24.09.2015. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.14)

20.§ Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu no sabiedriskā labuma biedrības “Rumula”

 V.Jablonska- saņemts Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores iesniegums Nr.1.12/59 no 08.09.2015., kurš reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 2015.gada 8.septembrī reģistrācijas Nr. 2.1.3./1620, kurā lūgts atļaut pieņemt dāvinājumu – naudas līdzekļus 7000 euro apmērā skolas katlu mājas skursteņa rekonstrukcijai. 2015.gada 7.septembrī noslēgts ziedojuma (dāvinājuma) līgums Nr.2.2.2./264.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt saņemto ziedojumu (dāvinājumu) naudas līdzekļus 7000 euro apmērā skolas katlu mājas skursteņa rekonstrukcijai.

2.     Minēto ziedojumu (dāvinājumu) izlietot Purmsātu speciālās internātpamatskolas katlu mājas skursteņa rekonstrukcijai.

3.     Par lēmuma izpildi atbild Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore.

 

Lēmums nosūtāms:

Finanšu nodaļa

Purmsātu speciālās internātpamatskola

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu no sabiedriskā labuma biedrības ‘’Rumula’’’’ uz 1 lp (20.pielikums).

21.§ Par papildus finansējuma piešķiršanu Priekules pilsētas kultūras namam

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi Priekules pilsētas kultūras nama direktores Rigondas Džeriņas iesniegumu, kurā lūgts piešķirt papildus finansējumu EUR 5604.34 kultūras nama mazās zāles remontam un EUR 1271.50 žalūziju iegādei. Kopējā nepieciešamā summa ar PVN ir 6875.84 euro. Ir sagatavota remontizdevumu tāme un veikta aptauja par žalūziju iegādi. Finanšu komitejas sēdē balsojums nebija viennozīmīgs, tomēr atbalsts tika gūts.

 

            R.Džeriņa- par kultūras nama vadītāju sāku strādāt šogad. Uzskatu, ka mazajā zālē remonts nepieciešams ļoti drīzā laikā, jo sienas ir nolupušas, grīda ļoti nolietojusies. Šī zāle ir arī visnoslogotākā-notiek dažādi pasākumi, izstādes, vakaros notiek mēģinājumi. Kultūras nama materiālā bāze ir ar ‘’mīnus’’ zīmi.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts- Ilgonis Šteins; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     2015.gada budžeta ietvaros veikt Priekules kultūras nama mazās zāles remontu un žalūziju iegādi, piešķirot tam finansējumu 6877 euro apmērā.

2.     Minētie darbi jāpaveic līdz 2015.gada 28.decembrim.

3.     Par lēmuma izpildi atbild Priekules kultūras nama direktore.

 

Lēmuma projekts nosūtāms:

Finanšu nodaļai

Priekules pilsētas kultūras nama direktorei

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par papildus finansējuma piešķiršanu Priekules pilsētas kultūras namam’’ uz 1 lp.(21.pielikums).

22.§ Par finansējuma piešķiršanu traktora iegādei pašvaldības funkciju nodrošināšanai Kalētu pagasta pārvaldē

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldība izsolē pārdeva nekustamo īpašumu “Saušu birzs”, kas atrodas Kalētu pagasta teritorijā, līdz ar to palielinot pašvaldības ieņēmumus par 23180 euro. Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja lūdz šos līdzekļus novirzīt jauna traktora iegādei, lai pildītu pašvaldībai uzliktās funkcijas. Esošais traktors T-40 ir 1984.gada izlaiduma, morāli un fiziski nolietojies, tā uzturēšana un remonts ir dārgs un nelietderīgs. Ņemot vērā iepriekš minēto, būtu iespējams iegūtos līdzekļus no īpašuma pārdošanas novirzīt traktora iegādei. 3000 euro pārvalde novirza no degvielas izdevumiem, jo paredzamā traktora cena varētu būt 26180 euro ar PVN.

 

P.Andersone-atrodot 3000 savā budžetā, Kalētu pārvalde gatava iztērēt traktora iegādei 26 000. Internetā var atrast tādu 80 zirgspēku traktoru par daudz mazāku summu. Uzskatu, ka pārvaldei nav vajadzīgs tik liels traktors ikdienas darbu veikšanai-pārvadāt egles, malku, solus u.tml. Lielākie darbi ir laukuma pļaušana, grāvmalu un kapu pļaušana. Gadā ir izlietotas 286 motorstundas, t.i.706 l dīzeļdegviela. Ja pirktu mazlietotu un mazāku traktoru, atliktu līdzekļi vēl arī skolas remontam.

I.Šteins-uzskata, ka nevar pirkt lietotu, jo var nopirkt ar defektiem, par kuriem netiksim informēti.

A.Razma- jāstrādā vēl pie specifikācijas, bet jāzina, kādu summu izlietos traktora iegādei.

A.Valuže- lai varētu sākt iepirkumu, jānolemj, kādu summu virzīs traktora iegādei.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts Gražina Ķervija; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt Kalētu pagasta pārvaldei EUR 23180 jauna traktora ar papildus aprīkojumu iegādei.

2. Traktora iegāde jāveic līdz 2015.gada 28.decembrim.

3. Par lēmuma izpildi atbild Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja.

 

Lēmuma projekts nosūtāms:

Finanšu nodaļai;

Izpilddirektoram;

Kalētu pagasta pārvaldei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par finansējuma piešķiršanu traktora iegādei pašvaldības funkciju nodrošināšanai Kalētu pagasta pārvaldē’’ uz 1 lp.(22.pielikums).

23.§ Par Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmuma “Par Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes traktortehnikas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr. 8 20.§) atzīšanu par spēku zaudējušu

 V.Jablonska-   2015.gada 20.augustā pašvaldībā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītāja iesniegums, kurā lūgts atcelt 31.10.2013. lēmumu “Par Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes traktortehnikas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.8, 20.§).

 

            Iesniegumā norādīts, ka pārvaldē esošā traktortehnika netiek izmantota pakalpojumu sniegšanai pagasta iedzīvotājiem, līdz ar to nav nepieciešamības pēc apstiprinātā cenrāža.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  pārvaldes vadītāja iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atzīt par spēku zaudējušu Priekules novada pašvaldības domes31.10.2013. lēmumu “Par Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes traktortehnikas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.8, 20.§).

 

Lēmums izsūtāms:                                 

1   eks. Virgas pagasta pārvaldei

1 eks. Finanšu nodaļai

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmuma “Par Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes traktortehnikas sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.8, 20.§) atzīšanu par spēku zaudējušu’’ uz 1 lp.(23.pielikums).

24.§ Par platības un zemes robežu skices apstiprināšanu zemes vienībai „Centra katlu māja” Gramzdas pag., Priekules nov. un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldība izskata J. Š. iesniegumu, kurā viņš izteicis vēlēšanos atsavināt īpašumu „Centra katlu māja”, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt zemes vienībai „Centra katlu māja”, Gramzdas pag., Priekules nov. zemes robežu skici  (pielikumā) un platību 0,9 ha.

2. Zemes vienībai „Centra katlu māja”, Gramzdas pag., Priekules nov. 0,9 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003.

3. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību „Centra katlu māja”, Gramzdas pag., Priekules nov., ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0212, platība 0,9 ha.

4.Par zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā  atbildīgā persona V.Rubeze.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļai

 

Pielikumā: lēmums’’Par platības un zemes robežu skices apstiprināšanu zemes vienībai  „Centra katlu māja” Gramzdas pag., Priekules nov. un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda’’ uz 1 lp.(24.pielikums).

 

25.§ Par zemes vienības (starpgabala) Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

 V.Jablonska-  Priekules novada pašvaldībā saņemts iesniegums par zemes Parka iela 25A atsavināšanu.

 

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās  3.panta, otrās daļas 4.punktam, kas nosaka, ka : Zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme (4), kura ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals” (…, )  2015.gada 17.septembra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Veikt nepieciešamās darbības zemes starpgabala, Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 003 0149, 5000 m² platībā (veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība var tikt precizēta) ierakstīšanai zemesgrāmatā saskaņā ar pielikumu, kas lēmuma neatņemama sastāvdaļa..

2.     Jautājumu, par zemes starpgabala (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu, izskatīt pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā.

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma  1.punkta izpildei.

4.     Izdevumus, kas saistīti ar dotā uzdevuma izpildi ,segt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

5.     Kontroli par uzdevuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

6.     Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (Administratīvā procesa likuma  70.panta pirmā daļa).

7.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. J. M., adrese:[:],Priekule, Priekules nov.,LV-3434;

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par zemes vienības (starpgabala) Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā’’ ar grafisko pielikumu kopā  uz 2 lp.(25.pielikums).

26.§ Par 08.05.2007. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 250 pirmstermiņa izbeigšanu J.B.J., Kalētu pagastā, Priekules novadā

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 2015.gada 26.augusta iesniegums zemes nomas līguma  pirmstermiņa izbeigšanu J. B. J., sakarā ar nomnieka nāvi.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt 08.05.2007. Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.250 J. B. J., personas kods [:], par apbūvētas zemes „Spalvas”  9,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0116, Kalētu pagastā, Priekules novadā iznomāšanu kā pirmnomas personai, sakarā ar nomnieka nāvi.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par 08.05.2007. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 250  pirmstermiņa izbeigšanu J.B.J., Kalētu pagastā, Priekules novadā’’ uz 1 lp.(26.pielikums).

27.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2015.gadam

 V.Jablonska- ir saņemts Virgas pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības uzrauga iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no darba. Lai racionālāk un lietderīgāk izlietot finanšu resursus, tiek ierosināts veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā Virgas pagasta pārvaldes struktūrvienībā „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā šādus grozījumus:

1.1.         mainīt nosaukumu amatam „Ūdenssaimniecības uzraugs (saimniecības pārzinis)” uz nosaukumu „Saimniecības vadītājs”, pārklasificējot amatu no „3. Apsaimniekošana (saime), IIA (līmenis), 6.mēnešalgu grupa” uz „3. Apsaimniekošana, IIB, 8.mēnešalgu grupa”, palielinot amata slodzi no 0,7 uz 1 un mēnešalgu no EUR 308,70 uz EUR 551,00;

1.2.         svītrot no saraksta amatu „Automobiļa vadītājs”.

2.     Lēmuma 1.1.punkts stājas spēkā ar 2015.gada 1.oktobri.

3.     Lēmuma 1.2.punkts stājas spēkā ar 2015.gada 1.novembri.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2015.gadam’’ ar pielikumu kopā uz 2 lp.(27.pielikums).

28.§ Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2015.gada oktobrim līdz 2016.septembrim

 V.Jablonska-novada izglītības vadītāja iesniegusi apstiprināšanai pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2015.gada oktobrim līdz 2016.gada septembrim, kas precizēts pēc izglītojamo skaita 2015.gada 1.septembri.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2015.gada oktobrim līdz 2016.septembrim Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto  pielikumu.

 

Lēmums nosūtāms – Priekules novada pašvaldības Izglītības vadītājai

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2015.gada oktobrim līdz 2016.septembrim’’ ar pielikumu kopā uz 2 lp.

29.§ Par noteikumu „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 27.decembra noteikumos „Par Priekules novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”” apstiprināšanu

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu. Jautā vai deputātiem ir iebildumi vai pretenzijas. Nav.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības noteikumus „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 27.decembra noteikumos „Par Priekules novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu””.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par noteikumu „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 27.decembra noteikumos ‘’Par Priekules novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu’’’’ apstiprināšanu’’ uz 1 lp.(29.pielikums), pielikumā Noteikumi ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 27.decembra noteikumos ‘’Par Priekules novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu’’’’ uz 2 lp.

30.§ Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, pirmās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu

 V.Jablonska- līdz noteiktajam datumam nav reģistrējies neviens dalībnieks. Nolasa lemjošo daļu un aicina balsot par izsoles atzīšanu par nenotikušu.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, 34.panta otro daļu,  atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt nekustamā īpašuma  Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.      Rīkot nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli

3.      Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, pirmās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu’’ uz 1 lp. (30.pielikums)

31.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu, jautā vai deputātiem ir kas sakāms. Nav.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Nodot nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, atsavināšanai otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli.

2.  Apstiprināt otrās mutiskās izsoles sākumcenu 8160 EUR (astoņi tūkstoši simtu sešdesmit euro un 00 euro centi) un izsoles soli 100 EUR (simts euro).

3.  Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus.

4.  Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos un izsoles noteikumos paredzēto kārtību.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams -Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli’’ uz 1 lp.,  pielikumā izsoles noteikumi ar pielikumiem (31.pielikums).

32.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 64820090032, otrās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punktu, 34.panta otro daļu,  atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atzīt nekustamā īpašuma  „Dālijas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64820090032, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2. Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu, rīkojot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Dālijas”,  Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 64820090032, otrās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu’’ uz  1 lp.(32.pielikums).

33.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 64820090032, trešās mutiskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

 Deputātiem jautājumu vai iebildumu nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                    Nodot nekustamo īpašumu „Dālijas”, kadastra numurs 64820090032, Priekules pag., Priekules nov., atsavināšanai trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli.

2.                    Apstiprināt trešās mutiskās izsoles sākumcenu 2761 EUR (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 00 euro centi) un izsoles soli 10 EUR (desmit euro).

3.                    Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus.

4.                    Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos un izsoles noteikumos paredzēto kārtību.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 64820090032, trešās mutiskās izsoles noteikumu apstiprināšanu’’ uz 1 lp., pielikumā izsoles noteikumi ar pielikumiem (33.pielikums).

34.§ Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Parka iela 11, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0157

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

Deputātiem jautājumu, iebildumu nav.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo un otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2015.gada 4.septembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 11, Priekule, Priekules nov., ar kadastra numuru 6415 003 0157, trešās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt pirkuma līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Parka iela 11, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0157, par pirkuma līguma cenu 681 EUR (seši simti astoņdesmit viens euro un 00 euro centi) ar I.K., dzīvojošu[adrese], Priekule, Priekules nov.,  7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- I.K. vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi un Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Parka iela 11, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0157’’ uz 1 lp. (34.pielikums).

35.§ Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Skujas”, Gramzdas pag., Priekules novads, kadastra numurs 64580020162

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo un otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt 2015.gada 8.septembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Skujas”, Gramzdas pag., Priekules nov., ar kadastra numuru 64580020162, trešās mutiskās izsoles rezultātus.

2. Noslēgt pirkuma līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Skujas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580020162, par pirkuma līguma cenu 1104 EUR (viens tūkstotis simtu četri euro un 00 euro centi) ar A. S., dzīvojošu [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov.,  7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams: A. S. vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi, Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Skujas”, Gramzdas pag., Priekules novads, kadastra numurs 64580020162’’ uz 1 lp.(35.pielikums).

36. „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu

 V.Jablonska-noteikumu projekts tika izskatīts divās komitejās, deputātiem iebildumu nebija. Nolasa lēmuma projektu. Iebildumu, jautājumu nav.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības noteikumus „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem”.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. Priekules novada pašvaldības kultūras vadītājam

pa vienam eks. pagastu pārvaldēm

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu’’ , pielikumā Noteikumi ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ uz 6 lp.(36.pielikums).

37.§ Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2015.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”’’ apstiprināšanu

 V.Jablonska dod vārdu finanšu nodaļas vadītājai P.Andersonei.

 

P.Andersone skaidro, ka finanšu komitejā saistošie noteikumi izskatīti, ziņojums ar detalizētu skaidrojumu par budžeta grozījumiem septembra mēnesī deputātiem tika nosūtīts un viņi ar to iepazinušies.

Deputātiem jautājumu vai iebildumu nav. V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, lgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi 2015.gada 20.februāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” (noteikumi pielikumā).

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā:

38.§ Par valstij piekritīgās mantas - nekustamā īpašuma “PĒKAS”, Bunkas pagastā, Priekules novadā pieņemšanu pašvaldības īpašumā

 V.Jablonska dod vārdu juristei.

 

A.Mickus-uz šo īpašumu starp personām tika noslēgts uztura līgums. Persona, kura ir uztura devējs ir tiesīga ierakstīt zemesgrāmatā personas , kura ir uztura ņēmējs, mantu. Diemžēl uztura devējs nomira ātrāk nekā uztura ņēmējs, līdz ar to izveidojās situācija, ka uztura ņēmējs palika slims cilvēks bez īpašuma un bez mantas. Uztura devējam arī nav mantinieku. Rezultātā īpašumu savā bilancē uzņēmusi valsts un ir piedāvāts pašvaldībai pārņemt to savā īpašumā. Tā kā šī persona ir aprūpējama un viņai būs nepieciešama sociālā palīdzība, uzskatījām, ka ir lietderīgi šo īpašumu uzņemt pašvaldības bilancē un šai personai būtu tiesības tur dzīvot.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Pārņemt Priekules novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu “PĒKAS”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 007 0043, kas ierakstīts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000443241.

 

Lēmums izsūtāms:     

1 eks. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldei    

1 eks.  Nekustamo īpašumu speciālistiem

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei

1 eks. Finanšu nodaļai

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par valstij piekritīgās mantas - nekustamā īpašuma “PĒKAS”, Bunkas pagastā, Priekules novadā pieņemšanu pašvaldības īpašumā’’ uz 1 lp.(38.pielikums).

39.§ Par grozījumiem Priekules novada bibliotēku lietošanas noteikumos

 V.Jablonska- nolasa lemjošo daļu. Jautā, vai deputātiem ir kādi jautājumi. Jautājumu nav.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ilgonis Šteins, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt grozījumus Kalētu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumos, kas apstiprināti ar 2014.gada 28.augusta sēdes lēmumu „Par Priekules novada Kalētu pagasta bibliotēkas nolikuma un Kalētu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 2.§), svītrojot noteikumu 2.pielikumu „Kalētu pagasta bibliotēkas maksas pakalpojumi”.

2. Izdarīt grozījumus Bunkas pagasta Bunkas bibliotēkas lietošanas noteikumos, kas apstiprināti ar  2014.gada 28.augusta sēdes lēmumu „Par Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas bibliotēkas nolikuma un Bunkas pagasta  Bunkas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 3.§), svītrojot noteikumu 2.pielikumu „Bunkas pagasta Bunkas bibliotēkas maksas pakalpojumi”.

3. Izdarīt grozījumus Bunkas pagasta Krotes  bibliotēkas lietošanas noteikumos, kas apstiprināti ar 2014.gada 28.augusta sēdes lēmumu „Par Priekules novada Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas nolikuma  un Bunkas pagasta  Krotes bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 4.§), svītrojot noteikumu 2.pielikumu „Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas maksas pakalpojumi”.

4. Izdarīt grozījumus Bunkas pagasta Tadaiķu  bibliotēkas lietošanas noteikumos, kas apstiprināti ar 2014.gada 28.augusta sēdes lēmumu „Par Priekules novada Bunkas pagasta Tadaiķu bibliotēkas nolikuma  un Bunkas pagasta  Tadaiķu bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 5.§), svītrojot noteikumu 2. pielikumu „Bunkas pagasta Tadaiķu bibliotēkas maksas pakalpojumi”.

5. Izdarīt grozījumus Virgas pagasta Purmsātu  bibliotēkas lietošanas noteikumos, kas apstiprināti ar 2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu „Par Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkas nolikuma  un lietošanas noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 3.§), svītrojot noteikumu 2. pielikumu „Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkas maksas pakalpojumi”.

6. Izdarīt grozījumus Virgas pagasta Virgas  bibliotēkas lietošanas noteikumos, kas apstiprināti ar 2015.gada 28.maija sēdes lēmumu „Par Priekules novada Virgas pagasta Virgas bibliotēkas nolikuma  un lietošanas noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 30.§), svītrojot noteikumu 2. pielikumu „Virgas pagasta Virgas bibliotēkas maksas pakalpojumi”.

7. Izdarīt grozījumus Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtībā Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēkā, ko 2015.gada 2.aprīlī apstiprinājis Priekules novada pašvaldības izpilddirektors, svītrojot  pielikumu Nr.1 „Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēkas maksas pakalpojumi”.

8. Izdarīt grozījumus Priekules pilsētas  bibliotēkas lietošanas noteikumos, kas apstiprināti ar 2014.gada 28.augusta sēdes lēmumu „Par Priekules novada Priekules pilsētas bibliotēkas nolikuma  un Priekules pilsētas lietošanas noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 1.§), svītrojot noteikumu 2. pielikumu „Priekules pilsētas bibliotēkas maksas pakalpojumi”.

9. Grozījumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.oktobri.

10.  Noteikt, ka maksas pakalpojumi sniedzami atbilstoši izcenojumiem, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumu „Par kopēšanas, izdrukas un faksa (nosūtīšana vai saņemšana) pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada pašvaldībā” (protokols Nr.9, 2.§).

Lēmums paziņojams: novada kultūras nodaļas vadītājam G.Venenam, visiem novada bibliotēku vadītājiem.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada bibliotēku lietošanas noteikumos’’ uz 1 lpp.(39.pielikums).