27.06.2019. domes sēde (protokols Nr. 9)

27.06.2019. domes sēdes audioieraksts
27.06.2019. domes sēde (protokols Nr. 9)
304. Par Priekules novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 27.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.304           

          (protokols Nr.9,  1.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 ‘’Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem’’, 16.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Toms Šteins)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj-

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu.

 

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats uz 26 lp.

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                V.Jablonska

 

PIelikumā: PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

305. Par projekta “Gājēju ietves izbūve Liepājas ielā 5 un Aizputes ielā 21, Priekulē” apstiprināšanu un realizāciju 2019. gadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 27.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.305           

          (protokols Nr.9,  2.punkts)

 

Par projekta “Gājēju ietves izbūve Liepājas ielā 5 un Aizputes ielā 21, Priekulē” apstiprināšanu un realizāciju 2019. gadā

Projekts “Gājēju ietves izbūve Liepājas ielā 5 un Aizputes ielā 21, Priekulē” ir iekļauts novada 2019. gada Investīciju plānā. 2019.gada maijā tika izsludināts iepirkums projektam “Gājēju ietves izbūve Liepājas ielā 5 un Aizputes ielā 21, Priekulē” realizācijai.  Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Gājēju ietves izbūve Liepājas ielā 5 un Aizputes ielā 21, Priekulē(iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2019/21) piešķirtas pretendentam SIA “CTB” par līgumcenu 22 689,84 EUR ar PVN, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

Investīciju plānā sākotnēji tika paredzēts projektu realizēt no Valsts kases aizņēmuma līdzekļiem, taču ņemot vērā pašreizējo situāciju, ka pēc Valsts kases aizņēmumiem nepieciešams ilgstoši gaidīt rindā, tad tiek ierosināts projektu realizēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

Projekta realizēšanai izmantot finansējumu no 2019. gada laikā neplānotajiem saņemtajiem ieņēmumiem no Priekules pilsētas nekustamā īpašuma realizācijas, kas kopsummā no janvāra līdz jūnijam ir 37 529EUR, no kuriem budžetā plānoti bija 3270EUR.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu, kā arī uz saistošo noteikumu Nr. 2/19 “Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 4. pielikumu, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Toms Šteins)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj-

 

1.      Atbalstīt projekta “Trotuāra izbūve Liepājas ielā 5 un Aizputes ielā 2, Priekulē” realizāciju 2019.gadā.

2.      Nepieciešamo finansējumu 22 690 EUR apmērā nodrošināt no ieņēmumiem no nekustamā īpašuma realizācijas.

3.      Finanšu nodaļai veikt nepieciešamos grozījumus 2019. gada budžetā.

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                V.Jablonska

 

306. Par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 27.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.306           

          (protokols Nr.9, 3.punkts)

 

Par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

 

2019. gada 04. jūnijā saņemts iesniegums no Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas Agritas Driviņas par apsaimniekošanas maksas izmaiņām daudzdzīvokļu mājai Liepu aleja 3A. Iesniegumā ierosināts paaugstināt 2017. gada 26. janvāra domes lēmumā Nr. 1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” pieņemto apsaimniekošanas maksu no 0,14eur/m2 (bez PVN) uz 0,30eur/m2 (bez PVN). Maksas paaugstināšana nepieciešama, jo dzīvojamās mājas jumts ir sliktā stāvoklī un ir nepieciešama tā nomaiņa.

Virgas pagasta pārvaldes vadītāja saņēmusi no dzīvojamās mājas “Ērgļi”, Virgas pagastā, iedzīvotājiem piekrišanas par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu no 0,24eur/m2 (bez PVN) uz 0,30 eur/m2. Maksas paaugstināšana nepieciešama sakarā ar nepieciešamajiem ieguldījumiem dzīvojamās mājas turpmākajā apsaimniekošanā.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta b apakšpunktu un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu,  atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Toms Šteins)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj-

 

1.      Izdarīt grozījumus 2017. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”.

2.      Noteikt apsaimniekošanas maksu Kalētu pagasta daudzdzīvokļu mājā Liepu aleja 3A 0,30eur/m2 (bez PVN).

3.      Noteikt apsaimniekošanas maksu Virgas pagasta daudzdzīvokļu mājā “Ērgļi” 0,30eur/m2 (bez PVN).

4.      Lēmums stājas spēkā ar 2019. gada 01. jūliju.

 

 

Lēmums izsūtāms: Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai, Virgas pagasta pārvaldes vadītājai,

SIA “Priekules nami”, juristei I. Avotiņai, Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                V.Jablonska

 

308. Par Priekules novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 27.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.308           

          (protokols Nr.9,  5.punkts)

 

 

Par Priekules novada bāriņtiesas  locekļu ievēlēšanu

 

            Priekules novada pašvaldībā saņemts:

1) Ineses Balčus iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/144 no 10.06.2019.), kurā lūgts ievēlēt viņu par Priekules novada bāriņtiesas locekli, jo viņas pilnvaras Priekules novada bāriņtiesā beidzas 2019.gada 16.jūlijā;

2) Anitas Gruntes iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/145 no 10.06.2019.), kurā lūgts ievēlēt viņu par Priekules novada bāriņtiesas locekli, jo viņas pilnvaras Priekules novada bāriņtiesā beidzas 2019.gada 16.jūlijā;

3) Antras Jusupovas iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/ no 11.06.2019.), kurā lūgts ievēlēt viņu par Priekules novada bāriņtiesas locekli, jo viņas pilnvaras Priekules novada bāriņtiesā beidzas 2019.gada 16.jūlijā.

 I.Balčus, A.Grunte un A.Jusupova atbilst Bāriņtiesas likuma 10.pantā izvirzītajām prasībām, Priekules novada bāriņtiesas sastāvā strādā no 2009.gada 17.jūlija. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus, kā arī uz Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Toms Šteins, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj-

 

1.      Par Priekules novada bāriņtiesas locekli atkārtoti ievēlēt Anitu GRUNTI uz pieciem gadiem, sākot ar 2019.gada 17.jūliju.

2.      Par Priekules novada bāriņtiesas locekli atkārtoti ievēlēt Inesi BALČUS uz pieciem gadiem, sākot ar 2019.gada 17.jūliju.

3.      Par Priekules novada bāriņtiesas locekli atkārtoti ievēlēt Antru JUSUPOVU uz pieciem gadiem, sākot ar 2019.gada 17.jūliju.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                V.Jablonska

 

318. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Valta birzs”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 27.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.318           

          (protokols Nr.9, 15 .punkts)

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Valta birzs”

            Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “Valta birzs” iesniegumu (reģistrēts 17.06.2019., Nr.2.1.4/19/1166-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu sabiedriskā labuma iniciatīvas projekta realizācijai.

Biedrība “Valta birzs” plāno piedalīties biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projekta iesnieguma konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP 2014.-2020.) apakš pasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 5.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (LEADER) iesniedzot projektu ar mērķi izveidot diska golfa trasi Priekules pilsētā, Valta birzī. Ieceres realizēšanai biedrība “Valta birzs” 2019.gada 13.jūnijā noslēdza zemes nomas līgumu ar pašvaldību par Valta birzi.

Projekta kopējās izmaksas:

20 000,00

EUR

t.sk., ELFLA publiskais finansējums (85%):

17 000,00

EUR

nepieciešamais līdzfinansējums (15%):

3 000,00

EUR

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Toms Šteins, Mārtiņš Mikāls, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj-

 

1.      Piešķirt biedrībai “Valta birzs” līdzfinansējumu EUR 3 000,00 EUR projekta īstenošanai.

2.      Līdzfinansējumu paredzēt Attīstības Plānošanas nodaļas 2020.gada budžetā.

3.      Līdzfinansējums tiek ieskaitīts biedrības kontā pēc vienošanās noslēgšanas.

4.      Par lēmuma izpildi atbild Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Pielikumā: biedrības “Valta birzs” iesniegums.

Lēmums nosūtāms: biedrībai “Valta birzs”, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                V.Jablonska

 

320. Par projekta “Lietusūdens kanalizācijas izbūve Ķieģeļu ielā, Priekulē” realizāciju 2019. gadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 27.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.320           

          (protokols Nr.9, 17 .punkts)

 

Par projekta “Lietusūdens kanalizācijas izbūve Ķieģeļu ielā, Priekulē” realizāciju 2019. gadā

Projekta realizācija “Lietusūdens kanalizācijas izbūve Ķieģeļu ielā, Priekulē” ir iekļauta novada 2019. gada pamatbudžetā. 2019. gada maijā tika izsludināts iepirkums projekta “Lietusūdens kanalizācijas izbūve Ķieģeļu ielā, Priekulē” realizācijai.  Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Lietusūdens kanalizācijas izbūve Ķieģeļu ielā, Priekulē(iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2019/24) piešķirtas pretendentam SIA “Grobiņas SPMK” par līgumcenu 44 689,32 EUR ar PVN, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

Pamatbudžetā projekta realizācijai tika paredzēts finansējums 26 015EUR ar PVN. Noslēdzoties iepirkumam, pretendenti iesniedza lielākas lietusūdens kanalizācijas izmaksas, nekā pamatbudžetā bija paredzēts, tādēļ projekta realizācijai nepieciešams papildus finansējums 18 674,32EUR ar PVN.  

Papildus finansējumu plānots nodrošināt no projekta “Valsts kultūras pieminekļa "Zviedru vārti" rekonstrukcija - sienu un pamatu pastiprināšana Priekules pilsētā” budžetā paredzētā finansējuma. Šim projektam ir ieplānoti 20 000EUR, taču tā kā iepirkumā pieteikumu iesniedza tikai viens pretendents, kurš iepriekš nav pildījis savas saistības, tad nolemts šo projektu pagaidām nerealizēt par pašvaldības līdzekļiem, bet atkārtoti iesniegt finansējuma pieprasījumu LAT – LIT pārrobežu projekta ietvaros, tādēļ nepieciešamo papildus finansējumu novirzīt uz projekta “Lietusūdens kanalizācijas izbūve Ķieģeļu ielā, Priekulē” realizāciju.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Toms Šteins, Mārtiņš Mikāls, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj-

 

1.      Atbalstīt projekta “Lietusūdens kanalizācijas izbūve Ķieģeļu ielā, Priekulē” realizāciju 2019.gadā.

2.      Nepieciešamo papildus finansējumu 18 674,32EUR apmērā nodrošināt no projekta “Valsts kultūras pieminekļa "Zviedru vārti" rekonstrukcija - sienu un pamatu pastiprināšana Priekules pilsētā” budžetā paredzētajiem līdzekļiem.

3.      Finanšu nodaļai veikt nepieciešamos grozījumus 2019. gada budžetā.

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                V.Jablonska

322. Par palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijā

 

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 27.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.322           

          (protokols Nr.9,  19.punkts)

 

Par palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijā

 

2019.gada 30.maijā saņemts XX iesniegums (reģ.Nr. 2.1.4/19/1060-s) ar lūgumu sniegt finanšu palīdzību būvmateriālu un iedzīves iegādei sakarā ar 2019.gada 23.maijā notikušo ugunsgrēku XX pagasta XX.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Toms Šteins, Mārtiņš Mikāls, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj-

 

1.      Piešķirt finanšu palīdzību ārkārtas situācijā XX EUR 700,- apmērā, izmaksājot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

2.      Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

3.      Par lēmuma izpildi atbildīga Finanšu nodaļa.

 

 

Izsūtāms: Fin.nodaļai 1 eks.,   XX

 

 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

323. Par avansa piešķiršanu projekta "Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai" realizēšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 27.jūnijā                                                                                                                                   

Nr.323           

          (protokols Nr.9,  20.punkts)

 

Par avansa piešķiršanu projekta "Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai"  realizēšanai

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” (turpmāk— Finansējuma saņēmējs) valdes locekles iesniegums, ar lūgumu Priekules novada pašvaldības domei pieņemt lēmumu piešķirt avansu EUR 98 365,07 apmērā, projekta "Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai" (turpmāk— Projekts) īstenošanas daļējai maksājumu segšanai, jo Finansējuma saņēmējam nav tādu brīvu līdzekļu, lai segtu siltumtrases būvniecības izmaksas.

30.05.2019. Priekules novada pašvaldības būvvalde izdeva aktu par objekta Siltumtrases būvniecība Priekulē pieņemšanu ekspluatācijā.

Kopējās projekta izmaksas EUR 281 889,44. 

Pamatojoties uz Finansējuma saņēmēja  un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – Sadarbības iestāde) 18.06.2018. noslēgtā līguma Nr. 4.3.1.0/18/016 (ar GROZĪJUMIEM Nr. 1 un Nr.2) projekta "Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai"  8.1.punktu: “Finansējuma saņēmējs, īstenojot Projektu, maksājumus veic no saviem līdzekļiem vai saņemtā Avansa maksājuma” Sadarbības iestāde, pamatojoties uz līguma nosacījumiem, Finansējuma saņēmējam atmaksās avansa summu pēc projekta īstenošanas pārbaudes veikšanas.

Atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode, Inita Rubeze, Toms Šteins, Mārtiņš Mikāls, Vizma Garkalne); PRET -  1 deputāts (Inese Meļķe); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj-

 

1.      Piešķirt avansa maksājumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” EUR 98 365,07 apmērā, projekta "Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai"  realizēšanai.

2.      SIA “Priekules nami” atmaksāt pašvaldības kontā avansu pēc finansējuma saņemšanas no Sadarbības iestādes.

3.      Par lēmuma izpildi atbildīgi Finanšu nodaļa un  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” valdes locekle Arta Brauna.

 

Lēmums nosūtāms: SIA ‘’Priekules nami’’ , Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                   V.Jablonska

 

325. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 27.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.325           

          (protokols Nr.9,  22.punkts)

           

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

 

Priekules novada pašvaldībā 2019.gada 19.jūnijā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka Ainara Cīruļa  iesniegums, ar lūgumu piešķirt atvaļinājuma daļu.

           

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu, 151.panta pirmās daļas 1.punktu un Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 68.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Toms Šteins, Mārtiņš Mikāls, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj-

 

1.      Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim atvaļinājumu laikā no 25.06.2019. līdz 11.07.2019. sekojoši:

 

1.1.par laika periodu no 06.03.2017. līdz 05.03.2018.atlikušās divas kalendārās nedēļas un 3 dienas papildatvaļinājumu.

 

 

Lēmums nosūtāms: personāla speciālistei un grāmatvedībai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

344. Par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu speciālistam

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 27.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.344           

          (protokols Nr.9,  41.punkts)

           

Par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu speciālistam

 

Priekules novadā ir nepieciešams nodrošināt iedzīvotājus ar ģimenes ārsta pakalpojumiem.

Jaunais speciālists XX ir piekritusi uzsākt ģimenes ārstes praksi Priekules novadā pēc rezidentūras beigšanas Rīgas Stradiņa universitātē un lūdz piešķirt dzīvokli.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 25.11.2010.saistošo noteikumu Nr.16 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.3.1. un 7.3 punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj-

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz dzīvokli XX, Priekule, Priekules novads pēc tam, kad to atbrīvojis iepriekšējais īrnieks.

      2. Noteikt, ka dzīvojamās telpas īres līgums tiek noslēgts uz ģimenes ārsta prakses pildīšanas laiku.

3.XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no brīža, kad dzīvokli atbrīvojis iepriekšējais īrnieks.

4. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

 

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Priekules nami” , XX.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

346. Par pašvaldības dzīvokļa “Kalnāres”-3, Priekules pagasts , Priekules novads, nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 27.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.346           

          (protokols Nr.9,  43.punkts)

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese- XX, Priekules novads, iesniegumu (reģistrācijas Nr. 2.1.4/19/1064-S), ar lūgumu atļaut atsavināt dzīvokli adresē  XX, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums XX, Priekules novads, kadastra nr. 6482 002 0059 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 147 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums – dzīvoklis XX, Priekules novads, 29,2 m2 kopplatībā, kadastra numurs 6482 900 0073, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas  zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 147 3 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

  Dzīvojamā mājā ar adresi XX, Priekules novads, kadastra nr. 6482 900 0073, dzīvoklis Nr.3 ir izīrēts XX, īres līgums noslēgts 11.03.2011. līguma nr.2.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, noteikts, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt dzīvokļa īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, Ministru Kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai” .

Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pants nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj-

 

1.        Nodot atsavināšanai dzīvokli XX, Priekules novads, 29,2 m2 kopplatībā, kadastra numurs 6482 900 0073.

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

3.      Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē..

4.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

XX, Priekules novads, LV-3434;

Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

Finanšu nodaļai,

Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                V.Jablonska

 

 

348. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B-33, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 27.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.348           

          (protokols Nr.9,  45.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B-33, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B-33, Priekule, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2017.gada 23.oktobrī pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Priekules novada pašvaldības dome 2017.gada 28.decembrī ar lēmumu Nr.618 “Par pašvaldības dzīvokļa Liepājas iela 5B-33, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.9, 28.) nolēma sagatavot atsavināšanai izveidotu dzīvokļa īpašumu .

Nekustamais īpašums 2019. gada 3.jūnijā reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.108 33.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 21.05.2019. ir  6247,00 EUR  (seši tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi euro).

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 20.06.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj-

 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepājas ielā 5B-33, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0357

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas ielā 5B-33, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0357, nosacīto cenu 6247,00 EUR  (seši tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi euro).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-XX;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                V.Jablonska

 

PIELIKUMS

 

 

 

 

 

351.Par būvprojekta “Teritorijas daļējs labiekārtojums Aizputes ielā 1, Priekulē” izstrādi 2019. gadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 27.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.351           

          (protokols Nr.9,  48.punkts)

 

Par būvprojekta “Teritorijas daļējs labiekārtojums Aizputes ielā 1, Priekulē” izstrādi 2019. gadā

Būvprojekta “Teritorijas daļējs labiekārtojums Aizputes ielā 1, Priekulē” izstrāde nav iekļauta novada 2019. gada pamatbudžetā. Taču projektēšanas izmaksām ir rasti līdzekļi no iepriekš budžetā paredzētā finansējuma novada mājas lapas izveidei un no projekta “Valsts kultūras pieminekļa "Zviedru vārti" rekonstrukcija - sienu un pamatu pastiprināšana Priekules pilsētā” nenovirzītā finansējuma. 

Projektēšanas izmaksām nepieciešams finansējums 5500 EUR bez PVN, kas kopsummā ar PVN sastāda 6655EUR.

Projekta realizācijai līdzekļus paredzēts piesaistīt no LAT – LIT pārrobežu atbalsta pasākumiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj-

 

1.      Atbalstīt būvprojekta “Teritorijas daļējs labiekārtojums Aizputes ielā 1, Priekulē” izstrādi 2019.gadā.

2.      Nepieciešamo finansējumu 6655EUR apmērā nodrošināt no novada mājas lapas izveidei un no projekta “Valsts kultūras pieminekļa "Zviedru vārti" rekonstrukcija - sienu un pamatu pastiprināšana Priekules pilsētā” budžetā paredzētajiem līdzekļiem.

3.      Finanšu nodaļai veikt nepieciešamos grozījumus 2019. gada budžetā.

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                V.Jablonska

 

353. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 27.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.353           

          (protokols Nr.9,  50.punkts)

           

 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 

Priekules novada pašvaldībā 2019.gada 21.jūnijā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums, ar lūgumu piešķirt daļu no 2019.gada ikgadējā atvaļinājuma - pirmo daļu – divas kalendāras nedēļas no 2019.gada 12.jūlija.

V.Jablonska par domes priekšsēdētāju strādā no 2006.gada 19.janvāra. Atkārtoti ievēlēta par domes priekšsēdētāju ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 15.jūnija lēmumu Nr.234.

           

 Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu un 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 68.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 ( Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj-

 

1. Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējā atvaļinājuma pirmo daļu – divas kalendāras nedēļas no 2019.gada 12.jūlija līdz 2019.gada 25.jūlijam (ieskaitot) par darba periodu no 19.01.2019. - 18.01.2020.

2. Izmaksāt Vijai Jablonskai atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas.

 

 

Lēmums nosūtāms: personāla speciālistei un grāmatvedībai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

354. Par kustamas mantas – automašīnas Opel Combo ar valsts reģistrācijas Nr.EZ 1505 nodošanu lietošanā SIA “PRIEKULES NAMI”, reģ.Nr. 42103020465

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 27.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.354           

          (protokols Nr.9,  51.punkts)

           

 

 Par kustamas mantas – automašīnas Opel Combo ar valsts reģistrācijas Nr.EZ 1505  nodošanu lietošanā SIA “PRIEKULES NAMI”, reģ.Nr. 42103020465

 

          SIA “Priekules nami” deleģēto pašvaldības funkciju – labiekārtošanas darbi -veikšanai uz laiku nepieciešams noslēgt līgumu par pašvaldībai piederošās automašīnas Opel Combo ar valsts reģistrācijas Nr. EZ 1505 nodošanu lietošanā.

            Automašīna šobrīd nav nepieciešama citu  pašvaldības funkciju pildīšanai un netiek izmantota. To var uz laiku nodot uzņēmumam lietošanā uz laiku no 2019.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim.

            Automašīnas uzturēšana lietošanas laikā un degviela tiek nodrošināta no SIA “Priekules nami” finanšu līdzekļiem.

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj-

 

1.Nodot SIA “Priekules nami”, reģ.Nr. 42103020465 lietošanā automašīnu Opel Combo ar valsts reģistrācijas Nr.EZ 1505 uz laiku no 2019.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai.

2.Par automašīnas nodošanu lietošanā noformējam līgums un  pieņemšanas – nodošanas akts.

3.Par lēmuma izpildi, automašīnas nodošanu  un dokumentu noformēšanu atbild izpilddirektors A.Razma.

 

Lēmums izsūtāms: 1 eks. SIA “Priekules nami”, 1 eks. Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                V.Jablonska