26.11.2020. domes sēde (protokols Nr.15)

797. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.797           

          (protokols Nr.15,  59.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 27.10.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20 /1985-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Vaiņodes iela 2,  Priekule , Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 007 0031.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 007 0037, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0031 un būvēm -dzīvojamā māja kad. apzīmējumu 6415 007 0011 001, garāža ar kad. apzīmējumu 6415 007 0011 002, šķūnis ar kad. apzīmējumu 6415 007 0011 003, pagrabs ar kad. apzīmējumu 6415 007 0011 004 - ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000497750 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Būvē (garāžā) ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002, ietilpst garāžu telpu grupas ar kadastra apzīmējumiem : 6415 007 0011 002 001, 6415 007 0011 002 002, 6415 007 0011 002 003 ,  6415 007 0011 002 004, 6415 007 0011 002 005).

XX izmanto garāžu Nr.5, ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002 005.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašumā Vaiņodes iela 2,  Priekule , Priekules novads, kadastra Nr. 6415 007 0037, ietilpstošā telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002 005 un kopējo platību 21,4 m2 platībā , tirgus nomas maksas vērtība uz 2020. gada 4.novembri (apsekošanas datums) ir EUR 20  (divdesmit eiro) mēnesī bez PVN.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu , atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nedzīvojamo telpu ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002 001 nomu, ar  kopējo platību 21,4 m2 un nomu zemes vienībā Vaiņodes iela 2, 25 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 007 0031, Priekulē .
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu par  daļu no zemes vienības Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads un nedzīvojamo telpu nomu, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar adresi Vaiņodes iela 2, Priekule , Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 007 0031 25 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu no 01.12.2020. līdz 30.11.2026. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.
 4. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.
 5. Noslēgt  ar XX, personas kods XX, nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu grupu ēkā Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 001 0011 002 001  21,4 m2  platībā (skat. pielikumā, telpa iezīmēta ar dzeltenu līniju ) garāžas vajadzībām, nosakot:
 6. Nomas maksu atbilstoši Sertificēta zemes vērtētāja SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236 noteiktajai tirgus nomas maksai 19 EUR mēnesī (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).
 7. Nomas termiņu no 2020.gada 1.decembra  līdz 2026.gada 30.novembrim.
 8. Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.
 9. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas un nedzīvojamo telpu nomas līgumus.
 10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                          

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,
  • XX;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Pielikums

798. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.798           

          (protokols Nr.15,  60.punkts)

 

Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 19.11.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/2148-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumam no 06.11.2020. līdz ierobežojuma beigām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldība 24.11.2016. pieņēmsi lēmuumu iznomāt nedzīvojamā telpa Aizputes ielā  6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 008, 8,04 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 0,50 EUR/ m2 – nomas maksa mēnesī – 4,86 EUR ar PVN.

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi XX parādu nav, telpas iznomātas manikīra pakalpojumu sniegšanai.

Atbilstoši 06.11.2020. MK rīkojuma Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.2.punktam ir aizliegti skaistumkopšanas (izņemot friziera pakalpojumus), pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumi, kā arī saimnieciskie pakalpojumi, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu.

Latvijas Republikas Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosaka - Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 14.07.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 453 „Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3,punktam  „Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs (turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem:

3.1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī vai decembrī, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;

3.2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;

3.3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;

3.4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas uz 2020. gada 29. februāri esošās parādsaistības pret iznomātāju vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;

3.5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, iesniegumu, 14.07.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr.453, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noteikt, ka termiņā no 09.12020.-31.12.2020. XX, personas kodsXX, netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamo telpu nr.6, Aizputes ielā 6, Priekule.
 2. Noteikt, ka XX, personas kods XX, turpina norēķināties par SIA “Priekules nami” sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
 3. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

799. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 1.14/01 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.799           

          (protokols Nr.15,  61.punkts)

 

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 1.14/01 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 19.11.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/2149-S ar lūgumu apturēt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.1.14/01 no 06.11.2020. līdz ierobežojumu beigām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībā 16.09.2015. reģistrēts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 1.14/01, noslēgts ar Vitu Riekstiņu, telpas iznomātas gēlu nadziņu kopšanas salona vajadzībām.

 Iznomāta nedzīvojamā telpa Aizputes ielā  6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 010 , 14,50 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 0,50 EUR/ m2  (nomas maksa mēnesī  7,25  EUR neieskaitot PVN ).

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi XX parādu nav.

Atbilstoši 06.11.2020. MK rīkojuma Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  5.2. punktam ir aizliegti skaistumkopšanas (izņemot friziera pakalpojumus), pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumi, kā arī saimnieciskie pakalpojumi, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu.

Latvijas Republikas Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosaka - Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 14.07.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 453 „Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3. punktam  „Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs (turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem:

3.1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī vai decembrī, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;

3.2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;

3.3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;

3.4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas uz 2020. gada 29. februāri esošās parādsaistības pret iznomātāju vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;

3.5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, iesniegumu, 14.07.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr.453 3. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noteikt, ka termiņā no 09.12020. līdz 31.12.2020. XX, personas kods XX, netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamām telpām.
 2. Noteikt, ka XX, personas kods XX, turpina norēķināties par SIA “Priekules nami” sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

800. Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.800           

          (protokols Nr.15, 62 .punkts)

 

Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

 

Priekules novada pašvaldības dome izskata jautājumu par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

Ir saņemts Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekļu amata kandidāta izvērtēšanas sēdes 2020.gada 23.novembra protokols Nr.5, kurā tiek ieteikts Priekules novada pašvaldības domei bāriņtiesas locekļa amatā ievēlēt Ivetu Arāju.

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 26.punktā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.

Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmajā daļā noteikts, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 4.punktā noteikto bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš sākas pēc viņu ievēlēšanas, ja attiecīgās pašvaldības dome nav noteikusi citu termiņu, savukārt 5.punktā noteikts, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu pilnvaras izbeidzas, beidzoties Bāriņtiesu likumā noteiktajam pilnvaru termiņam.

Priekules novada bāriņtiesas nolikumā noteikts, ka bāriņtiesa sastāv no bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un trim bāriņtiesas locekļiem.

Bāriņtiesu likuma 9.panta piektajā daļā noteikts, ka, ievēlot bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli, pašvaldības domes pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību šā likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajām prasībām. Pašvaldība domes pienākums ir minētās ziņas par bāriņtiesas locekli atkārtoti pārbaudīt ne retāk kā reizi gadā.

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Integrētajā Iekšlietu Informācijas Sistēmā pārbaudīta informācija par Ivetu Arāju.                     

Informācija no Sodu reģistra liecina, ka Integrētajā Iekšlietu Informācijas Sistēmā pārbaudītā informācija par Ivetu Arāju atbilst Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 9.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Ievēlēt Ivetu ARĀJU, personas kods 270670 – 12859, Priekules novada bāriņtiesas locekļa amatā uz  pieciem gadiem no 07.12.2020. līdz 06.12.2025.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

801. Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.801           

          (protokols Nr.15,  63.punkts)

 

Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

 

Priekules novada pašvaldības dome izskata jautājumu par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

Ir saņemts Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekļu amata kandidāta izvērtēšanas sēdes 2020.gada 23.oktobra protokols Nr.4, kurā tiek ieteikts Priekules novada pašvaldības domei bāriņtiesas locekļa amatā ievēlēt Judīti Prūsi.

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 26.punktā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.

Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmajā daļā noteikts, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 4.punktā noteikto bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš sākas pēc viņu ievēlēšanas, ja attiecīgās pašvaldības dome nav noteikusi citu termiņu, savukārt 5.punktā noteikts, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu pilnvaras izbeidzas, beidzoties Bāriņtiesu likumā noteiktajam pilnvaru termiņam.

Priekules novada bāriņtiesas nolikumā noteikts, ka bāriņtiesa sastāv no bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un trim bāriņtiesas locekļiem.

Bāriņtiesu likuma 9.panta piektajā daļā noteikts, ka, ievēlot bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli, pašvaldības domes pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību šā likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajām prasībām. Pašvaldība domes pienākums ir minētās ziņas par bāriņtiesas locekli atkārtoti pārbaudīt ne retāk kā reizi gadā.

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Integrētajā Iekšlietu Informācijas Sistēmā pārbaudīta informācija par Judīti Prūsi.                     

Informācija no Sodu reģistra liecina, ka Integrētajā Iekšlietu Informācijas Sistēmā pārbaudītā informācija par Judīti Prūsi atbilst Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 9.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Ievēlēt Judīti PRŪSI, personas kods 030888 – 11936, Priekules novada bāriņtiesas locekļa amatā uz  pieciem gadiem no 28.12.2020. līdz 27.12.2025.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

802. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Līcīši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 002 0263, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu...

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.802           

          (protokols Nr.15,  64.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Līcīši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 002 0263, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2020. gada 27. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.548 nekustamais īpašums “Līcīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 002 0263 (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2020. gada 24. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.656 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 4594,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 24.09.2020. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.656) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2020. gada 06.novembrim plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

   Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var:

 1. rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas;
 2. rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;
 3. ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 002 0263, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.
 2. Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 002 0263, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
 3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 002 0263, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu – 3675,20 EUR (trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro  un 20 centi ), kas ir,  pazeminājums ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas 4594,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro un 00 centi).
 4. Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu tuvākajā kārtējā Priekules novada pašvaldības domes sēdē.
 5. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 002 0263, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu.
 6. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

OTRĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

1.grafiskais pielikums

803. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.803           

          (protokols Nr.15,  65.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads

 

Ar 2020. gada 25. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.398 apstiprināta nekustamā īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6482 009 0035, atsavināšana, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra numuru 6482 009 0035 0,50 ha platībā, uz kuras atrodas vienstāva viendzīvokļa dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0035 001 47,1 kvm platībā.

Ar 2020. gada 25. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.417 apstiprināti pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2094,00 EUR (divi tūkstoši deviņdesmit četri euro un 00 centi).

Ar 2020. gada 24. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.640 apstiprināta pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcena 1675,20 (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit pieci euro un 20 centi) un izsoles noteikumi.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese,XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 1675,20 EUR (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit pieci euro un 20 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2020. gada 11. novembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6482 009 0035, otrās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 1675,20 EUR (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit pieci euro un 20 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts līdz 2020.gada 10.decembrim.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

804.Par 14.04.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/39 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.804           

          (protokols Nr.15, 66.punkts)

 

Par 14.04.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/39 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

2020.gada 25.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules nov. (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2188-S, ar lūgumu pagarināt 14.04.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/39 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2016.gada 14.aprīlī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/39 (turpmāk tekstā-līgums) par zemes vienību “Pagasta palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumiem 6458 003 0093- 4,1982 ha un 6458 003 0211- 4,3 ha platībā, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 31.01.2021.

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa.

Ar 2019.gada 31.janvāra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Gramzdas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 70,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0093 kopējā platība ir 4,1982 ha, bet lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 3,79 ha.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 14.04.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/39 termiņa pagarināšanu.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 14.04.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/39 termiņu uz pieciem gadiem,  izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

4. Noteikt:

4.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.03.2026.;

4.2. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 70,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

4.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0093 iznomājamo platību -3,79 ha.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot līgumu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

805. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepu aleja 3-1, Kalēti, Kalētu pagasts,  Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.805           

          (protokols Nr.15,  67.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepu aleja 3-1, Kalēti, Kalētu pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2020. gada 27. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 541 nekustamais īpašums Liepu aleja 3-1, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6464 900 0097 (turpmāk – nekustamais īpašums), kurš sastāv no četristabu dzīvokļa 95,9 kvm platībā, tika nodots atsavināšanai.

Ar 2020. gada 24. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.654 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 4713,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti trīspadsmit euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2020. gada 11. novembra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 – SIA “Silgme”, reģ.Nr.42103035085, juridiskā adrese Nākotnes iela 5, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 8563,00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekule novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt 2020. gada 11. novembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepu aleja 3-1, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novadā, kadastra Nr.6464 900 0097,  mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 8563,00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs euro un 00 centi). Pirkuma līgums jānoslēdz un jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2021.gada 29.februārim.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. SIA “Silgme”, nodot klātienē;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

806. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.806           

          (protokols Nr.15, 68.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska