22.09.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 16)

22.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.B[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi A[:] B[:], dzīvesvieta, 19.08.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/ 553) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 0,5 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030118, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008.gada lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētāszemēs.
Zemes daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 0,5ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030118, A[:] B[:] izmanto kopš 2011.gada.
Saskaņā ar Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, noteikts, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj: 
 
1. Iznomāt A[:] B[:], personas kods [:], zemes gabalu 0.5 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 64460030118, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.
 
2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus
 
3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
23.§ Par zemes „Jaunie Lāčplēši 1”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu A.B[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi A[:] B[:], dzīvesvieta, 19.08.2011. iesniegumu  (reģ.Nr.3-13a/ 554 ) ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumus uz zemes gabalu „Jaunie Lāčplēši” 0,9 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460050141, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Jaunie Lāčplēši 1” ir ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētājās zemēs .
A[:] B[:] 20.09.2006. noslēgts zemes nomas līgums ar Bunkas pagasta padomi, pa šo zemes gabalu A.Brilijonks maksā NĪN nodokli.
Saskaņā ar Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Iznomāt A[:] B[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,9 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu „Jaunie Lāčplēši 1”, apzīmējums kadastrā 64460050141, ganību platību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.
 
2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
 
3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
24.§ Par zemes „Vecie Lāčplēši 1”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu A.B[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi A[:] B[:], dzīvesvieta,  19.08.2011. iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/ 554 ) ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumus uz zemes gabalu „Vecie Lāčplēši 1” 3,2 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460050192, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Vecie Lāčplēši 1” ir ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētājās zemēs .
A[:] B[:] 20.09.2006. noslēgts zemes nomas līgums ar Bunkas pagasta padomi, par šo zemes gabalu A.B[:] maksā NĪN nodokli.
Saskaņā ar Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Iznomāt A[:] B[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,9 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu „Vecie Lāčplēši 1”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460050192, ganību platību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5. (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.
 
2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
 
3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
25.§ Par zemes „Lāčplēši 1”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu A.B[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi A[:] B[:], dzīvesvieta, 19.08.2011. iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/ 554 ) ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumus uz zemes gabalu „Lāčplēši 1 ” 0,7 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460050116, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Lāčplēši 1” ir ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētājās zemēs.
A[:] B[:] 20.09.2006.  noslēgts zemes nomas līgums ar Bunkas pagasta padomi, par šo zemes gabalu A.B[:] maksā NĪN nodokli.
Saskaņā ar Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 11.punktu ir noteikts, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Iznomāt A[:] B[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,9 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu „Lāčplēši 1”,  Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460050116, ganību platību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.
 
2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
 
3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
26.§ Par zemes „Kartupeļu pagrabs ”, Priekules pag., Priekules nov., nomas līguma noslēgšanu ar A.A[:].

 

Priekules novada dome izskatīja A[:] A[:] 29.08.2011. iesniegumu par zemes vienības „Kartupeļu pagrabs”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 009 0105,  iznomāšanu 0,8296 ha platībā.
 Zeme bija piešķirta pastāvīgā lietošanā A[:] V[:] ar Priekules pagasta padomes 2000. gada 26. jūlija lēmumu.
Uz zemes vienības atrodas ēka - kartupeļu pagrabs.
Ar Priekules novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.5; 21.§ A[:] V[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Kartupeļu pagrabs” Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6482 009 0105, zemes vienības kopplatība 0,8296 ha. un noteikts zemes lietošanas mērķis – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods1003.
            Ēkas īpašnieks ir A[:] A[:] pamatojoties uz Zemesgrāmatu apliecību, Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.1000 0049 3204, lēmuma datums 15.08.2011.
            Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 4¹ daļai,  noslēdzams zemes nomas līgums ar ēku īpašnieku.
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Par zemes vienību „Kartupeļu pagrabs”, Priekules pag., Priekules nov., 0,8296 ha platībā, kadastra Nr.6482 009 0105, divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža noslēgt ar A[:] A[:] lauku apvidus zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste Gunta Briekmane.
 
2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 1,5 % no     kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 
27.§ Par zemesgabala „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu ar SIA „CHARNEL”.

 

2011.gada 12.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „CHARNEL” reģistrācijas numurs 42103045897, valdes locekles I[:] R[:] iesniegums, kurā lūgts pagarināt 02.08.2010. zemes nomas līguma Nr.3-38/37-2010:
- 2.1. punktā minēto termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim,
- 5.1.1. punktā minēto termiņu līdz 2011.gada 1.oktobrim,
- 5.1.2. punktā minēto termiņu līdz 2012.gada 1.jūnijam,
- 5.1.3. punktā minēto termiņu līdz 2012.gada 1.jūnijam.
Zemes ir iznomāta biogāzes elektrostacijas darbības vajadzībām. I.R[:] iesniegumā min, ka finansējuma piesaiste projekta realizācijai aizņem ilgāku laiku, nekā tas tika plānots sākotnēji. Iesniegumā norādīts, ka šobrīd finansējums projekta realizācijai ir pieejams, ko apliecina AS „SMP BANK” apliecinājums par kredīta piešķiršanu biogāzes projekta realizācijai. Iesniegumā tiek norādīts, SIA „CHARNEL” plāno tehnisko projektu saskaņošanai pašvaldībā līdz š.g. 31.augustam. 
2010.gada 2.augustā, pamatojoties uz Priekules novada domes 15.07.2010. ārkārtas sēdes lēmumu (prot. Nr.12) 2.§ „Par zemesgabala nomu īpašumā Nodegu skola, kadastra numurs 6482 006 0187, SIA „CHARNEL”, starp Priekules novada domi un SIA „CHARNEL” vienotais reģistrācijas Nr.42103045897, (turpmāk nomnieks) noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr.3-38/37-2010, par daļu no nekustamā īpašuma „Nodegu skola”, kadastra Nr. 6482 006 0187, 15000 m² platībā, nomu. Nomas līgums noslēgts līdz 2020.gada 31.decembrim biogāzes elektrostacijas darbības vajadzībām (turpmāk līgums).
Līguma 2.punkta 2.1.apakšpunktā noteikts, ka šis līgums ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim.
Līguma 5.punkta 5.1.1. apakšpunktā noteikts, ka nomnieks apņemas izstrādāt un saskaņot būvvaldē zemesgabalā būvējamās bioloģiskās gāzes ražotnes tehnisko projektu līdz 2011.gada 1.martam.   
Līguma 5.punkta 5.1.2. apakšpunktā noteikts, ka nomnieks apņemas nodot ekspluatācijā uzbūvēto bioloģiskās gāzes ražotni līdz 2011.gada 1.novembrim.
Līguma 5.1.2. apakšpunktā noteikts, ka nomnieks apņemas padot siltumu „SIA „Priekules nami” apsaimniekotajā Priekules pilsētas Liepājas mikrorajonā līdz 2011.gada 1.oktobrim.
Nekustamais īpašums „Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0187, kas sastāv no zemesgabala 5,86 ha platībā, reģistrēts uz Priekules novada pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.1000 0033 6653, lēmuma numurs 30.07.2009.,  SIA „CHARNEL” nodokļa maksātāja kods 42103045897, nostiprinātas nomas tiesības uz 1,5 ha platībā līdz 2020.gada 31.decembrim, ar tiesībām būvēt ēkas/būves kā patstāvīgus īpašuma objektus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 02.08.2010. Zemesgabala nomas līguma Nr.3-38/37-2010, 8.punkta 8.1.apakšpunktu, SIA „CHARNEL”, reģistrācijas numurs 42103045897 valdes locekles I[:] R[:] 07.08.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Veikt šādus grozījumus  2010.gada 2.augusta zemesgabala nomas līgumā Nr.3-38/37-2010, kas noslēgts ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „CHARNEL”, reģistrācijas Nr.42103045897, par daļu zemesgabala „Nodegu skola”, Priekules pag., zemes vienības kadastra apzīmējums 6482 006 0187, 1,5 ha platībā nomu, 2.punkta 2.1.apkšpunktā un 5.punkta 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.apakšpunktā:
1.1. pagarināt 2.punkta 2.1.apkšpunktā termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim;
1.2. pagarināt 5.punkta 5.1.1.apakšpunktā termiņu līdz 2011.gada 1.oktobrim;
1.3. pagarināt 5.punkta 5.1.2. apakšpunktā termiņu līdz 2012.gada 1.jūnijam;
1.4. pagarināt 5.punkta 5.1.3. apakšpunktā termiņu līdz 2012.gada 1.jūnijam.
 
2. Pārējos 2010.gada 2.augusta zemesgabala nomas līguma Nr.3-38/37-2010 nosacījumus atstāt negrozītus.
 
3. Nomniekam SIA „CHARNEL”, reģistrācijas Nr.42103045897, veikt nepieciešamos grozījumus zemesgrāmatas ierakstā, nodalījuma numurs 1000 0033 6653.
 
3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošus grozījumus lēmuma 1.punktā minētajā zemesgabala nomas līgumā.
 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.
 
5. Šo Lēmumu viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.
28.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam [:].

 

Priekules novada dome izskatījusi N[:] E[:], personas kods [:], dzīvesvieta,  06.09.2011. iesniegumu (reģ.Nr. 3-13a/591) ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi īpašumam [:], kadastra Nr.[:], no lauksaimniecības uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi.
Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktam, ir noteikts, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.
Zemes lietošanas mērķa maiņu ierosina nekustamā īpašuma, adrese,  īpašnieks. Īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.100000351500. 
Zemes vienībai bija noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101.
            Pamatojoties uz N.E[:] iesniegumu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.,18., 36.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, kas sastāv no Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Virgas pagasta padomes 28.03.2007.  saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 8 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Daiga Egle, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:
 
1. Piekrist N[:] E[:], personas kods [:], iecerei mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam, adrese, 1,15 ha platībā,  kadastra Nr.[:], uz – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, NĪLM kods 0601.
 
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
29.§ Par zemes vienības robežu plānu apstiprināšanu zemes vienībai Brīvības iela 58, Priekule, Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatīja Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes Guntas Briekmanes 06.09.2011. iesniegumu par platības apstiprināšanu zemes vienībai Brīvības iela 58, Priekule, Priekules nov.
2010. gada 1. jūnijā SIA „TOPO Libau” reģistrācijas Nr.42103042477, adrese Celtnieku iela 15/17-2, Liepāja, veica zemes vienības, kadastra apzīmējums 6415 004 0107, adrese: Brīvības iela 58, Priekule, Priekules nov., kadastrālo uzmērīšanu.
            Zemes kadastrālā uzmērīšana veikta pamatojoties uz Priekules pilsētas Zemes komisijas 2010. gada 13. augusta sēdes lēmumam Nr.1.
            Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība ir 1134 m2.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, SIA „TOPO Libau” reģistrācijas Nr.42103042477 kadastrālās uzmērīšanas datiem, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt zemes vienības, kadastra apzīmējums 6415 004 0107, adrese Brīvības iela 58, Priekule, Priekules nov., platību pēc kadastrālās uzmērīšanas 1134 m2., saskaņā ar pielikumu mērogā 1:500.
 
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
30.§ Par pilnvarojumu J.Z[:] zemes vienības „Cīrulīši”, Bunkas pag., Priekules nov., uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā.

 

 

2011.gada 25.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts J[:] Z[:] iesniegums, kurā lūgts izsniegt pilnvaru, zemesgabala „Cīrulīši”, Bunkas pag., Priekules nov.,  0,7 ha platībā uzmērīšanai un reģistrēšanai uz Priekules novada pašvaldības vārda. J.Z[:] apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti augstāk minētā uzdevuma izpildi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” Noslēguma jautājumi 45.punktu, 2011.gada 8.septembra Priekules novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, J[:] Z[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Pilnvarot J[:] Z[:], personas kods [:], veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības Priekules nov., Bunkas pagasta, „Cīrulīši”, apzīmējums kadastrā 6446 001 0141 0,7 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā) uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, visās iestādēs pieprasīt, iesniegt un saņemt šim mērķim nepieciešamos dokumentus un, ja nepieciešams, arī pārsūdzēt zemesgrāmatu tiesneša un valsts iestāžu lēmumus un rīcību.
 
2. J[:] Z[:] sedz visus izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības Priekules nov., Bunkas pag., „Cīrulīši”, apzīmējums kadastrā 6446 001 0141, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 
3. Šo Lēmumu viena mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.
31.§ Par nekustamā īpašuma, adrese, sadalīšanu.

 

Priekules novada dome izskatījusi E[:] D[:], personas kods [:], dzīvesvieta,  19.08.2011. iesniegumu, ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu, adrese, kadastra Nr.[:],  trijos atsevišķos īpašumos, mainot zemes lietošanas mērķi.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 
Nekustamais īpašums, adrese, ir E[:] D[:] īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000185055.
Nekustamais īpašums, adrese, 36,887 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 6 (sešām) atsevišķām zemes vienībām – 1. zemes vienība 0,537 ha, kadastra apzīmējumu [:], 2. zemes vienība 13,8 ha, kadastra apzīmējumu [:], 3. zemes vienība 12,4 ha, kadastra apzīmējums [:], 4. zemes vienība 1,6 ha, kadastra apzīmējums [:], 5.zemes vienība 3,95 ha, kadastra apzīmējums [:], 6.zemes vienība 4,6 ha, kadastra apzīmējums [:].
Īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu, adrese, kadastra Nr.[:], atdalot 5. zemes vienību 3,95 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukums, un atdalot 6.zemes vienību 4,6 ha, kadastra apzīmējums [:], piešķirot, nosaukums, atdalītajiem zemes gabaliem nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme - uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība  (NĪLM kods- 0201).
Uz atdalāmajām zemes vienībām ēkas un būves neatrodas.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam, zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām(teritorijām).  
Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.  
             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.03.2007. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objektu noteikšanu” 140.punktu., Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma, adrese,  kadastra Nr.[:], 5.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [;] un 6.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], saskaņā ar pielikumu - zemes robežu plānu.
 
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:] – 4,6 ha platībā, piešķirt, nosaukums, un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.
 
3. Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:] – 3,95 ha platībā, piešķirt, nosaukums,  un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.
 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

32.§ Par nekustamā īpašuma, adrese, sadalīšanu.

 

 
Priekules novada dome izskatījusi E[:] K[:] pilnvarotās personas A[:] B[:], personas kods [:], dzīvesvieta,  29.08.2011. ģenerālpilnvara Nr.7833, 09.09.2011. iesniegumu, ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu, adrese, kadastra Nr.[:], atdalot divus zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu Nr.[:] - 4,0 ha platībā un [:] - 2,9 ha platībā.  Zemes lietošanas mērķis netiek mainīts.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Nekustamais īpašums, adrese, ir E[:] K[:] īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.167.
Nekustamais īpašums, adrese, 8,19 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 3 (trim) atsevišķām zemes vienībām – 1. zemes vienība 1,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [:], 2. zemes vienība 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [:], 3. zemes vienība 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [:].
Īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu, adrese, kadastra Nr.[:], atdalot 2. zemes vienību 4,0 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu, adrese, un 3. zemes vienību 2,9 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [:].
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts zemes lietošanas veids – lauksaimniecība. Saskaņā ar zemes eksplikāciju no 2,9 ha zemes 2,5 ha ir meža zeme. Nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi.
            Uz atdalāmām zemes vienībām ēkas un būves neatrodas.
Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.
             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.03.2007. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objektu noteikšanu” 140.punktu., Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma, adrese, kadastra Nr.[:], 2.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] un 3.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], saskaņā ar pielikumu - zemes robežu plānu.
 
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:] – 4,0 ha platībā, piešķirt nosaukumu  [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
 
3. Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:] – 2,9 ha platībā, piešķirt nosaukumu  [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.
 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
33.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma, adrese.

 

Priekules novada Dome izskatījusi I[:] M[:], dzīvesvieta,  12.09.2011. iesniegumu, par zemes gabala 0,2 ha lielā platībā (pirms uzmērīšanas) atdalīšanu no nekustamā īpašuma, adrese, kadastra Nr.[:]. I.M[:] lūdz atdalītajam zemesgabalam piešķirt nosaukumu [:].
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Projekta izstrādes ierosinātāja ir nekustamā īpašuma īpašniece I[:] M[:], kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, adrese, nostiprinātas Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000421212.
Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma, adrese, kadastra Nr.[:], zemes robežu plāns ar plānoto zemes sadalījumu.
Saskaņā ar Priekules novada Virgas pagasta Teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, atdalāmais zemes gabals atrodas uz lauksaimniecībā izmantojamas zemes un viensētu teritorijas un uz tā atrodas ēku drupas. Augstāk minēto noteikumu 4.11.punkts nosaka, ka jaunveidojamo apbūves zemes vienību minimālā platība ir 0,2 ha.
Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likums” 3.,22.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2., 11. punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus, pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija, Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu un Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, kas sastāv no Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Virgas pagasta padomes 28.03.2007. gada saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam, adrese, kadastra Nr.[:]. Zemes robežu plāns ar plānoto sadalījumu uz 1lp. pielikumā Nr. 1.
 
2. Apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašuma, adrese, sadalīšanas zemes ierīcības projekta izstrādei. Pielikumā uz 2 lp.(skatīt pielikumu Nr.2).
 
3. Plānotā atdalāmā zemesgabala nosaukums – [:].
 
4. Atdalāmajam zemesgabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme( kods 0601).
 
5. Atdalāmajam zemesgabalam noteikt šādus apgrūtinājumus:
5.1. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 0,4 kV;
5.2. servitūta ceļš.
 
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gada laikā.
 
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
34.§ Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem Priekules un Gramzdas pagastos Priekules novadā.

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 23.05.2011. vēstuli Nr.2-04.1-K/189  par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem.
Izvērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ēkām, kas atrodas uz zemes vienībām ar kadastra Nr.64820020085, 64580020069, 64580030073, 64580010108, 64580010027 ir apstiprinātas divas adreses.
Situācija, kad vienam adresācijas objektam ir piešķirtas divas adreses neatbilst Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr.269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. apakšpunktam, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Uz zemes vienības ar kadastra Nr.64820020082 likvidēt adresi „Ziediņi”, Kaņepji, Priekules pag., Priekules nov., (adreses klasifikatora kods 103123734). Atstāt spēkā adresi „Ziedoņi”, Priekules pag., Priekules nov. (adreses klasifikatora kods 103796585).
 
2. Uz zemes vienības ar kadastra Nr.64580020069 likvidēt adresi „Birzes”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., (adreses klasifikatora kods 104783291). Atstāt spēkā adresi „Rutki”, Gramzdas pag., Priekules nov. ( adreses klasifikatora kods 103792594).
 
3. Mainīt adresi „Rutki”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. uz „Rutki”, Gramzdas pag., Priekules nov.
 
4. Uz zemes vienības ar kadastra Nr.64580030073 likvidēt adresi „Strautiņi 1”, Gramzdas pag., Priekules nov., (adreses klasifikatora kods 105021667). Atstāt spēkā adresi „Strautiņi”, Gramzdas pag., Priekules nov.(adreses klasifikatora kods 103792746).
 
5. Uz zemes vienības ar kadastra Nr.64580010108 likvidēt adresi „Lejnieki”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., (adreses klasifikatora kods 104783636). Atstāt spēkā adresi „Irbītes”, Gramzdas pag., Priekules nov., (adreses klasifikatora kods 1050021394).
 
6. Uz zemes vienības ar kadastra Nr.64580010027 likvidēt adresi „Blūmi”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., (adreses klasifikatora kods 104783636). Atstāt spēkā adresi „Smilts Lūķi”, Gramzdas pag., Priekules nov., (adreses klasifikatora kods 103792721). Adresē „Smilts Lūķi”, Gramzdas pag., Priekules nov. deklarēt dzīvesvietu sekojošām personām:
J[:] K[:],  personas kods [:];
J[:] Š[:]  personas kods [:];
D[:] Š[:],  personas kods [:].
 
7. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra Nr.64150040006 no Parka iela 8A, Priekule, Priekules nov. uz Parka iela 8, Priekule, Priekules nov.
 
8. Likvidēt adresi Parka iela 8A, Priekule, Priekules nov. (adreses klasifikatora kods 103467147).
 
10. Saglabāt adresi ēkai Ganību iela 3B, Priekule, Priekules nov.(adreses klasifikatora kods 103462652), kas atrodas uz zemes vienības ar adresi Ganību iela 1, Priekule, Priekules nov., ar kadastra Nr.64150030099.
 
11. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 
 
35.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 7 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – 2 deputāti Agrita Driviņa, Ainars Cīrulis, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu struktūrvienībā „Priekules vidusskola” un sadaļā „Pedagogi”.
2. Grozījumus finansēt no Priekules novada domes budžeta (3637,62 Ls).
3. Grozījumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.septembri.
 

Pielikumā: Grozījumu Nr.5 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2011.gadam projekts uz 2 lp.

36.§ Par atļauju SIA ”CHARNEL” tehniskā projekta izstrādei grants ceļam, kas atrodas uz Priekules novada pašvaldībai piederoša zemes gabala Priekules novads “Nodegu skola”.

 

Dome izskata SIA „CHARNEL” valdes locekļu J[:] R[:], A[:] D[:], E[:] C[:] 15.09.2011. iesniegumu (reģ.Nr. 3–06/789), kurā lūdz atļauju pārveidot grants ceļu, kas iet gar iznomātā zemes gabalu Priekules novads “Nodegu skola” (kadastra Nr.6482 006 0187 un lūdz Priekules novada domes piekrišanu, lai izstrādātu tehnisko projektu.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Atļaut SIA „ CHARNEL” Reģ. Nr.42103045897, veikt ceļa, kas atrodas uz Priekules novada pašvaldībai piederoša zemes gabala Priekules novads “Nodegu skola” (kadastra Nr.6482 006 0187)  projektēšanu un rekonstrukciju saskaņā ar LR būvnormatīvu prasībām.
 
2. Tehnisko projektu saskaņot Priekules novada domē un Liepājas reģiona novadu būvvaldē.
37.§ Par projektu „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 5) punktu: “14. pants. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības:
5) atbilstoši paredzētajām saistībām realizēt valsts investīciju programmā iekļautos projektus”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Turpināt realizēt projektu „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”.
 
2. Piešķirt projekta realizācijai līdzekļus no pamatbudžeta līdz LVL 68520, lai apmaksātu paveiktos būvdarbus.
 
3. Pēc Valsts Izglītības Attīstības aģentūras finansējuma saņemšanas no pamatbudžeta aizņemtos līdzekļus atgriezt pamatbudžetā.
38.§ Par papildinājumiem un grozījumiem Priekules novada domes 25.08.2011. lēmumā (prot. Nr. 14) 37. §„Par zemesgabalu Vaiņodes iela 17, Priekulē, Priekules nov., kadastra numurs 6415 006 0039”.

 

Ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu (prot. Nr.9) 11.§ ”Par lauku apvidus zemes piekritību Priekules novada pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu reformas pabeigšanai” Z.v. „Pie Kosa” 06, ha platībā (pirms uzmērīšanas) nodota zemes reformas pabeigšanai.
Ar 2011.gada 25.augusta Priekules novada domes lēmuma (prot. Nr.14) 37.§ „Par zemesgabalu Vaiņodes iela 17, Priekulē, Priekules nov., kadastra numurs 6415 006 0039” 8.punktu noteiktas iebrauktuves uz īpašumiem Vaiņodes iela 17, Priekule un Vaiņodes iela 17A, Priekule caur zemes vienību „Pie Kosa” apzīmējums kadastrā 6482 008 0161 (turpmāk tekstā z.v. „Pie kosa”).
Pēc iebrauktuvju noteikšanas tiek konstatēts, ka izveidojušies divi (2) zemes starpgabali, kuru platības ir mazākas par Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabalu platību. Priekules novada saistošie noteikumi „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu” Priekules pagasta teritorijas plānojumus (apstiprināts ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu (prot. Nr.1,45.§) z.v. „Pie Kosa” plānotā atļautā izmantošana noteikta kā lauksaimniecībā izmantojamā teritorija, kur jaunveidojamā zemes vienības platība noteikta ne mazāk kā 2 ha. Izņēmuma gadījumi, ja tiek atdalīta esošā lauku sēta.    
Izvērtējot neapbūvētu, atdalīto no zemes vienības „Pie Kosa”, zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību Priekules pagastā, Priekules nov., atbilstību Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punkta b) apakšpunktam, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktam, Priekules novada Saistošiem noteikumiem „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu”, un precizējot Priekules novada domes 25.08.2011. lēmuma (prot. Nr.14) 37.§ 7. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Izdarīt Priekules novada domes 25.08.2011. lēmumā (prot. Nr.14) 37.§ „Par zemesgabalu Vaiņodes iela 17, Priekulē, Priekules nov., kadastra numurs 6415 006 0039” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt lēmuma 7.punktu šādā redakcijā :
1. Atdalīt no zemes reformas pabeigšanai nodotā zemesgabala „Pie Kosa”, kas atrodas Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 008 0161, zemes vienību 0,12 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā) piebraucamos ceļus 1 un 2, katru 12 m platumā (iebrauktuves) piebraucamā ceļa izveidošanai no Vaiņodes ielas, saskaņā ar vietas situācijas plānu Nr. 1 , kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa .
2. Noteikt, ka zemes gabals Piebraucamie ceļi 1un 2 piekrīt pašvaldībai un turpmāk nav izmantojami zemes reformas pabeigšanai.
1.2. papildināt lēmuma 8.punktu ar 8¹ , 8² , 8³ , 84  punktu šādā redakcijā:
8¹. Noteikt zemes vienībām, kas ir atdalītas no zemes reformas pabeigšanai nodotā zemesgabala „Pie Kosa”, Priekules pag., Priekules nov. apzīmējums kadastrā 6482 008 0161 :
 8¹ 1.1. 2. zemes vienībai apm. 0,06 ha platībai (veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība var tikt precizēta), kas atrodas (Pie Kosa), Priekules pag. Priekules nov., statusu - pašvaldībai piekritīgs zemes starpgabals, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
8¹ 1.2. Piešķirt zemes starpgabalam ~ 0,06 ha platībai (lēmuma 8¹ 1.1.apakšpunkts) nosaukumu „Pie Ārijām”, Priekules pag., Priekules nov.
8¹ 1.3. Noteikt lietošanas mērķi pašvaldībai piekrītošam zemes starpgabalam „Pie Ārijām” 0,06 ha platībā (pirms uzmērīšanas) - lauksaimniecības zeme – kods 0101.
8² 1.1. Noteikt 3.zemes vienībai apm. 0,07 ha platībai (veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība var tikt precizēta), kas atrodas (Pie Kosa), Priekules pag., Priekules nov. statusu - pašvaldībai piekritīgs zemes starpgabals, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
8² 1.2. Piešķirt zemes starpgabalam 0,07 ha platībai (lēmuma 8² 1.1.apakšpunkts) nosaukumu „Pie Vālodzes”, Priekules pag., Priekules nov.
8² 1.3. Noteikt lietošanas mērķi pašvaldībai piekrītošam zemes starpgabalam „Pie Vālodzes” 0,07 ha platībā (pirms uzmērīšanas) - lauksaimniecības zeme – kods 0101.
8³ 1.1. Izņemt zemes starpgabalus 2 un 3 (šī lēmuma 8¹ 1.1.apakšpunkts un 8² 1.1. apakšpunkts) no zemes reformas pabeigšanai nododamām zemēm un noteikt, ka zemes starpgabali turpmāk nav nododami (izmantojami) zemes reformas pabeigšanai.
8³ . Noteikt, ka 1.zemes vienības - nosaukums „Pie Kosa”, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 008 0161, platība samazinājusies no 0,6 ha uz 0,35 ha (pirms uzmērīšanas), skat. pielikumu Nr.1. 
84. Noteikt adresi ēkām, kas atrodas uz zemes vienības Vaiņodes iela 17A, Priekule, Priekules nov. - Vaiņodes iela 17 A, Priekule, Priekules nov., kods Valsts adrešu reģistrā -106261374 un Vaiņodes iela 17B, Priekule, Priekules nov., saskaņā ar pielikumu Nr. 2, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.