26.11.2020. domes sēde (protokols Nr.15)

26.11.2020. domes sēdes audioieraksts
26.11.2020. domes sēdes protokols

SĒDES  PROTOKOLS

(domes sēde notiek attālināti)

Nr.15

Priekules novadā                                                                                                

2020.gada 26.novembrī                                                       

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

 

Piedalās –

Deputāti: Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Toms Šteins, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis

 

Sēdē nepiedalās- deputāts Mārtiņš Mikāls, deputāte Rigonda Džeriņa

 

Sēdē piedalās – izpilddirektors Andris Razma, juriste Ināra Avotiņa, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, finanšu nodaļas vadītāja Laura Vītola, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, izglītības vadītāja Agrita Purviņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure, finanšu nodaļas vadītāja Laura Garkalne

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-15, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai.
 2. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba jautājumu pildīšanai’’ (protokols Nr.16, lēm.Nr.693).
 3. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020.gadam grozījumiem.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Virgas pag., Priekules nov.
 5. Par 16.11.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/189 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 6. Par 09.07.2019.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2.3.4/853 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 7. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 8. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-15, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšani, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Virgas pagastā, Priekules nov.
 10. Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 11. Par nekustamā īpašuma Ganību iela 30, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 12. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ganību iela 30, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai ‘’Priekules veloklubs’’.
 14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai ‘’Priekules veloklubs’’.
 15. Par nekustamā īpašuma Galvenā iela 35, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 16. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Galvenā iela 35, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 17. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX.
 18. Par daļu no zemes Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX.
 19. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX.
 20. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX.
 21. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX.
 22. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 23. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.1.14/01 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 24. Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
 25. Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
 26. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Līcīši’’, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 002 0263, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 27. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads.
 28. Par 14.04.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/39 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 29. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepu aleja 3-1, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads.
 30. Par saistošo noteikumu Nr.13/20’’Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem’’ apstiprināšanu.

 

Atklāti balsojot par karu jautājumu atsevišķi, PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

Darba kārtība:

 1. Par parāda piedziņu no XX.
 2. Par parāda piedziņu no XX.
 3. Par parāda piedziņu no XX.
 4. Par ziedojuma pieņemšanu Priekules vidusskolai.
 5. Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 ‘’Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.
 7. Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā 2.daļa.
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.
 10. Par nekustamā īpašuma ‘’Rožkalni’’, Gramzdas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu ‘’Arnoldi’’, Virgas pagasts, Priekules novads.
 12. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Pie Ozoliem’’, Bunkas pagasts, Priekules novads.
 13. Par debitoru parādu dzēšanu.
 14. Par pašvaldību dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.
 15. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.33 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 16. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.1 dzīvojamā mājā Aizputes iela 2, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 17. Par zemes nomu daļā no zemes vienības ‘’Personīgās palīgsaimniecības Biznieki’’, Bunkas pag., Priekules nov., XX.
 18. Par Prieules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/20 ‘’Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību’’ pieņemšanu.
 19. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 20. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 21. Par 0112.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/39/2010 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 22. Par 22.10.2015.zemes nomas līguma Nr.51/2015 termiņa pagarināšanu ZS ‘’Jaunvēveri’’, Gramzdas pagastā.
 23. Par 16.11.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/185 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 24. Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai ‘’Avotiņi’’, Gramzdas pag., Priekules nov.
 25. Par daļu no zemes vienības ‘’Avotiņi’’, kadastra apzīmējums 64580010166, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.
 26. Par nekustamo īpašumu ‘’Gramzdas kapi’’, ‘’Dāmas kapi’’ un ‘’Aizvīķu kapi’’, Gramzdas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
 27. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6498 0040156, 64980040513, 64980040025 un 64980040134 apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu Virgas pagastā, Priekules novadā.
 28. Par 23.11.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/196 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 29. Par adreses ‘’Lauciņi’’, Virgas pagastā, Priekules novadā, likvidēšanu.
 30. Par 11.01.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/2 noslēgta ar XX, pirmstermiņa izbeigšanu.
 31. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.
 32. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.
 33. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/19/1087 pagarināšanu ar XX.
 34. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/7 pagarināšanu ar XX.
 35. Par zemes nomas līguma Nr.3-36/41-2011 pagarināšanu ar XX.
 36. Par lietošanas mēŗka maiņu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0041 8001, kadastra Nr.6415 007 0035, Priekule, Priekules nov.
 37. Par 01.02.2011.zemes nomas līguma Nr.3-36/6/2011 un 09.12.2015.Vienošanās Nr.2.3.4/206 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā.
 38. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža zemē zemes vienībā ‘’Vecarāji’’, Virgas pag., Priekules nov.
 39. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-15, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai.
 40. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba jautājumu pildīšanai’’ (protokols Nr.16, lēm.Nr.693).
 41. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020.gadam grozījumiem.
 42. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Virgas pag., Priekules nov.
 43. Par 16.11.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/189 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 44. Par 09.07.2019.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2.3.4/853 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 45. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 46. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-15, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 47. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Virgas pagastā, Priekules nov.
 48. Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 49. Par nekustamā īpašuma Ganību iela 30, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 50. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ganību iela 30, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 51. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai ‘’Priekules veloklubs’’.
 52. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai ‘’Priekules veloklubs’’.
 53. Par nekustamā īpašuma Galvenā iela 35, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 54. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Galvenā iela 35, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 55. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX.
 56. Par daļu no zemes Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX.
 57. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX.
 58. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX.
 59. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX.
 60. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 61. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.1.14/01 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 62. Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
 63. Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
 64. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Līcīši’’, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 002 0263, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 65. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads.
 66. Par 14.04.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/39 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 67. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepu aleja 3-1, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads.
 68. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 69. Par saistošo noteikumu Nr.13/20’’Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem’’ apstiprināšanu.

 

 

1.

Par parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.739 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 26.11.2020. XX ir neapmaksāti rēķini par summu 2059,42 EUR.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu un Civillikuma 1425.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par parāda piedziņu no XX.

 

 

2.

Par parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.740 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 26.11.2020. XX ir neapmaksāti rēķini par summu 988,54 EUR.

 

Pamatojoties uz, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu un Civillikuma 1425.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par parāda piedziņu no XX.

 

 

3.

Par parāda piedziņu no Kaspara Pīlēna

(lēmums Nr.741 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 26.11.2020. XX ir neapmaksāti rēķini par summu 816,34 EUR.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu un Civillikuma 1425.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par parāda piedziņu no XX.

 

 

4.

Par ziedojuma pieņemšanu Priekules vidusskolai

(lēmums Nr.742 )

 

Ziņo: V.Jablonska

           

            Pašvaldībā saņemts Priekules vidusskolas direktores Irinas Tiesneses iesniegums, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu 576 EUR apmērā no Madara Razmas.

Iesniegumā norādīts, ka ziedojums tiks ieskaitīts pašvaldības ziedojumu kontā un to izmantos dokumentu kameras iegādei Priekules vidusskolas darbam mācību stundās gan klātienē, gan attālinātā mācību procesā.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par ziedojuma pieņemšanu Priekules vidusskolai.

 

5.

Par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

(lēmums Nr.743 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Maksas paaugstināšana nepieciešama, jo dzīvojamās mājas jumts ir ārkārtīgi sliktā stāvoklī un ir nepieciešama tā nomaiņa. Tiek ierosināts paaugstināt apsaimniekošanas maksu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Liepas”, Gramzdas pagasts sākot ar 2021. gada 01.janvāri no 0,13eur/m2 uz 0,20eur/m2.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta b apakšpunktu un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”.

 

 

6.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

(lēmums Nr.744 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            2020.gada 29.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/2013-S) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai.

 

               pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem xxi.

 

7.

Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā 2. daļa

(lēmums Nr.745 )

 

Ziņo: V.Jablonska

           

            2020. gada 13. janvārī pašvaldībā saņemts Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma iesniegums (Nr.2.1.3/20/15) ar lūgumu piešķirt finansējumu vides izglītības takas papildināšanai ar tematisku laukumu “Četri gadalaiki” un stāvlaukuma izveidei no pašvaldības dabas resursa nodokļa līdzekļiem.

 

            pieņemt lēmumu par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā 2.daļa.

 

 

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

(lēmums Nr.746 )

Ziņo: V.Jablonska

 

            Priekules novada pašvaldībā 28.10.2020. saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/1995-S)  ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai.

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

                                                            

9.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

(lēmums Nr.747 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā 28.10.2020. saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/1998-S) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai.

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

 

10.

Par nekustamā īpašuma ”Rožkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu     

(lēmums Nr.748 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Saņemts Gramzdas evaņģēliski luteriskās draudzes, reģ.Nr.99500002555, juridiskā adrese Skolas iela 9,  Gramzdas pag., Priekules nov., draudzes un valdes priekšnieka Vaclova Kadaģa iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2072-S, ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu „Rožkalni”, Gramzdas pagastā.

Iesnieguma iesniedzējs neatbilst PPMAL 4.panta ceturtās daļas nevienam nosacījumam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

           

Pieņemt lēmumu atteikt atsavināt nekustamo īpašumu “Rožkalni”, kadastra Nr.6458 001 0134, Gramzdas pagastā.

 

 

 

11.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu “Arnoldi”, Virgas pagasts, Priekules novads

(lēmums Nr.749 )

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu “Arnoldi”, Virgas pagasts, Priekules novads.

 

12.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Pie Ozoliem”, Bunkas pagasts, Priekules novads

(lēmums Nr.750 )

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Pie Ozoliem”, Bunkas pagasts, Priekules novads.

 

13.

Par debitoru parādu dzēšanu

(lēmums Nr.751 )

 

Deputāte Inese Meļķe, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, noteikumu “Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” 51.punktu, Komerclikuma 406.pantu, Civillikuma 546.panta pirmo punktu, Civilprocesa likuma 546.panta pirmo punktu un Finanšu komitejas 19.11.2020. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par debitoru parādu dzēšanu.

 

 

14.

Par pašvaldību dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam

(lēmums Nr.752 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 171.panta 1.daļas 3.punktu, KPR administrācija lūdz izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma 1500,00 EUR apmērā piešķiršanu plānošanas reģionam 2021. gadam.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldību dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.

 

 

15.

(lēmums Nr.753 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA Priekules Nami, reģ.nr. 42103020465, valdes locekles Artas Braunas 03.11.2020. iesniegums  (reģistrācijas Nr. 2.1.7/20/2015-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu atsavināšanai vai izīrēšanai dzīvoklim Liepājas 3-33,  Priekule, Priekules novads.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.33 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

 

 

16.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.1 dzīvojamajā mājā Aizputes iela 2, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr.754 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA Priekules Nami, reģ.nr. 42103020465, valdes locekles Artas Braunas 03.11.2020. iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.7/20/2015-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu atsavināšanai vai izīrēšanai dzīvoklim Aizputes iela 2-1,  Priekule, Priekules novads.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.1 dzīvojamajā mājā Aizputes iela 2, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

17.

Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki ”, Bunkas pag., Priekules nov., XX

(lēmums Nr.755 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/1769-S ) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, Bunkas pagastā, mazdārziņa vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes nomu daļā no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki ”, Bunkas pag., Priekules nov., XX.

 

 

18.

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/20 „Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” pieņemšanu

(lēmums Nr.756 )

 

Ziņo: V.Jablonska

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.panta pirmo, otro un trešo daļu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/20 „Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” pieņemšanu.

 

19.

Par dzīvokļa piešķiršanu XX

(lēmums Nr.757 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

         2020.gada 8.septembrī  Priekules novada pašvaldībā saņemta vēstule XX ar lūgumu nodrošināt ar dzīvesvietu, saskaņā ar likumu ‘’Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā’’.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa piešķiršanu  XX.

 

 

20.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.758 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā 20.10.2020 saņemtsXX iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/20/1935-S), ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības XX.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

21.

Par 01.12.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/39/2010 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.759 )

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 26.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošasXX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1968-S, ar lūgumu pagarināt 01.12.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/39/2010 termiņu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

             pieņemt lēmumu par 01.12.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/39/2010 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

22.

Par 22.10.2015. zemes nomas līguma Nr.51/2015 termiņa pagarināšanu  ZS “Jaunvēveri”, Gramzdas pagastā

(lēmums Nr.760 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 22.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Jaunvēveri”, reģ.Nr.42101042994, tās īpašnieka XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1950-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes vienības “Līdumu ferma”, kadastra apzīmējums 6458 002 0201, Gramzdas pagastā nomu.

             pieņemt lēmumu par 22.10.2015. zemes nomas līguma Nr.51/2015 termiņa pagarināšanu  ZS “Jaunvēveri”, Gramzdas pagastā.

 

23.

Par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/185 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.761 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 26.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1970-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža”, Virgas pagastā nomu šķūņa uzturēšanai.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro nodaļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 pieņemt lēmumu par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/185 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

24.

Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai „Avotiņi”,  Gramzdas pag., Priekules nov.

(lēmums Nr.762 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā zemes vienībai ar nosaukumu „Avotiņi”, kadastra apzīmējums 6458 001 0116, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, reģistrēta platība 2,2 ha, bet kadastra kartē platība ir 1,9  ha.

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,10.04.2012.Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 2.punktu un 132.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

             pieņemt lēmumu par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai „Avotiņi”,  Gramzdas pag., Priekules nov.

 

 

25.

Par daļu no zemes vienības “Avotiņi”, kadastra apzīmējums 64580010166, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

(lēmums Nr.763 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 2020.gada 27.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1989-S, ar lūgumu iznomāt zemi zemes vienībā “Avotiņi”, Gramzdas pagastā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu un 30.4.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības “Avotiņi”, kadastra apzīmējums 64580010166, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.

 

 

26.

Par  nekustamo īpašumu “Gramzdas kapi”, “Dāmas kapi” un “Aizvīķu kapi”, Gramzdas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

       (lēmums Nr.764 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu “Gramzdas kapi”, “Dāmas kapi” un “Aizvīķu kapi”, Gramzdas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.       

 

 

27.

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 64980040156, 64980040513, 64980040025 un 64980040134 apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.765 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 11.pantu, 18.1 panta otro daļu, 19.panta 4.punktu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst  apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 64980040156, 64980040513, 64980040025 un 64980040134 apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

28.

Par 23.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/196 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.766 )

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 03.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2040-S, ar lūgumu pagarināt 23.11.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/196 termiņu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 23.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/196 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

 

29.

Par adreses “Lauciņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā, likvidēšanu

(lēmums Nr.767 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Izskatot jautājumu par adreses “Lauciņi”, Virgas pag., Priekules nov. likvidēšanu tika konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0499 un adresi “Lauciņi”, Virgas pag., Priekules nov. nav apbūvēta. Ēkas no kadastra reģistra dzēstas 2020.gada 04.novembrī un dabā nav.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9. un 30.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par adreses ‘’Lauciņi’’, Virgas pagastā, Priekules novadā, likvidēšanu.

 

30.

Par 11.01.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/2, noslēgts ar XX, pirmstermiņa izbeigšanu

(lēmums Nr.768 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Nomniekam ir uzsākta nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa.

Uz 09.11.2020. parāds sastāda: nomas maksa- 416,52 EUR un nekustamā īpašuma nodoklis- 712,40 EUR. Pēdējais nomas maksas maksājums saņemts 04.10.2017.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 11.01.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/2 7.1.2.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 11.01.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/2, noslēgts ar XX, pirmstermiņa izbeigšanu.

 

 

31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(lēmums Nr.769 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 05.11.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/2060-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 67,2 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

32.

Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX

(lēmums Nr.770 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX,  30.10.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20 /2017-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.

 

 

33.

(lēmums Nr.771 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 5.novembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/2063-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/19/1087 uz daļu no zemes vienības  „Pie Saules iela 10”, Bunkas pagastā, kadastra nr. 6446 003 00168, kadastra apzīmējums 6446 003 0167 0,006 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem,, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/19/1087  pagarināšanu ar XX.

 

34.

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/7  pagarināšanu ar XX

(lēmums Nr.772 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 27.oktobrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/1983-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/7 uz zemes vienību  „Krotes Ziedkalni”, Bunkas pagastā, kadastra nr. 6446 001 0021, kadastra apzīmējums 6446 001 0164   0,48 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/7 pagarināšanu ar XX.

 

 

35.

Par zemes nomas līguma Nr. 3-36/41-2011 pagarināšanu ar XX

(lēmums Nr.773 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 21.oktobrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/1940-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/41-2011 uz zemes vienību  „Jaunie Dālderi”, Bunkas pagastā,  kadastra nr. 6446 001 0237, kadastra apzīmējums 6446 001 0237  7,40  ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr. 3-36/41-2011 pagarināšanu ar XX.

 

36.

Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu  6415 007 0041 8001, kadastra Nr. 6415 007 0035, Priekule, Priekules nov.

(lēmums Nr.774 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            28.10.2020. Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vadītājas vietnieces iesniegums Nr.2-04-K/588 (iereģistrēts ar nr. 2.1.7/20/1992-S) ar lūgumu mainīt vai noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0041 8001, ar adresi Vaiņodes iela 4, Priekule, Priekules novads.

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17., 7., 18. un 36.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu  6415 007 0041 8001, kadastra Nr.6415 007 0035, Priekule, Priekules nov.

 

 

37.

Par 01.02.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/6/2011 un 09.12.2015.Vienošanās Nr.2.3.4/206 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.775 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 11.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2103-S, ar lūgumu pagarināt 01.02.2011.zemes nomas līguma Nr.3-36/6/2011 termiņu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 01.02.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/6/2011 un 09.12.2015.Vienošanās Nr.2.3.4/206 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

38.

Par  atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža zemē zemes vienībā “Vecarāji”, Virgas pag., Priekules nov.

(lēmums Nr.776 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā 2020.gada 24.augustā tika saņemts SIA “NOVOS”, reģ.Nr.40203185155, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1544-S, ar lūgumu izsniegt atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai meža zemē zemes vienībā “Vecarāji” 4,51 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0215, Virgas pagastā.

Pamatojoties uz Meža likuma 41.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 05.03.2013.noteikumu Nr.118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” 7., 14., 15. punktu, Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” 18.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža zemē zemes vienībā “Vecarāji”, Virgas pag., Priekules nov.

 

 

39.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-15, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.777 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, personas kods XX, dzīvojošas XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/2146-S), kurā lūgts nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas iela 7A-15, Priekulē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-15, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai.

 

40.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba jautājumu pildīšanai’’ (protokols Nr.16, lēm.Nr.693)

(lēmums Nr.778 )

 

Ziņo: V.Jablonska, A.Razma

 

Saņemts bāriņtiesas priekšsēdētājas Ilonas Šliseres iesniegums (19.11.2020., reģ.Nr.2.1.3/20/567) ar lūgumu, lai nodrošinātu bāriņtiesas funkciju izpildi Priekules novadā, darba pienākumu pildīšanai piešķirt bāriņtiesas loceklei Līgai Šenfeldei degvielas limitu 30 EUR apmērā.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba jautājumu pildīšanai’’ (protokols Nr.16, lēm.Nr.693).

 

41.

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem

(lēmums Nr.779 )

 

Ziņo: V.Jablonska, L.Vītola

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem.

 

42.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX Virgas pag., Priekules nov.

(lēmums Nr.780 )

 

Ziņo: V.Jablonska, M.Kokovihina

 

2020.gada 23.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2164-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā represētai personai, par nekustamo īpašumuXX. 

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un ir iesniegušas iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, 35. Punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Virgas pag., Priekules nov.

 

43.

Par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/189 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.781 )

 

Ziņo: V.Jablonska, M.Kokovihina

 

2020.gada 23.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Virgas pag., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2167-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža”, Virgas pagastā nomu šķūņa uzturēšanai.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro nodaļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/189 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

44.

Par 09.07.2019. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2.3.4/19/853 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.782 )

 

Ziņo: V.Jablonska, M.Kokovihina

2020.gada 20.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2158-S, ar lūgumu pagarināt 09.07.2019.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2.3.4/19/853 termiņu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 09.07.2019. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2.3.4/19/853 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

45.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.783 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            2020.gada 24.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX iesniegums (ind. 2.1.5/20/2182-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības uz dzīvokli XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

46.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-15 , Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.784 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-15, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

47.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX

(lēmums Nr.785 )

 

Ziņo: V.Jablonska, M.Kokovihina

 

2020.gada 23.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 19.11.2020.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2168-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu XX, kā politiski represētai personai.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai samazinājums netiek piemērots, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un ir iesniegušas iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, 35.punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX.

 

48.

Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.786 )

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Lācīte

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu [..], Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

49.

Par nekustamā īpašuma  Ganību iela 30,  Priekule , Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr.787 )

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Lācīte

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  Ganību iela 30,  Priekule , Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.

 

50.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ganību iela 30 , Priekule , Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.788 )

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Lācīte

 

Nekustamais īpašums Ganību iela 30, Priekule,  Priekules novads, kadastra nr.  6415 004 0111 , sastāv no vienas zemes vienības– 0.2837 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0164.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2765 EUR

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 22.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ganību iela 30, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

 

51.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs”

(lēmums Nr.789 )

 

Ziņo: V.Jablonska, U.Ržepicka

           

Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “Priekules veloklubs” iesniegumu (reģistrēts 24.11.2020., Nr.2.1.4/20/2177-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu sabiedriskā labuma iniciatīvas projekta ‘’Drukas aprīkojuma iegāde’’ realizācijai. Nepieciešamais līdzfinansējums 1 200.00 EUR.

            Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai ‘’Priekules veloklubs’’.

 

52.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs”

(lēmums Nr.790 )

 

Ziņo: V.Jablonska, U.Ržepicka

           

Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “Priekules veloklubs” iesniegumu (reģistrēts 24.11.2020., Nr.2.1.4/20/2176-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu sabiedriskā labuma iniciatīvas projekta ‘’SUP dēļu un nepieciešamā papildus aprīkojuma iegāde’’ realizācijai. Nepieciešamais līdzfinansējums 1 200.00 EUR.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai ‘’Priekules veloklubs’’.

 

53.

Par nekustamā īpašuma  Galvenā iela 35,  Priekule , Priekules nov,. atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr.791 )

 

Deputāts Toms Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Lācīte

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Galvenā iela 35, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

 

54.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Galvenā iela 35 , Priekule , Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.792 )

 

Deputāts Toms Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Lācīte

 

Nekustamais īpašums Galvenā iela 35, Priekule,  Priekules novads, kadastra nr.  6415 004 0088, sastāv no vienas zemes vienības– 0.1379 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0088 . Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1964 EUR .

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 22.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Galvenā iela 35, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

55.

Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX

(lēmums Nr.793 )

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Lācīte

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 27.10.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20 /1987-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Vaiņodes iela 2, Priekule, ar apzīmējumu kadastrā 6415 007 0031.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX.

56.

Par daļu no zemes Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX

(lēmums Nr.794 )

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Lācīte

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 27.10.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20 /1986-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Vaiņodes iela 2, Priekule, ar apzīmējumu kadastrā 6415 007 0031.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX.

 

 

57.

Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX

(lēmums Nr.795 )

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Lācīte

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX,  27.10.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20 /1988-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Vaiņodes iela 2,  Priekule , Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 007 0031.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX.

 

58.

Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX

(lēmums Nr.796 )

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Lācīte

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 27.10.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20 /1990-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Vaiņodes iela 2,  Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 007 0031.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu , atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX.

 

59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX

(lēmums Nr.797 )

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Lācīte

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX,  27.10.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20 /1985-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Vaiņodes iela 2,  Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 007 0031.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX.

 

60.

Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

(lēmums Nr.798 )

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Lācīte

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 19.11.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/2148-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumam no 06.11.2020. līdz ierobežojuma beigām.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, iesniegumu, 14.07.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr.453, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.

 

61.

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 1.14/01 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

(lēmums Nr.799 )

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Lācīte

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 19.11.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/2149-S ar lūgumu apturēt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.1.14/01 no 06.11.2020. līdz ierobežojumu beigām.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, iesniegumu, 14.07.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr.453 3. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 1.14/01 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.

 

62.

Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

(lēmums Nr.800 )

 

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Ir saņemts Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekļu amata kandidāta izvērtēšanas sēdes 2020.gada 23.novembra protokols Nr.5, kurā tiek ieteikts Priekules novada pašvaldības domei bāriņtiesas locekļa amatā ievēlēt Ivetu Arāju.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 9.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

 

 

63.

Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

(lēmums Nr.801 )

 

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Ir saņemts Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekļu amata kandidāta izvērtēšanas sēdes 2020.gada 23.oktobra protokols Nr.4, kurā tiek ieteikts Priekules novada pašvaldības domei bāriņtiesas locekļa amatā ievēlēt Judīti Prūsi.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 9.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

 

 

64.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Līcīši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 002 0263, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu s ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.802 )

 

Ziņo: V.Jablonska, R.Vaivare

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Līcīši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 002 0263, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu s ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

65.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads

(lēmums Nr.803 )

 

Ziņo: V.Jablonska, R.Vaivare

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads.

 

 

66.

Par 14.04.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/39 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.804 )

 

Ziņo: V.Jablonska, M.Kokovihina

 

2020.gada 25.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2188-S, ar lūgumu pagarināt 14.04.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/39 termiņu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 14.04.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/39 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

67.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepu aleja 3-1, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads

(lēmums Nr.805 )

 

Ziņo: V.Jablonska, R.Vaivare

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepu aleja 3-1, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads.

 

 

68.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.806 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            2020.gada 26.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k.XX, iesniegums (ind. 2.1.5/20/2196-S) ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

69.

Par saistošo noteikumu Nr.13/20’’Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem’’ apstiprināšanu

(lēmums Nr.807 )

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Tika saņemti deputāta A.Rosvalda iesniegtie papildinājumi saistošajiem noteikumiem Nr.13/20. Deputātiem tika nosūtīta saistošo noteikumu precizēta redakcija, kurā tika papildināti 7.punkts ar 7.1.5. apakšpunktu, 8.punkts ar 8.1.5 apakšpunktu, kā arī 7.1., 8.1. un 7.2.

 

 ‘’7.1.5. personai no 65 gadu vecuma, ja tā saņem vecuma pensiju un ir nekustamā īpašuma īpašnieks, ir deklarēta un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā’’;

             ‘’8.1.5 personai no 65 gadu vecuma, ja tā saņem vecuma pensiju un ir nekustamā īpašuma īpašnieks, ir deklarēta un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā’’.

‘’7.1. Ne vairāk kā 15,00 EUR (piecpadsmit euro) apmērā par vienu kanalizācijas pieslēguma trases garuma metru no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro) vai  600,00 EUR (seši simti euro)  no pieslēguma kopējām izmaksām, tai skaitā normatīvos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošina pašvaldība, ja iesniedzējs atbilst kādai no šādām pazīmēm:’’

‘’7.2.Ne vairāk kā 10,00 EUR (desmit euro) apmērā par vienu kanalizācijas pieslēguma trases garuma metru no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 200,00 EUR (divi simti euro) vai 300,00 EUR (trīs simti euro) no pieslēguma kopējām izmaksām, tai skaitā normatīvos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošina pašvaldība, ja iesniedzējs ir fiziska persona, kas ir nekustamā īpašuma īpašnieks, kopīpašnieki vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis.’’

‘’8.1.Ne vairāk kā 20,00 EUR (divdesmit euro) apmērā par vienu ūdensvada pieslēguma trases garuma metru no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro) vai  600,00 EUR (seši simti euro) no pieslēguma kopējām izmaksām, tai skaitā normatīvos aktos noteiktie nodokļi, kuru ieturēšanu un nomaksu nodrošina pašvaldība, ja iesniedzējs atbilst kādai no šādām pazīmēm:’’

 

Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja P.Andersone ierosina, ka noteikumu 2.sadaļā, kur ietverti noteikumi par atbalsta apmēru, varētu papildināt, ka pašvaldība papildus sedz noteiktu summu no TOPO izmaksām. Atbalsta summa varētu būt atšķirīga iedzīvotāju grupām.

 

A.Cīrulis –ierosina saistošo noteikumu projektu vēlreiz apspriest tautsaimniecības un attīstības komitejā.

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Neapstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/20’’Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem’’ un atkārtoti izskatīt tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2020.gada decembra mēnesī’’

 

 

Protokola pielikumā:

1.Domes sēdē pieņemtie lēmumi ar pielikumiem no Nr.739 līdz Nr.806

2. Saistošo noteikumu Nr.13/20’’Priekules novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem’’ projekts uz 2 lpp.

3.I.Kadiķes ziņojums par NĪN parādu piedziņas darbu uz 1 lp.

 

 

Sēdi slēdz plkst.10:32

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

739. Par parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.739           

          (protokols Nr.15,  1.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

740. Par parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                            

Nr.740           

          (protokols Nr.15, 2 .punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

741. Par parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.741           

          (protokols Nr.15,  3.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

742. Par ziedojuma pieņemšanu Priekules vidusskolai

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.742           

          (protokols Nr.15,  4.punkts)

 

Par ziedojuma pieņemšanu Priekules vidusskolai

 

            2020. gada 12. novembrī pašvaldībā saņemts Priekules vidusskolas direktores Irinas Tiesneses iesniegums, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu 576 EUR apmērā no Madara Razmas.

Iesniegumā norādīts, ka ziedojums tiks ieskaitīts pašvaldības ziedojumu kontā un to izmantos dokumentu kameras iegādei Priekules vidusskolas darbam mācību stundās gan klātienē, gan attālinātā mācību procesā.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt ziedojumu 576 EUR apmērā no Madara Razmas.

 

 1. Minēto ziedojumu izlietot dokumentu kameras iegādei.

 

 1. Par lēmuma izpildi atbild Priekules vidusskolas direktore Irina Tiesnese.

 

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļa, Priekules vidusskolai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

743. Par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.743           

          (protokols Nr.15,  5.punkts)

 

Par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

 

2020. gada 26. oktobrī pašvaldībā saņemts Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma iesniegums (reģ.Nr. 2.1.28/20/1146-N) par apsaimniekošanas maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Liepas”, Gramzdas pagasts. 2017. gada 26. janvāra domes lēmumā Nr. 1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Liepas”, Gramzdas pagasts pieņemta apsaimniekošanas maksa 0,13eur/m2 (bez PVN). Maksas paaugstināšana nepieciešama, jo dzīvojamās mājas jumts ir ārkārtīgi sliktā stāvoklī un ir nepieciešama tā nomaiņa. Tiek ierosināts paaugstināt apsaimniekošanas maksu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Liepas”, Gramzdas pagasts sākot ar 2021. gada 01.janvāri no 0,13eur/m2 uz 0,20eur/m2.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta b apakšpunktu un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt grozījumus 2017. gada 26. janvāra lēmumā Nr.1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”.

 

 1. Noteikt apsaimniekošanas maksu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Liepas”, Gramzdas pagasts 0,20 eur/m2 (bez PVN) no 2021. gada 01. janvāra.

 

 1. Lēmums stājas spēkā ar 2021. gada 01.janvāri.

 

Lēmums izsūtāms: Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam, juristei I. Avotiņai, Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

744. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem xx

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.744           

          (protokols Nr.15,  6.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem xx

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

745. Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā 2. daļa

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.745           

          (protokols Nr.15,  7.punkts)

 

Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā 2. daļa

 

2020. gada 13. janvārī pašvaldībā saņemts Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma iesniegums (Nr.2.1.3/20/15) ar lūgumu piešķirt finansējumu vides izglītības takas papildināšanai ar tematisku laukumu “Četri gadalaiki” un stāvlaukuma izveidei no pašvaldības dabas resursa nodokļa līdzekļiem. Kopējās vides izglītības takas papildināšanas izmaksas sastāda 17 500 EUR, taču takas papildināšanu iespējams veidot pa daļām, 1. daļā realizējot tematiskā laukuma izveidi “Četri gadalaiki”, kurā tiks izvietoti četri laivveida soli ar atzveltnēm, šūpoles un lapene, uzstādīts informatīvais stends ar izglītības takas karti un pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī takas malās izvietoti astoņi laivveida soli, tādējādi veicinot vides izglītību un vides aizsardzību, plānotā izdevumu summa 8000 EUR, savukārt 2. daļā izbūvējot grantētu stāvlaukumu 500m2 platībā automašīnu un velosipēdu novietošanai, tādējādi novēršot vides piesārņojumu un situācijas, ka transportlīdzekļi tiek novietoti zaļajā zonā un novietošanai neparedzētā vietā, plānotā izdevumu summa 9500 EUR.

2020. gada 25. jūnijā Priekules novada pašvaldības dome ar lēmumu Nr. 412 “Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā” sniedza atļauju Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam veikt cenu aptauju 1. daļas realizācijas izmaksu precizēšanai. 2020. gada 30. jūlijā Priekules novada pašvaldība ar domes lēmumu Nr. 508 “Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā pēc cenu aptaujas noslēgšanās” atbalstīja projekta 1. daļas realizāciju par summu 8 893,50 EUR ar PVN no dabas resursu nodokļa fonda.

Pašvaldības dabas resursu nodokļa līdzekļi šobrīd ir tādā apmērā, lai varētu veikt 2. daļas realizāciju, taču, lai noskaidrotu faktiskās 2. daļas realizācijas izmaksas, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam ir jāveic cenu aptauja 2. daļas realizācijai.

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15. panta pirmās daļas 2. punktu, un Dabas resursu nodokļa likuma 29. pantu, “Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam veikt cenu aptauju vides izglītības takas papildināšanas 2. daļas realizācijai. 

 

 1. Pēc cenu aptaujas, lēmumu virzīt uz domes sēdi atkārtotai izskatīšanai.

 

Lēmums nosūtāms: Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dz. Kudumam, Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

746. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.746           

          (protokols Nr.15,  8.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

747. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.747           

          (protokols Nr.15,  9.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

748. Par nekustamā īpašuma ”Rožkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu  

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.748           

          (protokols Nr.15,  10.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma ”Rožkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

 

2020.gada 06.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Gramzdas evaņģēliski luteriskās draudzes, reģ.Nr.99500002555 (turpmāk tekstā-iesniedzējs), juridiskā adrese Skolas iela 9, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., draudzes un valdes priekšnieka Vaclova Kadaģa iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2072-S, ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu „Rožkalni”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Rožkalni”, kadastra Nr.6458 001 0134, Gramzdas pagastā (turpmāk- nekustamais īpašums) ir pašvaldībai piekrītošs. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0134 0,8310 ha platībā. Zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā.

Pašlaik zemes vienība ir iznomāta līdz 2023.gada 31.janvārim citai personai. Noslēgtā zemes nomas līguma nosacījumi neparedz pašvaldībai vienpusēji izbeigt zemes nomas līgumu pirmstermiņa.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtajā daļa ir uzskaitītas personas, kuras atsevišķos gadījumos var ierosināt atsavināšanu:

1) zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei;

2) zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai;

3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei;

4) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai;

5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;

6) dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;

7) kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu;

8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums;

9) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala un nedzīvojamās ēkas (būves), un uz šā zemesgabala atrodas arī viņiem piederoša ēka (būve), bet zemesgabala sadale nav pieļaujama atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par vispārīgo teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi.

Iesnieguma iesniedzējs neatbilst PPMAL 4.panta ceturtās daļas nevienam nosacījumam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atteikt atsavināt nekustamo īpašumu “Rožkalni”, kadastra Nr.6458 001 0134, Gramzdas pagastā.

2. Par nekustamā īpašuma “Rožkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai lemt pēc zemes nomas līguma termiņa izbeigšanās 2023. gada 31.janvārī.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēka ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Gramzdas evaņģēliski luteriskai baznīcai, Skolas iela 9, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nekustamo speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

749. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu “Arnoldi”, Virgas pagasts, Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.749           

          (protokols Nr.15, 11 .punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu “Arnoldi”, Virgas pagasts, Priekules novads

 

Ar 2020. gada 24. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.632 pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienības daļa “Arnoldi”, Virgas pagastā, Priekules novadā 0,48 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0134 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 68,00  EUR/ha (sešdesmit astoņi euro un 00 centi) par 1 ha gadā bez PVN. Izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (izņemot ilggadīgos stādījumus), kas atbilst Priekules novada teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai, ar zemes nomas līguma termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.

2020. gada 04. novembra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 24.09.2020. sēdes lēmumu Nr.632, prot.Nr.12 4.3.punktu, ja izsolei piesakās tikai viens izsoles dalībnieks, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar izsoles dalībnieku slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par iznomātāja noteikto izsoles sākuma nomas maksu. Dalībnieks Nr.1 – XX, deklarētās dzīvesvietas adrese XX, piešķiramas tiesības iegūt nomas tiesības par izsoles sākumcenu 68,00 EUR/ha (sešdesmit astoņi euro un 00 centi) par vienu hektāru gadā bez PVN.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK  noteikumi Nr.350) 40.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). [..]

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.350 43.punktu, iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 5.2.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt 2020. gada 04. novembra Priekules novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības daļas “Arnoldi” 0,48 ha platībā Virgas pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 68,00 EUR/ha (sešdesmit astoņi euro un 00 centi) par 1 ha gadā bez PVN.  
 3. Papildus nosolītajai nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis un citi ar nekustamo īpašumu saistītie maksājumi LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par nomas līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

3. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

4. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

750. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Pie Ozoliem”, Bunkas pagasts,  Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.750           

          (protokols Nr.15, 12.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Pie Ozoliem”, Bunkas pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2020. gada 27. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.594 pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienības daļa “Pie Ozoliem”, Bunkas pagastā, Priekules novadā 4,90 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 004 0106 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 71,00  EUR/ha (septiņdesmit viens euro un 00) par 1 ha gadā bez PVN.

Informācija par izsoli publicēta Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

2020. gada 30. septembra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti trīs dalībnieki.

Pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 – Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecība “MAŠĪNISTI”, reģ.Nr.42101005851, juridiskā adrese “Mašīnisti”, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446, kuram piešķiramas tiesības iegūt nomas tiesības par izsoles cenu 181,00 EUR/ha (viens simts astoņdesmit viens euro un 00 centi) par vienu hektāru gadā bez PVN.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK  noteikumi Nr.350) 40.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). [..]

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.350 43.punktu, iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 5.2.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt 2020. gada 30. septembra Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Pie Ozoliem”, kadastra apzīmējums 6446 004 0106, 4,90 ha platībā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 181,00 EUR/ha (viens simts astoņdesmit viens euro un 00 centi) par 1 ha gadā bez PVN.  
 3. Papildus nosolītajai nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis un citi ar nekustamo īpašumu saistītie maksājumi LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par nomas līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. Liepājas rajona Bunkas pagasta z/s “MAŠĪNISTI”, “Mašīnisti”, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

751. Par debitoru parādu dzēšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.751           

          (protokols Nr.15,  13.punkts)

Par debitoru parādu dzēšanu

 1. Analizējot pašvaldības grāmatvedības uzskaitē esošos debitoru parādus, konstatēts, ka uz šī lēmuma Pielikumā minēto debitoru parādiem attiecināmi zemāk minēto normatīvo aktu nosacījumi, līdz ar to tos nepieciešams dzēst no grāmatvedības uzskaites datiem.
 2. Komerclikuma 406.pants: No komercdarījuma izrietošie prasījumi noilgst triju gadu laikā, ja likumā nav noteikts cits noilguma termiņš.
 3.  Civillikuma 1895.pants nosaka: Visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
 4. Civilprocesa likuma 546.panta pirmais punkts: Izpildu dokumentu var iesniegt piespiedu izpildei 10 gadu laikā no tiesas vai tiesneša nolēmuma spēkā stāšanās dienas, ja likumā nav noteikti citi noilguma termiņi.
 5. Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 31.oktobra sēdes lēmumā (protokols Nr.10, 1.§) apstiprināto noteikumu “Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” 51.punkts nosaka: “Izslēdz no uzskaites prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo darījuma partneris likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš,[…]”

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, noteikumu “Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” 51.punktu, Komerclikuma 406.pantu, Civillikuma 546.panta pirmo punktu, Civilprocesa likuma 546.panta pirmo punktu un Finanšu komitejas 19.11.2020. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Pielikumā minētos debitoru parādus izslēgt no grāmatvedības uzskaites.
 2. Uzdot Finanšu nodaļai līdz 15.12.2020. veikt attiecīgas korekcijas grāmatvedības uzskaites datos.
 3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Finanšu nodaļas vadītāja.

Lēmums nosūtāms: 1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

                       

 

Pielikums

Priekules novada pašvaldības domes

26.11.2020.lēmumam Nr.751 (prot.Nr.15)

DEBITORU PARĀDI

 

            Pielikuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

752. Par pašvaldību dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.752           

          (protokols Nr.15,  14.punkts)

 

Par pašvaldību dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam

2020. gada 13. novembrī saņemta Kurzemes plānošanas reģiona vēstule Nr.2-5.5/143/20 “Par pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam”, kurā KPR administrācija pateicas par piešķirto finansējumu 2020.gadā, kas sniedza atbalstu KPR administrācijas kapacitātes celšanai,  līdzfinansējot esošos un piesaistot jaunus cilvēkresursus darbam ar jaunu projekta ideju izstrādi un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaisti Kurzemes reģiona attīstībai, kā arī nodrošinot reģiona viedokļu pārstāvību ārvalstu finanšu līdzekļu programmu uzraudzības komitejās, aizstāvot visus no Kurzemes reģiona iesniegtos projektus vai projektu idejas.

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 171.panta 1.daļas 3.punktu, KPR administrācija lūdz izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma 1500,00 EUR apmērā piešķiršanu plānošanas reģionam 2021. gadam domes sēdē un informēt KPR administrāciju par pieņemto lēmumu, nosūtot sēdes protokola izrakstu. Pašvaldību līdzfinansējuma izlietojuma mērķis tiek saglabāts nemainīgs, un līdzīgi kā iepriekšējos gados, tas tiks novirzīts Administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses apgūšanas brauciena organizēšanai, ja tas būs iespējams.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piešķirt līdzfinansējumu 1500,00 EUR apmērā Kurzemes plānošanas reģionam 2021.gadam administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses apgūšanas brauciena organizēšanai.

 

Lēmums nosūtāms: KPR, Finanšu nodaļa

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

753. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.33 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.753           

          (protokols Nr.15,  15.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.33 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA Priekules Nami, reģ.nr. 42103020465, valdes locekles Artas Braunas 03.11.2020. iesniegums  (reģistrācijas Nr. 2.1.7/20/2015-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu atsavināšanai vai izīrēšanai dzīvoklim Liepājas 3-33,  Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0021, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 79  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvoklim Nr.33 nav izveidots dzīvokļa īpašums . Dzīvoklis nav izīrēts.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0021 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.33  58,70 m² - 4/100;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Noteikt, ka Priekules novada pašvaldība sedz SIA "Priekules nami" izdevumus par neizīrētā dzīvokļa apkuri un apsaimniekošanu līdz brīdim, kad telpas tiks izīrētas vai atsavinātas.

7.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei;
 • Finanšu nodaļai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

754. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.1 dzīvojamajā mājā Aizputes iela 2, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.754           

          (protokols Nr.15,  16.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.1 dzīvojamajā mājā Aizputes iela 2, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA Priekules Nami, reģ.nr. 42103020465, valdes locekles Artas Braunas 03.11.2020. iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.7/20/2015-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu atsavināšanai vai izīrēšanai dzīvoklim Aizputes iela 2-1,  Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Aizputes iela 2, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 006 0042, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 215  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvoklim Nr.1 nav izveidots dzīvokļa īpašums . Dzīvoklis nav izīrēts.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Aizputes iela 2, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 006 0042 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0042 002 un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.1  37,0 m² - 370 /2875;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Noteikt, ka Priekules novada pašvaldība sedz SIA "Priekules nami" izdevumus par neizīrētā dzīvokļa apkuri un apsaimniekošanu līdz brīdim, kad telpas tiks izīrētas vai atsavinātas.

7.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei;
 • Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

755. Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki ”, Bunkas pag., Priekules nov.,  XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.755           

          (protokols Nr.15,  17.punkts)

 

Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki ”, Bunkas pag., Priekules nov.,  XX

 

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr.11 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar XX nav slēgts zemes nomas līgums.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

         Atbilstoši 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3 punktam - neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Slēgt zemes nomas līgumu mazdārziņa vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6446 003 0118, zemes vienības nosaukums:  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov. ar:

1.1.  XX, XX, Priekules novads, 0,50 ha platībā, nosakot:

 

  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5,00 EUR gadā,
  • nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.decembra līdz 2024.gada  31.decembrim.
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 
 1. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 2.  Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

            

 

Lēmums 1 eks.  izsūtāms:

 XX,

 nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

 

756. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/20 „Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” pieņemšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.756           

          (protokols Nr.15,  18.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/20 „Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” pieņemšanu

 

            Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punkta 1.apakšpunktā noteikts, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

            Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 25.augustā apstiprinātajos saistošo noteikumu Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” 12.punktā noteikts, ka pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes, avārijas vai iepriekš neparedzami apstākļi) piešķir līdz 300,00 euro ģimenei vai personai, neizvērtējot ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.

Taču šo regulējumu praktiski ir grūti piemērot atbalsta sniegšanai ģimenēm (personām), kuras krīzes situācijā nonākušas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēl saistībā ar Covid-19 izplatību. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu krīzes pabalsta piešķiršanu, ir nepieciešams precīzi noteikt pabalsta apmēru, kā arī kritērijus pabalsta piešķiršanai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.panta pirmo, otro un trešo daļu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.14/20 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”(skat. pielikumā).

 

 1. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā.

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

APSTIPRINĀTI

                                                                                    ar Priekules novada pašvaldības domes

 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.756

 (protokols Nr.15, 18.p.)

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/20

 

Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro, trešo un ceturto daļu, pārejas noteikumu 37.punkta 1.apakšpunktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka krīzes pabalsta piešķiršanas kārtību Priekules novadā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistība ar Covid-19 izplatību (turpmāk – krīzes pabalsts), tā apmēru, personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis  ir sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušām Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras krīzes situācijā nonākušas ārkārtējās situācijas dēļ un pašas saviem spēkiem nespēj pārvarēt ārkārtējās situācijas sekas, to dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tām ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

 

3. Krīzes pabalstu piešķir ģimenei (personai), ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

 

3.1.  ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet  tai nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir beidzies, personas, kurām nepienākas valsts noteiktais atbalsts ārkārtējās situācijas laikā u.c.);

3.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

3.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

4. Krīzes pabalsts tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

 

 

 

II. Krīzes pabalsta apmērs, tā pieprasīšanas, piešķiršanas

 un saņemšanas kārtība

 

5. Pabalsta apmērs ir  120,00 euro mēnesī par katru ģimenes locekli (t.sk. ģimenes aprūpē esošajiem bērniem), izvērtējot ģimenes sociālo situāciju, tās izmaiņas, kā arī ņemot vērā ģimenes locekļu, uz kuriem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ attiecināmi šo Noteikumu 3.punktā minētie kritēriji, skaitu.

 

6. Ģimenēm vai personām, kurām tiek piešķirts krīzes pabalsts, krīzes pabalsta apmērs tiek palielināts par  50,00 euro apmērā par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

 

III. Krīzes pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas

un saņemšanas kārtība

 

7. Lai saņemtu krīzes pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Priekules novada sociālajam dienestam (turpmāk – Sociālais dienests) iesniegumu un krīzes situāciju apliecinošus dokumentus. Dokumentus persona var iesniegt attālināti:

 

7.1. parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;

7.2. iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;

7.3. iesniegumus sūtot pa pastu;

7.4. ievietojot tos aizlīmētā aploksnē un atstājot slēgtā pastkastītē, kas izvietota pie domes ēkas (adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads);

7.5. vienojoties pa telefonu ar sociālo darbinieku par citu dokumentu nodošanas veidu, ja nav iespējama dokumentu nodošana 7.1.-7.4.punktos noteiktajos veidos.

8. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

9.   Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

10. Piešķirtais pabalsts tiek izmaksāts, ieskaitot to pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā, vai Priekules novada pašvaldības vai pagastu pārvalžu kasēs.

IV.  Lēmumu apstrīdēšanas kārtība

11. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Priekules novada pašvaldības domē (Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, LV-3434) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Nobeiguma jautājumi

12. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

13. Noteikumi ir spēkā, kamēr visā valstī izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                   V.Jablonska

 

SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.14/20

“Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”

 

Paskaidrojuma raksts

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta

nepieciešamības

pamatojums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punkta 1.apakšpunktā noteikts:

37. Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām:

1) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pabalstu krīzes situācijā nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai vai par personu ģimenē, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves pabalsts vai dīkstāves palīdzības pabalsts”.

 

Priekules novada pašvaldībā krīzes pabalsta piešķiršanas kārtība noteikta Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” (apstiprināti ar sēdes lēmumu (prot. Nr.15, 8.)) (turpmāk – saistošie noteikumi) 12.punktā:

12. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes, avārijas vai iepriekš neparedzami apstākļi) piešķir līdz 300,00 euro ģimenei vai personai, neizvērtējot ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.”

 

Saistošajos noteikumos šobrīd paredzēts piešķirt ģimenei vai personai pabalstu ārkārtas situācijā līdz 300 euro, neskatoties ne uz ģimenes locekļu skaitu, ne izvērtējot ienākumus. Regulējums ir vispārīgs un šajā gadījumā nav iespējams izvērtēt neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.

 

Šo regulējumu praktiski ir grūti piemērot atbalsta sniegšanai ģimenēm (personām), kuras krīzes situācijā nonākušas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēl saistībā ar Covid-19 izplatību. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu krīzes pabalsta piešķiršanu, ir nepieciešams precīzi noteikt pabalsta apmēru uz vienu personu, kā arī kritērijus pabalsta piešķiršanai.

 

Līdz ar to ir nepieciešams normatīvais regulējums, kas precizē  atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes situācijā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ saistībā ar Covid-19 izplatību.   

 

2. Īss projekta satura

izklāsts

Saistošie noteikumi „Par krīzes pabalstu piešķiršanu Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” nosaka krīzes pabalsta piešķiršanas kārtību Priekules novadā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistība ar Covid-19 izplatību, tā apmēru, personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

3. Informācija par

plānoto projekta

ietekmi uz pašvaldības

budžetu

2020.gadā Priekules novada sociālā dienesta budžetā paredzēts finansējums 3500 euro apmērā pašvaldības pabalstiem naudā krīzes situācijā (EKK6254).

Finansējums krīzes pabalstu izmaksai ārkārtējās situācijas laikā tiks apredzēts arī 2021.gada Priekules novada sociālā dienesta budžetā.

Šobrīd nav iespējams paredzēt, cik Priekules novada iedzīvotāju varētu vērsties pašvaldībā ar lūgumu piešķirt pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19. Tie būs iedzīvotāji, kuri nesaņem valsts sniegto atbalstu (dīkstāves pabalstu) vai tas ir nepietiekams pamatvajadzību nodrošināšanai. 2020.gada martā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā pašvaldībā netika saņemts neviens iesniegums krīzes pabalsta piešķiršanai.

 

Valsts daļēji kompensēs izdevumus, kas izlietoti no pašvaldības budžeta pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanai. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punktā noteikts, ka

“2) lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai”.

 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 39.punktā noteikts, ka

“39. Ja ģimene (persona), tai skaitā audžuģimene un aizbildnis, kam ir tiesības uz šo pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktā minēto pabalstu krīzes situācijā, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 euro mēnesī katram bērnam un valsts to pašvaldībai kompensē 100 procentu apmērā.”

 

4. Informācija par

plānoto projekta

ietekmi uz

uzņēmējdarbības vidi

pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par

administratīvajām

procedūrām

Jaunas struktūrvienības nav jāveido. Dokumentus iesniedz, izskata un lēmumus par sociālās palīdzības pabalstiem pieņem Priekules novada sociālais dienests. Pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Informācija par

konsultācijām ar

privātpersonām

Konsultācijas ar Priekules novada sociālā dienesta darbiniekiem un citiem pašvaldības speciālistiem.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska