27.10.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.18)

27.10.2016. domes sēdes audioieraksts
1. Par valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2016.gada novembra līdz decembrim

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                      

Nr.18 

1.

Par valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2016.gada novembra līdz decembrim

 

2016. gada 30. septembrī tika izdots Ministru kabineta rīkojums Nr. 571 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim”. Nepieciešams mainīt septembrī apstiprināto mērķdotācijas sadalījumu interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai, jo prognozētā summa atšķiras no piešķirtās.

Izvērtējot iesniegtās interešu izglītības programmas, interešu izglītības mērķdotācijas sadales komisija secināja, ka iesniegtas ir g.k. kultūrizglītības programmas. Lai veicinātu Valsts izglītības satura centra izvirzīto prioritāšu ieviešanu, komisija iesaka nesadalīt visus līdzekļus iesniegto interešu izglītības programmu papildus finansēšanai, bet izsludināt jaunu konkursu interešu izglītības programmām, kas veicinātu agrīnāku datorprasmju apguvi, padziļinātu STEM mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, dabaszinātnes) apguvi un attīstītu bērnu tehniskās jaunrades prasmes. Šim nolūkam ir atstātas nesadalītas 5 interešu izglītības stundas:

Atklāti balsojot PAR - 8 deputāti ( Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska,  Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2016.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

 

Stundu skaits

Algas fonds darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Pedagogu darba samaksai

Kvalitātes piemaksām

Kopā

EUR

Priekules vidusskola

44

997

40

1037

245

1282

Gramzdas pamatskola

9

204

6

164

39

203

Kalētu pamatskola

16

363

6

369

77

446

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

16

318

22

340

80

420

Virgas pamatskola

12

272

15

287

68

355

Purmsātu speciālā internātpamatskola

8

209

9

218

51

269

Priekules Mūzikas un mākslas skola

6

136

2

138

33

171

Kalētu Mūzikas un mākslas skola

4

91

0

91

21

112

Tehniskās jaunrades u.c. inovatīviem pulciņiem

5

113

0

113

27

140

KOPĀ

3398

Valsts budžetā plānots

 

 

 

 

 

3382,75

No ekonomijas

 

 

 

 

15,30

 

2.      Izglītības vadītājai A.Purviņai veikt darba samaksas un piemaksu aprēķina atbilstības kontroli, apstiprinot tarifikāciju.

Lēmums izsūtāms - izglītības vadītājai, finanšu nodaļas vadītājai, Priekules vidusskolai, Kalētu pamatskolai, Krotes Kronvalda Ata pamatskolai, Gramzdas pamatskola, Virgas pamatskola, Kalētu Mūzikas un mākslas skolai, Priekules Mūzikas un mākslas skolai.

2. Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016. gadā

 LĒMUMS

Priekulē

 2016.gada 27.oktobrī                                                                                                    

Nr.18

 2.

Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016. gadā

 

Pamatojoties uz 1999.gada 13.jūlija MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Priekules novada pašvaldība ir apstiprinājusi pašvaldības izglītības iestāžu 2015.gada izdevumus un aprēķinājusi viena izglītojamā izmaksas mēnesī, kuras jāņem vērā, slēdzot līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska,  Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atcelt 2016.gada 25.februāra lēmumu “Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā”, protokols Nr.4, lēmums Nr.8.

2.      Apstiprināt viena izglītojamā izmaksas 2016. gadā Priekules novada izglītības iestādēs saskaņā ar 1.pielikumu.

3.      Par lēmuma izpildi atbild Izglītības vadītāja Agrita Purviņa.

Lēmums nosūtāms:

Izglītības vadītājai Agritai Purviņai

Pielikums

3. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu 2016.gadam

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                      

Nr.18

3.

Par  Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu 2016.gadam

 

2016.gada 13.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.17.,1) tika pieņemts lēmums par Priekules novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata likvidēšanu. Lai pašvaldībā nodrošinātu nepārtrauktu darbības nodrošināšanu, nepieciešams pārstrukturēt amata un amatalgu sarakstu, izdarot tajā attiecīgus grozījumus. Ņemot vērā grozījumu apjomu lietderīgāk ir izteikt  amatu un amatalgu sarakstu 2016.gadam jaunā redakcijā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atcelt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu 2016.gadam ar 2016.gada 31.oktobri;

2.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu 2016.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

3.       Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.novembri.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts 2016.gadam uz 27. lp.

 

Lēmums paziņojams elektroniski:

1)      finanšu nodaļas vadītājai;

2)      personāla vadības speciālistei.

 

        Pielikums

4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību “Doles”, Virgas pag., Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                               

 Nr.18

4.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību “Doles”, Virgas pag., Priekules novads

 

Ar 2016.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.16, 16.) pašvaldībai piekritīgā zemes vienība “Doles”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 004 0368, 6,5 ha platībā nodota nomā, rīkojot nomas tiesību izsoli, un apstiprināti nomas tiesību izsoles noteikumi.

Informācija par izsoli izsludināta atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” noteiktajai kārtībai.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti trīs dalībnieki, no kuriem augstāko nomas maksu par vienu hektāru nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.3, SIA “BB Agro”, reģ.Nr.42103050436, juridiskā adrese “Lielarāji”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., kuram saskaņā ar izsoles rezultātiem piešķiramas tiesības slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu par izsolē nosolīto augstāko nomas maksu 102,50 EUR (simtu  divi euro un 50 euro centi) par 1 ha gadā bez PVN.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 38.punktu izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju (par informēšanu šā punkta izpratnē tiek uzskatīta arī lēmuma nosūtīšana).

Pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735. „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19.punktu,  izsoles noteikumu (apstiprināti ar 29.09.2016. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.16, 16.) 38.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Arnis Kvietkausks,  Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt zemes vienības “Doles”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980040368, 6,5 ha platībā pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt nomas līgumu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību – “Doles”, Virgas pag., Priekules nov., 6,5 ha platībā par nomas maksu 102,50 EUR par 1ha gadā bez PVN (simtu divi euro un 50 euro centi) ar SIA “BB Agro”, ar nomas termiņu – 5 gadi.

3.      Noteikt, kapapildus nomas maksai nomnieka pienākums ir maksāt visus uz nekustamo īpašumu attiecināmos nodokļus normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

4.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

SIA “BB Agro” vienkāršā pasta sūtījumā uz juridisko adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

5. Par nekustamā īpašuma “Dižbrakši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                  

  Nr.18

5.

Par nekustamā īpašuma “Dižbrakši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

Ar 2016.gada 28.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14, 2.) nekustamais īpašums “Dižbrakši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai par brīvu cenu.

Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 17.pantu, lēmumā izdarāmi grozījumi, nosakot, ka nekustamais īpašums nododams atsavināšanai par nosacīto nevis brīvo cenu.

2016.gada 31.augustā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA” noteicis, ka nekustamā īpašuma visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir 1616 EUR (viens tūkstotis seši simti sešpadsmit euro un 00 euro centi).

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0076,  0,36 ha platībā. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000556772.

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Atbilstoši PPMAL 44.panta ceturtajai daļai publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1755,15 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit pieci euro un 00 euro centi ), ko veido:

1)  Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 1616 EUR (viens tūkstotis seši simti sešpadsmit euro un 00 euro centi );

2)  Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 139,15 EUR (simtu trīsdesmit deviņi euro un 15 euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt grozījumus 2016.gada 28.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.14, 2.) “Par nekustamā īpašuma “Dižbrakši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu” 1.punktā, aizstājot vārdus “par brīvu cenu” ar vārdiem “par nosacīto cenu”.

2.  Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dižbrakši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 006 0076,  nosacīto cenu 1755,15 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit pieci euro un 15 euro centi).

3. Nosūtīt uzaicinājumu pirmpirkuma tiesīgajai personai par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu par nosacīto cenu.

5. Par šā lēmuma izpildi atbildīga pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.

 

  Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, pirmpirkuma tiesīgajai personai A.R. uz deklarēto dzīvesvietu,          grāmatvedībai.      

    Pielikums

6. Par nekustamā īpašuma “Gravas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                      

Nr.18

6.

Par nekustamā īpašuma “Gravas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

Ar 2016.gada 28.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14, 1.) nekustamais īpašums “Gravas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai par brīvu cenu.

Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 17.pantu, lēmumā izdarāmi grozījumi, nosakot, ka nekustamais īpašums nododams atsavināšanai par nosacīto nevis brīvo cenu.

2016.gada 31.augustā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA” noteicis, ka nekustamā īpašuma visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir 2536 EUR (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro un 00 euro centi).

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64460050229,  0,7385 ha platībā. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000556688.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Atbilstoši PPMAL 44.panta ceturtajai daļai publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2675,15 EUR (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro un 15 euro centi ), ko veido:

1)  Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 2536 EUR (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro un 00 euro centi );

2)  Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 139,15 EUR (simtu trīsdesmit deviņi euro un 15 euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu, 44.panta ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt grozījumus 2016.gada 28.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.14, 1.) “Par nekustamā īpašuma “Gravas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu” 1.punktā, aizstājot vārdus “par brīvu cenu” ar vārdiem “par nosacīto cenu”.

2.  Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Gravas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64460050229,  nosacīto cenu 2675,15 EUR (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro un 15 euro centi).

3. Nosūtīt uzaicinājumu pirmpirkuma tiesīgajai personai par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu par nosacīto cenu.

5. Par šā lēmuma izpildi atbildīga pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, pirmpirkuma tiesīgajai personai R.Z. uz deklarēto dzīvesvietu, grāmatvedībai.      

 Pielikums

7. Par izbraukuma tirdzniecību Virgas un Bunkas pag., Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                    

  Nr.18

7.

Par izbraukuma tirdzniecību Virgas un Bunkas pag., Priekules novadā

 

            Izskata SIA „Ozols reiz 2” reģ.nr.42103074472, valdes locekļa I.O.– O. iesniegumu (reģ.Nr.2.1.4/1579 no 06.10.2016.), kurā lūdz atļauju turpināt izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm.

             Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā no P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

             Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “Tēva nams”, ,pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

 Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu kā pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut SIA „Ozols reiz 2” reģ.nr.42103074472, izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm  līdz 2017.gada 1.novembrim.

 

 1.1. Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

 1.2. Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “ Tēva nams”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

Lēmums izsniedzams: 1 eks. SIA ‘’Ozols reiz 2’’, 1 eks. Virgas pag. pārvaldei, 1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei

 

8. Par nekustamā īpašuma ”Lauki”, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                     

Nr.18

8.

Par nekustamā īpašuma ”Lauki”, Kalētu pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Lauki”, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai tika konstatēts, ka:

Priekules novada pašvaldības domē 2016.gada 24.februārī tika saņemts zemes “Lauki”, Kalētu pagastā, nomnieka SIA “Ruģi”, reģ.Nr.42102012757, atsavināšanas ierosinājums.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 31. marta sēdes lēmumu, protokola noraksts Nr.5, 12., tika nolemts veikt zemes vienības “Lauki” 6,3 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0010, Kalētu pag., instrumentālo uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Īpašuma tiesības 2016.gada 07.oktobrī reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000560327 uz pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums „Lauki”, kadastra Nr. 6464 006 0010, Kalētu pagastā sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0010  6,33 ha platībā. Zemes vienībai ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.9,5.§, pielikums Nr.2.3, noteikts statuss- pašvaldībai piekrītošā zeme kā starpgabals (nav piekļuves). Zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka (….) atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un šā panta ceturtās daļas 1.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt (…) zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei.

Nekustamais īpašums „Lauki”, Kalētu pagastā nav nepieciešams pašvaldības un Kalētu pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai un pieguļ P.Indriekus piederošiem zemes gabaliem.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Lauki”, kadastra Nr.6464 006 0010, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0010  6,33 ha lielā platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai,

1 eks. īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai,

1 eks. nekustamo speciālistei M.Kokovihinai,

1 eks. attīstības un plānošanas nodaļas vad. U. Ržepickai.

 

Pielikums

9. Par nekustamā īpašuma Kalvas, Bunkas pag., Priekules nov. reģistrēšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                              

        Nr.18 

9.

Par nekustamā īpašuma Kalvas, Bunkas pag., Priekules nov. reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts A.B., dzīvojoša [:] iesniegumu, kurā lūgts reģistrēt zemesgrāmatā zemes vienību „Kalvas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā. 3,048 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 003 0010.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

             Ar Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu, (prot. Nr.14), zemes vienība - „Kalvas” 3,048 ha lielā platībā, kadastra numurs 6446 003 0010 ir noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā apbūvēta zeme.

           Nekustamais īpašums „Kalvas”, Bunkas pag., Priekules nov., sastāv no divām zemes vienībās ar kadastra apz.6446 003 0010 0,348 ha platībā un kadastra apz.6446 003 0135 2,70 ha platībā.

           Uz nekustamā īpašuma „Kalvas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apz.6446 003 0010 atrodas Z. O. piederošas ēkas/būves:

             Dzīvojamā māja ar kadastra apz.[:] un divas palīgēka.

Likums “ Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.pants nosaka, kaValsts un pašvaldību zeme ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vai attiecīgās pašvaldības vārda, pamatojoties uz dokumentiem, kas norādīti likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"”.

Šī likuma 3. panta 5.punktā ir noteikts, kazemesgrāmatā uz pašvaldības vārda ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

          

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību:                 „Kalvas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 003 0010 3,048 ha platībā, kas atrodas pašvaldības bilancē un valdījumā, saskaņā ar pielikumu. 

2.      Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam E.Dargužim un nekustamo īpašumu speciālistei  I.Lācītei veikt visas nepieciešamās formalitātes zemesgabala “ Kalvas” reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.      Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.

 

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei;

 1 eks. Finanšu nodaļai;

 1 eks. Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja U.Ržepickai.

 

Pielikums

10. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Zītari”, Priekules pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                   

   Nr.18

                                                                          10.                                                                         

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Zītari”, Priekules pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

_______________________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldība izskatot Nekustamo īpašumu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegumu par zemes vienību „Zītari 0,28 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6482 003 0097, Priekules pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Tiek  konstatēts,  ka:

            Ar Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu, (prot. Nr..14), zemes vienība - „Zītari”, kadastra apzīmējums 6482 003 0096  ir noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

           Uz nekustamā īpašuma „Zītari”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apz.6482 003 0096 atrodas ēkas/būves: dzīvojamā māja ar kadastra apz.6482 003 0054 001 un palīgēka.

Likums “ Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.pants nosaka, kaValsts un pašvaldību zeme ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vai attiecīgās pašvaldības vārda, pamatojoties uz dokumentiem, kas norādīti likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"”.

Šī likuma 4.1 panta 4.punktā ir noteikts, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja  uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".

       Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.pantu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            

1.    Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību:                 „Zītari ”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 003 0097  0,28  ha platībā, kas atrodas pašvaldības bilancē un valdījumā, saskaņā ar pielikumu. 

   2. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei veikt visas nepieciešamās formalitātes zemesgabala “ Zītari” reģistrēšanai zemesgrāmatā.

  3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.

 

Pielikums

11. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu SIA “ B.K.J” , Aizputes ielā 21, Priekulē

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                     

 Nr.18

11.

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu SIA “ B.K.J” , Aizputes ielā 21, Priekulē

 

2016.gada 12.oktobrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1650 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts  SIA “ B.K.J” valdes priekšsēdētājs B.J. iesniegums, kurā lūgts pagarināt  līgumu telpu nomai  Aizputes ielā 21.

Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju ,tiek konstatēts, ka:

[1.] 2006.gada 3.oktobrī starp Priekules pilsētas (tagad Priekules novada pašvaldību) domi un  SIA “ B.K.J.” reģ. Nr. 40002013584 tika noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums par telpu 62. m² kopplatībā nomu, Aizputes ielā 21, Priekule, kuras tiek izmantotas veikala vajadzībām.  Līguma termiņš ir līdz  31.12.2016.

[2.] Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļas nosaka, (1) Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

[3.]Līguma kopējais termiņš pagarinot uz 2 gadiem kopā nepārsniedz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma maksimālo termiņu.

[4.] 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem”  9.punktu, kas nosaka, ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

 [5.] Nomniece veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpusi līguma noteikumus. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt augstāk minētās  telpas. Šobrīd iznomātā telpas nav nepieciešama Priekules novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.panta trešo daļu,    SIA “ B.K.J” valdes priekšsēdētājs Brigitas Jansones  iesniegums, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Pagarināt 2006.gada 3.oktobra Telpu nomas līgumu Nr.  84,  kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi(tagad Priekules novada pašvaldību)  un  SIA “ B.K.J”  reģistrācijas Nr. 40002013584, par telpas  ēkā (kadastra apzīmējums  6415 001 0057 001  ) Aizputes ielā 21,  Priekulē   62  m² platībā nomu, nosakot:

1.1.nomas termiņu līdz 2018. gada 31.decembrim

 

1.2  Nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN).

2.      Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru ,  ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos  par pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

 

 Papildus nomas maksai tiks aprēķināti   nodokļi  atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

 

3.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) viena mēneša laikā, no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas, sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam

4.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

5.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks.  SIA “ B.K.J” valdes priekšsēdētājai B.J., adrese: [:], 

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļai  V.Rubezei,

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

Pielikums

12. Par Priekules novada pašvaldības domes lēmumu atcelšanu attiecībā uz nekustamo īpašumu „Cērpi” , Krote, Bunkas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                         

             Nr.18 

12.

Par Priekules novada pašvaldības domes lēmumu atcelšanu attiecībā uz nekustamo īpašumu „Cērpi” , Krote, Bunkas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts N.Š. iesniegums ar lūgumu atcelt visus iepriekš Priekules novada pašvaldībā pieņemtos lēmumus par nekustamā īpašuma “Cērpi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr.[:] sadalīšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. lēmumu (prot.Nr.13) 17.§ no   nekustamā īpašuma „Cērpi”, kadastra Nr.[:], sastāvošu no 3 zemes vienībām, tika atdalīta 2. zemes vienību 0.70  ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot  tai nosaukumu  „Akoti” , un atdalīta 3.zemes vienību 18.00 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu  „Jauncērpi”.

 29.10.2015. un 25.08.2016. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumus grozījumu veikšanai 27.08.2015. lēmumā (prot. Nr. 13) 17.§.

N. Š. vēlas atcelt visus pieņemtos lēmumus uz minēto nekustamo īpašumu “Cērpi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads un lūdz pieņemt atsevišķu lēmumu par minētā īpašuma sadali.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atcelt Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. lēmumu (prot. Nr.13) 17.§  „Par nekustamā īpašuma „Cērpi”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu”.

2.      Atcelt 29.10.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Protokols Nr. 15,36.) „Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. lēmumā (protokols Nr.13) 17.§  „Par nekustamā īpašuma „Cērpi”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu””.

3.      Atcelt Priekules novada pašvaldības domes 25.08.2016. lēmumu (prot.Nr.15) 28.

     „ Par 29.10.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma (protokols Nr.15, 36.) atcelšanu un grozījumiem 27.08.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (protokols Nr.13) 17.§ „Par nekustamā īpašuma „Cērpi”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu”” .

        4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,

1 eks. N.Š.: adrese:[:].

13. Par nekustamā īpašuma „ Cērpi ” , Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                             

         Nr.18

13.

Par  nekustamā īpašuma „ Cērpi  ” , Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts N.Š. dzīvojoša [:] iesniegums  ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu „ Cērpi ”, kadastra Nr.[:] , Bunkas pagastā, Priekules novadā, trijos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Cērpi”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., ir N.Š. īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000429519.

Nekustamais īpašums „Cērpi” 20.92 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 3 (trīs) atsevišķām zemes vienībām –1. zemes vienība 2.22  ha, ar kadastra apzīmējumu [:],  2. zemes vienība  0.7  ha, ar kadastra apzīmējumu [:] un 3.zemes vienība 18.00 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu[:].

Īpašnieks vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu „Cērpi ”, kadastra Nr.[:], atdalot 2. zemes vienību 0.70  ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu  „Akoti” , atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( NĪLM kods- 0101) un atdalot 3.zemes vienību 18.00 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu  „Jauncērpi”, atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( NĪLM kods- 0101)

 Uz atdalāmās 2. zemes vienības atrodas N.Š. piederošas ēkas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Cērpi”, kadastra Nr.[:], Krote, Bunkas pag., Priekules nov.,  2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] un 3.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu[:], saskaņā ar pielikumu- zemes robežu skici.
 2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] , likvidēt adresi : „Cērpi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, klasifikatora kods- 103780764, kadastra apz. [:].

 Piešķirt nosaukumu „Akoti” un adresi : „Akoti”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101

 1. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu „Jauncērpi”, noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.
 2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0127 atstāt nosaukumu „Cērpi”.
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. -Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv;

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei;

1 eks. N.Š.: [:]

 

Pielikums

14. Par atļauju pagarināt 16.08.2013. zemes apakšnomas līguma Nr. 16-08/2013 termiņu par zemes “Attāli”, Virgas pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                             

       Nr.18

14.

Par  atļauju pagarināt 16.08.2013. zemes apakšnomas līguma Nr. 16-08/2013 termiņu par zemes “Attāli”, Virgas pag., Priekules nov., nomu

2016.gada 14.oktobrī Priekules novada pašvaldībā tika saņemts SIA “LATLINA”, reģ.Nr.42103038700, juridiskā adrese Jaunatnes iela 14-29, Grobiņa, Grobiņas nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1660, ar lūgumu atļaut pagarināt 2013.gada 16.augustā noslēgtā Zemes apakšnomas līguma Nr.16-08/2013 termiņu līdz 2024.gada 01.martam.     

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2012.gada 01.martā starp Priekules novada pašvaldību (Iznomātājs) un SIA “LATLINA” (Nomnieks) tika noslēgts Zemes nomas līgums ar Nr.3-36/16-2012 par valsts rezerves zemes fonda zemes “Attāli” 34,06 ha platībā, Virgas pagastā iznomāšanu lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Līguma termiņš noteikts līdz 01.03.2017.

2013.gada 16.augustā ar domes rakstisko piekrišanu (25.07.2013. domes sēdes lēmums Nr.34.§, protokols Nr.3) starp SIA “LATLINA” un SIA “Priekules siltumtīkli” tika noslēgta zemes apakšnomas līgums.

Pašvaldība 2015.gada 27.augusta domes sēdē pieņēma lēmumu, sēdes protokola noraksts Nr.13, 10. “Par grozījumiem 01.03.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36/16-2012, par termiņa pagarināšanu un būvniecības atļauju SIA „LATLINA”, Virgas pagastā, Priekules novadā”, kurā tika noteikts, ka Nomnieks ir tiesīgs veikt meliorācijas sistēmas būvniecību un līguma termiņš tiek pagarināts par 12 gadiem, līdz 2024.gada 01.martam.

2015.gada 04.septembrī tika noslēgta Vienošanās Nr.2.3.4/105 ar SIA “LATLINA” par grozījumiem noslēgtajā zemes nomas līgumā, pagarinot līguma termiņa līdz 2024.gada 01.martam.

SIA “LATLINA” lūdz domes (Iznomātāja) rakstisku piekrišanu zemes apakšnomas līguma termiņa pagarināšanai līdz 2024.gada 01.martam.

Zemes nomniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut pagarināt 2013.gada 16.augustā noslēgtā zemes apakšnomas līgumā Nr.16-08/2013 noteikto termiņu līdz 2024.gada 01.martam.

2. Zemes nomniekam, SIA “LATLINA”, iesniegt pašvaldībā noslēgto Vienošanos par grozījumiem vienu eksemplāru. 

Lēmums 1 eks. izsūtāms : SIA “LATLINA”, Jaunatnes iela 14-29, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

15. Par zemes nomas līguma izbeigšanu I. V. par zemesgabala nomu Paplakas ielā 28, Priekulē

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 27.oktobrī                                                                                            

          Nr.18 

15.

Par zemes nomas līguma izbeigšanu I. V. par zemesgabala nomu Paplakas ielā 28, Priekulē

 

2016.gada 2.oktobrī (reģ. nr. 2.1.4/1602) Priekules novada pašvaldībā saņemts I.V., dzīvojošas [:] iesniegums, kurā I.V. atsakās no zemes nomas Paplakas iela 28, platībā, kura bija iznomāta garāžas uzturēšanai.

2008.gada 30.oktobrī starp Iznomātāju Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldība) un Nomnieku I.V.tika noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr. 69/2008  un 68/2008 par daļu no zemesgabala Paplakas iela 28, Priekule, kadastra numurs 6415 001 0007, 130.56 m² platībā nomu, garāžas uzturēšanai.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības uz 10.10.2016. grāmatvedības datiem I.V.  nav parādi par zemes vienības daļas Paplakas iela 28, Priekule nomu un nekustamā īpašuma nodokli.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2016.gada 13.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2016.gada 1.novembri izbeigt 2008.gada 30.oktobrī noslēgto Zemesgabala nomas līgumu Nr. 68/2008, un 69/2008, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldība) un I.V. uz daļu no Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala (kadastra numurs 6415 001 0007) Paplakas iela 28, Priekule, kura tika iznomāta  garāžas uzturēšanai (130,56 m² platība).

 

2. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Izsūtāms:

1 eks. I.V., adrese:[:];

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei I.Sokolovskai.

16.Par zemes „Jaunbūrīši” ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0116, Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu L.Ķ.

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                             

       Nr.18

          16.  

Par zemes „Jaunbūrīši” ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0116, Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu L.Ķ.

 

 

Priekules novada pašvaldība izskatījusi L.Ķ. 15.09.2016. iesniegumu  ar lūgumu iznomāt  zemes vienību „Jaunbūrīši”, ar apzīmējumu kadastrā 6482 006 0116, Priekules pag. Priekules nov.0.93 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0040 Priekules pagastā, Priekules novadā nav apbūvēta un ar 18.09.2008. Priekules pagasta padomes lēmumu (prot.Nr. 9)ieskaitīta zemes reformas pabeigšanas zemēs. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība –kods 0101.

Neviens cits pretendents uz minēto zemes vienību nav pieteicies.

Daļu no zemes „Jaunbūrīši”, Priekules pag., Priekules nov., aizņem ceļa vieta, kas nodrošina piekļuvi tālāk esošajiem nekustamajiem īpašumiem, tāpēc Priekules novada pašvaldība var iznomāt zemi 0.76 ha platībā.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 31.05.2010. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu „neapbūvēta zemesgabala iznomātājs nosaka nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ar 2016.gada 1.oktobri iznomāt L.Ķ., pers.kods [:], rezerves zemes fonda zemi, kadastra apzīmējums 6482 006 0116 0.76 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, nosakot:

1.1. nomas maksu  1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

 Nomas  līguma termiņu noteikt līdz 2021.gada 30.septembrim saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

Zemes nomas līgumā paredzēt  pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

 1. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

 

 1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1   eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei;

1 eks. L. Ķ.:[:]

 

 

Pielikums

17. Par zemes „Pie Kosa” ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0161 , Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu SIA „Priekules siltumtīkli”

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                               

     Nr.18    

 17. 

Par zemes „Pie Kosa” ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0161 , Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu SIA „Priekules siltumtīkli”

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Priekules siltumtīkli” pilnvarotās personas, Dz. K., 23.09.2016. iesniegums (reģistrācijas nr. 2.1.4/1497) ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Pie Kosa”, Priekules pag., Priekules nov., 0.35 ha platībā, ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0161, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Pie Kosa”, Priekules pagastā, Priekules novadā ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0161 nav apbūvēta un ar 17.09.2008. Priekules pagasta padomes lēmumu (protokola Nr.9) ieskaitīta zemes reformas pabeigšanas zemēs. Zemes lietošanas mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība –kods 0101.

Informācija par brīvajām rezerves zemes fonda zemēm pieejama kopš 2015.gada novembra Priekules novada pašvaldības mājas lapā. Neviens cits pretendents uz minēto zemes vienību nav pieteicies.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 31.05.2010. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu „neapbūvēta zemesgabala iznomātājs nosaka nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

  Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ar 2016.gada 1.novembri iznomāt SIA „Priekules siltumtīkli” reģ. nr. 40103490684, rezerves zemes fonda zemi „Pie Kosa”, kadastra apzīmējums  6482 008 0161, 0.35 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, nosakot:

1.1. nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un likumos noteiktos nodokļus.

 Nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 30.septembrim, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 1. Zemes nomas līgumā paredzēt  pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
 2. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. SIA „Priekules siltumtīkli” : Dzirnavu iela 62-2, Rīga, LV-1050.

 

Pielikums

18. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības I. Z.

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                   

   Nr.18

18.

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības I. Z.

 

Priekules novada pašvaldībā 23.09.2016. saņemts I.Z. iesniegums (reģistrācijas nr. 2.1.4/1494) ar lūgumu nodot zemi īpašumā bez atlīdzības pie dzīvokļa Nākotnes ielā 5, dz.1, Priekules pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 

Nekustamo īpašumu – dzīvokli Nākotnes ielā 5-1, Priekules pagastā, Priekules novadā A.Š. ieguvusi savā īpašumā 1994.gada 19.oktobrī saskaņā ar Vienošanos par nodošanu īpašumā pret pajām, kas noslēgts pie zvērinātas notāres Mildas Ancānes starp Liepājas rajona paju sabiedrību „Priekule” un A.Š.

08.02.2008.A.Š. mirusi (miršanas reģistrācijas apliecības Nr.AD 0649968 kopija).

           Lai I. Z. (meita) varētu pieņemt mantojumu, nepieciešams pašvaldības lēmums par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

            1999.gada 30.jūnijā Priekules pagasta Dzīvojamo māju privatizācijas komisija pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75. pantu ir paziņojusi par iespēju bez atlīdzības nodot īpašumā zemi A.Š. :

                    pie nekustamā īpašuma - dzīvoklis Nr.1 Nākotnes ielā 2, Priekules pagastā, Priekules novadā – 434/871 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.6482 007 0040.  

             Nekustamais īpašums Nākotnes ielā 5, Kalnenieki, Priekules pagastā, Priekules novadā - zemes gabals ar kadastra Nr.6482 007 0040, zemes gabala kopējā platība 0,24 ha, uz kura atrodas namīpašums 1-stāva 2 dzīvokļu dzīvojamā ēka reģistrēts Liepājas tiesu zemesgrāmatu nodaļā Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.182. Īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas Priekules pagasta pašvaldībai (tagad Priekules novada pašvaldībai).

              Likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.daļa nosaka, „Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

             I.Z. ir piešķirama īpašumā zeme bez atlīdzības pie nekustamā īpašuma - dzīvoklis Nr.1 Nākotnes  ielā 5, Priekules pagastā, Priekules novadā – 434/871 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.6482 007 0040, zemes gabala kopējā platība 0,24 ha .

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Nekustamā īpašuma – Nākotnes iela 5, Kalnenieki, Priekules pagastā, Priekules novadā – 434/871 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.6482 007 0040, zemes gabala kopējā platība 0,24 ha.

2.      Noslēgt ar I.Z. vienošanos par 1.punktā minētās zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

3.      Atbildīgais par lēmuma izpildi domes juriste I.Avotiņa un nekustamo īpašumu speciāliste I.Lācīte.

4.      Ar 2016. gada 1. novembri veikt I. Z. nekustamā īpašuma nodokli par šo īpašumu.

 

Lēmums izsūtāms:                                          

1 eks. I.Z.:[:],

   1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

19. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A.S. uz zemi „Gaiļi”, Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 27.oktobrī                                                                                                  

    Nr.18

19.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A.S. uz zemi „Gaiļi”, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

Izskatot jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A.S. uz zemi „Gaiļi”, kadastra apzīmējums 6458 002 0108, Gramzdas pagastā, Priekules novadā tika konstatēts, ka:

A.S. līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”  par zemes gabalu ar nosaukumu ”Gaiļi” 31,10 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0108, Gramzdas pagastā, Priekules novadā. Uz zemes gabala atrodas A.S. piederošas ēkas.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, personām, kuras līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. un 2¹.daļā noteikto, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās dienas.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

 Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4. punktu, 25.panta 2., 2¹.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. IzbeigtA.S., personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ”Gaiļi” 31,1 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0108, Gramzdas pag., Priekules nov., ar 2011.gada 31.decembri.

2. Piešķirt A.S., personas kods[:], zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu ”Gaiļi”, kadastra apzīmējums 6458 002 0108, Gramzdas pag., Priekules nov..

3. Zemes vienībai „Gaiļi”, kadastra apzīmējums 6458 002 0108, Gramzdas pag., Priekules nov., noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. S.,[:];

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai kac.liepaja@vzd.gov.lv ;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.