22.11.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.15)
21.§ Par ēkas/būves „Senči”, Priekules pag., Priekules nov., statusa maiņu no administratīvā (biroja) ēka uz dzīvojamā ēka


 Pamatojoties uz 2012.gada 26.janvāra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.1) 39.§ ”Par Valsts meža dienesta nekustamā īpašuma „Senči”, Priekules pag., Priekules nov., pārņemšanu Priekules novada pašvaldības īpašumā”, 2012.gada 12.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr.262 (prot. Nr.33,31.§) „Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā”, Priekules novada pašvaldībai ir nodots nekustams īpašums „Senči”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 008 0223, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,68 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6482 008 0223) un trīs būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 6482 008 0062 001, 6482 008 0062 002 un 6482 008 0062 004) un iepriekš minētā nekustamā īpašuma izmantošana ir paredzēta pašvaldības funkciju realizēšanai – sniegt palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanai. Pēc VZD Kadastra informācijas ēkas/būves ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0062 001 statuss ir –Administratīvā (biroja) ēka.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2012.gada 12. novembra Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt ēkas/būves, kadastra apzīmējums 6482 008 0062 001, kuras adrese ir „Senči”, Priekules pag., Priekules nov., statusu no „Administratīvā (biroja) ēka” uz „Dzīvojamā ēka” atbilstoši Būvniecības likuma prasībām. 

 

2. Atbildīga par šī lēmuma izpildi ir Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniece Arta Brauna.

22.§ Par grozījumiem 02.05.2011. Nomas līgumā Nr. 3-39/11-2011par nekustamā īpašuma nomu Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov.

2011.gada 2.maijā starp Priekules novada domi un sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „GS Termo”, reģistrācijas Nr.42103054739, tika noslēgts nomas līgums Nr.3-39/11-2011 par nekustamu īpašumu, kuras adrese ir Vaiņodes iela 4A, Priekule ar kopējo platību 346,1 m²,  nomu līdz 2021.gada 31.decembrim (turpmāk tekstā –līgums).

            Saskaņā ar VZD Kadastra 06.12.2012. izziņu Nr.10-02/186013-1/1, nekustama īpašuma Vaiņodes iela 4A, Priekule katlu mājas kopējā platība ir 321,9 m² .

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, VZD Kadastra 06.12.2012. izziņu  Nr.10-02/186013-1/1, 02.05.2011. Nomas līgumu Nr.3-39/11-2011, 6.punkta 6.1.apapkšpunktu,   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt 2011.gada 2.maijā starp Priekules novada pašvaldību un SIA „GS Termo”, reģistrācijas Nr. 42103054739,  par ēkas –katlu māja (kadastra apzīmējums  6415 007 0011 007 ) nomu  noslēgtajā nomas līguma 1.punkta 1.1.apakšpunktā šādus grozījumus: aizstāt skaitli „346.1” ar „321,9”.

 

2. Veikt nomas maksas pārrēķinu par laika posmu no 2011.gada 1.maija līdz 2012.gada 1.novembrim atbilstoši šī lēmuma 1.punktā minētajiem grozījumiem.

 

3. Lūgt Liepājas Tiesas zemesgrāmatas nodaļu izdarīt atbilstošus grozījumus Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0006 1768,  III daļas 1.iedaļas 1.1. punktā.

4. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:] sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līguma grozījumu.

 

 

23.§ Par zemesgabala nomu Priekules novada pašvaldībai piederošo ēku/būvju uzturēšanai Ķieģeļu ielā 2A, Priekulē, Priekules nov.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0046 6401, reģistrēts nekustams īpašums Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules nov., kas sastāv no viena zemesgabala 2176 m² platībā, viesnīcas ēkas kadastra apzīmējums 6415 003 0054 001 un palīgēkas kadastra apzīmējums 6415 003 0054 002.

            Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas nodalījumā Nr.14 uz SIA „Arājs AB” vārda, nodokļa maksātāja kods 42103021314, reģistrēts nekustams īpašums, kadastra numurs 6415 003 0008,  Ķieģeļu iela 2, Priekule, Priekules nov., kas sastāv no zemesgabala 4066 m² platībā.

            Uz zemes vienības kadastra numurs 6415 003 0008, atrodas Priekules novada pašvaldībai piederoša būve kuras robeža robežojas (robeža pieguļ tieši ēkai) ar pašvaldībai piederošu viesnīcas ēku kadastra apzīmējums 6415 003 0054 001.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2012.gada 12.novembra Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,   Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2012.gada 1.decembri noslēgt zemesgabala nomas līgumu ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Arājs AB”, nodokļa maksātāja kods 42103021314, juridiskā adrese Aizputes iela 7, Priekule, Priekules nov., par zemesgabala 785 m² platībā, Ķieģeļu iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr.6415 003 0008,  nomu Priekules novada pašvaldībai ēku/būvju uzturēšanai saskaņā ar pielikumu zemes robežu plānu.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:] sagatavot atbilstošu līgumu šī līguma 1.punktam.

 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

4. Lēmums nosūtams: 1.eks. SIA „Arājs AB” reģistrācijas numurs 42103021314, juridiskā adrese: Aizputes iela 7, Priekule, Priekules nov., 1.eks. Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:], 1eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai, 1.eks. SIA „Priekules nami”, adrese Ķieģeļu iela 2A, Priekule .

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja , LV-3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

24.§ Par nekustamā īpašuma – [adrese], iegādi no S.T[:] uz Priekules novada pašvaldības vārda, Kalētu pagasta pārvaldes funkciju realizēšanai

Izskata S[:]T[:], personas kods [:], 08.11.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/968) ar piedāvājumu pašvaldībai pirkt īpašumu (dzīvokli) [adrese], par summu 250,00 Ls.

            Pamatojoties uz S.T[:] iesniegumu un Priekules novada Finanšu komitejas 2012.gada 12.novembra rekomendāciju,            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pirkt S[:] T[:], personas kods [:],  piederošo 2-istabu dzīvokli [adrese], ar kopējo platību 41,8 m2  un apdzīvojamo platību 34,7 m2, par summu 250,00 Ls (divi simti piecdesmit lati 00 santīmi), kas nepieciešams, lai Kalētu pagasta pārvalde pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas un izveidotu sociālo dzīvokli.

 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi  Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa

 

25.§ Par telpu nodošanu ēkā Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules nov., pašvaldības iestādes Sociālā dienesta

vajadzībām

un apsaimniekošanas līguma noslēgšanu

 

 

 

            2012.gada 23.oktobrī (reģ. Nr.3-24/240) Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada domes Sociālā dienesta vadītājas M[:] G[:] 01.10.2012. Nr.1-14/253 iesniegums (turpmāk tekstā – Iesniegums), kurā lūgts noteikt ikmēneša īres maksu telpām Ķieģeļu ielā 7. Telpas tiks izmantotas sociālo pakalpojumu sniegšanai un tālākai pakalpojumu attīstībai Priekules novada iedzīvotājiem.

            Ar 1998.gada 22.septembra Priekules pilsētas domes lēmumu Nr.140, Priekules pilsētas dome nodod Pašvaldības uzņēmumam „Priekules nami” tagad sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Priekules nami” (ar 08.01.2004 pašvaldības uzņēmums „Priekules nami” mainījis nosaukumu uz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Priekules nami” Lursoft –uzņēmumu datu bāzes informācija) apsaimniekošanā ēku - Ķieģeļu iela 7.

            Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datiem dzīvojamā ēka, kadastra apzīmējums 6415 002 0062 001 – adrese Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules nov., atrodas Priekules novada domes valdījumā (bilancē).

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, 2012.gada 12.novembra Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada domes Sociālā dienesta vadītājas M[:] G[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Nodot Priekules novada domes Sociālā dienesta vajadzībām telpas Nr. 1;2;3 ar kopējo platību 105,97 m2, sociālo pakalpojumu sniegšanai un tālākai pakalpojumu attīstībai Priekules novada iedzīvotājiem – ēkā, apzīmējums kadastrā 6415 002 0062 001, kas atrodas Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules nov. saskaņā ar plānu, (turpmāk sauktas –Telpas, telpas iezīmētas Pielikumā Nr.1 sarkanā krāsā).

 

2. Priekules novada domei noslēgt ar 2012.gada 1.decembri apsaimniekošanas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules nami”, reģistrācijas numurs 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules nov. par Priekules novada domes Sociālā dienesta vajadzībām nodotajām telpām nosakot, apsaimniekošanas maksu 0,24 Ls/ par vienu m² mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

 

3. Apsaimniekošanas līgumu noslēgtuz nenoteiktu laiku.

 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada nekustamo īpašumu speciāliste V[:] R[:].

 

5. Lēmums nosūtāms: 1eks. SIA „Priekules nami”, Ķieģeļu iela 2A, Priekule, 1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai, 1 eks. Attīstības nodaļas  nekustamo īpašumu speciālistei (V. R[:]).

 

26.§ Par telpas iznomāšanu ēkā Krasta ielā 3, Bunkas pag., Priekules nov., S.G[:] autogarāžas izbūvei

Priekules novada dome saņēmusi 09.10.2012., reģ. Nr.3-13/846, S[:] G[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu par  kūtiņas piešķiršanu Krasta ielā 3, lai pārveidotu  to par auto garāžu. Pārveidošanu veiks par saviem līdzekļiem.

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 15 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt S[:] G[:] kūtiņu Nr.5  (skatīt inventarizācijas plānā) 25 m2 platībā,  ēkā Krasta ielā 3, Bunkas pagastā, piekrītošajās kūtiņās.

 

2. Atļaut pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas [dzīvesvieta] īrniekam S.G[:] iznomāto kūtiņu Nr.5  par saviem līdzekļiem pārbūvēt par autogarāžu, atbilstoši  apliecinājuma kartes prasībām iepriekš saskaņojot apliecinājuma karti Liepājas reģiona novadu būvvaldē.

 

3. S[:] G[:] mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas noslēgt nomas līgumu Bunkas pagasta padomē.

 

4. Ja nomas līgums noteiktajā termiņā netiek noslēgts S.G[:] vainas dēļ, novada domes lēmums zaudē savu spēku.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

27.§ Par telpas – lauku virtuves iznomāšanu ēkā Krasta ielā 3, Bunkas pag., Priekules nov., E.G[:]

 

            Priekules novada dome saņēmusi 17.10.2012., reģ. Nr.3-13/864, E[:]G[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu par  lauku virtuves, kura atrodas Krasta ielā 3 piederošajās kūtiņās, īres tiesību piešķiršanu.

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt E[:] G[:] lauku virtuvi (skatīt inventarizācijas plānā) 16,2 m2 platībā,  ēkā Krasta ielā 3, Bunkas pagastā, piekrītošajās kūtiņās.

 

2. E[:] G[:] mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas noslēgt nomas līgumu Bunkas pagasta padomē.

 

3. Ja nomas līgums noteiktajā termiņā netiek noslēgts E.G[:] vainas dēļ, novada domes lēmums zaudē savu spēku.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

28.§ Par Priekules novada domes 27.09.2012. sēdes lēmuma (prot. Nr.11) 29.§ ”Par atļauju J.S[:] reģistrēt Nekustamā īpašuma

28.§

Par  Priekules novada domes 27.09.2012. sēdes lēmuma (prot. Nr.11)  29.§ ”Par atļauju J.S[:] reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā divas saimniecības ēkas, kā pastāvīgu īpašumu un adreses [adrese], piešķiršanu”, atcelšanu

 

 

 

 

 Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 31.10.2012. iesniegumu ar lūgumu atcelt 27.09.2012. lēmumu, 29.§ ”Par atļauju J.S[:] reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā divas saimniecības ēkas, kā pastāvīgu īpašumu un adreses [adrese], piešķiršanu” (protokols Nr.11).

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Pamatojoties uz J.S[:] pilnvarotās personas I.S[:] 05.09.2012. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/754, lai varētu iereģistrēt zemesgrāmatā būves, Priekules novada dome 2012.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu Nr.29.§ ”Par atļauju J.S[:] reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā divas saimniecības ēkas, kā pastāvīgu īpašumu un adreses [adrese] , piešķiršanu” (protokols Nr.11).

Saskaņā ar 2012.gada 26. oktobra Liepājas zemesgrāmatu nodaļas paziņojumu, J[:] S[:] reģistrējusi zemesgrāmatā ēkas(būves) īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], kas sastāv no dzīvojamās mājas un divām palīgēkām. Nodalījuma Nr.100000511926.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 08.11.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.  Atcelt Priekules novada domes 27.09.2012. lēmumu (protokols Nr.11), 29.§ ”Par atļauju J.S[:] reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā divas saimniecības ēkas, kā pastāvīgu īpašumu un adreses [adrese], piešķiršanu”.

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

29.§ Par Priekules novada domes 30.08.2012. sēdes lēmuma (prot. Nr.10) 41.§ „Par rezerves zemes fonda zemes ar kadastra

 

29.§

Par  Priekules novada domes 30.08.2012. sēdes lēmuma (prot. Nr.10) 41.§ „Par rezerves zemes fonda zemes ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0131 un 6498 003 0075, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu Dz.V[:]”, atcelšanu

 

 

 

 

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 05.11.2012. iesniegumu ar lūgumu atcelt Priekules novada domes 30.08.2012.lēmumu (protokols Nr.10) 41.§ „Par rezerves zemes fonda zemes ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0131 un 6498 003 0075, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu Dz.V[:]”, sakarā ar to, ka nomnieks divu mēnešu laikā neieradās Virgas pagasta pārvaldē noslēgt sagatavoto zemes nomas līgumu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada dome 2012.gada 30.augusta domes sēdē, pamatojoties uz Dz[:]V[:] iesniegto iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/653), pieņēma lēmumu par rezerves zemes fonda zemes iznomāšanu D[:] V[:].

Lēmuma 4.punkts nosaka, ka nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

Nomnieku Virgas pagasta nekustamo īpašumu speciāliste M.K[:] telefoniski divas reizes aicināja noslēgt zemes nomas līgumu.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļas 27.punktu, 08.11.2012.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt Priekules novada domes 2012.gada 30.augusta sēdes lēmuma (protokols Nr.10) 41.§ „Par rezerves zemes fonda zemes ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0131 un 6498 003 0075, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu Dz.V[:]”.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

30.§ Par zemes nomas līguma pārtraukšanu uz zemes vienību „Sprīdīši”, Gramzdas pag., Priekules nov., I.B[:]

Priekules novada dome izskatīja I[:] B[:] 18.10.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar  Nr.3-13/869, par zemes nomas līguma pārtraukšanu uz  zemes  vienību „Sprīdīši”,  Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

            Ar Gramzdas pagasta zemes komisijas 1996.gada 22. oktobra lēmumu Nr.61/37, Irmai Butkusei piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 1,0 ha platībā zemnieku saimniecības „Sprīdīši” izveidošanai, zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 001 0146.

Ar Gramzdas  pagasta padomes  21.05.2007. lēmumu Nr.7,. izbeigtas lietošanas tiesības I[:] B[:]  uz zemes vienību „Sprīdīši”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6458 001 0146, 1,0 ha platībā un noslēgts nomas līgums.

            Atbilstoši 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735,  „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma  25. panta piektās  daļas 2. punktam, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pārtraukt  2007. gada 1.augustā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.9,  I[:] B[:]    uz zemes vienību „Sprīdīši”, Gramzdas  pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 6458 001 0146, 1,0 ha platībā.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

31.§ Par zemes nomas līguma pārtraukšanu uz zemes vienību „Rožkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., D.V[:]

Priekules novada dome izskatīja D[:] V[:] 18.10.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/868, par zemes nomas līguma pārtraukšanu uz  zemes  vienību „Rožkalni”,  Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

            Ar Gramzdas pagasta padomes 2005. gada 24. februāra lēmumu Nr.2, 4.§ D[:] V[:] piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 3,4 ha platībā, zemnieku saimniecības „Rožkalni” izveidošanai, zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 001 0134.

Ar 21.05.2007. Gramzdas  pagasta padomes  lēmumu Nr.7, izbeigtas lietošanas tiesības D[:]V[:]  uz zemes vienību „Rožkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6458 001 0134, 1,1 ha platībā un noslēgts nomas līgums.

            Atbilstoši 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735, „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”  un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta piektās  daļas 2. punktam, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pārtraukt  2007. gada 1. augustā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.19, D[:] V[:]  uz zemes vienību „Rožkalni”, Gramzdas  pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 6458 001 0134, 1,1 ha platībā.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

32.§ Par zemes nomas līguma pārtraukšanu uz zemes vienību „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., B.R.S[:]

Priekules novada dome izskatīja B[:]R[:]S[:]  17.10.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar  Nr.3-13/871, par zemes nomas līguma pārtraukšanu uz  zemes  vienību „Dālijas”,  Priekules  pagastā, Priekules novadā.

            Ar Priekules pagasta zemes komisijas 1996. gada 30. oktobra lēmumu Nr.9 M[:] S[:] piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 3,4 ha Celtnieku iela 7 piemājas saimniecības izveidošanai, zemes vienības kadastra apzīmējums 6482 009 0032. M[:] S[:] miris 15.07.1998. Ar 09.03.2000. Liepājas tiesas spriedumu Nr.2-1527/3, mantojuma tiesībās uz visu atstāto mantojumu apstiprināta M[:] S[:] pārdzīvojusī laulātā B[:]R[:]S[:].

Ar 26.04.2007. Priekules pagasta padomes lēmumu Nr.6, izbeigtas lietošanas tiesības B[:]R[:]S[:] uz zemes vienību „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 009 0032,  3,4 ha platībā un noslēgts nomas līgums.

Ar Priekules pagasta padomes  20.02.2008. lēmumu Nr.2, zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0032 mainīts nosaukums no Celtnieku iela 7 uz „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov.

            Atbilstoši 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735,  „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”  un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta piektās  daļas 2. punktam, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pārtraukt  2007.gada 1.novembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.17, B[:]R[:] S[:] uz zemes vienību „Dālijas”, Priekules  pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 6482 009 0032,  3,4 ha platībā.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

33.§ Par A.S[:]atteikšanos no nomas zemes „Mediņi -Upesgrietēni”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi A[:]S[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 02.11.2012. iesniegumu par atteikšanos no zemes „Mediņi-Upesgrietēni” 4,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0030, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2003.gada 19.novembrī starp Kalētu pagasta padomi un A[:] S[:] noslēgts zemes nomas līgums  Nr.119 par daļu no zemes “Mediņi-Upesgrietēni”, Kalētu pag., 4,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0030,  iznomāšanu.

A[:] S[:] labprātīgi atsakās no turpmākās zemes “Mediņi-Upesgrietēni” 4,8 ha platībā nomas, sakarā ar lielo attālumu no mājām.

           

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 08.11.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izbeigt ar 2012.gada 01.decembri A[:] S[:], personas kods [:], zemes nomas tiesības uz zemi “Mediņi Upesgrietēni” 4,8 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov.

 

2.  Veikt grozījumus 19.11.2003. noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.119.

 

3.  Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt A[:] S[:], “Vīksnās”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

34.§ Par Z.S[:] atteikšanos no nomas zemes „Pie Vīksnām”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Z[:] S[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 02.11.2012. iesniegumu par atteikšanos no zemes „Pie Vīksnām”, kadastra apzīmējums 6464 004 0094, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmumu (protokols Nr.19), 75.§, Z[:]S[:] tika iznomāta daļa no zemes gabala “Pie Vīksnām”, kadastra apzīmējums 6464 004 0094, 1,12 ha platībā, Kalētu pagastā. Noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/60-2011.

Z[:]S[:] labprātīgi atsakās no turpmākās zemes “Pie Vīksnām” 1,12 ha platībā, nomas.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 08.11.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt ar 2012.gada 01.decembri Z[:]S[:], personas kods [:], 01.11.2011.zemes nomas līgumu Nr.3-36/60-2011, par zemes “Pie Vīksnām”, Kalētu pag., Priekules nov.,  1,12 ha platībā, iznomāšanu.

 

2.  Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Z[:]S[:], “Vīksnās”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

35.§ Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām „Pie Brūveru pļavas” un „Krogzemji”, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 01.11.2012. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībām:

1. ar nosaukumu „Pie Brūveru pļavas” ar apzīmējumu kadastrā:

1.1.6498 002 0193  ir uzrādīta platība 1,3 ha, bet dabā ir 2,0 ha;

1.2.6498 003 0119  ir uzrādīta platība 1,6 ha, bet dabā ir 2,0 ha;

1.3.6498 004 0154  ir uzrādīta platība 0,1 ha, bet dabā ir 0,3 ha;

1.4.6498 004 0167  ir uzrādīta platība 0,9 ha, bet dabā ir 0,3 ha;

1.5.6498 004 0169  ir uzrādīta platība 0,7 ha, bet dabā ir 0,4 ha.

       2. ar nosaukumu „Krogzemji”, apzīmējums kadastrā 6498 002 0203, Virgas pagastā, Priekules novadā, ir uzrādīta platība 2,8 ha, bet dabā ir 1,3 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem, zemes vienībām ar nosaukumu „Pie Brūveru pļavas”, Virgas pagasts, ar apzīmējumu kadastrā:

1.      6498 002 0193  ir uzrādīta platība 1,3 ha, bet dabā ir 2,0  ha;

2.      6498 003 0119  ir uzrādīta platība 1,6 ha, bet dabā ir 2,0 ha;

3.      6498 004 0154  ir uzrādīta platība 0,1 ha, bet dabā ir 0,3 ha;

4.      6498 004 0167  ir uzrādīta platība 0,9 ha, bet dabā ir 0,3 ha;

5.      6498 004 0169  ir uzrādīta platība 0,7 ha, bet dabā ir 0,4 ha;

Zemes vienībai ar nosaukumu „Krogzemji”, apzīmējums kadastrā 6498 002 0203, Virgas pagastā, ir uzrādīta platība 2,8 ha, bet dabā ir 1,3 ha.

Saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.24, protokols Nr.10, pielikums Nr.22, augstāk minētās zemes vienības ir pašvaldībai piekrītošas.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt platību zemes vienībām „Pie Brūveru pļavas”, Virgas pag., Priekules nov.:

1.1. apzīmējums kadastrā 6498 002 0193 no 1,3 ha uz 2,0  ha;

1.2. apzīmējums kadastrā  6498 003 0119 no 1,6 ha uz 2,0 ha;

1.3. apzīmējums kadastrā  6498 004 0154 no 0,1 ha uz 0,3 ha;

1.4. apzīmējums kadastrā  6498 004 0167 no 0,9 ha uz 0,3 ha;

1.5. apzīmējums kadastrā  6498 004 0169 no 0,7 ha uz 0,4 ha.

 

2. Precizēt zemes vienībai „Krogzemji”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6498 002 0203, platību no 2,8 ha uz 1,3 ha.

 

3. Zemes vienībām platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

36.§ Par zemes vienības [adrese], grafiskā pielikuma apstiprināšanu

Priekules novada dome izskatīja G[:]O[:] dzīvojoša [dzīvesvieta] , kurš ir I[:] D[:] pilnvarotā persona (pilnvara Nr.105, izdota 26.06.2012. Priekules novada bāriņtiesā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules nov., pie bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumu izpildītājas I[:] K[:]) iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 06.11.2012. ar Nr. 3-13/955 par zemes vienības [adrese] grafiskā pielikuma apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr.9, zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 6482 004 0090, piekrīt pašvaldībai. Veicot zemes iemērīšanu dabā konstatēts, ka  mainās zemes vienības robežas.

            Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā  esošo informāciju un pamatojoties uz LR likumiem un Priekules pilsētas, Priekules novada spēkā esošo Teritorijas plānojumu, pārapstiprinātu 27.08.2009. (Priekules novada domes sēdes protokols Nr.6; 1.§)

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noraidīt jauna grafiskā pielikuma apstiprināšanu zemes vienībai [adrese], ar kadastra Nr.[:],  1,1 ha platībā, atstājot spēkā  Priekules pagasta padomes 17.09.2008. ar lēmumu  Nr.9 apstiprināto grafisko pielikumu.

 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

37.§ Par īpašuma [adrese[, grafiskā pielikuma apstiprināšanu

Priekules novada dome izskatīja nekustamo īpašumu speciālistes G[:] B[:],  05.11.2012. iesniegumu, par zemes īpašumu [adrese] grafiskā pielikuma apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Liepājas rajona Priekules pilsētas zemes komisijas 2000. gada 14. jūnija lēmumu, protokola Nr.312,  „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu”, Priekules pilsētas domei  atzītas īpašuma tiesības uz  Priekules pilsētas īpašumu [adrese] un [adrese] 406624 m2  platībā.Īpašuma tiesības uz zemi atjaunotas likumā noteiktā kārtībā uz trīs zemes vienībām [adrese], platība 365285 m2, [adrese], platība  6606 m2. Atlikušo platību 34733 m2 platībā, atdalīt no zemes vienības [adrese]. Zemes vienību platības tiks precizētas pēc kadastrālās uzmērīšanas.

Konstatēts, ka nav piekļuve īpašumiem Brīvības iela 73, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 005 0013 un „Saules”, Priekules pag., Priekules nov. apzīmējums kadastrā 6482 004 0200.

            Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā  esošo informāciju un pamatojoties uz LR likumiem un Priekules pilsētas, Priekules novada spēkā esošo Teritorijas plānojumu, pārapstiprinātu 27.08.2009. (Priekules novada domes sēdes protokols Nr.6, 1.§), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Apstiprināt Priekules pilsētas zemes komisijas  14.06.2000.  sēdes protokolam Nr.312 jaunu grafisko pielikumu īpašumam [adrese], atbilstoši mantotai  platībai 406624 m2, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1.

 

2. Atjaunot īpašuma tiesības [adrese] 406624 m2  platībā uz trijām zemes vienībām [adrese], platība 365285 m2,  [adrese], platība 6606 m2  un daļu uz [adrese],  platība 34733 m2.

 

3. Atdalītajai  zemes vienībai piešķirt jaunu adresi Dārza iela 24A, Priekule, Priekules nov., saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.2.

 

4. Paredzēt iebrauktuvi no Brīvības ielas caur zemes vienību [adrese], lai nodrošinātu piekļuvi nekustamiem īpašumiem Brīvības iela 73, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 005 0013 un „Saules”, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 004 0200.

 

5.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

38.§ Par īpašuma [adrese], grafiskā pielikuma apstiprināšanu

Priekules novada dome izskatīja J[:] T[:] un  A[:] B[:] pilnvarotās personas  (Ģenerālpilnvara, Nr.2054, izdota 10.10.2012., pie zvērinātas notāres M[:] L[:] prakses vietā Katrīnas laukumā Nr.1 Tukumā), M[:] T[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 17.10.2012 iesniegumu, par zemes vienības [adrese], grafiskā pielikuma apstiprināšanu.

            Pamatojoties uz Liepājas rajona Priekules pilsētas zemes komisijas 2000.gada 23. novembra lēmumu, protokola Nr.340, „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi”, M[:] T[:] atzītas īpašuma tiesības uz  Priekules pilsētas īpašumu [adrese] 9155 m2  platībā.

            Pamatojoties uz Liepājas rajona Priekules pilsētas zemes komisijas 2004.gada 4. jūnija lēmumu, protokola Nr.432, „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi”, M[:] T[:] atzītas īpašuma tiesības uz  Priekules pilsētas īpašumu  [adrese] 9019 m2  platībā.  

            Ar 17.06.2004.  Priekules pilsētas domes lēmumu, sēdes protokols Nr.6, līdzvērtīgai zemei piešķirta adrese [adrese].

            Lēmumam sagatavots grafiskais pielikums, kurā iezīmēta īpašums [adrese]. Pēc zemes vienības apsekošanas  dabā konstatēts, ka izmainās zemes gabala [adrese] robežas.

            Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā  esošo informāciju un pamatojoties uz LR likumiem un Priekules pilsētas, Priekules novada spēkā esošo Teritorijas plānojumu, pārapstiprinātu 27.08.2009. (Priekules novada domes sēdes protokols Nr.6,1.§),       Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Priekules pilsētas zemes komisijas  23.11.2000.  sēdes protokols Nr. 340 un Priekules pilsētas zemes komisijas  04.06.2004.g.  sēdes protokols Nr.432 jaunu grafisko pielikumu īpašumam [adrese] atbilstoši mantotai  platībai 9155 m2  un  9019 m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

 

2. Samazināt platību Priekules novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai Smilšu iela 7, Priekule, Priekules nov.,  par 9155 m2, vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu, šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

39.§ Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašumā [adrese], apstiprināšanu

Izskatot SIA „Latvijasmernieks.lv” sertificēta zemes ierīkotāja S[:]Č[:] 08.11.2012. iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta nekustamā īpašumā [adrese] (apzīmējums kadastrā [:]), apstiprināšanu, konstatēts:

1. Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumu (prot. Nr.9) 47.§ „Par zemesgabala [adrese], sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi [adrese]”.

2. Saskaņā ar spēkā esošo Priekules novada Priekules pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabala plānotā (atļautā) izmantošana – daļa Tehniskās apbūves teritorija un daļa Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijā.

3. Zemes ierīcības projektā plānots atdalīt no nekustama īpašumu [adrese], divas zemes vienības pēc zemes īpašnieku A[:] A[:] A[:] (dzim. [:]) un I[:] M[;] P[;] (dzim. [:) pilnvarotās personas Dz[:] K[;] (dzīvo [dzīvesvieta) ieteikumiem.

4. Nekustams īpašums [adrese], sastāv no viena zemesgabala 84736 m² platībā un pieder A[:]Annai A[:] (A[;] A[:] A[:]) un I[:]M[:]P[:] (I[:] M[:] P[:]) saskaņā ar Priekules pilsētas zemesgrāmatas ierakstu, nodalījuma numurs 1000 0000 5667, tiesneša lēmuma datums 12.06.2001. .

5. Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19.panta pirmajai daļai par zemes ierīcības projektu ir saņemts Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas atzinums.

6. Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par adresēm un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilst normatīvo aktu prasībām.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 9.panta pirmo daļu, 19.panta otro daļu, 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta 9.8.apakšpunktu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 16.1.apakšpunktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, 2012.gada 9.februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas numurs 40003783960, izstrādāto zemes ierīcības projektu  nekustamam  īpašumam [adrese]  (apzīmējums kadastrā [:]), saskaņā ar pielikumu Nr.1.

 

2. Piešķirt 1.projektējamai zemes vienībai 20054 m² platībai (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) un  ēkām/ būvēm adresi [adrese], ( pielikums Nr.1).(Piekļūšana zemes vienībai no Vaiņodes ielas).

 

3. Piešķirt 1.projektējamai zemes vienībai lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves teritorija – kods 1001.

 

4. Saglabāt 2.projektējamai zemes vienībai 63182 m² platībai (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) adresi [adrese], (pielikums Nr. 1),  kods valsts adrešu reģistrā 106267352.

 

5. Saglabāt 2.projektējamai zemes vienībai lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves teritorija.

 

6. Piešķirt 3.projektējamai zemes vienībai 1500 m² platībai (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) adresi [adrese], (pielikums Nr.1). (Piekļūšana zemes vienībai no Liepu ielas).

 

7. Piešķirt 3.projektējamai zemes vienībai lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve – kods 0601.

 

8. Saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu, Priekules pilsētas apbūves noteikumi (Apstiprināti ar 2010.gada 28.janvāra lēmumu Prot. Nr.1,45.§), Zemes vienībai [adrese], noteikti šādi apgrūtinājumi:

8.1. 120401 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju - 0.0686 ha, 

8.2.   120401 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju - 0.0695 ha, 

8.3. 12050200 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 0.0165 ha,

8.4. 12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem - 0.1553 ha, 

8.5.12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem - 0.1512 ha. 

9. Saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu Priekules pilsētas apbūves noteikumi (Apstiprināti ar 2010.gada 28.janvāra lēmumu Prot. Nr.1,45.§) Zemes vienībai [adrese], noteikti šādi apgrūtinājumi:

                     9.1. 12010101 aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā - 0.0238 ha,

            9.2. 12010101 aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā - 0.0046 ha,

            9.3. 12050200 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 0.0271 ha,

            9.4. 12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem - 0.0305 ha, 

            9.5. 12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem - 0.0039 ha, 

            9.6. 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.2222 ha.

10. Saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu Priekules pilsētas apbūves noteikumi (Apstiprināti ar 2010.gada 28.janvāra lēmumu Prot. Nr.1,45.§) Zemes vienībai [adrese], noteikti šādi apgrūtinājumi:

10.1. 12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem - 0.0153 ha, 

            10.2. 12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem - 0.0154 ha. 

 

11. Lēmumu 2 nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas nosūtīt VZD Kurzemes reģionālai nodaļai. Lēmumu nosūtīt A[:] A[:] A[:] (A[:] A[:] A[:]) un I[:] M[:] P[:] (I[:]M[:] P[:]) pilnvarotai personai Dz[:]K[:] un SIA „Latvijas mernieks.lv” Liepājas birojam.

 

12. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

40.§ Par rezerves zemes fonda zemes „Rijnieki”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu G.G[:]

Priekules novada dome izskatījusi G[:]G[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 08.11.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt rezerves zemes fonda zemi „Rijnieki” ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0057; 2,89 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.35.§, protokols Nr.3, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0057, ieskaitīta rezerves zemes fondā.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantam, ir noteikts, kalīdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.,18.punktu, 12.11.2012. Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2012.gada 01.decembri G[:]G[:], personas kods [:], rezerves zemes fonda zemi „Rijnieki”, Virgas pag., Priekules nov.,  2,89 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0057,  palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Lēmumu nosūtīt G[:] G[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pasākumu kalendārs
Marts, 2020
POTCPkSSv
1415
16171819202122
23242526272829
3031