līgumu nosacījumus – nav pilnībā norēķinājies par īres maksu un saņemtajiem pamatpakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds EUR 813,05 apmērā.

      Parāds sastāv no:   - īres maksa 01.04.2008. – 30.06.2014. EUR 565,50;

                                    - ūdens piegāde 01.03.2012. – 30.06.2014. EUR 130,56;

                                    - kanalizācijas apsaimniekošana 01.03.2012. – 30.06.2014. EUR 116,99.

 

 1. Pēdējais maksājums no A.Š. LVL 10,00 (t.i. EUR 14,23) apmērā saņemts 21.12.2012.

 

 1. 15.11.2013. A. Š. uz viņa deklarēto dzīvesvietu [adrese], Priekules pagastā tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/1257 no 15.11.2013.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 31.12.2013. labprātīgi samaksāt.

Līdz 26.06.2014. A.Š. parādu nav samaksājis un nav arī sazinājies ar Priekules novada pašvaldību, lai vienotos par parāda samaksu.

 

 1. Šobrīd ikmēneša maksājums par īri un pamatpakalpojumiem minētajā dzīvoklī ir sekojošs:

-          īres maksa EUR 11,84;

-          ūdens piegāde (3 cilvēkiem) EUR 4,68;

-          kanalizācijas apsaimniekošana (3 cilvēkiem) EUR 4,14;

-          Kopā mēnesī EUR 20,66.

 

 1. Pēc Priekules novada pašvaldības sociālā dienesta rīcībā esošās informācijas – A.Š. šobrīd nav noteikts trūcīgas personas statuss.

 

            Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 4) punktu, 2.daļas 3), 4) un 6)punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta 1.daļas 1.punktu un Finanšu komitejas 19.06.2014. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Ar 01.09.2014. izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas 22.03.2012. noslēgts ar A. Š. un izlikt viņu no īrētās dzīvojamās telpas.

Noteikt, ka A.Š. dzīvojamās telpas [adrese], Priekules pagastā jāatbrīvo līdz 31.08.2014. Ja dzīvojamās telpas netiek labprātīgi atbrīvotas, izlikšanu veikt tiesas ceļā.

 

2.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no A. Š., personas kods [:], par dzīvokli [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā EUR 813,05 (astoņi simti trīspadsmit euro, 05 centi) apmērā.

 

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

 

4.      Lēmums nosūtāms:

A. Š.,[adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā, LV 3434;

Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājam Edgaram Rubezim;

Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

Priekules novada domes Finanšu nodaļai;

Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram.

 

5.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

4.§ Par dzīvojamās mājas Lielā ielā 1, Audari, Priekules pagastā, Priekules nov., nojaukšanu

 Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus par ēkas Lielā ielā 1, Audari, Priekules nov., tiek konstatēts:

            [1.]Uz Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra numurs 6482 004 0072, atrodas viena dzīvokļa dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 6482 004 0072 0010. Pēc Priekules novada pašvaldības rīcībā esošās kadastra informācijas NINO (nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma) datiem dzīvojamās mājas piederība nav noskaidrota. 

 

[2.]Apsekojot dzīvojamo māju tiek konstatēts, ka tā ir sliktā stāvoklī, lietošanai bīstama un ar savu pastāvēšanu kopumā apdraud sabiedrisko drošību, kā arī vizuāli bojā ainavu.. Dzīvojamā māja nav norobežota, ir brīvi pieejama apkārtējai sabiedrībai, ar savu pastāvēšanu radot paaugstinātu ugunsgrēka iespējamību (foto fiksāža pielikumā).

 

[3.]Dzīvojamās mājas 1947.gads  ir ekspluatācijā uzsākšanas  ārsienu materiāls ir koka, kas laika gaitā ir zaudējis savu telpisko noturību, sienas sagāzušās. Dzīvojamās mājas jumta seguma šīferis ir bojāts, saplaisājis, vietām iekritis ēkas iekšpusē.  

             

[4.] Saskaņā ar Civillikuma 1084.pantā ietverto principu, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī , ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem, kā arī, ja būves īpašnieks vai valdītājs, pretēji attiecīgās varas pieprasījumam, nenovērš draudošās briesmas, tad attiecīgai iestādei, raugoties no pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai arī jānojauc uz īpašnieka rēķina.

 

[5.] Būvniecības likuma 31.panta pirmā daļa uzliek pienākumu būves īpašniekam (valdītājam) savest un uzturēt kārtībā būvi. No minētās normas jēgas izriet, ka tās mērķis ir panākt, lai būvju lietošana būtu droša un lai attiecīgā būve nebojātu ainavu. Savukārt , ja būve bojā ainavu vai arī tā ar savu pastāvēšanu kļūst apdraudējums apkārtējiem, minētās normas mērķis ir panākt, lai būve tiktu savesta kārtībā vai arī nojaukta.

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Civillikuma 1084.pantu, Būvniecības likuma 31.panta pirmo un piekto daļu, kas nosaka, 31. pants. (1) Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem, 2014.gada 12.jūnija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt dzīvojamās mājas, kuras adrese ir Lielā iela 1, Audari, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 004 0072 001, piespiedu nojaukšanu. 

2. Nojaukšanu organizē Priekules novada pašvaldība Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā .   

3. Lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju nojaukt līdz 2014.gada 30.septembrim.

4. Ar dzīvojamās mājas nojaukšanu saistītos izdevumus sedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

5. Šī lēmuma izpildi uzdot veikt saimniecības vadītājam Edgaram Rubezim

6. Kontroli par šī lēmumu izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim.

4.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

5.§ Par maksas apstiprināšanu par Priekules pilsētas kultūras nama telpu nomu

         

             Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu , atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks,  Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

       Apstiprināt sekojošu maksu par Priekules pilsētas kultūras nama telpu nomu:

 

1.      Kultūras nama lielās vai mazās zāles telpu izmantošana sapulču, informatīvu, izglītojošu u.tml. pasākumu organizēšanai - 5,00 EUR (bez PVN) par stundu.

2.      Kultūras nama lielās vai mazās zāles telpu izmantošana izklaides pasākumiem, jubilejām, atpūtas vakariem – 7 EUR (bez PVN) par stundu.

3.      Sanāksmju telpas izmantošana dažādu pasākumu organizēšanai - 2,00 EUR (bez PVN) par stundu.

4.      Ja telpas tiek izmantotas ilgāk par 3 stundām, katrai nākamai stundai piemērojama 50 % atlaide.

5.      Maksa par kultūras nama telpu izmantošanu samaksājama pašvaldības kasē vai ar pārskaitījumu pirms telpu izmantošanas.

6.      Pašvaldībai un tās pakļautības iestādēm, struktūrvienībām un nodaļām, Priekules kultūras nama pašdarbības kolektīviem rīkojot pasākumus telpas ir bez maksas.

 

6.§ Par telpas izmantošanu nekustamajā īpašumā Peldu iela 1, Priekule Priekules nov

 2014.gada 7.aprīlī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/) Priekules novada  pašvaldībā saņemts   I. Š., dzīv.[adrese], Liepāja, iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpu Priekules kultūras namā 2 stundas nedēļā , veselīga dzīvesveida kluba vajadzībām.

Ar kultūras nama vadītāju I.Zēģelnieci par telpas nomu Kultūras namā (Peldu ielā 1, Priekulē)  ir saskaņots16.04.2014.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 2014.gada 12.jūnija  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Ildzes Šīras iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut izmantot  I. Š. , dzīvojošas[adrese] Priekule  2 stundas nedēļā vienu telpu, kas atrodas Peldu ielā 1, Priekulē ,Priekules nov., -veselīga dzīvesveida kluba vajadzībām, 23.4 m² platībā,   kas kadastrālās uzmērīšanas  lietā apzīmēta ar Nr.3,  kas  ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa (nomājamā telpa iezīmēta sarkanā krāsā), nosakot:

1.1. Nomas maksu  EUR 2,00 EUR   par vienu stundu;

1.2. Nomas līguma termiņu sākot ar 2014.gada 1.jūliju līdz 2015.gada 31.decembrim.

2. Nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis. atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei, saskaņā ar iznomātāja izsniegto rēķinu.

3. Nomnieks par komunālajiem pakalpojumiem, elektrību, apkuri u.c. pakalpojumiem maksā patstāvīgi, saskaņā ar aprēķinātajām faktiskajām izmaksām par nomāto platību.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot līgumu atbilstošu šī lēmuma 1.punktam 10 darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

6. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

7.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2014.gadam

 Ir saņemts Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja A.Eidejus iesniegums par papildus 0,8 pirmsskolas skolotāja štata vietas nepieciešamību.

 

            Pašreiz Gramzdas pamatskolā no pašvaldības ir 0,8 pirmsskolas pedagogs. 2013./14.m.g. no valsts tika finansēta 1, 056 pedagoga likmes 5-6 gadīgo apmācībai. Darbs tika organizēts 2 grupās. Pedagogs 5-6 gadīgajā grupā strādā no 8.00 – 14.00. Pedagogs pirmsskolas grupā bērniem līdz 5 gadu vecumam no 8.00 – 13.00, piektdienās līdz 13.00. No 14.00 līdz 17.30 ar pirmsskolas bērniem kopā ir tikai skolotājas palīgs (aukle). Skolotāja palīgam atbilstoši viņa amata kategorijai un amata aprakstam nav paredzēta pilna atbildība par bērnu drošību un dzīvību, tāpēc, lai nodrošinātu pedagoga klātbūtni visā pirmsskolas darba laikā, nepieciešamas papildus 0,8 pedagoģiskās likmes.

Plānotais izglītojamo skaits pirmsskolas grupās pa vecuma grupām:

1-2 gadi – 6 bērni

3-4 gadi – 6 bērni

5-6 gadi – 10 bērni.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2014.gadam Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

Pielikumā: Grozījumi Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts 2014.gadam uz 1 lp.

8.§ Par z/s „Sleiņi” pilnvarošanu pašvaldībai piekrītošo zemju „Kalnāres”, „Maliņas”, „Ziedkalni”, „Puķes”, Virgas pag., Priekules nov. uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts z/s „Sleiņi”, reģ.Nr.42101012887, adrese: ”Sleiņi”, Virgas pag., Priekules nov. 14.06.2014. iesniegums ar lūgumu atļaut uzmērīt un reģistrēt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda sekojošus nekustamos īpašumus Virgas pagastā:

- „Kalnāres” 1,7 ha, kad.Nr. 6498 001 0249;

- „Maliņas” 1,3 ha, kad.Nr. 6498 001 0280;

-„Ziedkalni” 2,3 ha, kad.Nr. 6498 001 0176;

-„Puķes” 6,0 ha, kad.Nr. 6498 001 0005;

-„Pie Ziediņiem” 2,7 ha, kad.Nr. 6498 001 0297.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008.sēdes protokola izrakstu Nr.10 nekustamiem īpašumiem „Kalnāres”, kadastra Nr.6498 001 0249, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0249, „Maliņas”, kadastra Nr.6498 001 0280, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0280, „Ziedkalni”, kadastra Nr.6498 001 0176, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0176, noteikts statuss- pašvaldībai piekrītošās zemes.

Ar Priekules novada domes 29.12.2009.sēdes protokola izrakstu Nr.17 nekustamais īpašums „Puķes”, kadastra Nr.6498 001 0005, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0236, piekrīt pašvaldībai.

Ar Priekules novada domes 24.11.2011. sēdes protokola izrakstu Nr.21 nekustamais īpašums „Pie Ziediņiem”, kadastra Nr. 6498 001 0297, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0260, piekrīt pašvaldībai.

Ar z/s „Sleiņi” ir noslēgti zemes nomas līgumi par augstāk minēto zemju nomu.

Zemes vienība „Pie Ziediņiem” 2,7 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0260, piekļaujas apbūvētai zemei „Ziediņi”, uz kuras atrodas trīs dzīvokļu māja kā palīgsaimniecības zeme un nav nododama atsavināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Pilnvarot z/s „Sleiņi”, reģ.Nr.42101012887, īpašnieci L. K., adrese [:], Virgas pag., Priekules nov., veikt visas nepieciešamās formalitātes sekojošu zemes vienību uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda:

1.1. „Kalnāres” 1,7 ha, kad.Nr. 6498 001 0249, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0249;

1.2. „Maliņas” 1,3 ha, kad.Nr. 6498 001 0280, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0280;

1.3. „Ziedkalni” 2,3 ha, kad.Nr. 6498 001 0176, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0176;

1.4. „Puķes” 6,0 ha, kad.Nr. 6498 001 0005, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0236.

 

  2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401)     viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

9.§ Par adreses piešķiršanu adresācijas objektam Krote, Bunkas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi zemes lietu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu Sporta zālei , kas atrodas nekustamajā īpašumā „Ata Kronvalda Krotes pamatskola”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 001 0286.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

              Nekustamais īpašums  „Ata Kronvalda Krotes pamatskola”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 001 0286 ierakstīts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr. 100000111228 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Saskaņā ar Bunkas pagasta padomes 2006.gada 16.augusta saistošo noteikumu Nr. 5  „Bunkas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām (apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45. §). Sporta zāle atrodas Priekules novada, Bunkas pagasta, Krotes ciema teritorijā.

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, 6.2. apakšpunkts – katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi un 10. punkts , ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai nosaka adresi, kas piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā).

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9, 6.2.,10.,punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt ēkai- sporta zālei ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0286 006 adresi : „Sporta zāle”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads,

2.      Lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā nosūtīt Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

3.       Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

10.§ Par ralliju „Kurzeme 2014”

 Izskata biedrības „Liepājas Rallija Komanda” valdes priekšsēdētāja U. Hmieļevska iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/938 no 05.06.2014.), kurā norādīts, ka šī gada 29.-30.augustā notiks rallijs ”Kurzeme 2014”, kas būs Latvijas  un Igaunijas čempionāta rallija posms un lūdz atļauju rīkot  sacensību ātrumposmus  Gramzdas un Virgas pagasta teritorijās, izmantojot ceļu maršrutā Paplaka -  Purmsāti – Gramzda  (Krogzemju ātrumposms). Sacensību ātrumposms notiks 30.augustā laika posmā no plkst. 08:30- 15:30. Bunkas pagastā izmantojot ceļu Pērles - Bunka – Brīvnieki. Sacensību ātrumposms notiks 30.augustā laika posmā no plkst. 08:00- 13:00.

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut biedrībai „Liepājas Rallija Komanda” 2014.gada 30.augustā rīkot   ātrumposmus Gramzdas un Virgas pagasta teritorijā, izmantojot ceļu maršrutā Paplaka -  Purmsāti - Gramzda (Krogzemju ātrumposms), Bunkas pagastā, izmantojot ceļu Pērles – Bunka – Brīvnieki, izpildot šādus nosacījumus:

 

1) garantēt ceļa sakārtošanu divu darbu dienu laikā pēc autorallija sacensībām, pirms tam uzrādot noslēgto līgumu līdz 31.jūlijam ar darbuzņēmēju par ceļu sakārtošanu.

2) rakstiski saskaņot līdz 15..jūlijam rallija norisi ar zemju īpašniekiem, kuru zemes robežojas ar rallijā izmantojamiem ceļiem.

 

2.Atļaut izmantot biedrībai „Liepājas Rallija Komanda” 2014.gada 30.augustā no plkst. 09.00 – 16.00  Raiņa ielā 2 līdz Tirgoņu ielai Priekules pilsētā teritoriju servisa zonas vajadzībām.

Vienas darba dienas laikā sakārtojot izmantoto servisa zonas teritoriju.

11.§ Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - zemes vienību „Cīrulīši”, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra numurs 6446 001 0141

 Ar 2014.gada 24.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9, 11.§) apstiprināta nekustamā īpašuma - zemesgabala „Cīrulīši”, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra numurs 6446 001 0141 (turpmāk tekstā - nekustamais īpašums) kopējā pārdošanas cena 1512,08 EUR (viens tūkstotis pieci simti divpadsmit euro un astoņi euro centi).

Atsavināšanas ierosinātājs I. S., dzīvojošs [adrese], Liepāja, LV – 3414, personā, atbildot uz atsavināšanas paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, iesniegumā Nr.2.1.4/954 norāda, ka vēlas iegādāties nekustamo īpašumu par piedāvāto (lēmumā noteikto) cenu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsavināšanas ierosinātāja ir persona, kurai piekrīt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu. Saskaņā ar PPMAL 44.panta ceturtajai daļai Publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam.

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 44.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noslēgt pirkuma līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu, „Cīrulīši”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums  64460010141, par pirkuma līguma cenu 1512,08 EUR (viens tūkstotis pieci simti divpadsmit euro un astoņi euro centi) 7 (septiņu) dienu laikā pēc pilnas pirkuma summas veikšanas;

2.      Noteikt, ka visa pirkuma summa pircējam I.S. jāsamaksā ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no šā lēmuma paziņošanas dienas;

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu un darījumam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu;

4.      Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim;

5.      Lēmums vienā eksemplārā nosūtāms I.S. pilnvarotajai personai B.S. deklarētā adrese [:], Liepāja, LV – 3405, viens eksemplārs Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, viens  - Attīstības un plānošanas nodaļai, viens pašvaldības grāmatvedībai - galvenajai grāmatvedei A.Ķipstei.

6.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šis lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV – 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

12.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā „Par limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefona lietošanai darba pienākumu pildīšanai 2014.gadā” (protokols Nr.11, 12.§)

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā „Par limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefona lietošanai darba pienākumu pildīšanai 2014. gadā” (protokols Nr.17, 12.§)  šādus grozījumus:

 

1.  Anulēt sekojošu mēneša limitu mobilo telefona lietošanai sekojošām personām Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2014.gada 30.jūniju:

 

Priekules novada pašvaldība:

 

 42. Aleksejs Kačanovs, Lauku attīstības konsultants .                                

             Telefona Nr.(28310484);                                                                15,- euro

                                                              

2. Noteikt sekojošos mēneša limitus mobilo telefona lietošanai sekojošām personām Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2014.gada 1.jūliju:

 

Priekules novada pašvaldība:

 

112. Irina Gintere, Lauku attīstības konsultante,                      

             Telefona Nr.; (28310484);                                                              14,- euro

13.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2014.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un

 

Par grozījumiem Priekules novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2014.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības funkciju realizēšanai ” (protokols Nr.11, 13.§)

           

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā  „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2014.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības funkciju realizēšanai ” (protokols Nr.11, 13.§) šādus grozījumus:

 

1.Anulēt  mēneša degvielas limitu  sekojošai personai Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2014.gada 30.jūniju:

 

Priekules novada pašvaldība:

 

  Aleksejs Kačanovs, Lauku attīstības konsultants .                          70,- euro  mēnesī    

                                                                         

                                                              

2. Noteikt sekojošu degvielas limitu Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2014.gada 1.jūliju:

 

Priekules novada pašvaldība:

 

 Irina Gintere, Lauku attīstības konsultante,                                          70,- euro mēnesī

 

14.§ Par pašvaldībai piederošās ēkas „Kalte - klēts”, kadastra apzīmējums

 Par pašvaldībai piederošās ēkas „Kalte - klēts”, kadastra apzīmējums 6498 001 0242 003, 709,20 m2 platībā un tai piekritīgās zemes kadastra apzīmējums 6498 001 0291 0,4473 ha platībā, Virgas pag., Priekules novads, otrās mutiskās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2014.gada 29.maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.10, 64.§) pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums „Kalte - klēts”, kadastra apzīmējums 6498 001 0242 003, 709,20 m2 platībā un tai piekritīgās zemes kadastra apzīmējums 6498 001 0291 0,4473 ha platībā, Virgas pag., Priekules novads, (turpmāk tekstā - nekustamais īpašums) pirmā mutiskā nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu.

Izvērtējot lietderības apsvērumus un nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi, Priekules novada pašvaldības dome uzskata par nepieciešamu noteikt nekustamā īpašuma sākumcenu zemāku kā noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu, protokols Nr.8, 12.§) 5.punktā paredzēto nomas maksu par kvadrātmetru. Pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija Ministra kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un  nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.a punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins,  Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš), deputāte Arta Brauna, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Uzsākt Priekules novada pašvaldībai piederošās ēkas „Kalte - klēts” 709,20 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0242 003, Virgas pag., Priekules nov., un tai piekritīgās zemes 0,4473 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 02941, Virgas pag., Priekules nov., nomas tiesību otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2.      Noteikt otrās mutiskās izsoles sākumcenas samazinājumu par 20 % no pirmās mutiskās izsoles sākumcenas.

3.      Apstiprināt otrās mutiskās izsoles sākumcenu  t.i. 79,43 EUR/mēnesī un izsoles soli 2,00 EUR.

4.      Apstiprināt pirmajā punktā minētā nekustamā īpašuma otrās mutiskās izsoles noteikumus un to pielikumus.

5.      Apstiprināt publicējamo informāciju par nekustamo īpašumu.

6.      Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt otro mutisko nomas tiesību izsoli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

7.      Pēc nomas izsolesrezultātu apstiprināšanas un paziņošanas septiņu dienu noslēgt nekustamā īpašuma nedzīvojamo telpu nomas līgumu un zemes nomas līgumu.

8.      Lēmums vienā eksemplārā paziņojams īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, z/s „Liesmas”, adrese: „Liesmas”, Priekules pagasts, Priekules novads, LV – 3434

9.      Publicēt izsoles rezultātus divu darba dienu laikā pēc izsoles šā lēmuma spēkā stāšanās dienas Priekules novada mājas lapā

10.  Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.

15.§ Par nekustamā īpašuma Parka iela 11, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

  Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Parka iela 11, Priekule,  Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0157 atsavināšanu,  tiek konstatēts, ka :

[1.] Ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 02.03.2000.  tiesneša lēmumu, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Parka iela 11, Priekule,  Priekules nov., nostiprinātas uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda ( tagad  Priekules novada  pašvaldība) Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 243. Īpašuma kadastra apzīmējums 6415 003 0157. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala (kadastra numurs 6415 003 0157 ) 1621 m² platībā un vienas 1-stāvu   2.dzīvokļu dzīvojamās ēkas.

 [2.] Dzīvojamā māja ir fiziski un morāli nolietojusies un ir nepieciešami lieli ieguldījumi šī   īpašuma atjaunošanai. Dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un tā uzturēšanai nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi. Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības un to iestāžu to funkciju nodrošināšanai.

[3.] Likums „Par pašvaldībām” 77.panta ceturtajā daļa noteikts, ja „To īpašuma daļu , kas nav nepieciešama pašvaldības iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī likumā noteiktajā kārtā to privatizētu vai atsavinātu.

            [4.] Pēc Priekules novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas dzīvojamā ēkā Parka iela 11, Priekule, Priekules nov.,  esošie dzīvokļi Nr.1 un Nr. 2 nav izīrēti.

[5.] Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem nekustamajā īpašumā Parka iela 11, Priekule, Priekules nov., personas nav deklarētas.  

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība lemj par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 2014.gada 22.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka iela 11, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 003 0157, kas sastāv no viena zemesgabala (kadastra numurs 6415 003 0157), 1621 m² platībā un vienas 1-stāvu 2.dzīvokļu dzīvojamās ēkas, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu, atbilstoši Publisko personas mantas atsavināšanas likumam.

3.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

16.§ Par telpu nomu SIA „Tava skola”, reģistrācijas Nr. 44103052863 nekustamā īpašumā Skolas iela 12, Priekule

 

2014.gada 14.maijā reģistrācijas Nr. 2.1.4/829 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „TAVA skola”, reģistrācijas Nr. 44103052863,valdes priekšsēdētājas D.Saulītes iesniegums (turpmāk tekstā - iesniegums), ar lūgumu pagarināt 07.06.2013. līgumu Nr. 3-39/3-2013 līdz 2014.gada 1.septembrim,ar iespēju pagarināt minēto līgumu pēc 1.septembra.

Izskatot SIA „TAVA skola”, reģistrācijas Nr. 44103052863, tiek konstatēts, ka:

[1.]2013.gada 7.jūnijā starp Priekules novada pašvaldību un SIA „TAVA skola”, reģistrācijas Nr. 44103052863, par telpu nomu skolas ēkā (kadastra apzīmējums 6415 004 0145 001), adrese: Skolas iela 12, Priekule, Priekules nov., 49,5 m² platībā , SIA „Tava skola” darbības nodrošināšanai.

[2.] 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punkts nosaka, ka „iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus”.

[3.]Likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļa nosaka, ka likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi , kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas nav ilgāks par 12.gadiem”.

[4.] Līguma kopējais termiņš, pagarinot to uz 3 mēnešiem kopā nepārsniedz likumā Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma termiņu. Nomnieks izteicis vēlēšanos pagarināt nomas līgumu. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo telpu.

[5.] Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datiem SIA „Tava skola”, reģ. Nr. 44103052863 ir izpildījusi līguma nosacījumus.

            Lai nodrošinātu pašvaldības nekustamā īpašuma racionālu un lietderīgu apsaimniekošanu nomas līgums ir pagarināms atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumi” prasībām, un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām „14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai pildot savas funkcijas likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas rakstura darbības, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7., 9. un 87.punktu, 2014.gada 13.jūnija tautsaimniecības un attīstība komitejas atzinumu, SIA „TAVA skola”, reģistrācijas Nr. 44103052863, valdes priekšsēdētājas Daces Saulītes iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 07.06.2014. starp Priekules novada pašvaldību un SIA „TAVA skola”, reģistrācijas Nr. 44103052863, noslēgto Telpu nomas līgumu par telpas nomu ēkā Skolas ielā 12, Priekulē, (kadastra apzīmējums 6415 004 0145 001) 2.stāvā ar kopējo platību 49.5 m², kas inventarizācijas lietā apzīmēta ar Nr. 54 –SIA „Tava skola” darbības nodrošināšanai, nosakot:

-                      Grozījumi Telpu nomas līgumā stājas spēkā ar 2014.gada 1.jūniju un ir spēkā līdz 2014.gada 31.augustam.

-                      Par telpu nomu nomnieks maksā nomas maksu 0,50 EUR/m² mēnesī (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” pielikumu Nr. 1, sākot ar 2014.gada 1.janvāri līdz 2016.gada 31.decembrim. Nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. 

-                      Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

Nomas maksa un nomas līguma termiņš var tik mainīts ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu.  Nomnieks atsevišķi maksā par komunāliem maksājumiem (patērēto ūdeni, kanalizāciju, atkritumu izvešanu, apkuri un telekomunikāciju u.tm.), elektroenerģiju.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) desmit dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot atbilstošus grozījumus līgumā (lēmuma 1.punkts).

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

4. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

17.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Mazlūki”, Priekules pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja mērniecības firmas SIA TOPO Libau 21.05.2014. iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mazlūki” Priekules pag., Priekules nov.

Īpašums „Mazlūki” Priekules pagastā Priekules novadā 39,9 ha platībā ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma pieņemšanas datums 26.04.2005., nodalījuma Nr.100. Īpašnieki ir V. J. un O. G.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, platība 39,9 ha. Uz zemes vienības ēkas un būves neatrodas. No esošās zemes vienības „Mazlūki” Priekules pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā 6482 001 0007 tiek atdalīta projektētā zemes vienība Nr.2 19,95 ha platībā, kā pastāvīga jaunizveidojama zemes vienība.

Pēc zemesgabalu sadalīšanas jaunizveidotajam zemesgabalam piešķirt nosaukumu „Jaunmazlūki”, Priekules pag., Priekules nov. Zemes vienības „Mazlūki” kadastra apzīmējums 6482 001 0007 (projektētā zemes vienība Nr.1) platība, pēc projektētās zemes vienības Nr. 2 atdalīšanas, ir 19,95 ha.

Ar Priekules novada domes 2013. gada 26.septembra lēmumu Nr.7. 34 § ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Mazlūki” Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts „Mazlūki”, Priekules pag., Priekules nov. atbilst Priekules pagasta, spēkā esošiem teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Zemes ierīcības projektu izstrādājis SIA TOPO Libau 03.02.2014. atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa 14.05.2014. sniedza atzinumu un pārbaudē konstatēja, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un uz  grafiskās daļas  ir uzspiests atzinuma spiedogs.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. panta otro daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punkts, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Mazlūki” Priekules pag., Priekules nov.

2.      Atdalīt no nekustamā īpašuma „Mazlūki”, Priekules pag., Priekules nov., zemes vienību Nr. 2. 19,95 ha platībā, jauna īpašuma veidošanai.

3.      Zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Jaunmazlūki”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – kods 0201.

4.      Zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6482 001 0007, 19,95 ha platībā atstāt nosaukumu „Mazlūki”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – kods 0201.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā      stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

18.§ Par grozījumiem 27.03.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot. Nr.7) 19.§ „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov.”

 2014.gada 27.martā Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (prot. Nr. 7) 19.§” „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov.” atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Liepājas iela 13A, Priekule, atdalot vienu zemes vienību.  

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka „Pašvaldība atbilstoši teritorijas plānojumam nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību”, 2014.gada 12.jūnija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Papildināt 2014.gada 27.martā Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.7) 19.§” „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov.” konstatējošo daļu ar šādiem grozījumiem:

            Lēmuma 6. punktā pirms vārda „Projektējamai” papildināt ar vārdu „Pirmai”

Papildināt  lēmuma 6.punktu ar 6.1. un 6.2. apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

            6.1. Otrā projektējamā (atdalāmā) zemes vienības platība ir 1785 m² (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā)  atbilst Priekules pilsētas apbūves noteikumiem. Zemesgabala galvenais izmantošanas veids ir neapgūta tehniskās apbūves teritorija.

6.2. Trešo projektējamo (atdalāmo) zemes vienību veidot kā iebrauktuvi, kuras platība ir 416 m² (6 m platums) (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā), kuras galvenais izmantošanas veids ir iebrauktuve, nodrošinot piekļuvi blakus esošajiem īpašumiem.

2. Izdarīt 2014.gada 27.martā Priekules novada pašvaldības domes lēmuma (prot. Nr. 7) 19.§”  „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov.” lemjošajā daļā ar šādus grozījumus:

2.punktā izteikt teikumu „atdalot vienu zemes vienību 2800 m² platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā), šādā redakcijā atdalot trīs zemes vienības” saskaņā pievienoto skici – vietas situācijas plānu.

 

3.punktā aiz vārda „platībai’ papildināt ar skaitli un vārdiem „1785 m² platībai” un „416 m² platībai”

3. Atcelt 2014.gada 27.martā Priekules novada pašvaldības domes lēmuma (prot.Nr. 7) 19.§”  „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov.” 9.pielikumu (skici).

 

Lēmums izsūtāms : 3eks. V.Rubezei 

19.§ Par nekustamā īpašuma [:] sadalīšanu Priekules pag. Priekules novadā un jauna nosaukuma Celtnieku iela 6 piešķiršanu

 Priekules novada dome izskatīja V. B., dzīvo [adrese], Priekules pag., Priekules nov. 03.06.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģ. Nr.2.1.4/914, par nekustamā īpašuma [:], Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un jauna nosaukumu piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

            Īpašums [:]Priekules pagastā Priekules novadā 19,4 ha platībā, kadastra Nr. [:] ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 25.01.2005., zemesgrāmatas nodalījuma Nr.115. Īpašums sastāv no trīs zemes gabaliem – 1. zemes gabals ar apzīmējumu kadastrā[:], platība 0,9 ha, 2. zemes gabals ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 9,1 ha, 3. zemes gabals ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 9,4 ha. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu[:] atrodas dzīvojamā ēka.

Atbilstoši „Likumam par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta teritorijas plānojumu (2009-2021 gads, apstiprinātiem ar Priekules novada domes 29.12.2009. sēdes lēmumu prot. Nr.17,45.§), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu [:] 19,4 ha platībā, kadastra Nr. [:], kas atrodas Priekules pagastā Priekules novadā.
 2. No nekustamā īpašuma[:] atdalīt 1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], platība 0,9 ha Priekules pagastā Priekules novadā. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Celtnieku iela 6, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 3. Palikušajām divām zemes vienībām [:], apzīmējums kadastrā [:], platība 9,1 ha un apzīmējums kadastrā [:], platība 9,4 ha atstāt spēkā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
20.§ Par nekustamā īpašuma dzīvojamās mājas un zemes Nākotnes iela 3, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., īpašuma tiesību dzēšanu Priekules novada pašvaldībai

 Pamatojoties uz noslēgto dāvinājuma aktu un mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma), vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības un Liepājas tiesas zemesgrāmatas, Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000336650 veiktajiem ierakstiem, Priekules novada pašvaldības dome konstatēja, ka:

 

            [1.]Nekustamais īpašums Nākotnes iela 3, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., sastāv no  zemesgabala (kadastra apzīmējums 6482 007 0084) 0,38 ha platībā. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas uz Priekules pagasta pašvaldības vārda (tagad Priekules novada pašvaldība). Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000336650.  Zemes īpašumam  pievienota dzīvojamā māja, kura atrodas citu personu īpašumā.  

 

 [2.] Saskaņā ar kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu, augstāk minētais nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas  - 2 dzīvokļu īpašumiem  un zemes kadastra numurs 6482 007 0084  ar ½  domājamās daļas  no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  ½ no zemes  jeb 1/1  (viens).  Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000336650 ir atvērti 2 nodalījumi dzīvokļu īpašumiem, kuru sastāvā reģistrētas  ½ zemes vienības domājamās daļas un ½ ēkas domājamās daļas.

            Lai precizētu Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma sastāvu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Dzēst Liepājas Tiesas zemesgrāmatu nodaļā Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma tiesības uz zemi 0,38 ha platībā (kadastra apzīmējums 6482 007 0084), kuras adrese ir Nākotnes iela 3, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei veikt nepieciešamo izmaiņu reģistrāciju zemesgrāmatu nodaļā  nekustamajam īpašumam Nākotnes iela 3, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads.

 

3.      Izslēgt no Priekules novada pašvaldības bilances nekustamo īpašumu – zemi (kadastra apzīmējums 6482 007 0084) Nākotnes iela 3, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., 0,38 ha platībā, (atlikusī vērtība EUR 1593.62)