2018

27.09.2018. domes sēdes audioieraksts
27.09.2018. domes sēdes protokols Nr. 13
417. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.596 “Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.417            

          (protokols Nr.13,  1.punkts)

 

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.596 “Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai”

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.596 „ Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai” (protokols Nr.9, 6.punkts)  šādus grozījumus:

1)      Papildināt amatu sarakstu, kas izmanto personīgo transporta līdzekļus darba pienākumu pildīšanai un noteikt no 2018.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.decembrim degvielas iegādes limitu mēnesī Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu ar:

Amats

Limiti euro/mēn.

Struktūrvienība

Gramzdas pagasta feldšere/ārsta palīgs

150

07.2403-1

07.2403-2

 

Lēmums paziņojams:  Gramzdas pagasta pārvaldei, finanšu nodaļai un izpilddirektoram.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                    V.Jablonska                                                                                                                                                                            

 

 

418. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.418            

          (protokols Nr.13,  2.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam

 

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 2018. gada 22.februāra lēmumā Nr.80 (protokols Nr.2, 21.punkts) noteikto reorganizācijas pabeigšanas datumu izglītības iestādēm “Kalētu pamatskola” un “Kalētu Mūzikas un mākslas skola”– 2018.gada 31.augusts, ar 01.09.2018. beidz pastāvēt Priekules novada pašvaldības iestādes Kalētu pamatskola un Kalētu Mūzikas un mākslas skola, un uzsāk darbu Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola. Saskaņā ar lēmuma 3.punktu, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola ir reorganizējamo izglītības iestāžu “Kalētu pamatskola” un “Kalētu Mūzikas un mākslas skola” darba tiesisko attiecību pārņēmēja, Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus  Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā  2018.gadam, ar 01.09.2018. pārceļot Kalētu pamatskolas tehnisko darbinieku amatus uz Kalētu Mūzikas un mākslas skolu. Reorganizējamajā Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā tehnisko darbinieku amatu nav.                                                     

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2.       Grozījumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.septembri.

 

 

Pielikumā: Grozījumi Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam uz 3 lp.

 

Lēmums paziņojams elektroniski: finanšu nodaļas vadītājai; personāla vadības speciālistei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

419. Par nekustamā īpašuma Dārza iela 10, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.419            

          (protokols Nr.13,  3.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma DĀRZA IELA 10, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

2018.gada 06.septembrī Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX (turpmāk- Iesniedzēja), dzīvojošas Dārza ielā 10, Purmsātos, Virgas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/1625-S, ar lūgumu atsavināt dzīvojamo māju un zemi DĀRZA IELA 10, Virgas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums DĀRZA IELA 10, kadastra Nr.6498 004 0200, Virgas pagastā ir pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000580467.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0200  0,5872 ha platībā, viendzīvokļa dzīvojamā māja, kūts un šķūnis.

Ar Iesniedzēju noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

PPMAL 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un otrajā daļā, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Nekustamais īpašums DĀRZA IELA 10, Virgas pagastā nav nepieciešams pašvaldības un Virgas pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...), atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu DĀRZA IELA 10, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 004 0200.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: XX, Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, Virgas pagasta pārvaldei, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai, attīstības un plānošanas nodaļas vad. U. Ržepickai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska                

 

 

 

 

 

 

420. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 8, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr. 420            

          (protokols Nr.13, 4.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

            24.08.2018. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Brīvības iela 8, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 002 0114, tirgus vērtība uz 2018.gada 24.augustu  ir EUR 2100  (divi  tūkstoši viens simts eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir EUR 2269 (divi tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

          1) noteiktā nekustamā īpašuma vērtība EUR 2100  (divi tūkstoši viens simts eiro).

          2) izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – EUR 169,40 (viens simts sešdesmit deviņi  euro un četrdesmit euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Brīvības iela 8, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0114,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu EUR 2269 (divi tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro).

2.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 8, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0114, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3.       Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

4.       Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;      

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska                

 

 

 

421. Par nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.421           

          (protokols Nr.13,  5.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

           Ar 2018.gada 26.jūlija pašvaldības lēmumu Nr.331, protokols Nr.10, nekustamais īpašums “Akācijas”, kadastra Nr. 6498 002 0265, Virgas pagastā nodots atsavināšanai.

            2018.gada 11.septembrī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.41703000843, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 8-10, Rīga, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6498 002 0265, tirgus vērtība uz 2018.gada 04.septembri ir 5600 EUR (pieci tūkstoši seši simti eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 5760 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit eiro), ko veido:

1) noteiktā nekustamā īpašuma vērtība –5600 EUR (pieci tūkstoši seši simti eiro);

2) izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu –160.00 EUR (viens simts sešdesmit eiro) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 002 0265,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 5760 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit eiro).

2. Apstiprināt izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Virgas pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska                

 

422. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Galvenā iela 11A, Priekule, Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.422            

          (protokols Nr.13, 6 .punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Galvenā iela 11A, Priekule,  Priekules novads

 

Ar 2017. gada 28. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.610 nekustamais īpašums Galvenā iela 11A, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 003 0193 (turpmāk – nekustamais īpašums)  nodots atsavināšanai.

Ar 2018. gada 31. maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.250 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 1699,00 EUR (viens tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

2018. gada 18. septembra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 – XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 1809,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti deviņi euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2018. gada 18. septembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Galvenā iela 11A, Priekulē, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 1809,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti deviņi euro un 00 centi)

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1.XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

423. Par parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.423            

          (protokols Nr.13,  7.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Priekules novada pašvaldības domes (turpmāk Dome) rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      XX bērniem XX laika periodā 01.09.2016. – 31.05.2017., XX laika periodā 01.09.2017. – 31.05.2018. un XX laika periodā 01.09.2017. – 30.06.2018. Gramzdas pamatskolā tika sniegts ēdināšanas pakalpojums.

 

2.      Maksa par ēdināšanas pakalpojumu tika aprēķināta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Domes 26.03.2015. lēmumu „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs” (sēdes protokols Nr. 5, 21.paragrāfs).

 

3.      XX bērni XX un XX laika periodā 01.09.2016. – 31.05.2017. un 01.09.2017. – 30.11.2017. bija Priekules Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk Priekules MMS) audzēknes.

 

4.      Vecāku līdzfinansējums par izglītību Priekules MMS skolā tika aprēķināts saskaņā ar Domes 28.11.2013. lēmumu „Par vecāku līdzfinansējumu Priekules novada Mūzikas un mākslas skolās” (sēdes protokols Nr. 8, 8.paragrāfs), Domes 31.08.2017. lēmumu „Par vecāku līdzfinansējumu Priekules novada mūzikas un mākslas skolās” un Priekules novada pašvaldības 31.08.2017. Saistošajiem noteikumiem Nr.17/7 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Priekules novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolās”.

 

5.      Rēķini par XX, XX un XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu tika nosūtīti uz Gramzdas  pamatskolu un personīgi nodoti XX. Rēķini par vecāku līdzfinansējumu Priekules MMS tika personīgi nodoti XX.

 

6.      Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem 27.09.2018. XX ir šādi neapmaksāti rēķini par ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā un vecāku līdzfinansējumu Priekules MMS:

 

Rēķins Nr.

Rēķina datums

Apmaksas termiņš

Summa

(EUR)

Neapmaksātā summa

(EUR)

G0008-2017-04

30.04.2017.

15.05.2017.

13.00

9.49

G0008-2017-05

31.05.2017.

15.06.2017.

11.00

11.00

G0058-2018-04

30.04.2018.

15.05.2018.

20.19

14.85

G0058-2018-05

31.05.2018.

15.06.2018.

25.21

25.21

G0058-2018-06

30.06.2018.

15.07.2018.

9.20

9.20

G0015-2018-04

30.04.2018.

15.05.2018.

13.00

13.00

G0015-2018-05

31.05.2018.

15.06.2018.

13.00

13.00

P0157-2017-04

30.04.2017.

15.05.2017.

4.25

4.25

P0157-2017-05

31.05.2017.

15.06.2017.

4.25

4.25

P0157-2017-09

30.09.2017.

15.10.2017.

8.00

8.00

P0157-2017-10

31.10.2017.

15.11.2017.

8.00

8.00

P0157-2017-11

30.11.2017.

15.12.2017.

8.00

8.00

P0158-2017-04

30.04.2017.

15.05.2017.

4.25

4.25

P0158-2017-05

31.05.2017.

15.06.2017.

4.25

4.25

P0158-2017-09

30.09.2017.

15.10.2017.

4.00

4.00

P0158-2017-10

31.10.2017.

15.11.2017.

4.00

4.00

P0158-2017-11

30.11.2017.

15.12.2017.

4.00

4.00

KOPĀ

148,75

 

7.      23.04.2018. XX tika nosūtīta vēstule (Nr.2.1.7/18/430-N) ar informāciju par parāda esamību un lūgumu parādu samaksāt līdz 31.05.2018.

Līdz 28.06.2018. parāds nav pilnībā samaksāts.

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu un Finanšu komitejas 20.09.2018. sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par ēdināšanas pakalpojuma un vecāku līdzfinansējuma parāda piedziņu no XX, personas kods XX, par viņas bērniem XX,XX un XX sniegto ēdināšanas pakalpojumu Gramzdas pamatskolā par laiku 01.04.2017. – 30.06.2018. un XX un XX izglītību Priekules MMS par laiku 01.04.2017. – 30.11.2017.  EUR 148,75  (Viens simts četrdesmit astoņi euro, 75 centi) apmērā.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 30.11.2018. iesniegt to tiesā.

 

3.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei;

1 eks. Priekules MMS.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska                

 

 

424. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas kausa izcīņu “Cross Cutry” 2018 organizēšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.424            

          (protokols Nr.13, 8.punkts)

 

Par finansējuma piešķiršanu Latvijas kausa izcīņu “Cross Cutry” 2018 organizēšanai

 

Priekules novada pašvaldībā 2018.gada 29.augustā saņemts biedrības “Latvian Speed Factory’’ iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/18/159) ar lūgumu atbalstīt sporta pasākumu Latvijas kausa izcīņu “Cross Cutry” moto krosa organizēšanu, piešķirot finansējumu pasākuma organizēšanai 2000 eiro.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Priekules novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  1 (Inese Meļķe); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt biedrībai ‘’Latvian Speed Factory’’ finansējumu 1500 EUR apmērā sporta pasākuma Latvijas kausa izcīņu “Cross Cutry” organizēšanai.

2.      Slēgt ar biedrību ‘’Latvian Speed Factory’’ vienošanos par piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību.

3.      Piešķirto finansējumu pārskaitīt uz biedrības ‘’Latvian Speed Factory’’ bankas kontu.

4.      Biedrībai ‘’Latvian Speed Factory’’ iesniegt pārskatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu viena mēneša laikā pēc pasākuma norises dienas.

Piešķirtā finansējuma avots Priekules novada Sporta nodaļas budžets.

 

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. - finanšu nodaļai; 1 eks. – biedrībai ‘’Latvian Speed Factory’’

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

425. Par Priekules novada pašvaldības Personas datu aizsardzības noteikumu un Priekules novada pašvaldības privātuma politikas apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                           

Nr.425                

          (protokols Nr.13,  9.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības Personas datu aizsardzības noteikumu un Priekules novada pašvaldības privātuma politikas apstiprināšanu

           Priekules novada pašvaldības administrācija, tās pārvaldes, struktūrvienības, nodaļas un iestādes īsteno pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, kas ietver arī personas datu apstrādi.

          Pašvaldība savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību.

          Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punktu (EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) ) un Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta noteikumiem, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības Personas datu aizsardzības noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā.

2.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības Privātuma politiku pielikumā pievienotajā redakcijā.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas Informācijas sistēmu uzturētājam izvietot Personas datu aizsardzības noteikumus un Privātumu politiku Priekules novada pašvaldības tīmekļa vietnē.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības Personas datu aizsardzības noteikumi uz 11 lpp. un Priekules novada pašvaldības Privātuma politika uz 4 lpp.

Lēmums izsūtāms: Attīst.plānoš.nod., juristei I.Avotiņai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska                

 

426. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Ķieģeļu iela 2 un Raiņa iela 5, Priekulē, robežu pārkārtošanai

  

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.426            

          (protokols Nr.13,  10.punkts)

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Ķieģeļu iela 2 un Raiņa iela 5, Priekulē, robežu pārkārtošanai

 

2018.gada 13.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja administratores XX elektroniskā vēstule, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Ķieģeļu iela 2, kadastra apzīmējums 646415 003 0008 un Raiņa iela 5, kadastra apzīmējums 6415 003 0190, Priekulē, robežu pārkārtošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamiem īpašumiem Ķieģeļu iela 2 un Raiņa iela 5, Priekulē, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts divu blakus esošo zemes vienību robežu pārkārtošanai.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz nekustamo īpašumu īpašnieka  iesniegumu un Priekules novada pašvaldības 2018.gada 29.jūnija izsniegtajiem zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA “Latvijasmernieks.lv”, Dienvidkurzemes birojs Liepājā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja, izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienības Ķieģeļu iela 2, Priekule, ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0008 un  Raiņa iela 5, Priekule, ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0190 robežu pārkārtošanai, saskaņā ar projekta grafisko daļu (pielikums).

2. Apstiprināt projektētai zemes vienībai Nr.1 Ķieģeļu iela 2, Priekule, ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0008  platību  0,3692 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) un robežu.

3. Apstiprināt projektētai zemes vienībai Nr.2  Raiņa iela 5, Priekule, ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0190 platību 0,2598 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) un robežu.

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, kurzeme@vzd.gov.lv un SIA “Latvijasmernieks.lv”, liepaja@latvijasmernieks.lv,

 nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska                


427. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0141 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pagasta mežs”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.427            

          (protokols Nr.13,  11.punkts)

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0141 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pagasta mežs”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

Izskatot jautājumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0141 atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Pagasta mežs”, Gramzdas pagastā tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums “Pagasta mežs” 15,1647 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6458 003 0114, Gramzdas pagastā, (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums),  sastāv no sešām atsevišķām zemes  vienībām ar kadastra apzīmējumiem:

1.      6458 001 0358 – 1,69 ha;

2.      6458 002 0139 – 2,32 ha;

3.      6458 002 0141 – 1,32 ha;

4.      6458 003 0090 – 0,5947 ha;

5.      6458 003 0114 – 7,31 ha;

6.      6458 003 0132 – 1,93 ha.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000569943 uz pašvaldības vārda.

No nekustamā īpašuma tiek atdalīta viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0141  1,32 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Mežiņi”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Pagasta mežs”, kadastra Nr.6458 003 0114, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0141, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0141 piešķirt jaunu nosaukumu “Mežiņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: Valsts zemes dienestam, kurzeme@vzd.gov.lv , nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska                

 

 

 

 

 

428. Par adreses “Bērtuļi” piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0066 un ēkai Virgas pagastā, Priekules novadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.428            

          (protokols Nr.13, 12.punkts)

 

Par adreses “Bērtuļi” piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0066 un ēkai Virgas pagastā, Priekules novadā

 

2018.gada 03.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas elektroniski sūtīta vēstule Par zemes vienības 6498 001 0066 adresi ar lūgumu izvērtēt vai zemes vienībai un kadastrā nereģistrētām ēkām nepieciešams piešķirt adresi.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0066 ietilpst nekustamā īpašuma “Bērtuļi”, kadastra Nr. 6498 001 0066, Virgas pagastā sastāvā.

 Augstāk minētā zemes vienība tika apsekota dabā. Tika konstatēts, ka uz tās atrodas dzīvojamā ēka, kura nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 2.8. apakšpunktam adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka) un 9.punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Noteikumu 5.10.apakšpunktā noteikts, ka “plānotā adrese” piešķir šo noteikumu 2.7., 2.8. un 2.9. apakšpunktā minētajiem adresācijas objektiem līdz ēku reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. un  5.10.apakšpunktu, 9., 28.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0066 un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrētai ēkai (dzīvojamā māja) plānoto  adresi: “Bērtuļi”, Virgas pag., Priekules nov.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmuma 1 eks. izsūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai (elektroniski parakstītu) uz adresi: kurzeme@vzd.gov.lv, SIA “Beksagro”, “Papardītes”, Virgas pag., Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska                

 

429. Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/85-2011 un Nr. 2.3.4/16/1 pagarināšanu ar XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.429            

          (protokols Nr.13,  13.punkts)

 

Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/85-2011 un  Nr. 2.3.4/16/1  pagarināšanu  ar XX

 

Priekules novada domē saņemts XX, iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.3-36/85-2011uz nekustamo īpašumu „Jaunais Karjers” 5,60 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0115, Bunkas pagastā, Priekules novadā un līgumu Nr. 2.3.4/16/1 uz nekustamo īpašumu „Paulas” 1,5430 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0131, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 28.10.2010. lēmumu , protokols Nr.18 , nekustamais īpašumi „Paulas”, Bunkas pag., Priekules nov., ar kad. apz. 6446 003 0131 ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar Bunkas pagasta padomes lēmumu Nr.11, nekustamais īpašums “Jaunais Karjers”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz. 6446 003 0115 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav.

Zemes nomas līgums Nr.3-36/85-2011 slēgts uz termiņu 09.12.2011.-09.12.2018, uz daļu no zemes vienības  “Jaunais Karjers ”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz. 6446 003 0115  5,60 ha platībā.

Zemes nomas līgums Nr.2.3.4/16/1 slēgts uz termiņu 10.12.2016.- 09.12.2018., uz zemes vienību  “Paulas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz. 6446 003 0131  1,5430 ha platībā.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.8. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Pagarināt zemes nomas līgumus Nr. 3-36/85-2011 un Nr. 2.3.4/16/1 ar XX, personas kods XX, slēdzot jaunu zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, pieskaitot PVN.

  Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

- nomas līguma termiņu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim .

2.      Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums.

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                         

XX, nekustamo īpašumu spec. I. Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska                

430. Par daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0092 iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.430            

          (protokols Nr.13,  14.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  personas kods XX, 17.09.2018. iesniegumu Nr.2.1.4/18/1686-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0092, garāžas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pagasts, Priekules novads ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr.14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Uz zemes vienības “Priekules pagasta palīgsaimn.apbūvētas”, Priekules pag., Priekules novads, atrodas garāžas, kuras nav reģistrētas Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā un neatrodas pašvaldības bilancē.

 Ar XX nav noslēgts zemes  nomas līgums .

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Iznomāt daļu no zemes „Priekules pagasta palīgsaimn.apbūvētas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 007 0005, kadastra apz. 6482 007 0092  20 m2  platībā,  XX, nosakot (pielikums) :

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

-    nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2023.gada  31.decembrim.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

1.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

2.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                          

 Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX .

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska     

431. Par daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0092 iznomāšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.431            

          (protokols Nr.13,  15.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 17.09.2018. iesniegumu Nr.2.1.4/18/1694-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0092, 20 m2   platībā  ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pagasts, Priekules novads ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr.14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Uz zemes vienības “Priekules pagasta palīgsaimn.apbūvētas”, Priekules pag., Priekules novads, atrodas kūtiņas, kuras nav reģistrētas Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā un neatrodas pašvaldības bilancē.

 Ar XX nav noslēgts zemes  nomas līgums .

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.       Iznomāt daļu no zemes „Priekules pagasta palīgsaimn.apbūvētas ”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 007 0005, kadastra apz. 6482 007 0092  20 m2  platībā,  XX, nosakot (pielikums) :

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

-    nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2023.gada  31.decembrim.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

1.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

2.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                          

 Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX .

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                 V.Jablonska                

432. Par daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0092 iznomāšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.432            

          (protokols Nr.13,  16.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  personas kods XX, 17.09.2018. iesniegumu Nr. 2.1.4/18/1685-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0092, 20 m2   platībā  ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pagasts, Priekules novads ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr.14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Uz zemes vienības “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules novads, atrodas kūtiņas, kuras nav reģistrētas Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā un neatrodas pašvaldības bilancē.

 Ar XX nav noslēgts zemes  nomas līgums .

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Iznomāt daļu no zemes „Priekules pagasta palīgsaimn.apbūvētas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 007 0005, kadastra apz. 6482 007 0092  20 m2  platībā,  XX, nosakot (pielikums) :

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

-    nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada  31.decembrim.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

1.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

2.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX .

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                 V.Jablonska                

 

 

433. Par daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0092 iznomāšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.433            

          (protokols Nr.13,  17.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  personas kods XX, 15.08.2018. iesniegumu Nr. 2.1.4/18/1504-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0092 , kūtiņas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pagasts, Priekules novads ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr.14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Uz zemes vienības “Priekules pagasta palīgsaimn.apbūvētas”, Priekules pag., Priekules novads, atrodas kūtiņas, kuras nav reģistrētas Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā un neatrodas pašvaldības bilancē.

 Ar XX nav noslēgts zemes  nomas līgums.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.       Iznomāt daļu no zemes „Priekules pagasta palīgsaimn.apbūvētas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 007 0005, kadastra apz. 6482 007 0092  20 m2  platībā,  XX, nosakot (pielikums):

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

-    nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2023.gada  31.decembrim.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

1.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

2.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska                

 

 

 

 

 

434. Par daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0092 iznomāšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.434            

          (protokols Nr.13, 18.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 17.09.2018. iesniegumu Nr. 2.1.4/18/1693-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0092, 60 m2   platībā  ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pagasts, Priekules novads ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr.14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Uz zemes vienības “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules novads, atrodas pagrabs, kurš nav reģistrēts Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā un neatrodas pašvaldības bilancē.

 Ar XX nav noslēgts zemes  nomas līgums.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 7.punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Iznomāt daļu no zemes „Priekules pagasta palīgsaimn.apbūvētas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 007 0005, kadastra apz. 6482 007 0092  60 m2  platībā,  XX, nosakot (pielikums) :

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

-    nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2023.gada  31.decembrim.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

1.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

2.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX .

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska