14.06.2013.sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1)

1.§ Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ligita Zāģere iepazīstina ar jaunievēlētajiem Priekules novada domes deputātiem:

                                        

            Nacionālā apvienība ‘’Visu Latvijai’’ – ‘’Tēvzemei un Brīvībai/LNNK’’ –Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks;

            ‘’Centriskā partija ‘’LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA’’’’, partija ‘’Vienotība’’- Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija.

 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ligita Zāģere informē un ierosina:

 

Izveidot Priekules novada domes priekšsēdētāja un Priekules novada domes priekšsēdētāja vietnieka un pastāvīgo komiteju vēlēšanām balsu skaitīšanas komisiju trīs cilvēku sastāvā. Iesaka izvirzīt par kandidātiem balsu skaitīšanas komisijas sastāvam Priekules novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka un pastāvīgo komiteju vēlēšanām Priekules novada vēlēšanu komisijas locekļus:

 

Edgars Sokolovskis, Inita Stalše, Svetlana Grinberga.

 

Atklāti balsojot: PAR -15 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija; PRET – nav; ATTURAS- nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā :Edgars Sokolovskis, Inita Stalše, Svetlana Grinberga.

2.§ Priekules novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas

 

 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ligita Zāģere ierosina izvirzīt kandidātus domes priekšsēdētāja amatam.

 

Deputāts Andis Eveliņš no Nacionālās apvienības ‘’Visu Latvijai’’ –‘’Tēvzemei un Brīvībai/LNNK’’ par kandidātu novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputāti Viju Jablonsku.

 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ligita Zāģere izsludina 15 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu ievēlēt komisijas priekšsēdētāju un sagatavoties balsošanas procedūrai.

 

Pēc pārtraukuma novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja dod vārdu balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam Edgaram Sokolovskim, kurš izklāsta balsošanas kārtību.

Deputātiem tiek izsniegtas vēlēšanu zīmes atklātai balsošanai, par kuru saņemšanu  deputāti parakstās balsošanas gaitas protokolā. Vēlēšanu zīmē ierakstīts izvirzītais kandidāts (Vija Jablonska),balsošanas kārtība šāda – ailē ‘’PAR’’ , pretim kandidāta vārdam, ir jāievelk krustiņš vai arī jāsvītro kandidāta vārds, ja balso ‘’PRET’’.

 

Deputāti izdara savu izvēli un nodod vēlēšanu zīmes balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam.Tiek izsludināts 10 minūšu pārtraukums, lai apkopotu vēlēšanu rezultātus, kuri tiek nodoti vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Ligitai Zāģerei .

 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 41.panta pirmās daļas otro punktu, atklāti balsojot: PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

            Par Priekules novada domes priekšsēdētāju ievēlēt deputāti Viju JABLONSKU.

 

 

 

 

 

Vēlēšanu zīmes un balsošanas gaitas protokols  par Priekules novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām 1.pielikumā uz 18 lapām.

 

3.§ Priekules novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ligita Zāģere ierosina izvirzīt kandidātus domes priekšsēdētāja vietnieka amatam.

 

Deputāte Vija Jablonska no Nacionālās apvienības ‘’Visu Latvijai’’ –‘’Tēvzemei un Brīvībai/LNNK’’ par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza deputātu Ainaru Cīruli.

Deputāts Andris Džeriņš no ‘’Centriskās partijas ‘’LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA’’’’, partija ‘’Vienotība’’ par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza deputāti Artu Braunu.

 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ligita Zāģere izsludina 15 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu sagatavoties balsošanas procedūrai.

 

Pēc pārtraukuma novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja dod vārdu balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam Edgaram Sokolovskim.

Deputātiem tiek izsniegtas vēlēšanu zīmes atklātai balsošanai, par kuru saņemšanu  deputāti parakstās balsošanas gaitas protokolā. Vēlēšanu zīmē ierakstīti izvirzītie kandidāti (Ainars Cīrulis un Arta Brauna).

 

Deputāti izdara savu izvēli un nodod vēlēšanu zīmes balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam. Tiek izsludināts 15 minūšu pārtraukums, lai apkopotu vēlēšanu rezultātus, kuri tiek nodoti vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Ligitai Zāģerei.

 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 41.panta pirmās daļas otro punktu, atklāti balsojot:

 PAR Ainaru Cīruli- 10 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks); PRET – 5 deputāti (Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Tatjana Ešenvalde); ATTURAS – nav;

PAR Artu Braunu – 5 deputāti (Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Arta Brauna); PRET- 10 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks); ATTURAS- nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 Par Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieku ievēlēt deputātu Ainaru Cīruli.

 


 

4.§ Priekules novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana

 

 

Domes priekšsēdētāja Vija Jablonska ierosina izveidot 4 pastāvīgās komitejas – finanšu, veselības un sociālo jautājumu, tautsaimniecības un attīstības un izglītības, kultūras un sporta komiteju, finanšu komitejā ievēlot 9 deputātus un veselības un sociālo jautājumu, tautsaimniecības un attīstības un izglītības, kultūras un sporta komitejās ievēlot katrā 7 deputātus.

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50.pantu un 51.pantu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Izveidot  Finanšu pastāvīgo komiteju 9 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus Viju Jablonsku, Ilgoni Šteinu, Tatjanu Ešenvaldi, Mārtiņu Mikālu, Arni Kvietkauski, Andri Džeriņu, Gražinu Ķerviju, Andi Eveliņu, Inesi Kudumu.

 

2.      Izveidot Veselības un sociālo jautājumu pastāvīgo komiteju 7 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus Ainaru Cīruli, Tatjanu Ešenvaldi, Gražinu Ķerviju, Maldu Andersoni, Rutu Balodi, Mārtiņu Mikālu, Artu Braunu.

 

3.      Izveidot Tautsaimniecības un attīstības pastāvīgo komiteju 7 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus Andi Eveliņu, Artu Braunu, Ilgoni Šteinu, Andri Džeriņu, Initu Rubezi, Arni Kvietkauski, Ainaru Cīruli.

 

4.      Izveidot Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgo komiteju 7 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus Inesi Kudumu, Maldu Andersoni, Gražinu Ķerviju, Initu Rubezi, Mārtiņu Mikālu, Ainaru Cīruli, Arti Šteinu.

 

Deputātu kandidātu saraksti pastāvīgo komiteju vēlēšanām 3.pielikumā uz 4 lapām.