27.06.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.11)

21.§ Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksas un pamatpakalpojumu parāda dzēšanu S. P.

 Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts sekojošais:

1. Starp Priekules novada pašvaldību un S. P., personas kods [:], noslēgti Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas līgums Nr.8-2A/PP/7, Ūdensapgādes pakalpojuma līgums Nr. 8-2.Ū/PP/132, Kanalizācijas apsaimniekošanas līgums Nr. 8-2.K/PP/59 un Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums Nr. 8-2G/PP/54 par minēto pakalpojumu sniegšanu dzīvoklī [adrese], Priekules pagastā.

2. Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem, S. P. 19.02.2015. miris.

3. Par laiku līdz 31.12.2014. S.P. palika nesamaksāts parāds par saņemtajiem pakalpojumiem EUR 15,46 apmērā.

4. Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.”.

5. Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 28.novembra sēdes lēmumā (protokols Nr.22, 26.§) apstiprināto noteikumu “Priekules novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība” 168.punkts: “Par bezcerīgu (zaudētu) parādu uzskata tādu debitora parādu, kuru nav iespējams atgūt, un to apliecina attiecīgi dokumenti, tiesas izpildītāja atzinums par piedziņas neiespējamību, debitors atzīst par maksātnespējīgu un nav savlaicīgi iesniegts debitora prasījums, debitora – fiziskas personas nāve, izziņa no komercreģistra par to, ka debitors ir izslēgts no komercreģistra, atbilstošas institūcijas vai amatpersonas lēmums par debitora likvidāciju.”

 

Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, 28.11.2014. noteikumu “Priekules novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība”  168. punktu un Finanšu komitejas 18.06.2015. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atzīt S. P. dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pamatpakalpojumu maksas parādu EUR 15,46 (piecpadsmit euro, 46 centi) apmērā par dzīvokli [adrese], Priekules pagastā par bezcerīgu un izslēgt to no grāmatvedības uzskaites, jo S. P. ir miris.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai veikt attiecīgas korekcijas grāmatvedības uzskaitē.

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

22.§ Par dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas aprēķinu dzēšanu

 1.     26.01.2012. Priekules novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 1, 8.§) no 01.08.2012. noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekošanu.

2.      “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma” 10.panta (2) punkts: Dzīvojamās mājas īpašnieks uzdod pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, rakstveidā noslēdzot ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu […]. Dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanas līgumu slēdz saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kas pieņemts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.

3.      Noteikumu “Par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” (apstiprināti ar 28.11.2014. sēdes protokolu Nr. 22, 24.§) 2.punkts: Prasības (debitorus) un samaksātos avansus atzīst brīdī, kad pircējam dokumentāri noformē (sagatavots pieņemšanas-nodošanas akts, izsniegts rēķins u.c.) un nodod atsavināšanas dokumentā (līgumā, rēķinā u.c.) noteikto priekšmetu (krājuma priekšmets, pamatlīdzeklis un citi), vai arī sagatavo dokumentu, kas apstiprina pakalpojuma izpildi. Izņēmums ir gadījumi, kad līgumā ir minēti kādi citi nosacījumi (piemēram, ja ir nepieciešams abu pušu apstiprināts dokuments, lai priekšmeta nodošanu varētu uzskatīt par notikušu).

4.     Līdz 01.08.2012. tika apzināti faktiskie dzīvokļu īpašumu īpašnieki un, nesagaidot, kad starp dzīvokļu īpašniekiem un pašvaldību tiks noslēgti rakstveida līgumi, veikti dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas aprēķini šīm personām (Pielikums Nr. 1).

5.     Līdz pat 25.06.2015. starp Priekules novada pašvaldību un Pielikumā Nr.1 minētajām personām nav noslēgti rakstveida līgumi par dzīvojamās mājas pārvaldību.

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10.panta (2) punktu, noteikumu “Par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” 2.punktu un Finanšu komitejas 18.06.2015. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts (Arta Brauna); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Atzīt par nepamatotiem aprēķinus par dzīvojamo māju apsaimniekošanu 1.pielikumā  minētajām personām un minētajām summām.

2.       Uzdot Finanšu nodaļai līdz 30.07.2015. veikt attiecīgas korekcijas grāmatvedības uzskaites datos.

3.       Atbildīgais par lēmuma izpildi - Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim.

 

Pielikumā: 1.pielikums-personu saraksts, kurām aprēķināta maksa par dzīvojamo māju apsaimniekošanu, bet nav noslēgti dzīvojamo māju apsaimniekošanas līgumi

23.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Ar 2014.gada 31.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14, 17.§) nekustamais īpašums – Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146 nodots atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „LATIO”, reģ.Nr.41703000843, juridiskā adrese K.Valdemāra iela 8 – 10, LV –1010, noteicis, ka nekustamā īpašuma  visvairāk iespējamā tirgus vērība uz 2014.gada 21.augustu ir 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 euro centi).

 Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 003 0146 ar kopējo platību 5431 m2 un uz zemes gabala atrodošām būvēm – būve (internāts) ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0146 001, būve (sūkņu māja) ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0146 002, būve (šķūnis) ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0146 004, būve (garāža) ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0146 005.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0051 6451. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav nodibinātas īres līgumiskās attiecības.

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 10 200 EUR (desmit tūkstoši divi simti euro  00 euro centi), ko veido:

1)  Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro );

2)  Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 200,00 EUR (divi simti euro un 00 euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Apstiprināt nekustamajam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, nosacīto cenu un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 10 200 EUR (desmit tūkstoši divi simti euro un 00 euro centi)

2. Apstiprināt nekustamajam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafiskos attēlojumus.

 

Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kad.nr.6415 003 0146, atsavināšanas izsoles noteikumi un pielikumi pie tiem

24.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 11, kadastra numurs 64150030157, Priekules pag., Priekules nov., atsavināšanu, rīkojot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli

 Ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 26.marta lēmumu (prot.Nr.5, 27.§) nekustamā īpašuma Parka iela 11, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 64150030157, atzīta par nenotikušu un nolemts rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

 

Ar 2014.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.23, 24.§) apstiprināta nekustamā īpašuma otrās izsoles sākumcena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 28.08.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.16, 20.§) pirmā mutiskā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli un izsoles sākumcenu 1702,15 EUR nozīmēta 2014.gada 11.novembrī.

Ar 2014.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.22, 30.§) pirmā mutiskā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu, saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu.

Ar 2014.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.23, 24.§) otrās mutiskās izsoles sākumcena samazināta par 20% un noteikta 1362 RUR atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšana likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu. Izsole nozīmēta 2015.gada 13.martā.

Ar 2015.gada 26.martu Priekules novada pašvaldības lēmumu (prot.Nr.5, 27.§) otrā mutiskā izsoles ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu, pamatojoties uz izsoles noteikumu 8.1.2. punktu.

Atsaucoties uz atsavināšanas nepieciešamības apsvērumiem, kas minēti 2014.gada 26.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.13, 15.§) Priekules novada pašvaldības dome uzskata par nepieciešanu rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli, izsoles sākumcenu, samazinot par 60%, no nosacītās cenas, t.i. (1702,15 – 60% = 680,86 EUR), noapaļojot līdz veseliem euro  t.i. 681 EUR (seši simti astoņdesmit viens euro un 00 euro centi), atsavināšanas mērķi un izsoles soli atstājot nemainīgu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                    Nodot nekustamo īpašumu Parka iela 11, kadastra numurs 6415 003 0157, Priekules pag., Priekules nov., atsavināšanai trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli.

2.                    Apstiprināt trešās mutiskās izsoles sākumcenu 681 EUR (seši simti astoņdesmit viens euro un 00 euro centi) un izsoles soli 5,00 EUR (pieci euro).

3.                    Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus.

4.                    Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos un izsoles noteikumos paredzēto kārtību.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 11, Priekule, Priekules nov.,kad.nr.6415 003 0157, trešās mutiskās izsoles noteikumi

25.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 64820090032, otrās mutiskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumu (prot.Nr.23, 27.§) nekustamais īpašums „Dālijas”, kadastra numurs 664820090032, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64820090032 ar kopējo platību 3,43 ha platībā nodots atsavināšanai pirmajā mutiskajā izsolē.

 

Ar 2014.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.23, 28.§) apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 30.12.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.23, 28.§) pirmā mutiskā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli un izsoles sākumcenu 6902 EUR nozīmēta 2015.gada 9.martā.

Ar 2015.gada 26.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.5, 26.§) pirmā mutiskā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu, saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Atsaucoties uz atsavināšanas nepieciešamības apsvērumiem, kas minēti 2014.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.23, 27.§) un ņemot vērā augstāk minēto normu Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka būtu lietderīgi rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli, izsoles sākumcenu, nosakot par 20% mazāku, (t.i. 1380,40 EUR) kā pirmajā mutiskajā izsolē un otrās mutiskās izsoles sākumcenu nosakot  t.i. 5521,60 EUR (pieci tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro un 60 euro centi).  Atsavināšanas mērķis un izsoles solis atstājams nemainīgs.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot nekustamo īpašumu „Dālijas” kadastra numurs 64820090032, Priekules pag., Priekules nov., atsavināšanai otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt otrās mutiskās izsoles sākumcenu 5521,60 EUR (pieci tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro un 60 euro centi) un izsoles soli 10 EUR (desmit euro).

3. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus.

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos un izsoles noteikumos paredzēto kārtību.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

26.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Skujas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580020162, atsavināšanu, rīkojot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli

 Ar 2014.gada 31.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14, 18.§) nekustamais īpašums – „Skujas”, kadastra numurs 64580020162, Gramzdas pag., Priekules novads, nodots atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Ar 2014.gada 30.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.20, 14.§) apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 30.10.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.20, 14.§) pirmā mutiskā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli un izsoles sākumcenu 2760,00 EUR nozīmēta 2015.gada 07.janvārī.

Ar 2015.gada 29.janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.1, 12.§) pirmā mutiskā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu, saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu.

Ar 2015.gada 29.janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.1, 13.§) nolemts rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli, samazinot izsoles sākumcenu par 20%. Izsole nozīmēta 2015.gada 7.aprīlī.

Ar 2015.gada 30.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.7, 31.§) otrā mutiskā izsoles atzīta par nenotikušu, pamatojoties uz Izsoles noteikumu 8.1.2.punktu. Ar lēmumu nolemts turpināt atsavināšanas procesu, rīkojot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Atsaucoties uz atsavināšanas nepieciešamības apsvērumiem, kas minēti 2014.gada 31.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.14, 18.§) Priekules novada pašvaldības dome uzskata par nepieciešanu rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsoles sākumcenu, par 60% mazāku no nosacītās cenas t.i. (2760 - 60% = 1104 EUR (viens tūkstotis viens simts četri euro un 00 centi), atsavināšanas mērķi un izsoles soli atstājot nemainīgu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.           Nodot nekustamo īpašumu „Skujas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580020162, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64580020162 ar kopējo platību 0,38 ha un uz tā esošo vienstāva divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas  ar kadastra apzīmējumu 64580020162001 ar kopējo platību 92,4 m2 un saimniecības ēkas  ar kadastra apzīmējumu 64580020162002 ar kopējo platību 104,5 m2 atsavināšanai trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli.

2.           Apstiprināt trešās mutiskās izsoles sākumcenu 1104 EUR (viens tūkstotis viens simts četri euro un 00 euro centi) un izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro).

3.           Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus.

4.           Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos un izsoles noteikumos paredzēto kārtību.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Skujas’’, kad.nr.6458 002 0162, Gramzdas pag., Priekules nov., izsoles noteikumi

27.§ Par zemesgabala nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu nekustamajā īpašumā Galvenā iela 2, Priekule

 Pamatojoties 2014.gada 25.septembra  Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.18) 23.§ ”Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6415 002 0108 Priekulē, Priekules novadā iznomāšanu A. R.”, ” starp Iznomātāju - Priekules novada pašvaldību un Nomnieku – A. R. 15.10.2014. tika noslēgts Zemesgabala nomas līgums Nr. 2.3.4/120 par zemes vienības Galvenā iela 2, Priekule, 1380 m² platībā nomu (turpmāk līgums).    

2015.gada 10.jūnijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 1196) Priekules novada pašvaldībā saņemts A. R., dzīvojošs [adrese], Priekule, iesniegums, kurā izteikta vēlēšanas atsavināt atdalīto zemes vienību (....) un atsaucoties uz Civillikuma 1589.pantu, kas noteic, ka vienpusēja atkāpšanās no līguma ir pielaižama tikai tad, kad tā pamatota ar paša līguma raksturu vai kad to zināmos apstākļos atļauj likums, vai arī kad tāda tiesība bijusi noteikti pielīgta. Atkāpšanos no līguma noteikumiem regulē 2014.gada 15.oktobrī noslēgtais zemesgabala nomas līguma, 5.3. apakšpunkts, kas nosaka, ka Puses var lauzt pirms termiņa, brīdinot otru pusi vismaz divus mēnešus iepriekš, gadījumā, ja zemesgabals tiek atsavināts un/vai tiek ierakstīts zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

  Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,   Finanšu komitejas atzinumu, 15.10.2014. Zemesgabala nomas līgumu Nr. 2.3.4/120, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noteikt, ka ar nomnieku – A. R., 2014.gada 15.oktobrī noslēgtais  Zemes  nomas līgums Nr.2.3.4/120 izbeidzams ar brīdi, kad  nomas objekts –Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0108, (pēc atsavināšanas) tiks reģistrēts zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda.

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma 1.punkta izpildei, sastādot pieņemšanas- nodošanas aktu.

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.  Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2), kas nosaka, ka” Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments”.

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļai un 79.panta pirmo daļu  šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. R.:  adrese [:] Priekules nov., LV-3434,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei,

1 eks. Finanšu nodaļai.

28.§ Par Priekules novada pašvaldības zemesgabala Galvenā iela 2, Priekule ,atsavināšanu

 2015.gada 10.jūnijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 1196) Priekules novada pašvaldībā saņemts A.R., dzīvojošs [adrese], iesniegums, kurā izteikta vēlēšanas atsavināt atdalīto zemes vienību. Iesniegumā minēts, ka atdalītā zemes vienība ir nepieciešama jaunas ēkas būvniecībai un ap viņu (ēku) izveidot infrastruktūru –piebrauktuvi, stāvvietu, ietvi.

Izskot A.R. iesniegumu, tiek konstatēts, ka:

 

[1.] A.R. lūdz atdalīt no zemes vienības Raiņa iela 1B, Priekule, zemesgabalu 1400 m² platībā un atdalīto  zemes vienību vēlas iegūt īpašumā.

 

[2.] Zemes vienībai Raiņa iela 1, Priekule ir veikts sadalīšanas process, kuras rezultātā ir izveidota jauna zemes vienība - Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., 1380 m² platībā, par ko, liecina ieraksts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000533857. 

 

[3.] Zemes gabala Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr.6415 002 0108, 1380 m² platībā īpašuma tiesības ir nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda. Zemesgrāmatas tiesneša 04.06.2014. lēmums.

 

[4.] Zemesgabalam Galvenā iela 2, Priekule 1380 m² platībā ir noteikti šādi apgrūtinājumi -Atzīme- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu.

 

[5.] Zemesgabalam Galvenā iela 2, Priekule 1380 m² platībā noteiktais lietošanas mērķis ir neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme –kods 0800.

 

[6.] Saskaņā ar Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafisko pielikumu Priekules pilsētas teritorijas plānojums plānotā un atļautā teritorijas izmantošana (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr.1, 45.§) (turpmāk tekstā Noteikumi) zemesgabals Galvenā iela 2, Priekule atrodas Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā.  

Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā galvenais zemju izmantošanas veids ir : sabiedriskas nozīmes objekti, kā arī darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūve.

 

[7.]  Zemesgabals Galvenā iela 2, Priekule ir iznomāts. 15.10.2015. ar nomnieku A. R. ir noslēgts zemes nomas līgums Nr. 2.3.4/2014 (turpmāk līgums) , par zemes vienību Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov.,1380 m² platībā  nomu. Nomas līguma termiņš ir līdz 2024.gada  30.septembrim. Saskaņā ar līguma nosacījumiem līgumu (5.3. apakšpunkts)  var lauzt pirms termiņa, brīdinot otru pusi vismaz divus mēnešus iepriekš, gadījumā, ja zemesgabals tiek atsavināts un/vai tiek ierakstīts zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība lemj par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, ņemot vērā 2015.gada 18.jūnija  Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze,  Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē, Priekules novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu Galvenā iela 2, Priekule, Priekules nov.,  kadastra numurs 6415 002 0108 , kopējā platība 1380 m².

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu, atbilstoši Publisko personas mantas atsavināšanas likumam.

3.     Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

 

Izsūtāms:

 1 eks. A. R.:  adrese [:] Priekules nov., LV-3434,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei,

1 eks. Finanšu nodaļai;

29.§ Par adrešu datu sakārtošanu Priekules pilsētā

 Priekules novada pašvaldībā ir saņemta Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas (turpmāk - VZD) 29.05.2015. elektroniska vēstule Nr. 2-04.1-K/188 „Par adrešu datu kvalitāti Valsts zemes dienesta uzturētajās valsts informācijas sistēmās” (turpmāk –Elektroniskā vēstule), ar pielikumu,  kurā VZD Kurzemes reģionālā nodaļa informē pašvaldību, ka veicot datu kvalitātes kontroles procedūru Valsts adrešu informācijas sistēmā un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, konstatēts, ka pastāv adreses, kuras nav piesaistītas nevienam objektam- ēkai vai apbūvei paredzētai zemes vienībai.  VZD lūdz izvērtēt adreses, un identificētu adresācijas objektu (ja tādi ir) , vai pieņemt lēmumu par lēmumu par adrešu likvidēšanu.

Izskatot VZD elektroniskās  vēstules pielikumu,  tiek konstatēts, ka: 

[1.]Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā ir reģistrētas, bet nav identificējamas šādas adreses:

 Vaiņodes iela 13, Priekule, Priekules nov., adreses klasifikatora kods 101465128;

 

 Lāčplēša iela 2, Priekule, Priekules nov., adreses klasifikatora kods 101463702;

 Tirgoņu iela 4, Priekule, Priekules nov., adreses klasifikatora kods 10265041;

 Pumpura iela 1A, Priekule, Priekules nov., adreses klasifikatora kods 10146472.

 [2.] Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30. punktā teikts, ja „Adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā”.

             Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30, 44.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Likvidēt šādas adreses :

Vaiņodes iela 13, Priekule, Priekules nov., adreses klasifikatora kods 101465128;

Lāčplēša iela 2, Priekule, Priekules nov., adreses klasifikatora kods 101463702;

Tirgoņu iela 4, Priekule, Priekules nov., adreses klasifikatora kods 10265041;

Pumpura iela 1A, Priekule, Priekules nov., adreses klasifikatora kods 10146472.

2.      Lēmumu par adrešu likvidēšanu piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas iesniegt  Valsts zemes dienestā.

3.     Atbildīgā par lēmuma nosūtīšanu ir lietvedības nodaļa.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai: Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401,

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei,

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

30.§ Par ziedojuma pieņemšanu no Latvijas Zemnieku Savienības

 Priekules novada Krotes Kronvalda Ata pamatskola ir saņēmusi dāvinājumu disknazi DAHLE 550, 360 mm deviņdesmit astoņi eiro vērtībā no Latvijas Zemnieku Savienības, lai atbalstītu Krotes Kronvalda Ata pamatskolas ārpusstundu izglītības, skolēnu mācību uzņēmumu “Jautrie pirkstiņi”. Starp Priekules novada pašvaldību un Latvijas Zemnieku Savienību ir noslēgts ziedojuma – dāvinājuma līgums.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt saņemto dāvinājumu (ziedojumu) disknazi DAHLE 550, 360 mm deviņdesmit astoņi eiro vērtībā

2.     Minēto ziedojumu izlietot Krotes Kronvalda Ata pamatskolas ārpusstundu izglītības, skolēnu mācību uzņēmumu “Jautrie pirkstiņi” darbībai.

3.     Par lēmuma izpildi atbild Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktore.

 

Lēmums nosūtāms:

Krotes Kronvalda Ata pamatskolai

Finanšu nodaļai

 

31.§ Par ēkas pamatu, kas atrodas uz zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0122 Priekules pag., Priekules nov. uzņemšanu bilancē uz Priekules novada pašvaldības vārda

 Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze,  Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atlikt jautājuma izskatīšanu jūlija domes sēdē. Pievienot nepieciešamos dokumentus (aktu par īpašuma novērtēšanu).

32.§ Par telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības iestādē Priekules vidusskola

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Noteikt telpu nomas maksu pašvaldības izglītības iestādē Priekules vidusskola par telpām, kuras tiek izmantotas izglītojamo un pieaugušo grupu izmitināšanai, diennaktī  EUR 2,00 (tai skaitā PVN) no personas (telpas, komunālās izmaksas).

2.     Noteikt, ka par telpu nomu ir noslēdzams telpu nomas līgums.

3.     Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.jūliju.

 

Izsūtāms:

Priekules vidusskolai

Finanšu nodaļai

33.§ Par G. Jonauskas atbrīvošanu no Priekules novada administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas

 Priekules novada pašvaldībā saņemts administratīvās komisijas locekles Guntas Jonauskas 09.06.2015.iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Priekules novada administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbrīvot G. Jonausku no Priekules novada administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2015.gada 30.jūniju.

Izsūtāms:

Guntai Jonauskai

Administratīvai komisijai

34.§ Par adreses „Kalnāji 2”, Bunkas pag., Priekules nov., likvidēšanu

 2015.gada 29. maijā (reģistrācijas Nr. 2.1.7/877) Priekules novada pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta (VZD) Kurzemes reģionālās nodaļas  elektroniskā vēstule Nr.2-04.1-K/188  Par adrešu datu kvalitāti Valsts zemes dienesta uzturētajās valsts informācijas sistēmās  ar lūgumu izvērtēt vēstulē minēto adresi „Kalnāji 2”, Bunkas pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 103783987, vai ir adresācijas objekts

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta, 2.9.apakšpunkts- dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, 2.10.apakšpunkts- apbūvei paredzēta zemes vienība.

Priekules novada Bunkas pagastā nav adresācijas objekta ar nosaukumu „Kalnāji 2”.

Atbilstoši augstāk minēto noteikumu 30.punktam – adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā.

 Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu, 44.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                         Likvidēt  adresi „Kalnāji 2”, Bunkas pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 103783987.

2.                         Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.                                                                 

Lēmums izsūtāms:                                         

       1 eks.  Bunkas zemeslietu speciālistei,

1 eks. Pieņemto lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā, nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401

35.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 2.3.2/4 pirmstermiņa izbeigšanu biedrībai „Bunkas jauniešu klubiņam”

 2015.gada 18.maijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1079) Priekules novada pašvaldībā saņemts „Bunkas jauniešu klubiņa” iesniegums ar lūgumu pārtraukt nedzīvojamo telpas nomas līgumu Nr.2.3.2/4.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

             2015.gada 27.janvārī starp Priekules novada pašvaldību (turpmāk-Iznomātājs) un biedrību „Bunkas jauniešu klubiņš” (turpmāk- Nomnieks) tika noslēgts līgums „Par nedzīvojamo telpu nomu” Nr. 2.3.2/4 (turpmāk-līgums) par telpu ēkā „Bunkas kultūras nams”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads. Līguma termiņš 31.12.2018.

             Atbilstoši līguma 3.punkta 3.3.apakšpunkta nosacījumam, biedrībai „Bunkas jauniešu klubiņš” telpas jānodod saskaņā ar Pieņemšanas-Nodošanas aktu.

Civillikuma 2173.pants nosaka, „Visos tajos gadījumos, kad vienai pusei ir tiesība atkāpties no līguma, viņai jāpaziņo par savu nodomu otrai, lai dotu vajadzīgo laiku: iznomātājam vai izīrētājam pieņemt, bet nomniekam vai īrniekam atdot vai atbrīvot lietu”.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, biedrības „ Bunkas jauniešu klubiņš ” iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.2.3.2/4 biedrībai ’’Bunkas jauniešu klubiņš’’ ar 2015.gada 1.jūliju.

2. Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei  sagatavot Pieņemšanas-Nodošanas aktu.

3. Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei sagatavot Vienošanos par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.

4. Izbeigt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 2.3.2/4 pēc Pieņemšanas-Nodošanas akta un Vienošanās līguma parakstīšanas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei

1 eks. Priekules novada finanšu nodaļai

36.§ Par nekustamā īpašuma „ Dižlūki ” Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Classen Properties” reģ. nr. 40003704091, juridiskā adrese : Valmieras iela 20A, Cēsis, Cēsu novads, pārpilnvarotās personas SIA Lateira reģistr. nr. 42103025443, juridiskā adrese Kuršu iela 17-2N, Liepāja, valdes locekļa Janeka Laura 19.05.2015. iesniegums (Nr. 2.1.4/1049) ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu „ Priednieki’ kadastra Nr.6446 006 0094 , Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 17.06.2014. zvērinātas notāres Ingas Kalniškānes izdotu pilnvaru Nr. 6325 SIA „Classen Properties” pilnvarojusi SIA „ActusQ” , reģ. nr. 44103028221 nokārtot visas citas nepieciešamās formalitātes. Savukārt 14.05.2015. zvērinātas notāre Ilonas Ķibildes izsniegtajā pilnvarā Nr. 6613, SIA „ Classen Properties ” reģ.nr. 40003704091 pilnvarojusi SIA „Lateira” reģ.nr. 42103025443 , kārtot Sabiedrības lietas pašvaldībā, kas saistītas ar Sabiedrībai piederošo īpašumu „Priednieki”, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra Nr. 6446 006 0094 un „Dižlūki”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6446 001 0320 sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Dižlūki”, Bunkas pag., Priekules nov., ir SIA Classen Properties īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.205.

Nekustamais īpašums „Dižlūki” 99.70 ha kopplatībā, kadastra Nr.6446 001 0320, sastāv no 3 (trīs) atsevišķām zemes vienībām –1. zemes vienība 31.00  ha, kadastra apzīmējumu 6446 001 0320  , 2. zemes vienība  13.20  ha, kadastra apzīmējumu 6446 002 0269 un 3.zemes vienība 55.50 ha , kadastra apzīmējums 6446 006 0124.

Īpašnieks vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu „Dižlūki ”, kadastra Nr.6446 001 0320, atdalot 3. zemes vienību 55.50  ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 006 0124, piešķirot nosaukumu  „Meža Dižlūki” , atdalītajiem zemes gabaliem nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( NĪLM kods- 0101).

 Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Dižlūki”, kadastra Nr.6446 001 0320, Bunkas pag., Priekules nov.,  3. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446 006 0124, saskaņā ar pielikumu- zemes robežu skici.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0124 piešķirt nosaukumu „Meža Dižlūki” un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei

37.§ Par nekustamā īpašuma „ Priednieki ” Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Classen Properties” reģ. nr. 40003704091, juridiskā adrese : Valmieras iela 20A, Cēsis, Cēsu novads, pārpilnvarotās personas SIA Lateira reģistr. nr. 42103025443, juridiskā adrese Kuršu iela 17-2N, Liepāja, valdes locekļa Janeka Laura 19.05.2015. iesniegums (Nr. 2.1.4/1049) ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu „ Priednieki ”, kadastra Nr.6446 006 0094 , Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 17.06.2014. zvērinātas notāres Ingas Kalniškānes izdotu pilnvaru Nr. 6325 SIA „Classen Properties” pilnvarojusi SIA „ActusQ” , reģ. nr. 44103028221 nokārtot visas citas nepieciešamās formalitātes. Savukārt 14.05.2015. zvērinātas notāre Ilonas Ķibildes izsniegtajā pilnvarā Nr. 6613, SIA „ Classen Properties ” reģ.nr. 40003704091 pilnvarojusi SIA „Lateira” reģ.nr. 42103025443 , kārtot Sabiedrības lietas pašvaldībā, kas saistītas ar Sabiedrībai piederošo īpašumu „Priednieki”, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra Nr. 6446 006 0094 un „Dižlūki”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6446 001 0320 sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Priednieki”, Bunkas pag., Priekules nov., ir SIA Classen Properties īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.204.

Nekustamais īpašums „Priednieki” 124.30 ha kopplatībā, kadastra Nr.6446 006 0094, sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām –1. zemes vienība 60.9  ha, kadastra apzīmējumu 6446 006 0094 un 2. zemes vienība  63.4  ha, kadastra apzīmējumu 6446 006 0100.

Īpašnieks vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu „Priednieki ”, kadastra Nr.6446 006 0094, atdalot 2. zemes vienību 63.40  ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 006 0100, piešķirot nosaukumu  „Meža Priednieki” , atdalītajiem zemes gabaliem nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( NĪLM kods- 0101).

 Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Priednieki”, kadastra Nr.6446 006 0094, Bunkas pag., Priekules nov., 2.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446 006 0100, saskaņā ar 2.pielikumu- zemes robežu skici.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0100 piešķirt nosaukumu „Meža Priednieki” un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei

38.§ Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/9 O.E.

 2015.gada 29.maijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/1091) Priekules novada pašvaldībā saņemts  O. E., dzīvojoša [:], Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts veikt grozījumus  zemes nomas līgumā sakņu dārzam, līguma Nr. 2.3.4/9. Nomas zeme atrodas „Pie Saules iela 10” ,Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov.,  0.05 ha  platībā, kadastra apzīmējums 6446 003 0168 .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar O. E.  zemes nomas līgums ar Priekules novada pašvaldību slēgts 31.01.2014 . Nomas līguma Nr. 2.3.4/9 iznomātā mazdārziņa platība 0.05 ha.

O. E. savā iesniegumā lūdz samazināt iznomāto zemes platību no 0.05 ha  uz 0.01 ha.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām’’ (protokols Nr.8, 14.§)  6.punktu - nomas līgumi tiek noslēgti saskaņā ar Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumiem.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām” (protokols Nr.8, 14.§) 6. punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Veikt grozījumus 31.01.2014. zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/9, precizējot 1.1.apakšpunktā norādīto platību no 0.05 ha uz 0.01 ha.
  2. Pārējos nomas līguma punktus atstāt negrozītus.
  3. Uzdot Bunkas pagasta zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
  4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. O. E. :adrese [:], Priekules novads LV-3446,

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei.

39.§ Par daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki ” , Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu L.Z.

 2015.gada 29.maijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1089) Priekules novada pašvaldībā saņemts  L. Z. , dzīvojošas[adrese], Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/43-2011 uz daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118 , 0.95 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu , protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Nomas līgums Nr. 3-36/43-2011 ar L.Z. uz minēto zemesgabalu slēgts 01.06.2011 . Nomas līguma beigu  termiņš 01.06.2015.

Uz minēto zemes vienību L. Z. nav nodokļu parādu.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām’’ (protokols Nr.8, 13.§)  2.punktu, kas nosaka, ka nomā tiek nodotas neapbūvētas zemes platības un 11.punktu , kas nosaka, ka nomas maksa par zemes nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām tiek noteikta 0,5% no kadastrālās vērtības, ja pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nav noteikusi citādāk un 6.punktu-nomas līgumi tiek noslēgti saskaņā ar Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumiem.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.8, 13.§) 2.,6. un 11.punktu , atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt L.Z. personas kods[:] daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apz. [..] 0.95 ha  platībā (5.pielikums),  platībā personīgo palīgsaimniecību vajadzībām , nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2015.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 30. jūnijam.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste .

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. L. Z. :adrese[:], Priekules novads LV-3446,

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei 

40.§ Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 3-36/42-2013 L.Z.

 2015.gada 29.maijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1090 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts  L. Z., dzīvojošas [adrese], Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts veikt grozījumus  zemes nomas līgumā sakņu dārzam, līguma Nr. 3-36/42-2013 . Nomas zeme atrodas „Pie Saules iela 10” ,Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov.,  0.08ha  platībā, kadastra apzīmējums 6446 003 0168.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar L. Z.  zemes nomas līgums ar Priekules novada pašvaldību slēgts 27.11.2013 . Nomas līguma Nr. 3-36/42-2013 iznomātā mazdārziņa platība 0.08 ha.

L. Z. savā iesniegumā lūdz palielināt iznomāto zemes platību no 0.08 ha  uz 0.12  ha.

L. Z. uz mazdārziņu nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām’’ (protokols Nr.8, 14.§)  6.punktu - nomas līgumi tiek noslēgti saskaņā ar Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumiem.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām” (protokols Nr.8, 14.§) 6. punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Veikt grozījumus 27.11.2013. zemes nomas līgumā Nr.3-36/42-2013, precizējot 1.1.apakšpunktā norādīto platību no 0.08 ha uz 0.12 ha.
  2. Pārējos nomas līguma punktus atstāt negrozītus.
  3. Uzdot Bunkas pagasta zemes lietu speciālistei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
  4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. L. Z.  dzīvojošai [adrese], Priekules novads LV-3446

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei