30.12.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 17)

30.12.2015. sēdes AUDIOIERAKSTS
1. Par noteikumu ‘’Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās Priekules novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantu un Pārejas noteikumu 5.punkta 1.apakšpunktu,

 

atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās Priekules novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus”.

2.Noteikumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.

 

Izsūtāms: SIA “Priekules nami”, SIA “Priekules slimnīca”.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par noteikumu ‘’Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās Priekules novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus’’ apstiprināšanu’’ un noteikumi uz 2 lp. (1.pielikums).

2. Par noteikumu ‘’Kārtība, kādā tiek noteikta dividendēs izmaksājamās peļņas daļa kapitālsabiedrībās, kurās Priekules novada pašvaldībai ir izšķirošā ietekme’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.panta pirmo daļu un Pārejas noteikumu 5.punkta 2.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā tiek noteikta dividendēs izmaksājamās peļņas daļa kapitālsabiedrībās, kurās Priekules novada pašvaldībai ir izšķirošā ietekme”.

Nosūtāmi:

 SIA “Priekules nami”,

SIA “Priekules slimnīca”.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par noteikumu ‘’Kārtība, kādā tiek noteikta dividendēs izmaksājamās peļņas daļa kapitālsabiedrībās, kurās Priekules novada pašvaldībai ir izšķirošā ietekme’’ apstiprināšanu’’ un noteikumi uz 2 lp. (2.pielikums).

3. Par Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.12 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu un Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas - kārtība” 13.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.12 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē”.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt izdevumā „Priekules novada ziņas”.

 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas izdevumā “Priekules novada ziņas”.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Izsniedzams: izpilddirektoram

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra saistošo noteikumu  Nr.12 ‘’Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē’’ apstiprināšanu’’ un saistošie noteikumi Nr.12 uz 4 lp.un pielikumi pie saistošajiem noteikumiem uz 8 lp. (3.pielikums).

 

4. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, kā arī šīs atlīdzības izmaksāšanas un ar deputāta darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanas kārtību, 21.panta 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā (apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra  sēdes  lēmumu (protokols Nr.23, 7.§)).

 

Pielikumā: Grozījumi Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā  uz 2 lp.

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. – pašvaldības izpilddirektora vietniecei;

1 eks. – personāla speciālistei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā’’ un grozījumi uz 1 lp. (4.pielikums).

5. Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta otro daļu un 5.pantu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2016.gadā ir 2,15.

2.     Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2016.gadā ir 1,88.

3.     Noteikt, ka domes komiteju priekšsēdētājiem deputātu maksimālā atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2016.gadā ir 1,6.

4.     Noteikt, ka domes deputātiem maksimālā atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2016.gadā ir 0,75.

5.     Aprēķinos izmantot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru – 765 EUR.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu (5.pielikums).

6. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2016.gadam apstiprināšanu

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

            1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu 2016.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri, izņemot lēmuma 3.punktā noteiktos gadījumus.

3. Grozījumi amatos, kur tiek samazināts noslogojums vai kuri tiek svītroti no amatu saraksta, stājas spēkā ar 2016.gada 10.februāri.

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. – pašvaldības izpilddirektora vietniecei;

1 eks. – personāla speciālistei.

 

Pielikumā:

1) lēmums ‘’ Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2016.gadam apstiprināšanu’’;

2) Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts uz 28 lp. (6.pielikums).

7. Par grozījumiem Kārtībā, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai

 V.Jablonska- kārtībā, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, ir identificētas nepilnības un nepieciešams tās novērst, papildinot šo kārtību ar precizējošiem punktiem.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 28.augusta lēmumā  Par „Kārtības, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm

pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu (protokols Nr. 13, 2.§):

 

  1. Papildināt 2.punktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā:

 

2.1  laika periodam no 1.septembra līdz 31.decembrim pēc izglītojamo skaita 27.maijā;

2.2  laika periodam no 1.janvāra līdz 31.augustam pēc izglītojamo skaita 1.septembrī.

 

  1. Papildināt kārtību ar 21. punktu šādā redakcijā:

 

21. Ja izglītojamo skaits 1.septembrī  atšķiras no izglītojamo skaita 27.maijā, rīkojas sekojoši:

21.1 ja mērķdotācijas apjoms mācību gada laikā ir palielinājies, to izmanto pedagoģisko amatu finansēšanai, kuras no 1.oktobrī tika piešķirtas izglītības iestādei no pašvaldības budžeta;

21.2 ja mērķdotācijas apjoms ir samazinājies, to pārdala katrai izglītības iestādei, atbilstoši izglītojamo skaitam 1.septembrī

 

  1. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

 

9. Priekules novada pašvaldības dome var noteikt mērķdotācijas rezerves fondu līdz 2% no piešķirtās mērķdotācijas, kura ar izglītības iestādes direktora rīkojumu, kas saskaņots ar novada izglītības vadītāju, vai ar pašvaldības domes priekšsēdētāja vai vietnieka rīkojumu var tikt izlietota:

 

  1. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

 

10. Mērķdotācijas rezerves fonda neizlietotie līdzekļi pēc Priekules novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas, novada izglītības vadītāja un izglītības iestāžu vadītāju priekšlikuma tiek sadalīti pedagogu prēmēšanai vai papildus pedagoģisko amatu finansēšanai ne biežāk kā divas reizes gadā.

 

Konsolidētā Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai nosūtāma izglītības iestāžu (Priekules vidusskola, Gramzdas pamatskola, Kalētu pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Virgas pamatskola un Purmsātu speciālā internātpamatskola, Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas", Priekules Mūzikas un mākslas skola, Kalētu Mūzikas un mākslas skola) vadītājiem.

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem Kārtībā, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai’’ (7.pielikums).

8. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2016.gada janvāra līdz augustam

 V.Jablonska- piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI finansējums ir samazinājies par 680 euro mēnesī salīdzinot ar 2015.g.pēdējiem četriem mēnešiem, jo bērnu skaits ir samazinājies par 15. Atbilstoši kārtībai, kādā sadala mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un VSAOI ir veikta mērķdotācijas sadale izglītības iestādēm.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2016.gada janvāra līdz augustam sadalīt sekojoši:

 

 

Darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI

EUR

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Algas fonds

Adminis-trācijai

Kopā

Priekules vidusskola

16600

2562

19162

4520,32

23682,32

Gramzdas pamatskola

 4 390

 524

 4914

1159,21

6073,21

Kalētu pamatskola

 7 371

 908

 8279

1953,02

10232,02

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

6375

817

7192

1696,59

8888,59

Virgas pamatskola

5587

 710

6297

1485,46

7782,46

KOPĀ

 

 

 

 

56687

Valsts budžetā plānots

 

 

 

57824

Rezerves fondā mēnesī 2%

 

 

1165

 

2.     Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada janvāra līdz augustam sadalīt sekojoši:

 

Darba samaksai vienam mēnesim

EUR

VSAOI

EUR

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

2226

525

2751

Gramzdas pamatskola

258

61

319

Kalētu pamatskola

934

220

1154

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

948

224

1172

Virgas pamatskola

732

173

905

Kopā

 

 

6301

Valsts budžetā plānots

 

 

6430

Rezerves fondā mēnesī 2%

 

 

129

 

3.     Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2016.gada janvāra līdz augustam sadalīt sekojoši:

 

Stundu skaits  nedēļā

Darba samaksai vienam mēnesim EUR

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Priekules vidusskola

41

820

1013

Gramzdas pamatskola

8

160

198

Kalētu pamatskola

15

300

371

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

13

260

321

Virgas pamatskola

12

240

297

Priekules Mūzikas un mākslas skola

5

100

124

Kopā

94

1880

2324

Valsts budžetā plānots

 

 

2316

Rezerves fonds

 

0

Tiek tērēts no 2015.gada ekonomijas

 

8

 

4.     Purmsātu speciālās internātpamatskolas pedagogu darba samaksai no valsts piešķirtās mērķdotācijas no 2016.gada janvāra līdz augustam var izmantot 28 485 euro mēnesī, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 6720  euro.

5.     Mērķdotācijas apjomu, kas paredzēts piemaksām par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, aprēķināt atbilstoši MK noteikumiem papildus 1.un 2.punktā noteiktajam, šādā apjomā mēnesī:

5.1.  pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2392 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 564  euro;

5.2.   pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 179 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 42 euro;

5.3.  interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai – 89 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām-21 euro.

6.     Mērķdotācijas apjomu, kas paredzēts piemaksām par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi Purmsātu speciālajā internātpamatskolā nodarbinātajiem pedagogiem, aprēķināt atbilstoši MK noteikumiem, šādā apjomā mēnesī – pedagogu darba samaksai 365 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 86 euro.

7.      Izglītības vadītājai A.Purviņai veikt piemaksu aprēķina atbilstības kontroli, apstiprinot tarifikāciju.

Lēmums nosūtāms:

 izglītības iestāžu (Priekules vidusskola, Gramzdas pamatskola, Kalētu pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Virgas pamatskola un Purmsātu speciālā internātpamatskola, Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" ) vadītājiem.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2016.gada janvāra līdz augustam’’ (8.pielikums).

9. Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2016.gada janvāra līdz septembrim

 V.Jablonska- atbilstoši grozījumiem Kārtībā, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada izglītības iestādēs, nepieciešams precizētpedagogu amatu un amatalgu sarakstu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2016.gada janvāra līdz septembrim Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto 1. pielikumu.

 

Lēmums nosūtāms: izglītības iestāžu (Priekules vidusskola, Gramzdas pamatskola, Kalētu pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Virgas pamatskola, Priekules Mūzikas un mākslas skola, Kalētu Mūzikas un mākslas skola un Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" ) vadītājiem.

Pielikumā: lēmums ‘’ Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2016.gada janvāra līdz septembrim’’ un pedagogu amatu un amatalgu saraksts uz 1 lp. (9.pielikums).

10. Par Priekules novada 2015./16.m.g. skolēnu pārvadājumu maršrutu papildinājumiem

 V.Jablonska- 2015.gada 14.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores iesniegums par autobusa maršruta apstiprināšanu.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Izdarīt grozījumus Priekules novada domes 24.09.2015. sēdes protokola Nr.14,40.§  „Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršruti 2015./2016.mācību gadam” , papildinot to ar maršrutu Nr.20 un Nr.21.

Pielikumā: Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršruti 2015./2016. mācību gadam uz 1 lp.

PURMSĀTU SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS MARŠRUTI

 

20.  maršruts: Purmsāti-Priekule-Liepāja-Durbe-Bunka-Priekule-Purmsāti

Pieturvietas kods (ja tāds ir)

Pieturas nosaukums

Attālums no maršruta sākuma, km

Atiešanas laiks (st.min)

TURP (maršruts pirmdienās no rīta)

 

Purmsāti

Maršruta sākums

10:00

 

Liepāja Siena tirgus

49.4

10:52

 

Ģenerāļa Baloža iela 8.

56.5

11:19

 

Spīdolas iela 12

58.2

11:22

 

Kārklu iela 9.

62.5

11:28

 

“Graviņas”, Grobiņas pag.

76.2

11:43

 

Durbe Skolas iela 2

86.8

11:55

 

Purmsāti

119.0

12:25

ATPAKAĻ (maršruts  piektdienās)  Purmsāti-Priekule-Bunka-Durbe-Liepāja-Priekule-Purmsāti

 

Purmsāti

Maršruta sākums

13:15

 

Durbe Skolas iela 2

32.2

13:45

 

“Graviņas”, Grobiņas pag.

42.8

13:57

 

Kārklu iela 9.

56.5

14:12

 

Spīdolas iela 12

60.8

14:18

 

Ģenerāļa Baloža iela 8.

62.5

14:21

 

Liepāja Siena tirgus

69.6

14:48

 

Purmsāti

119.0

15:40

 

 

21. maršruts: Purmsāti-Priekule-Bunka-Purmsāti

Pieturvietas kods (ja tāds ir)

Pieturas nosaukums

Attālums no maršruta sākuma, km

Atiešanas laiks (st.min)

TURP (maršruts pirmdienas rītā)

 

Purmsāti

Maršruta sākums

8:00

 

Bunka(pietura centrā)

16.6

8:15

 

Purmsāti

33.2

8:30

ATPAKAĻ (maršruts piektdienā) Purmsāti-Priekule-Bunka-Purmsāti

 

Purmsāti

Maršruta sākums

12:45

 

Bunka(pietura centrā)

16.6

13.00

 

Purmsāti

32.2

13.15

 

Lēmums izsniedzams: Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktorei

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par Priekules novada 2015./2016.m.g. skolēnu pārvadājumu maršrutu papildinājumiem'' (10.pielikums).

11. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu

 V.Jablonska - 29.10.2015.pašvaldībā saņemts SIA “Vides pakalpojumu grupa” (reģ.Nr.40003244831) iesniegums ar lūgumu grozīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu no 2015.gada 1.decembra, nosakot to 8,43 EUR/m3 bez PVN līdzšinējo 7,90 EUR/m3 bez PVN vietā.

 

            Ar minēto lēmumu  no 2015.gada 5.novembra atcelts Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2009.gada 25.septembra lēmums Nr.398 “Par SIA “LIEPĀJAS RAS” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu”, ar kuru bija noteikts tarifs 31,86 EUR/t bez PVN, taču tarifā tika iekļauts dabas resursu nodoklis 12 EUR.

            Jaunajā tarifā dabas resursu nodoklis nav iekļauts un ir mainīta tarifa aprēķināšanas metodika.

            Vienā tonnā ir 5 – 6 m3 sadzīves atkritumu.

            Nosakot tarifu 8,43 EUR/m3 bez PVN, tarifs pieaug par 0,53 EUR/m3 bez PVN.

            Tā kā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa pieaugums par vienu tonnu ir 3,56 EUR, tad ja vienā tonnā ir 6 m3 sadzīves atkritumu, tad palielinājums faktiski ir 3.56 : 6 = 0,59 EUR, ja vienā tonnā ir 5 m3 sadzīves atkritumu, tad palielinājums faktiski ir 3.56 : 5 = 0,712 EUR.

            SIA “Vides pakalpojumu grupa” lūdz grozīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu, palielinot to par  0,53 EUR/m3 bez PVN.

            Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma  39.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu un 27.punktu, 08.01.2014. Līguma par tiesībām apsaimniekot fizisko un juridisko personu radītos sadzīves atkritumus Priekules novadā 3.3., 3.3.3., 3.5., 3.6.pantu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas maksu Priekules novadā EUR/m3 8,43.- (astoņi euro un 43 centi par vienu kubikmetru) bez PVN ar 2016.gada 1.martu.

2.      Lēmumu publicēt pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv un izdevumā “Priekules Novada ziņas”.

3.     Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.

 

Izsūtāms: SIA “Vides pakalpojumu grupa”, visām pārvaldēm, Finanšu nodaļai, SIA “Priekules nami”.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu'' (11.pielikums).

12. Par debitoru parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites

 V.Jablonska-Priekules novada pašvaldības dome saņēmusi Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļas iesniegumu (reģistrēts 11.12.2015.ar indeksu 2.1.3/2280), kurā lūgts izskatīt jautājumu par bezcerīgu debitoru parādu dzēšanu un izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.       

 

Saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra interneta vietnē www.ur.gov.lv sniegto informāciju, šī lēmuma Pielikumā Nr.1 minētie uzņēmumi ir likvidēti un izslēgti no Uzņēmumu reģistra.

Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, 29.10.2015. noteikumu “Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtība”  182. punktu, LR Uzņēmumu reģistra informāciju un Finanšu komitejas 17.12.2015. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.               Atzīt Pielikumā  minēto personu parādus EUR 31976,74 apmērā par bezcerīgiem un izslēgt tos no grāmatvedības uzskaites.

2.               Uzdot Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai veikt attiecīgas korekcijas grāmatvedības uzskaitē.

3.               Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par debitoru parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites’’ un likvidētu uzņēmumu nekustamā īpašuma nodokļa parādi Priekules novada pašvaldībā uz 2 lp.  (12.pielikums).

13. Par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu

 V.Jablonska-11.12.2015.Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi Liepājas rajona sporta skolas  iesniegumu ar lūgumu atbalstīt un apstiprināt sadarbību ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu un piešķirt finansējumu administratīviem izdevumiem un administrācijas atalgojumam 2016. gadā  2329 eiro apmērā.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbalstīt un apstiprināt sadarbību ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu un piešķirt finansējumu administratīviem izdevumiem un administrācijas atalgojumam 2016. gadā  2329 eiro apmērā.

 

Lēmums izsniedzams:

Finanšu nodaļai; Liepājas rajona Sporta skolai; M.Mikālam

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu’’ (13.pielikums).

14. Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2016.gadam

 Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Apstiprināt ar 2016.gada 1.janvāri sekojošus mobilo telefonu lietošanas limitus darba pienākumu pildīšanai Priekules novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, kas ieņem šādus amatus:

 

Nr.p.k.

Amats

Mēneša limits euro

(ar PVN) 2016

ADMINISTRĀCIJA

 

1.

Domes priekšsēdētājs

30

2.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

25

3.

Deputāts Andris Džeriņš

5

4.

Deputāte Arta Brauna

5

5.

Deputāte Gražina Ķervija

7

6.

Izpilddirektors

30

7.

Izpilddirektora vietnieks

7

FINANŠU NODAĻA

 

8.

Finanšu nodaļas vadītājs

10

LIETVEDĪBAS NODAĻA

 

9.

Pašvaldības sekretārs

5

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS NODAĻA

 

10.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

15

11.

Būvinženieris

10

12.

Projektu koordinators

10

13.

Informācijas sistēmas uzturētājs

5

14.

Zemes lietu speciālists (Bunka)

7

15.

Zemes lietu speciālists (Virga)

7

16.

Lauksaimniecības konsultants

7

17.

Lauku attīstības konsultants

15

SPECIĀLISTI

 

18.

Jurists

5

19.

Izglītības vadītājs

20

20.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, personāla speciālists

5

21.

Darba aizsardzības speciālists

7

22.

Priekules novada ziņu redaktori

10

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 

23.

Priekules pirmsskolas izglītības iestādes  “Dzirnaviņas” vadītājs

10

24.

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktors

10

25.

Priekules vidusskolas direktors

10

26.

Priekules vidusskolas direktora vietnieks mācību darbā

5

27.

Krotes pamatskolas direktors

10

28.

Krotes pamatskolas saimniecības vadītājs

5

29.

Gramzdas pamatskolas direktors

15

30.

Kalētu pamatskolas direktors

15

31.

Kalētu pamatskolas direktora vietnieks (pirmsskola)

5

32.

Kalētu pamatskolas direktora vietnieks

10

33.

Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieks

7

34.

Virgas pamatskolas direktors

10

PURMSĀTU SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA

 

35.

Izglītības iestādes direktors

10

36.

Sociālais pedagogs

5

37.

Saimniecības vadītājs

5

KULTŪRAS NODAĻA

 

38.

Kultūras vadītājs

20

39.

Tūrisma organizators

15

40.

Priekules kultūras nama direktors

15

41.

Bunkas kultūras nama direktors

15

42.

Kalētu tautas nama vadītāja

10

43.

Kultūras pasākumu organizatore (Virga)

10

44.

Krotes bibliotēkas vadītājs, senlietu krātuves darbinieks

7

45.

Tadaiķu bibliotēkas vadītājs

7

46.

Gramzdas bibliotēkas vadītājs

7

47.

Kalētu bibliotēkas vadītāja

7

SPORTS

 

48.

Sporta vadītājs

15

49.

Sporta metodiķis

15

50.

Sporta halles saimniecības vadītājs

5

51.

Sporta organizators (Bunkas pagasts)

7

52.

Sporta organizators (Kalētu pagasts)

15

BĀRIŅTIESA

 

53.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

20

54.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks

7

55.

Bāriņtiesas locekļi

7

SOCIĀLAIS DIENESTS

 

56.

Sociālā dienesta vadītājs

15

57.

Sociālais darbinieks

10

TERITORIJAS UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA (Priekule)

 

58.

Priekules pilsētas un pagasta saimniecības  vadītājs

10

59.

Autobusa vadītājs

5

60.

Kravas automašīnas vadītājs

5

61.

Mikroautobusa vadītājs

15

62.

Autogreidera vadītājs

5

63.

Elektriķis

7

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

 

64.

Pārvaldes vadītājs

15

65.

Lietvedības sekretārs

5

66.

Elektriķis

10

67.

Autobusu vadītāji

5

68.

Bunkas FVP vadītājs

10

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

 

69.

Pārvaldes vadītājs

15

70.

Lietvedības sekretārs

5

71.

Saimniecības vadītājs

7

72.

Santehniķis

5

73.

Mikroautobusa vadītājs

7

74.

Autobusa vadītājs

5

75.

Gramzdas un Aizvīķu FVP vadītājs

10

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

 

76.

Pārvaldes vadītājs

15

77.

Lietvedības sekretārs

5

78.

Autobusa vadītājs

5

79.

Komunālās saimniecības vadītājs

5

80.

Elektriķis

5

81.

Kalētu FVP vadītājs

15

82.

Kalētu FVP feldšeris

5

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

 

83.

Pārvaldes vadītājs

15

84.

Saimniecības vadītājs

5

85.

Autobusa vadītājs

5

86.

Ūdenskrātuves  uzraugs

5

87.

Ambulatorās medicīnas medmāsa

7

 

2.     Limita piešķiršana konkrētam darbiniekam tiek noteikta ar izpilddirektora rīkojumu, norādot tajā darbinieka amatu, vārdu uzvārdu, telefona numuru, ņemot vērā lēmuma 1.punktā noteiktos limitu apmērus.

3.     Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. – pašvaldības izpilddirektoram.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2016.gadam’’ (14.pielikums).

15. Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai

 Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitus personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai darbiniekiem, kuri ieņem šādus amatus:

Amats

Limiti euro/mēn.

Struktūrvienība

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

Feldšeru vecmāšu punkta vadītājs

70

07.2402

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktors

45

09.2102

Sporta organizators

15

08.1001

Elektriķis

60

06.6002

Zemes lietu speciālists

30

04.7401

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

200

01.1103

Gramzdas pamatskolas direktors

45

09.2103

Elektriķis

25

06.6003

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

Sporta organizators

45

08.1001

Sociālā darbiniece

30

10.7001

Bāriņtiesas loceklis

30

10.4001

Elektriķis

30

06.6004

Kalētu pamatskolas direktors, Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktora pienākumu izpildītājs

45

09.2104

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

200

01.1106

Virgas pamatskolas direktors

45

09.2106

Ambulatorās medicīnas māsa

100

07.2406

Elektriķis

60

06.6006

Bāriņtiesas loceklis

30

10.4001

Prūšu ūdenskrātuves uzraugs

30

06.6006

Kultūras pasākumu organizators

30

08.2301

PRIEKULE

Izpilddirektors

200

01.1101

Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs

50

04.7401

Projektu koordinators

40

04.7401

Galvenā nekustamo īpašumu speciālists

30

04.7401

Būvinženieris

60

04.7401

Informācijas sistēmu uzturētājs

50

04.7401

Lauku attīstības speciālists

70

04.7401

Būvvaldes vadītājs

100

04.4301

Būvinspektors

60

04.4301

Izglītības vadītājs

85

09.8101

Sporta vadītājs

60

08.1001

Kultūras vadītājs

85

08.2901

Tūrisma organizators

60

04.7301

Priekules kultūras nama direktors

30

08.2301

Sociālā dienesta vadītājs

15

10.7001

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

15

10.7001

Sociālais darbinieks (Bunkas pagasts)

15

10.7001

Sociālais darbinieks (Priekules pagasts)

15

10.7001

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

70

10.4001

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktors

25

09.5101

Darba drošības speciālists

70

01.1101

Redaktors

30

01.1101

2.      Atļaut izpilddirektoram slēgt līgumus ar darbiniekiem, kuri ieņem lēmuma 1.punktā minētos amatus, par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu darba pienākumu izpildes nodrošināšanai un par transporta nolietojuma un ekspluatācijas izdevumu kompensēšanu, ievērojot tiem apstiprinātos degvielas iegādes limitus.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.

Lēmums paziņojams:

1 eks. izsniedzot finanšu nodaļai;

1 eks. izsniedzot izpilddirektora vietniecei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai’’ (15.pielikums).

16. Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2016.gadā

 Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noteikt no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai pašvaldības transporta līdzekļiem šādus degvielas iegādes limitus:

Transportlīdzekļa marka modelis (valsts reģistrācijas Nr.)

Limiti, euro/mēnesī 2016

Struktūrvienība

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

Autobuss Mercedes Benz 0303 (GK 8589)

8500 (gadā)

06.6002

Autobuss MB INTOURO (HN 7374)

900

09.6002

MB Sprinter 519 (JF 9987)

600

06.6002

VW Transporter (HF 1206)

350

09.2102

Renault Trafic (JM 5508)

300

06.6002

UAZ 3303 (BU 4800)

50

06.6002

UAZ 3303 (AT 4608)

150

06.6002

Traktors JUMZ 6 (T6230LF)

400 (gadā)

06.6002

Buldozers DT 75 (T6229LF)

100 (gadā)

06.6002

Peugeot 307 (GZ 9891)

200

01.1102

Saimnieciskā karte

200

06.6002

PURMSĀTU SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA

VW Transporter (GP 6057)

400

09.2107-2

Saimnieciskie darbi

150

09.2107-2

Traktors MTZ 80 (T7154LP)

100

09.2107-2

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

Autobuss SOR LC 9,5 (JV 1532)

500

09.6003

VW Transporter (HG 6729)

500

06.6003

Suzuki Liana (ZS 7808)

80

07.2403

Traktors T-16 MT 3926LP

100

06.6003

Saimniecības darbi

170

06.6003

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

MB Sprinter (GK 3705)

350

06.6004

Opel Zafira (EJ 9226)

200

01.1104

Autobuss BMC Probus 215SCB (HO 184)

800

09.6004

Autobuss Mersedes Benz 0303 (FS 6426)

800

09.6004

 VW Transporter (GS 8754)

350

06.6004

Traktors T-40 (T2824LB)

200

06.6004

Traktors JUMZ GKL (T63328LF)

150

06.6004

Saimnieciskā karte

200

06.6004

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

Hyundai H1 (HG 8862)

400

06.6006

Autobuss MB INTOURO (HN 7372)

800

09.6006

Saimnieciskie darbi

160

06.6006

Traktors K-701 (T2271LF)

2800 (gadā)

06.6006

MTZ 80 (T5306LP)

2500 (gadā)

06.6006

MTZ 80 (T2270LF)

700 (gadā)

06.6006

JUMZ GKL (T2272LF)

1200 (gadā)

06.6006

T-16 (T6452LP)

100 (gadā)

06.6006

PRIEKULE

VW Passat (HJ 2697)

250

01.1101

VW Caravelle (HV 810)

700

06.6005

VW Caravelle (GS 6440)

400

06.6005

Autobuss Mercedess Benz (FH 3464)

800

09.6005

Autobuss IVECO 4510 (FS 9247)

200

09.6005

AUDI 100 (DL 7014)

50

06.6005

Škoda Octavia (FU 4037)

220

01.1101

Opel Combo (EZ 1505)

100

06.6005

VW Caravelle (GS 7699)

400

06.6005

Ford Transit (CK 2715)

2500 (gadā)

09.2101

Mercedes Benz 1722 (HM 8506)

1000

06.6005

Saimniecības darbi

250

06.6005

Autogreideris YTO RY165C-2 (T3283LM)

10000 (gadā)

04.5105-1

Traktors MTZ-82 (T2273LF)

2000 (gadā)

06.6005

Saimnieciskie darbi (sporta halle)

700 (gadā)

08.1001

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. izsniedzot finanšu nodaļai;

1 eks. izsniedzot izpilddirektoram.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2016.gadā’’ (16.pielikums).

 

17. Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Bezdelīgas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64580020277, pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Ar Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 29.oktobra lēmumu Nr.27 (prot.Nr.15) “Par zemes “Bezdelīgas”, Gramzdas pag., Priekules novadā iznomāšanu” par zemes vienību “Bezdelīgas”, Gramzdas pag., Priekules nov., nolemts izsludināt nomas tiesību izsoli.

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes vienības “Bezdelīgas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64580020277, 6,5 ha platībā pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumus un to pielikumus.

2.      Apstiprināt nomas tiesību izsoles nomas sākumcenu 92,00 EUR (deviņdesmit divi euro un 00 euro centi) par 1 (vienu) hektāru gadā.

3.      Noteikt izsoles soli 1,00 EUR par vienu hektāru.

4.      Noteikt, ka papildus normatīvajos aktos noteiktajam, nomas tiesību izsole izsludināma arī Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv. Pieteikšanās termiņš nomas tiesību izsolei nosakāms, ne mazāks kā divas nedēļas no izsoles izsludināšanas dienas.

5.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nomas tiesību izsoli normatīvajos aktos un izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā.

6.     Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

Atbildīgā persona par šā lēmuma izpildi īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja A.Mickus.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1)     Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai A.Mickus;

2)     Priekules novada pašvaldības grāmatvedei I.Sokolovskai.

Pielikumā: lēmums ‘’ Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Bezdelīgas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64580020277, pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu’’ (17.pielikums).

18. Par nekustamā īpašuma Rīta iela 7B,Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 V.Jablonska- 2013.gada 12.oktobrī (reģ.Nr.2.1.4/1850) Priekules novada pašvaldībā saņemts  M. G.,  dzīvojošs [:], Priekule, Priekules nov.,  iesniegums, kurā lūgts atsavināt    zemes vienību Rīta iela 7B, Priekule. M.G. iesniegumā min, ka uz zemes gabala atrodas viņam piederošs īpašums. 

 

             Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka “  Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un sesto daļu, 2015.gada 17.decembra  Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu-  zemesgabalu Rīta  iela 7B, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0017, 2110 m²     platībā,  pārdodot par nosacīto cenu.

2.     Noteikt, ka ar atsavināšanu saistītos izdevumus sedz zemes vienības (Rīta iela 7B, Priekule) atsavināšanas ierosinātājs (M. G.).    

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

4.     Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajā  daļā teikts, ka administratīvais akts stājas spēkā, kad tas paziņots adresātam.  

5.     Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. M. G., adrese: [:],Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma Rīta iela 7B, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai’’ (18.pielikums).

19. Par zemes vienības „Dārziņi” Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu L. P.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldības dome izskata lēmuma projektu par zemes īpašuma  „Dārziņi” Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu L.P., kas sagatavots pēc L.P., adrese [:], Liepāja, 20.11.201.g. iesnieguma, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā  ar reģistrācijas Nr.2.1.4/2155.

 

            Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt L. P.  uz 10 gadiem sākot ar 01.01.2016.gadu, zemes vienības „Dārziņi, Ģramzdas pag., Priekules nov., īpašuma apzīmējums kadastrā 6458 001 0119, 6,01 ha kopplatībā.

Priekules novada pašvaldībai tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

2.Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

      4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. L. P., adrese [:], Liepāja;

1 eks.Guntai Briekmanei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par zemes vienības „Dārziņi” Gramzdas pag., Priekules nov.,  iznomāšanu  L.P.’’ (19.pielikums).