26.04.2018. domes sēde (protokols Nr.6)

235. Par Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.235                  

          (protokols Nr., 79.punkts)

Par Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu

Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisija ir iesniegusi ierosinājumu mainīt iepirkumu komisijas nolikumu un izstrādājusi nolikuma projektu.

 Būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar 2013.gadā apstiprināto nolikumu:

1.      Nolikumā netiek precīzi noteikts minimālais komisijas locekļu skaits;

2.      Noteikta prasība komisijas sastāvā iekļaut iepirkuma speciālistu/-us un viņam/-ņiem uzdota komisijas sekretāra/-u pienākumu izpilde;

3.      Precizēti komisijas priekšsēdētāja un sekretāra pienākumi;

4.      Izņemta informācija, kuru nosaka Publisko iepirkumu likums un citi publisko iepirkumu regulējošie normatīvie akti (komisijas pienākumi iepirkuma organizēšanas ietvaros, piedāvājumu iesniegšanas, atvēršanas un lēmumu pieņemšanas kārtība);

5.      Izņemta informācija, kas nosaka komisijas tiesības pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pienākumu minēto lēmumu saskaņot ar pašvaldības domes priekšsēdētāju vai pašvaldības domi gadījumos, kad pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā, piedāvātā līgumcena pārsniedz iepirkuma paredzamo līgumcenu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61 panta 3.daļu, Priekules novada pašvaldības nolikuma 19.un 20.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumu.

 

Lēmumu izsniegt: Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijai.

PIELIKUMS

236. Par Mārītes Gertneres atbrīvošanu no Priekules novada administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.236                

          (protokols Nr.6,  80.punkts)

 

Par Mārītes Gertneres atbrīvošanu no Priekules novada administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas

 

            Priekules novada pašvaldībā saņemts administratīvās komisijas locekles Mārītes Gertneres 23.04.2018. iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Priekules novada administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

 

 Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbrīvot Mārīti Gertneri no Priekules novada administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2018.gada 1.maiju.

 Izsūtāms: Mārīte Gertnere, Administratīvā komisija

237. Par Priekules novada pašvaldības pārstāvjiem Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.237                

          (protokols Nr.6,  81.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības pārstāvjiem Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresā

 

Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

           

            Priekules novada pašvaldībā saņemta Latvijas Pašvaldību savienības 03.04.2018. vēstule ar Nr. 0420180829/A471 ar aicinājumu piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā 2018.gada 11.maijā Daugavpilī.

 

            Saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības Statūtu 6.5.punktu kongresā pašvaldību pārstāv pašvaldības domes priekšsēdētājs un domes pilnvaroti deputāti.

            Statūtu 6.5.2.punkts nosaka, ka pašvaldībām no 5001 līdz 20 000 iedzīvotājiem ir divi pārstāvji.

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Pilnvarot Priekules novada domes priekšsēdētāju Viju JABLONSKU dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā 2018.gada 11.maijā Daugavpilī.

 

 Izsūtams: Latvijas Pašvaldību savienībai.

238. Par līdzekļu piešķiršanu ēkas Miera ielā 3, Gramzdas pagastā sakārtošanai

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.238                

          (protokols Nr.6,  82.punkts)

 Par līdzekļu piešķiršanu ēkas Miera ielā 3, Gramzdas pagastā sakārtošanai

 

            24.04.2018. saņemts Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus EUR 607,00 apmērā ar PVN, saskaņā ar Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja iesniegto tāmi, koka nojumes sakārtošanai Miera ielā 3, Gramzdā, lai novērstu bīstamību ēkas lietošanā, ko konstatējis Būvniecības valsts kontroles birojs  un norādījis  16.04.2018. lēmumā Nr.4-2.5-18/166. Bīstamības ēkas lietošanā novēršanai Būvniecības valsts kontroles birojs noteicis termiņu līdz 2018. gada 16.maijam.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kā arī 15. panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Noraidīt papildus līdzekļu 607.00 EUR apmērā piešķiršanu koka nojumes sakārtošanai Miera ielā 3, Gramzdā.

2.      Noteikt, ka bīstamās ēkas sakārtošana Miera ielā 3, Gramzdā, jāveic par pārvaldes līdzekļiem 2018.gada budžeta ietvaros.

3.      Par lēmuma izpildi atbildīgs Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums.

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, Būvvaldei, Gramzdas pagasta pārvaldei.

 

239. Par līdzekļu piešķiršanu siltuma skaitītāja uzstādīšanai siltumtrases posmā uz tautas nama ēku Gramzdā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.239

          (protokols Nr.6,  83.punkts)

Par līdzekļu piešķiršanu siltuma skaitītāja uzstādīšanai siltumtrases posmā uz tautas nama ēku Gramzdā

 

            24.04.2018. saņemts Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus EUR 1036,87 apmērā ar PVN siltuma skaitītāja uzstādīšanai pagasta siltumtrases posmā uz  tautas nama ēku, lai nodrošinātu siltuma uzskaiti 2018./2018. gada apkures sezonā. Tā kā pēc Gramzdas pamatskolas darbības izbeigšanās 2018. gada 31. jūlijā pieņemts lēmums ar 01.08.2018. Gramzdas skolas ēkas daļu iznomāt, precīzai norēķinu veikšanai ar nomnieku, nepieciešams organizēt patērētā siltuma uzskaiti visām Gramzdas siltumapgādes tīklā esošajām ēkām.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kā arī 15. panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      No 2018. gada pamatbudžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt līdzekļus EUR 1037,00 ar PVN siltuma skaitītāja uzstādīšanai Gramzdas siltumtrases posmā uz tautas nama ēku.

2.      Līdz 2018. gada beigām atgriezt pamatbudžetā līdzekļus  EUR 1037,00 ar PVN no  Gramzdas pagasta pārvaldes budžetā ieekonomētajiem līdzekļiem.

3.      Par lēmuma izpildi atbildīgs Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums.

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, Gramzdas pagasta pārvaldei.