29.05.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 10)

1.§ Par grozījumiem 2014.gada 27.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.7, 22.§)

 1.§

Par grozījumiem 2014.gada 27.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.7, 22.§) „Par nekustamā īpašuma [:], Krote, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra numurs [:], nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu” pirkuma nomaksas grafika pārskatīšanu

 

 

Ar 2014.gada 27.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.7, 22.§) „Par nekustamā īpašuma  [:], Krote, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra numurs [:]nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu” pirmpirkuma tiesīgajai personai I. B., adrese: [dzīvesvieta] Bunkas, Priekules novads, apstiprināts pirkuma līguma nomaksas grafiks ar nomaksas termiņu uz vienu gadu.

2014.gada 04.aprīlī I.B. saskaņā ar pieņemto lēmumu lūdzis izsniegt izziņu norēķiniem par iegūto īpašumu pirkuma maksas avansa iemaksas veikšanai. 2014.gada 05.,06.aprīlī I.B. veicis avansa maksājumu 10% apmērā no pirkuma līguma kopējās summas. Avansa iemaksa saskaņā ar lēmuma (prot.Nr. 7, 22.§), turpmāk tekstā – lēmums, trešo punktu uzskatāma par piekrišanu pirkuma līguma noslēgšanai ar nomaksas termiņu uz vienu gadu.

2014.gada 09.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts I.B.iesniegums Nr.2.1.4/795 ar lūgumu pārskatīt lēmumā apstiprināto nomaksas grafiku. Iesniegumā I.B. norāda, ka izvērtējot ģimenes un finansiālos apstākļus šādā termiņā par nekustamo īpašumu norēķināties nespēs un lūdz nomaksas grafiku pārskatīt un nomaksas termiņu pagarināt vismaz vēl par vienu gadu, norādot, ka ikmēneša maksājums varētu būt 300,00 EUR/mēnesī.

            Ņemot vērā I. Bērziņa iesniegumā norādīto, Finanšu komitejas sēdē sniegtos paskaidrojumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.            Veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.7, 22.§) „Par nekustamā īpašuma  [:] Bunkas pag., Priekules novads, kadastra numurs[:] nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu”, aizstājot lēmuma lemjošās daļas 2.punktā vārdus 1(vienu) gadu ar vārdiem 2 (diviem) gadiem.

2.            Uzdot Priekules novada pašvaldības grāmatvedei I.Sokolovskai sagatavot nomaksas maksājuma grafiku uz diviem gadiem.

3.            Uzdot Priekules novada īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot pirkuma līgumu ar nomaksas termiņu uz diviem gadiem, nosakot, ka nomaksas pirkuma līguma darbības laikā I.Bērziņam tiek turpināts īres līgums un no īres un nomas tiesībām izrietošie maksājumi.

4.            Noteikt, ka I.B. vai tā pilnvarotajam pārstāvim jāparaksta līgums septiņu dienu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas. Līguma neparakstīšanas gadījumā iemaksātais avansa maksājums I.B. atgriezts netiek un darījums uzskatāms par spēkā neesošu.

5.            Pirkuma līguma nenoslēgšanas gadījumā Priekules novada pašvaldības dome tiesīga lemt par nekustamā īpašuma tālāku izmantošanu, kā arī esošā nomas līguma izbeigšanu vai turpināšanu vai nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu.

6.            Lēmums vienā eksemplārā nosūtāms I.B., dzīvojošs [adrese] Bunkas pag., Priekules nov., LV – 3446, Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, grāmatvedei I.Sokolovskai.

7.            Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājam M. Baumanim.

8.            Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4

 

 

2.§ Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Priekules novada izglītības iestādēm 2014.gadam

 Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada 7.aprīļa rīkojumu Nr.192 „Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali pašvaldībām 2014.gadam”, Priekules novada pašvaldībai ir piešķirti 13100 euro, no kuriem 6600 euro ir kapitālo izdevumu segšanai, bet 6500 euro uzturēšanas izdevumiem.

           

            Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt sekojošu mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Priekules novada izglītības iestādēm:

 

 

Izglītojamo skaits 13.01.2014. saskaņā ar VIIS

Finansējums mācību literatūras / mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām EUR

 

1.-12.

klase

5-6 gadīgie

Kopā

1.-12.

klase

5-6 gadīgie

Mācību līdzekļu iegādei

EKK 2370

Mācību literatūras iegādei

EKK 5233

Kopā

Gramzdas pamatskola

56

11

67

1069

210

635

644

1279

Kalētu pamatskola

92

22

114

1757

420

1080

1097

2177

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

81

24

105

1547

459

995

1011

2006

Virgas pamatskola

73

13

86

1394

248

815

827

1642

Priekules vidusskola

270

 

270

5156

0

2558

2598

5156

PPII Dzirnaviņas

 

44

44

0

840

417

423

840

Kopā novadā

572

114

686

10923

2177

6500

6600

13100

 

1.      Par lēmuma izpildi atbildīga novada izglītības vadītāja Agrita Purviņa.

3.§ Par ziedojuma pieņemšanu no Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas

 Pamatojoties uz 2011.gada 29.decembra Zemkopības ministrijas rīkojumu Nr.197 par dāvinājuma (ziedojuma) Meža attīstības fondam izlietojuma sadali un administrēšanu, Purmsātu speciālai skolai ir piešķirti 1600.00 euro.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt saņemto dāvinājumu (ziedojumu) EUR 1600 apmērā no Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas.

2.      Minēto ziedojumu EUR 1600 izlietot projekta „Interešu izglītības programmas „Mežkopība” materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai”.

3.      Par lēmuma izpildi atbild Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore Anitra Šneidere.

4.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā

 Priekules novada pašvaldībā 2014.gada 7.maijā saņemts Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores A. Šneideres iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/782) ar lūgumu rast iespēju finansēt vienu amata vienību „skolotāja palīgs”(1likme) uz 2014./2015.mācību.

 

            Iesniegums 2014.gada 13.maijā izskatīts izglītības, kultūras un sporta komitejā, kurā nolemts atbalstīt skolotāja palīga amata ieviešanu un finansēšanu no pašvaldības budžeta Purmsātu speciālajā internātpamatskolā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu Purmsātu speciālajā internātpamatskolā.

2. Grozījumi struktūrvienībās stājas ir spēkā ar 2014.gada 1.septembri.

3. Grozījumus finansēt no Purmsātu speciālās internātpamatskolas budžeta – struktūrvienība 09.2107, kods 1110 - EUR 1380 un kods 1210 – EUR 325,54.

 

 

Pielikumā: Grozījumi Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā  uz 1 lp.

5.§ Par pirmsskolas grupu Purmsātu speciālajā internātpamatskolā

 Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atbalstīt vispārējās pirmsskolas izglītības programmas realizāciju Purmsātu speciālajā internātpamatskolā, nosakot, ka

-        Izglītojamo skaits vispārējās izglītības grupā ir vismaz 8;

-        Vispārējās izglītības grupā tiek integrēti ne vairāk kā 2 izglītojamie ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem;

-        Izglītojamos, kuriem jāapgūst vispārējās pamatizglītības programma, nedrīkst integrēt speciālās izglītības grupā.

 

6.§ Par maksas apstiprināšanu par Priekules pilsētas kultūras nama telpu nomu fiziskām un juridiskām personām

 Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

                        Atcelt jautājuma izskatīšanu uz 2014.gada jūnija domes sēdi.

7.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Z.V. – V. par nekustamo īpašumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā

 1. Nekustamais īpašums [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) pieder Z. V. – V., personas kods [:], dzīvesvietas adrese [:] Kalētu pagasts, Priekules novads, LV 3484. Īpašumtiesības 09.11.2006. reģistrētas Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000288861.

Nekustamais īpašums sastāv no lauksaimniecības zemes gabala 125,98 ha platībā.

 

2. Par laika periodu 01.07.2011. līdz 31.03.2014. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. 29.05.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 1477,72;

nokavējuma nauda līdz 29.05.2014. –            EUR 351,11;

KOPĀ                                                                        EUR 1828,83

(Viens tūkstotis astoņi simti divdesmit astoņi euro, 83 centi).

           

            4. 22.11.2012. Priekules novada domes sēdē tika pieņemts lēmums (sēdes protokols Nr. 15, 8.4. paragrāfs) piedāvāt Z.V. – V. noslēgt vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļa parāda summas samaksu līdz 30.12.2013.

            31.01.2013. Priekules novada domes sēdē tika pieņemts lēmums (sēdes protokols Nr. 1, 37.paragrāfs) apstiprināt sastādīto „Vienošanos par parāda samaksu Nr. 8/4-41”, kura paredz atlikušo nekustamā īpašuma nodokļa parāda summu Ls 652,79 (t.i. EUR 928,84) samaksāt līdz 31.07.2013.

            Vienošanās 5.punkts paredz „Ja parādnieks nesamaksā nekustamā īpašuma nodokli kā norādīts grafikā, šī vienošanās zaudē spēku un nodokļa samaksas termiņu pagarinājumi tiek anulēti”.

            Tā kā no Z.V. – V. tika saņemts tikai viens maksājums 28.03.2013. Ls 118,38 (t.i. EUR 168,44) apmērā, tad vienošanās ir zaudējusi spēku un nodokļa samaksas pagarinājumi ir anulēti.

 

5. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā LVL 118,38 (t.i. EUR 168,44) apmērā saņemts 28.03.2013..

 

6. 05.02.2014.  par nekustamo īpašumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam Nr. 14-4201” un nosūtīts Z. V. – V. uz viņas dzīvesvietu [:], Kalētu pagasts, Priekules novads, LV 3484. Maksājuma paziņojumā bija norādīta nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa EUR 1299,93; aprēķinātā nokavējuma nauda līdz 05.02.2014. EUR 272,47 un 2014.gadā samaksājamā nodokļa summa EUR 711,12. Līdz 29.05.2014. Z.V. – V. minēto maksāšanas paziņojumu nav apstrīdējusi un nav arī samaksājusi minēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas summu.

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 22.05.2014. lēmumu, atklāti balsojot PAR – 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Z. V. – V., personas kods [:], dzīvesvietas adrese [:], Kalētu pagasts, Priekules novads, LV 3484 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [ :], Kalētu pagastā, Priekules novadā par laiku no 01.07.2011. līdz 31.03.2014., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 1477,72;

nokavējuma nauda līdz 29.05.2014. –            EUR 351,11;

KOPĀ                                                                        EUR 1828,83

(Viens tūkstotis astoņi simti divdesmit astoņi euro, 83 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451

 

 1. Lēmums nosūtāms:

- Z. V. – V., [dzīvesvieta], Kalētu pagasts, Priekules novads, LV 3484;

- Kalētu pagasta pārvaldei;

- Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

- Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2014.gada 9.jūlijam.
 2. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2014.gada 10.jūlijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no NPK TERMINĀLIS, SIA par nekustamo īpašumu BAZNĪCAS IELA 30, Priekulē, Priekules novadā

 1. Nekustamais īpašums BAZNĪCAS IELA 30, Priekulē, Priekules novadā (kadastra Nr.6415 506 0055) pieder NPK TERMINĀLIS, SIA, reģ.Nr.40003834311, juridiskā adrese Grīzupes iela 8, Liepāja, LV-3414. Īpašumtiesības 11.09.2006. reģistrētas Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000003673.

Nekustamais īpašums sastāv no sešām būvēm, kuru kopplatība ir 8740,70 m2.

 

2. Par laika periodu 01.10.2012. līdz 30.04.2014. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. 29.05.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par būvju īpašumu BAZNĪCAS IELA 30, Priekulē, Priekules novadā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 2868,13;

nokavējuma nauda līdz 29.05.2014. –            EUR 368,60;

KOPĀ                                                                        EUR 3236,73

(Trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro, 73 centi).

 

4.                  Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu BAZNĪCAS IELA 30, Priekulē, Priekules novadā LVL 3063,89 (t.i. EUR 4359,52) apmērā saņemts 15.02.2013..

 

5.                  26.09.2013.  NPK TERMINĀLIS, SIA tika nosūtīts atgādinājums (vēstule Nr.3-06/965 no 25.09.2013.) par to, ka ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds un var tikt veikta šī parāda piedziņa bezstrīdus kārtībā. Līdz 29.05.2014. no NPK TERMINĀLIS, SIA nav saņemta ne atbilde, ne parāda samaksa.

 

6.                  05.12.2013. Zemesgrāmatas reģistrā izdarīts ieraksts par to, ka uz īpašumu BAZNĪCAS IELA 30, Priekulē, Priekules novadā tiek vērsta piedziņa Ls 15846,47 (t.i. EUR 22547,50) apmērā. Pamats: 2013.gada 11.jūlija Eiropas maksājuma rīkojums ar 2013.gada 10.septembra paziņojumu par izpildi (izsniegusi Klaipēdas pilsētas rajona tiesa, lietas numurs E2-8891-637/2013), 2013.gada 25.novembra zvērināta tiesu izpildītāja A.Biķes nostiprinājuma lūgums.

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 22.05.2014. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „NPK TERMINĀLIS”, reģ.Nr.40003834311, juridiskā adrese Grīzupes iela 8, Liepāja, LV-3414 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu BAZNĪCAS IELA 30, Priekulē, Priekules novadā par laiku no 01.10.2012. līdz 30.04.2014., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 2868,13;

nokavējuma nauda līdz 29.05.2014. –            EUR 368,60;

KOPĀ                                                                        EUR 3236,73

(Trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro, 73 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451

 

 1. Lēmums nosūtāms:

- SIA „NPK TERMINĀLIS”, reģ.Nr.40003834311, juridiskā adrese Grīzupes iela 8, Liepāja, LV-3414;

- Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

- Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2014.gada 9.jūlijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2014.gada 10.jūlijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

9.§ Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no A. K.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums (reģistrēts 16.05.2014. ar indeksu 2.1.3/839) ar lūgumu lemt par prasības sniegšanu tiesā par parāda piedziņu no A. K. par īres un pamatpakalpojumu parādu dzīvoklī [adrese], Virgas pagastā.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

 1. Starp Virgas pagasta padomi un A. K., personas kods [:], 01.01.2003. noslēgts „Dzīvojamās telpas īres līgums” par dzīvokli [adrese], Virgas pagastā. Dzīvokļa [adrese], Virgas pagastā kopējā platība ir 43,4 m2, tajā ir divas istabas, individuāla centrālapkure.

 

 1. Īrniece A. K. nav izpildījusi augstāk minētā līguma nosacījumus – nav pilnībā norēķinājusies par īres maksu un saņemtajiem pamatpakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds EUR 868,43 apmērā.

      Parāds sastāv no:   - īres maksa 01.06.2007. – 30.04.2014. EUR 568,61;

                                    - saimniecības ēku īre 01.04.2007. – 30.04.2014. EUR 24,17;

                                    - ūdens piegāde 01.03.2007. – 30.04.2014. EUR 103,84;

                                    - kanalizācijas apsaimniekošana 01.04.2007. – 30.04.2014. EUR 100,05

                                    - atkritumu apsaimniekošana 01.04.2007. – 30.04.2014. EUR 71,76.

 

 1. Pēdējais maksājums no A.K. LVL 30,00 (t.i. EUR 42,69) apmērā saņemts 20.06.2013.

 

 1. 04.03.2013. Virgas pagasta pārvalde A. K. nosūtīja atgādinājumu (Nr.31 no 04.03.2013.) par parāda esamību un lūdza to līdz 05.04.2013. labprātīgi samaksāt vai arī informēt Virgas pagasta pārvaldi par parāda samaksāšanas iespējamo laiku.

Līdz 29.05.2014. A.K. nav sniegusi informāciju par iespējām parādu labprātīgi samaksāt un nav arī parādu samaksājusi.

 

 1. Ikmēneša maksājums par īri un pamatpakalpojumiem minētajā dzīvoklī ir sekojošs:

-          īres maksa EUR 11,28;

-          saimniecības ēku īre EUR 0,28;

-          ūdens piegāde (1 cilvēkam) EUR 1,56;

-          kanalizācijas apsaimniekošana (1 cilvēkam) EUR 1,50;

-          atkritumu izvešana (1 cilvēkam) EUR 0,82;

-          Kopā mēnesī EUR 15,44.

 

 1. Pēc Priekules novada pašvaldības sociālā dienesta rīcībā esošās informācijas – A. K. ienākumi ir vecuma pensija un viņai nav noteikts trūcīgas personas statuss.

 

            Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2) punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ar 01.08.2014. izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas 01.01.2003. noslēgts ar A. K. un izlikt viņu no īrētās dzīvojamās telpas.

Noteikt, ka A.K. dzīvojamās telpas [adrese], Virgas pagastā jāatbrīvo līdz 31.07.2014. Ja dzīvojamās telpas netiek labprātīgi atbrīvotas, izlikšanu veikt tiesas ceļā.

 

2.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no A. K., personas kods [:], dzīvojošas [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, par dzīvokli[adrese}, Virgas pagastā, Priekules novadā EUR 868,43 (Astoņi simti sešdesmit astoņi euro, 43 centi) apmērā.

 

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

 

4.      Lēmums nosūtāms:

-          A. K., [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, LV 3433;

-          Virgas pagasta pārvaldei;

-          Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

-          Priekules novada domes Finanšu nodaļai;

-          Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram.

 

4.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

10.§ Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no I. S.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums (reģistrēts 16.05.2014. ar indeksu 2.1.3/838) ar lūgumu lemt par prasības sniegšanu tiesā par parāda piedziņu no I. S. par īres un pamatpakalpojumu parādu dzīvoklī [adrese], Virgas pagastā.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1. Starp Virgas pagasta padomi un I. S., personas kods [:], 10.08.2007. noslēgts „Dzīvojamās telpas īres līgums” par dzīvokli [adrese], Virgas pagastā. Dzīvokļa [:], Virgas pagastā kopējā platība ir 42,6 m2, tajā ir divas istabas, malkas apkure.

 

 1. Īrniece I. S. nav izpildījusi augstāk minētā līguma nosacījumus – nav pilnībā norēķinājusies par īres maksu un saņemtajiem pamatpakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds EUR 1149,66 apmērā.

      Parāds sastāv no:   - īres maksa 01.01.2011. – 30.04.2014. EUR 341,98;

                                    - saimniecības ēku īre 01.01.2011. – 30.04.2014. EUR 11,37;

                                    - ūdens piegāde 01.01.2011. – 30.04.2014. EUR 303,50;

                                    - kanalizācijas apsaimniekošana 01.01.2011. – 30.04.2014. EUR 293,18;

                                    - atkritumu apsaimniekošana 01.01.2011. – 30.04.2014. EUR 199,63.

 

 1. Ikmēneša maksājums par īri un pamatpakalpojumiem minētajā dzīvoklī ir sekojošs:

-          īres maksa EUR 11,08;

-          saimniecības ēku īre EUR 0,28;

-          ūdens piegāde (5 cilvēkiem) EUR 7,80;

-          kanalizācijas apsaimniekošana (5 cilvēkiem) EUR 7,50;

-          atkritumu izvešana (5 cilvēkiem) EUR 4,11;

-          Kopā mēnesī EUR 30,77.

 

 1. Pēdējais maksājums no I.S. EUR 17,07 apmērā saņemts 24.03.2014. no viņai piešķirtā pašvaldības pabalsta dzīvokļa jautājuma risināšanai.

 

 1. 04.03.2013. Virgas pagasta pārvalde I. S. nosūtītīja atgādinājumu (Nr.30 no 04.03.2013.) par parāda esamību un lūdza to līdz 05.04.2013. labprātīgi samaksāt vai arī informēt Virgas pagasta pārvaldi par parāda samaksāšanas iespējamo laiku.

Līdz 29.05.2014. I.S. nav sniegusi informāciju par iespējām parādu labprātīgi samaksāt un nav arī parādu samaksājusi.

 

 1. Pēc Priekules novada pašvaldības sociālā dienesta informācijas – I. S. ģimenei laika periodā 01.03.2014. – 31.05.2014. ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

 

 1. Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām minētajā dzīvoklī savu dzīvesvietu deklarējis arī īrnieces I.S. laulātais J. S..

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 10.panta 2.daļa nosaka: „Īrnieka ģimenes locekļiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā īrniekam. Pilngadīgajiem ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām”.

 

Ņemot vērā šo likuma normu, J. S. kopā ar īrnieci I. S. ir solidāra atbildība par īres līguma saistībām.

 

 1. Virgas pagasta pārvaldē saņemta informācija, ka no 2014.gada marta I.S. faktiski dzīvo mājā [dzīvesvieta], Virgas pagastā.

 

            Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2) punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 10.panta 2.daļu un 28.2 panta 1.daļas 1.punktu un Finanšu komitejas 22.05.2014. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ņemot vērā faktu, ka īrniece I. S. dzīvoklī [adrese], Virgas pagastā nedzīvo kopš 2014.gada marta, dzīvokli neizmanto un labprātīgi un pilnā apmērā neveic maksājumus par īri un pamatpakalpojumiem, ar 01.08.2014. izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas 10.08.2007. ar I. S. noslēgts par dzīvokļa [adrese], Virgas pagastā īri.

Noteikt, ka I.S. dzīvojamās telpas [adrese], Virgas pagastā jāatbrīvo līdz 31.07.2014. Ja dzīvojamās telpas netiek labprātīgi atbrīvotas, izlikšanu veikt tiesas ceļā.

 

 1. Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parāda solidāru piedziņu par dzīvokli [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā no:

-          I. S., personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Paplakā, Virgas pagastā, Priekules novadā EUR 574,83 (Pieci simti septiņdesmit četri euro, 83 centi) apmērā;

-          J.S., personas kods [:] dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekules pagastā, Priekules novadā EUR 574,83 (Pieci simti septiņdesmit četri euro, 83 centi) apmērā.

 

 1. Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

3.      Lēmums nosūtāms:

I. S.,[dzīvesvieta], Virgas pagastā, Priekules novadā, LV 3433;

J. S.,[dzīvesvieta], Priekules pagasts, Priekules novads, LV 3486;

Virgas pagasta pārvaldei;

Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

Priekules novada domes finanšu nodaļai;

Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram.

 

5.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

11.§ Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā

 Priekules novada pašvaldībā 2014.gada 9.maijā saņemts iepirkumu komisijas locekles Ivetas Juškevičas iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/803) ar lūgumu atbrīvot viņu no iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, jo ir liela noslogotība, vadot Priekules novada vēlēšanu komisijas darbu.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atbrīvot Ivetu JUŠKEVIČU no Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2014.gada 30.maiju.

2. Iekļaut ar 2014.gada 2.jūniju Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijā kā komisijas locekli iepirkumu  speciālisti Loritu SIKSNU

12.§ Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas un komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām sastāvā

 Priekules novada pašvaldībā 2014.gada 7.maijā saņemts vides uzraudzības komisijas un komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām locekļa Voldemāra Vilerta iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/771), kurā informē, ka sakarā ar dzīvesvietas maiņu ir spiests pārtraukt savu darbību vides uzraudzības komisijā un komisijā sadarbībai ar NVO.

Priekules novada pašvaldības mājaslapā internetā pēc šī iesnieguma saņemšanas tika ievietots uzaicinājums iedzīvotājiem līdz 2014.gada 19.maijam pieteikties darbam iepriekš minētajās komisijās. Neviens pieteikums nav saņemts.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atbrīvot Voldemāru VILERTU no Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2014.gada 30.maiju.

2. Atbrīvot Voldemāru VILERTU no Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām locekļa pienākumu pildīšanas ar 2014.gada 30.maiju.

13.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas nolikumā

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības nolikumā (apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 29.augusta  sēdes  lēmumu (protokols Nr.5, 6.§)).

 

Pielikumā: Grozījumu Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas nolikumā projekts uz 1 lp.

 

14.§ Par ēkas bērnu dārza-skolas „Zvani”, Virgas pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai (nojaukšanai) un nosacītās cenas apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Rutas Balodes 22.04.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/706, ar lūgumu nodot atsavināšanai (nojaukšanai) ēku bērnu dārzu-skolu „Zvani” ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0120 004,Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Pašvaldībai piederošs ēku (būvju) īpašums „Zvani”, kadastra Nr.6498 502 0120, Virgas pagastā, Priekules novadā, reģistrēts zemesgrāmatā Virgas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000443511.  Ēku (būvju) īpašuma sastāvā ietilpst jaunbūve: bērnu dārzs-skola (jaunbūve).

Ēka saistīta ar zemes gabalu [adrese], Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums[:]. Īpašnieks M. C..

 Ēka ir nonākusi tādā stāvoklī, ka to lietošana ir bīstama, bojā ainavu un rada draudus sabiedriskai drošībai.

Ēku dabā apskatījis Liepājas reģiona novadu būvvaldes vadītājs Andris Vaivars un ieteicis nodot atsavināšanai – nojaukšanai ( būvmateriālu ieguvei).

Būvniecības likuma 31. Panta pirmā daļa nosaka, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem, t.i., katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu- publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Priekules novada pašvaldība lūgusi veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu sertificētam vērtētājam SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr. 42103024236, kurš ar atzinumu noteicis, ka visvairāk iespējamā tirgus vērtība nekustamajam īpašumam „Zvani”, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads uz 2014.gada 25.martu ir 1 950 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit euro).

Nekustamā īpašuma kopējo pārdošanas cenu 2131,50 EUR (divi tūkstoši simtu trīsdesmit viens eiro un piecdesmit eiro centi) veido:

1) Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 1 950 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit eiro);

2)  izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 181,50 EUR (simtu astoņdesmit viens eiro un piecdesmit eiro centi).  

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Nodot atsavināšanai (nojaukšanai) Priekules novada pašvaldībai piederošo ēku bērnu dārzu-skolu „Zvani”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6498 002 0120 004.

 

2.      Apstiprināt augstāk minētā ēku (būvju) īpašuma nosacīto cenu 2131,50 EUR (divi tūkstoši simtu trīsdesmit viens eiro un piecdesmit eiro centi).

 

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt lēmuma 1.punktā minētā ēku (būvju) īpašuma atsavināšanu nojaukšanai.

 

4.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Virgas pagasta pārvaldes vadītājai R.Balodei.

 

5.      Lēmums izsūtāms: 1 eks.- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, 1 eks.- Virgas pagasta pārvaldei.

 

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: pielikums Nr.2 - Izsoles noteikumi uz 6 lp un 1.,2.,3 pielikumi pie izsoles noteikumiem

15.§ Par nekustamā īpašuma „Taluši”, Virgas pag., Priekules nov. atsavināšanu

 Priekules novada pašvaldības domē 2013.gada 25.novembrī tika saņemts M. Š., dzīvojošas [dzīvesvieta], Virgas pag., Priekules nov., iesniegums, kurā lūdza atsavināt zemes vienību „Taluši” 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā. Iesniegumam tika pievienots 28.09.2009. zemes nomas līgums Nr.28/2009.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2013.gada 27.decembrī Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Taluši”, Virgas pag., Priekules nov., atsavināšanu”, kurā tika nolemts uzmērīt un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes vienību „Taluši”, Virgas pagastā.

Nekustamais īpašums „Taluši” 1,19 ha platībā, Virgas pagastā pieder Priekules novada pašvaldībai. Īpašuma tiesības 30.04.2014. reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000532839.

Uz zemes vienības atrodas M. Š. piederošs ēku/būvju īpašums [adrese], kadastra Nr.[:]. Īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000476290.

2009.gada 28.septembrī ar M.Š. noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.28/2009 par zemes „Taluši” 1,2 ha, kad.apz. 6498 003 0049, iznomāšanu ēku/būvju īpašuma uzturēšanai. Līguma termiņš līdz 31.12.2019.

25.11.2013. ierosinājums atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktam, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo un piekto daļu,  37.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.11.2013.M.Š. iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu- zemes vienību „Taluši”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6498 003 0049, kurš sastāv no zemesgabala 1,19 ha platībā, par brīvu cenu.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Virgas pagasta pārvaldes vadītājai R.Balodei.  

4.      Lēmums izsūtāms: 1 eks.- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, 1 eks.- Virgas pagasta pārvaldei, 1 eks.- nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401)     viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

16.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096, un „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu nomā nomas tiesību izsolē

 Saskaņā ar Gramzdas pagasta padomes 2008.gada 22.septembra ārkārtas sēdes protokolu Nr.10, 4.§., Priekules novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096 un zemes vienība „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097, Gramzdas pag., Priekules novads (turpmāk tekstā – piekritīgās zemes vienības)

            Uz piekritīgajām zemes vienībām ēkas neatrodas,  zemes vienības nav ierakstītas zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda un tiek nodotas nomā saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”

Priekules novada pašvaldībā ir saņemti vairāk kā viena pretendenta pieteikumi par pašvaldībai piekritīgo zemes  vienību iznomāšanu, līdz ar to par nomas tiesību piešķiršanu rīkojama nomas tiesību izsole.

            Piekritīgās zemes vienības nav nepieciešamas pašvaldības funkciju realizācijai un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, kas nosaka rīcību ar neapbūvētiem zemesgabaliem, nav citu šķēršļu tā nodošanai nomā. Zemes vienību lietošanas mērķis – lauksaimniecība.

Zemes vienības nododamas nomā bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.

            Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, pašvaldība nodod nomas tiesību izsolei zemes vienības (neapbūvētus zemesgabalus) „Sēnes”, ar zemesgabala nomas maksas sākumcenu EUR 38,20/gadā un „Vārpas”, ar zemesgabala nomas sākumcenu EUR 31,20/mēnesī, nosakot, ka solīšana par zemesgabalu notiek atsevišķi, un nomas tiesības piešķiramas pretendentam, kurš nosolījis augstāko nomas maksu par zemesgabalu.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 1.2.,7.2.,18., 19.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 003 0096 3,6 ha platībā nosacīto izsoles sākumcenu EUR 38,20/gadā un „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 003 0097 3,0 ha platībā nosacīto izsoles sākumcenu EUR 31,20/gadā,  Gramzdas pag., Priekules nov.,

2. Noteikt nomas tiesību izsoles soli EUR 10,00 (desmit euro un nulle euro centi);

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai uzsākt nomas tiesību izsoles procesu un organizēt pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu nomas tiesību izsoli.

 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus (3.pielikums) unšādus izsoles noteikumu pielikumus:

4.1. Grafiskais attēlojums – 1.,2. pielikums;

4.2. Pieteikuma veidlapa dalībai izsolē – 3. pielikums;

4.3. Dalībnieka reģistrācijas apliecības veidlapa – 4. pielikums;

4.4. Nekustamā īpašuma „Sēnes”, kadastra apzīmējums 6458 006 0096, nomas līguma projekts – 5. pielikums;

4.5. Nekustamā īpašuma „Vārpas”, kadastra apzīmējums 6458 006 0097, nomas līguma projekts – 6. pielikums;

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā , Liepājā, Lielā ielā 4.

6. Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājam M. Baumanim.

 

Lēmums vienā eksemplārā izsūtāms:

I. M., adrese:[dzīvesvieta], Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV- 3486, A. V., [dzīvesvieta], Gramzdas pag., Priekules novads;

Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai; 

Gramzdas pagasta pārvaldei.

 

17.§ Par lietošanas mērķa maiņu īpašumam [adrese], Priekules pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja G. V., 10.04.2014.g. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.2.1.4/641 par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai [adrese] Priekules pag. Priekules novadā.

Konstatēts, ka zemes vienības [adrese] pašreizējais lietošanas mērķis neatbilst situācijai dabā. Lielāko zemes platību aizņem meži un krūmi. Zeme nav meliorēta.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmo daļu, Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa.

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība ” un „Likumu par pašvaldībām”, stājās spēkā 1994. gada 9. jūnijā,  21. panta 1. daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un Priekules pagasta Priekules novada teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot.. Nr. 17. 45.§.), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

   

            1.Mainīt zemes vienībai [adrese] ar apzīmējumu kadastrā [:] zemes lietošanas mērķi – no zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība , kods 0101 uz zemi uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201, platība 25,2 ha.

2.Atļaut veikt īpašumā [adrese], Priekules pag., Priekules nov. lauksaimniecības zemes apmežošanu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot.. Nr. 17. 45§.) .

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).  

18.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašuma ”Austrumi”, Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts SIA „Latvijasmernieks.lv” Dienvidkurzemes biroja administratores Sarmas Čīmas, reģ.Nr. 40003783960, adrese: Graudu iela 27/29-315, Liepāja, 19.05.2014. iesniegums Nr.13LI-03.3/28, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/614, ar lūgumu iepazīties ar zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., sadalīšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldības dome 2014.gada 27.marta sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.7 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabalu atdalīšanai no nekustamā īpašuma [adrese] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], Kalētu pag., Priekules nov.”

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „ Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošo noteikumu Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” prasībām un izstrādāto darba uzdevumu.

            Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.,30.,31.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai.

2.      Atļaut veikt zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējums [:], Kalētu pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam., atdalot zemes gabalu Nr.1  5,0 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) platībā.

3.      Plānotajai zemes vienībai Nr.1, platība 5,0 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu „Austras” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

4.      Plānotajai zemes vienībai Nr.2, platība 5,5 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu „Austrumiņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

5.      Plānotajai zemes vienībai Nr.3, platība 3,5 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saglabāt nosaukumu „Austrumi” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

6.      Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

7.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

19.§ Par nekustamā īpašuma „Līvāni Lielā iela ” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu un nosaukumu „Krasta iela” un „Kalna iela” piešķiršanu.

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi Bunkas pagasta zemeslietu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegumu ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu „ Līvāni Lielā iela ” , Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0193 divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu , protokols Nr.10,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Līvāni Lielā iela” ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs .

Nekustamais īpašums „Līvāni Lielā iela”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datos reģistrēta kā inženierbūve.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst divas inženierbūves-ceļi.

            Ar  27.03.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.7,67.§ „Par nosaukuma maiņu  nekustamajam īpašumam „Līvāni Lielā iela ” , Bunkas pag., Priekules nov.” ,  Priekules novada pašvaldības valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam „Līvāni Lielā iela”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads ar kadastra numuru 6446 005 0193 mainīts nosaukums uz „Krasta iela”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads un Kalna iela, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads .

Bunkas pagastā nekustamajā īpašumā „Līvāni Lielā iela”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads atrodas nekustamie īpašumi, kuru adrese ir :

„Krasta iela 1”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Krasta iela 2”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Krasta iela 4”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Tūjas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Lejiņas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Kalna iela 1”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Kalna iela 2”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Kalna iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Kalna iela 4”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Kalna iela 5”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Kalna iela 6”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

             2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta 2.7.apakšpunkts nosaka, ka  adresācijas objekts ir iela (arī bulvāris, prospekts, aleja, gatve, gāte), laukums un 29. punkta 29.1. apakšpunkts , ka lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2.punkta apakšpunktam.

            20.06.2006.Ministru kabineta noteikumi Nr.496  „ Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. apakšpunkts nosaka, lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atcelt 27.03.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma Nr.7,67.§ „Par nosaukuma maiņu  nekustamajam īpašumam „Līvāni Lielā iela ” , Bunkas pag., Priekules nov.” lemjošās daļas 1.punktu .
 2. Atļaut sadalīt Priekules novada pašvaldības valdījumā esošo nekustamo īpašumu „Līvāni Lielā iela”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads ar kadastra numuru 6446 005 0193 , izveidojot divas atsevišķas zemes vienības, piešķirot nosaukumu „Krasta iela”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads (saskaņā ar grafisko pielikumu nr.1 ), un Kalna iela, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads (saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.2).
 3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Krasta iela”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads NĪLM 1101- Zeme zem koplietošanas ceļiem - ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm u.c.
 4. Noteikt nekustamajam īpašumam „Kalna iela”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads NĪLM 1101- Zeme zem koplietošanas ceļiem - ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm u.c.
 5. Lēmuma izraksts nosūtāms: Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401
 6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
20.§ Par apbalvojumiem

 Priekules novada pašvaldības dome priekšsēdētāja  Vija Jablonska 2014. gada 26.maijā izdevusi  rīkojumu Nr.1.1.6/23- par pateicības izteikšanu un PATEICĪBAS rakstu pasniegšanu Purmsātu speciālās internātpamatskolas skolotājām, kuras beidz savas darba gaitas skolā (6.pielikums) un 27.maijā rīkojumu Nr.1.1.6/24 (7.pielikums) par Gramzdas pamatskolas folkloras kopas ‘’Jumītis’’ vadītājas Skaidras Klasiņas apbalvošanu ar Goda rakstu un naudas balvu.

            Pamatojoties uz Priekules novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” 4.1. punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 13 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

Izteikt Pateicību:

1.      Aidai Rogai – par mūža ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā Purmsātu speciālajā internātpamatskolā.

2.      Dzintrai Sležei – par mūža ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā Purmsātu speciālajā internātpamatskolā.

3.      Ivetai Brencei – par ilgstošu pedagoģisko darbu Purmsātu speciālajā internātpamatskolā.

 

4.      Pamatojoties uz Priekules novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” 2.1. punktu, piešķirt Goda rakstu un naudas balvu Eur 75,00 apmērā Gramzdas pamatskolas folkloras kopas „Jumītis”  ilggadīgajai vadītājai Skaidrai Klasiņai - par nozīmīgo ieguldījumu un entuziasmu folkloras tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā.