27.06.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.11)

41.§ Par transformatoru ēkas izslēgšanu no pašvaldības bilances

 Pašvaldības bilancē no 30.12.2011.atrodas nekustamais īpašums Transformatoru ēka, kadastra Nr.64150070011018, atrodas Priekules pilsētā, Vaiņodes ielā 4. Pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr. 4891 pamatlīdzekļa uzskaites vērtība 973.24 euro, uzkrātais nolietojums 194 euro, atlikusī vērtība 779.24 euro.

Transformatora ēka netiek izmantota pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Lai sakārtotu Priekules novada pašvaldības īpašuma lietas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze,  Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna,  Gražina Ķervija) deputāts Ilgonis Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izslēgt no pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Transformatoru ēka, kadastra Nr.64150070011018, kas atrodas Priekules pilsētā, Vaiņodes ielā 4. Pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr.4891 pamatlīdzekļa uzskaites vērtība 973.24 euro, uzkrātais nolietojums 194 euro, atlikusī vērtība 779.24 euro. 

42.§ Par atbalsta sniegšanu biedrībai „KANU ATVARS’’

 Priekules novada domē 2015. gada 17.jūnijā  saņemts iesniegums no biedrības ‘’Kanu Atvars’’ valdes locekles Dz.Blūmas, par pašvaldības atbalsta saņemšanu, lai piedalītos Nacionālajā čempionātā un Baltijas kausa sacensībās un jauna aizjūga iegādi ponijiem . 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Pamatojoties uz Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2 ‘’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā’’ (6.2. līdz 711,44 EUR,- gadā vienam Pretendentam, ja viņam pēdējā gada laikā bijuši panākumi starptautiskas nozīmes sacensībās, konkursos, olimpiādēs (Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts, Atklātie (Open) čempionāti, Pasaules Kauss, Eiropas kauss, Starptautiski mūzikas un mākslas konkursi, Starptautiskas olimpiādes u.tml.) – iegūtas no 1. līdz 10.vietai.”,

 

Sniegt atbalstu biedrībai „KANU ATVARS’’ dalībai Nacionālajā čempionātā un Baltijas kausa sacensībās un jauna aizjūga iegādei ponijiem EUR 699 apmērā.

43. Par saistošo noteikumu Nr.8 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2015.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2015.gadam’’’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi 2015.gada 20.februāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” (noteikumi pielikumā).

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā:

Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2015.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” uz 1 lp

 un 1.,      3.,      4., 5. pielikumi pie saistošajiem noteikumiem

44.§ Par ralliju „Kurzeme 2015”

 Izskata biedrības „Liepājas Rallija Komanda” valdes priekšsēdētāja Ulda Hmieļevska iesniegums (reģ.Nr. 2.1.4/1154 no 08.06.2015.), kurā norādīts, ka šī gada 27.-30.augustā notiks rallijs ”Kurzeme 2015”, kas būs Latvijas  un Igaunijas čempionāta rallija posms un lūdz atļauju rīkot  sacensību ātrumposmus. Ātrumposms “ Bunka” 28.augustā no plkst.16.30 līdz 21.00. Ātrumposms “ Krogzemji” 28.augustā no plkst.17.00 līdz 21.30. Atļaut izmantot servisa zonu un degvielas uzpildi Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā.

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut biedrībai „Liepājas Rallija Komanda” 2015.gada 28.augustā rīkot   ātrumposmus Bunkas pagastā izmantojot ceļu Bērziņi – Upeslīči – Straumēni – Bunkas/Krotes ceļš – Bunka – Ziņģenieki. Virgas pagasta teritorijā, izmantojot ceļu maršrutā  Purmsāti – Paplaka (Krokzemju ātrumposms) izpildot šādus nosacījumus:

 

1) garantēt ceļa sakārtošanu divu darbu dienu laikā pēc autorallija sacensībām, pirms tam uzrādot noslēgto līgumu līdz 31.jūlijam ar darbuzņēmēju par ceļu sakārtošanu,

 

2) rakstiski saskaņot līdz 15.jūlijam rallija norisi ar zemju īpašniekiem, kuru zemes robežojas ar rallijā izmantojamiem ceļiem.

 

2. Atļaut izmantot stāvlaukumu pie kultūras nama Saules ielā, Tadaiķu ciemā Bunkas pagastā biedrībai „Liepājas Rallija Komanda” 2015.gada 28.augustā no plkst. 17.30 – 21.00   teritoriju servisa zonas vajadzībām.

Vienas darba dienas laikā sakārtot izmantoto servisa zonas teritoriju.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. -biedrībai ‘’Liepājas Rallija Komanda’’, Ezermalas iela 7, Liepāja, LV-3401

1 eks.-pašvaldības izpilddirektoram

1 eks.-Bunkas pagasta pārvaldei

 

45.§ Par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA „BB PARTNERIS” par zemes „Otaņķu ferma”, Kalētu pagastā, Priekules novadā nomu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas, 20.05.2015. iesniegums (iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/1051) par zemes nomas līguma slēgšanu ar ēku/būvju „Otaņķu ferma” īpašnieku SIA „BB PARTNERIS”, reģ.Nr.40003498785, juridiskā adrese Brīvības iela 148-10, Rīga, par pašvaldībai piekritīgās zemes „Otaņķu ferma” 1,25 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0069, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.07.2012. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.9, zemes vienībai ar nosaukumu „Otaņķu ferma” 1,25 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0069, Kalētu pagastā, noteikts statuss – pašvaldībai piekritīgā zeme.

Uz zemes vienības atrodas jaunlopu ferma.

Saskaņā ar  14.04.2015. ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000543442 īpašuma tiesības uz ēku/būvju īpašumu „Otaņķu ferma”, kadastra Nr.6464 504 0001, Kalētu pagastā, Priekules novadā reģistrētas uz SIA „BB PARTNERIS” vārda.

Iesniegums par zemes iznomāšanu līdz šim nav iesniegts.

            Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. punktu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.2 punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu (apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības) aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA „BB PARTNERIS”, reģ.Nr.40003498785, par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Otaņķu ferma” 1,25 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0069, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko 7. pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2025.

2.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”  11. punktu- ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. SIA „BB PARTNERIS”, Brīvības iela 148-10, Rīga, LV-1012.

46.§ Par A.Z. atteikšanos no zemes daļas „Virbaļi”, Virgas pagastā, Priekules novadā nomas

 Priekules novada pašvaldībā saņemts A.Z., dzīvojošas [adrese], Priekules novadā, 2015.gada 25.maija iesniegums par atteikšanos no zemes daļas „Virbaļi” 2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0099, Virgas pag., Priekules nov., nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2012.gada 24.septembrī starp Priekules novada domi un A. Z. tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.3-36V/15-2012 par apbūvētas zemes „Vītoliņi” 8,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0073 un zemes „Virbaļi” 2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0099, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu kā ar pirmnomas personu. Līguma termiņš noteikts līdz 31.01.2022.

Sakarā ar slikto veselības stāvokli, A.Z.vēlas atteikties no turpmākās zemes daļas „Virbaļi” 2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0099, Virgas pagastā nomas.

 A.Z. nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Izbeigt ar 30.06.2015. A.Z., personas kods[:], zemes nomas tiesības par zemes daļas „Virbaļi” 2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0099, Virgas pag., Priekules nov., nomu.

2.     Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem 24.09.2012. Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.3-36V/15-2012 atbilstoši šim lēmumam.

3.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A.Z., [adrese]., Priekules nov., LV-3485;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai

47.§ Par 06.12.2011. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 3-36/73-2011 un 06.01.2015. Vienošanās Nr.2.3.4/8 pirmstermiņa izbeigšanu B.S., Virgas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 2015.gada 29.maija iesniegums par 06.12.2011. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/73-2011 un 06.01.2015. Vienošanās Nr.2.3.4/8 pirmstermiņa izbeigšanu B. S. (B.S.) par nekustamā īpašuma „Brālīši” 13,9558 ha kopplatībā, sastāvošu no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0055 – 5 ha un 6498 003 0056- 8,9558 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu kā pirmnomas personai, sakarā ar nomnieka nāvi.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 06.decembrī starp Priekules novada domi un B.S. tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.3-36/73-2011 par nekustamā īpašuma „Brālīši” 11,8 ha kopplatībā, sastāvošu no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0055 – 5 ha un 6498 003 0056- 6,8 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu kā pirmnomas personai.

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0055 atrodas B.S. piederošas ēkas- dzīvojamā māja un palīgēkas.

 2015.gada 06.janvārī noslēgta Vienošanās ar Nr.2.3.4/8 par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0056 no 6,8 ha uz 8,9558 ha.

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem B.S., personas kods [:], miris 2015.gada 20.maijā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt 06.12.2011. Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.3-36/73-2011 un 06.01.2015. Vienošanos Nr.2.3.4/8 B. S. (B. S.), personas kods [:], par nekustamā īpašuma „Brālīši” 13,9558 ha kopplatībā, sastāvošu no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0055 – 5 ha un 6498 003 0056- 8,9558 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu kā pirmnomas personai, sakarā ar nomnieka nāvi.

2.     Atbildīgā par lēmuma izpildi zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai

48.§ Par daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes „Virbaļi”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ZS „Ozolbirzes”

 Priekules novada pašvaldībā saņemts ZS „Ozolbirzes”, reģ.Nr.52101024591, adrese- Ceriņu iela 8, Priekule, Priekules novads, tā īpašnieka Gunāra Slaidiņa 03.06.2015. iesniegums, iereģistrēts 04.06.2015. ar Nr.2.1.4/1132, ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes „Virbaļi”, kadastra apzīmējums 6498 004 0099, 2 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām un lai varētu piekļūt jau nomā esošajai zemes daļai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.07.2012. lēmumu Nr.16.§, protokols Nr.9, zemes vienībai „Virbaļi” 9,8 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0099, noteikts statuss- pašvaldībai piekrītošā zeme.

Zemes vienības daļa 7.8 ha platībā 2012.gadā iznomāta ZS „Ozolbirzes” un noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36V/17-2012.

Pirmnomas persona  A.Z. 2015.gada 25.maijā iesniedza iesniegumu par atteikšanos no turpmākās zemes daļas „Virbaļi” 2,0 ha platībā, Virgas pagastā nomas.

Sakarā ar to, ka nomniekam ir apgrūtināta piekļuve jau nomā esošajai zemes vienības daļai, lietderīgi ir iznomāt atlikušo zemes daļu.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

ZS „Ozolbirzes” nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt ar 2015.gada 01.jūliju ZS „Ozolbirzes”, reģ.Nr.52101024591, īpašnieks Gunārs Slaidiņš, daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Virbaļi2 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6498 004 0099, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (8.pielikums).

2.     Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu- noteikt gada nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.     Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4.     Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. S. G.,[adrese], Priekules nov., LV 3434;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

49.§ Par adrešu datu sakārtošanu Kalētu un Virgas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 29.05.2015. elektroniskā vēstule ar Nr. 2-04.1-K/188 Par adrešu datu kvalitāti Valsts zemes dienesta uzturētajās valsts informācijas sistēmās ar lūgumu izvērtēt pielikumā minētās adreses.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienībai „Šķūnis-ēka”, kadastra apzīmējums 6464 001 0265, Kalētu pagastā, Priekules novadā Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā ir reģistrētas divas adreses:

1.     „Kociņi”, Kalētu pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 104338305;

2.     „Šķūnis”, Kalētu pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 103940792.

Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā ir reģistrētas adreses „Mazkalniņi”, Virgas pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 103818750 un „Kalniņi”, Virgas pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 103820400, kuras nav identificējamas.

Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta, 2.9.apakšpunkts- dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, 2.10.apakšpunkts- apbūvei paredzēta zemes vienība un 6.2 apakšpunkts- katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi.

Atbilstoši augstāk minēto noteikumu 30.punktam – adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā.

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu, 44.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Likvidēt  adreses:

1.1. „Šķūnis”, Kalētu pagasts, Priekules novads, adreses klasifikatora kods 103940792;

1.2. „Mazkalniņi”, Virgas pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 103818750;

1.3. „Kalniņi”, Virgas pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 103820400.

2. Precizēt adresi: „Kociņi”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 104338305, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0265.(10.pielikums)

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. - kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā, nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz e-pastu -kurzeme@vzd.gov.lv;

2 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

50.§ Par dzīvojamās mājas „Atvari”, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu un dzīvokļa īpašumu izveidošanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 2015.gada 05.jūnija iesniegums par pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas „Atvari”, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu un dzīvokļu īpašumu izveidošanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Atvari”, kadastra Nr.6498 001 0282, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piederošs īpašums. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000100400.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība 0,1430 ha platībā un divu dzīvokļu māja ar kopējo platību 127,60 m².

2015.gada 04.jūnijā pašvaldībā tika saņemts dzīvojamās mājas „Atvari”, Virgas pag., dzīvokļa Nr.2 īrnieces Z. Ū. iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli.

Divu dzīvokļu dzīvojamā māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu- pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas 17.punktu- lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze,  Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu, veikt divu dzīvokļu dzīvojamās mājas „Atvari”, kadastra apzīmējums 6498 001 0282 001, Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanu divos atsevišķos dzīvokļu īpašumos, nosakot dzīvokļu uzturēšanai esošās zemes 0,1430 ha lielā platībā šādu domājamo daļu sadalījumu:

1.1. dzīvoklim Nr.1- 639/1276

1.2. dzīvoklim Nr.2- 637/1276

2. Ierakstīt šos dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā pastāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot zemes lietu speciālisti Marinu Kokovihinu:

3.1.veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda;

3.2. organizēt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu  pie sertificēta vērtētāja.

4. Pēc dzīvokļu īpašumu ierakstīšanas zemesgrāmatā lemt par dzīvokļa īpašumu atsavināšanu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam.

 Lēmums izsūtāms:

3 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai

1 eks. izpilddirektoram A.Razmam

51.§ Par zemes vienības 8 marta iela 4, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu V.A.

 Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par zemes vienības 8 marta iela 4 Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu V. A., kas sagatavots pēc V. A. , adrese [:], Priekules nov. 14.05.2015.g. iesnieguma, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar Nr.2.1.4/1020.

P. P. ar pašvaldības lēmumu Nr. 7. 21.05.2007. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības.

            Īpašums 8 marta iela 4, Gramzdas pag., Priekules nov., platība 0,3112, ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā uz Priekules novada pašvaldības vārda ( nodalījuma Nr.10000048995, lēmuma pieņemšanas datums 15.04.2011).

            Uz zemes vienības 8 marta iela 4, Gramzdas pag., Priekules nov. atrodas V. A. piederošas ēkas, apzīmējumi kadastrā  6458 001 0086 001 un 6458 001 0086 002 pamatojoties uz  Zemesgrāmatu apliecību (īpašuma kadastra Nr. 6458 501 0001, zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 1000 0048 9994, lēmuma datums22.07.2011.)

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, zemesgabals 8 marta iela 4, Gramzdas pagastā, Priekules nov. apzīmējums kadastrā 6458 001 0086 piekrīt pašvaldībai.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt V. A., sākot ar 01.07.2015.gadu, zemes vienību 8. marta iela 4 Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0086, platība 0,3112 ha.

Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

2.Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās vērtības vai ne mazāk kā 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. V.A., adrese [:], Priekules nov.

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei

52.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts A.K., dzīvojoša [adrese], Priekules novads, 12.05.2015. iesniegums (Nr.2.1.4/1008) ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[…], Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums[:], Bunkas pag., Priekules nov., ir A.K. īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000200074.

Nekustamais īpašums [:]9.30 ha kopplatībā, kadastra Nr.[…], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām –1. zemes vienība 1.10  ha, kadastra apzīmējumu[…] un 2. zemes vienība  8.20  ha, kadastra apzīmējumu […].

Īpašnieks vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[…], atdalot 2. zemes vienību 8.20  ha platībā, kadastra apzīmējums […], piešķirot nosaukumu [:] , atdalītajiem zemes gabaliem nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( NĪLM kods- 0101).

 Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[…], Bunkas pag., Priekules nov.,  2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  […], saskaņā ar 12.pielikumu- zemes robežu plānu.
  2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu […] piešķirt nosaukumu [:] un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.
  3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. A.K. : [adrese], Priekules novads ,    LV-3446

1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei

53.§ Par zemes nomas tiesību izbeigšanu M. K. uz pašvaldībai piekritīgo zemi „Liepas 6 ”, Bunkas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi M. K. iesniegumu ar lūgumu izbeigt zemes  nomas tiesības uz zemi „ Liepas 6 ” Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0219,  5.6571  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu , protokols Nr.14,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Liepas 6 ” ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs .

Nomas līgums ar M. K.reģistrēts 22.07.2009.  Bunkas pagasta pārvaldē ar Nr. 70, nomas līgums slēgts uz 10 gadiem.

Nodokļa parādu uz iznomāto zemes gabalu M. K. nav.

Iesniegumā M. K. norāda, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0219  nomā vairs nav nepieciešama.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Izbeigt ar 2015.gada 1.jūliju M. K., personas kods [:], zemes nomas tiesības uz zemi „Liepas 6”  5.6571  ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0219, Bunkas pagastā .
  2. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste.
  3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
  4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. M. K. :[adrese], Priekules novads, LV-3446

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei 

54.§ Par adreses piešķiršanu zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0122 Priekules pag., Priekules nov. uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 Priekules novada pašvaldība izskata lēmuma projektu par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0122 Priekules pag., Priekules nov. uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda., kas sagatavots pēc G. R., adrese [:]., Priekules nov. 04.06.2015.g. iesnieguma, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas  Nr.2.1.4./1133.

Ar Priekules novada domes 2009. gada 26.11. lēmumu (protokola Nr.14., 47.§) zemes vienībai apzīmējumu kadastrā 6482 007 0122 Priekules pagastā Priekules novadā noteikts statuss – zemes reformas pabeigšanai piekrītoša zemes vienība.

Konstatēja, ka uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotas piederības pamati.

 Ar Priekules novada domes 2010. gada 26.08. lēmumu (protokola Nr.14., 37.§) ir izdarītas izmaiņas Priekules novada domes 2009. gada 26.11. lēmumā (protokola Nr.14., 47.§), zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0122 Priekules pagastā Priekules novadā noteikts statuss – Priekules novada domei piekrītoša apbūvēta zemes vienība.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, zemesgabals ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0122  Priekules pag., Priekules nov., piekrīt pašvaldībai.

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piešķirt adresi zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0122 un ēkai (pamatiem) „Martas”, Priekules pag., Priekules nov.

2. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību „Martas” Priekules pag., Priekules nov., ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0122, platība 0,3 ha.

3. Par zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā  atbildīgā persona V.Rubeze.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400).

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļai

55.§ Par Priekules novada pašvaldības Priekules Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plāna 2015.-2018.gadam apstiprināšanu

 Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktore sagatavojusi un iesniegusi apstiprināšanai Priekules  Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plānu 2015.-2018.gadam.

 

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkta, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Apstiprināt Priekules novada pašvaldības Priekules Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plānu 2015.-2018.gadam.

 

Pielikumā: Priekules Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plāns 2015.-2018.gadam uz   17.lp.

56.§ Par dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1 – 20, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 900 0326 atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai

 2014.gada 15.decembrī Priekules novada pašvaldībā atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktam saņemts A. G. K. iesniegums (reģ.Nr2.1.4/2097), dzīvojošas[adrese], Priekules nov., kurā lūgts atsavināt pašvaldības dzīvokli Liepājas iela 1 – 20, Priekule, Priekules nov.

Ar 2015.gada 28.maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9, 13.§) nekustamais īpašumu Liepājas iela 1 – 20, Priekule, Priekules nov.,  nodots atsavināšanai un apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena.

Nekustamais īpašums sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 38,9 m2 un pie dzīvokļa piederošām 2/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 64150010023001) un 2/100 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 64150010023).

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 28.maija lēmumu (prot.Nr.9, 13.§) apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā (pārdošanas cena) 3901,34 EUR.

2015.gada 17.jūnijā, atbildot uz Priekules novada pašvaldības paziņojumu Nr.2.1.4/854 par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, A.G.K.paziņojusi, ka vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, vienlaicīgi, lūdzot maksu par nekustamo īpašumu ļaut veikt divos maksājumos līdz 2015.gada beigām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, ceturto daļu, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.           Atsavināt pirmpirkuma tiesīgajai personai A.G.K., dzīvojoša [adrese],  Priekules novads, pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 1 – 20, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs  6415 900 0326 par pārdošanas cenu 3901,34 EUR.

2.            Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgā persona par dzīvokļa īpašumu norēķinās ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim.

3.           Noteikt, ka īres līgumiskās attiecības par dzīvokļa īpašumu tiek izbeigtas ar brīdi, kad pircējs ir veicis pilnu pirkuma apmaksu un veicis īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā saskaņā ar pirkuma līgumu.

4.           Noteikt, ka pirkuma līgums noslēdzams septiņu dienu laikā no šā lēmuma šā lēmuma paziņošanas dienas.

5.           Noteikt, ka gadījumā, ja pircējs atsakās noslēgt pirkuma līgumu, Priekules novada pašvaldības dome tiesīga pieņemt lēmumu par atsavināšanas procesa izbeigšanu vai īpašuma atsavināšanu atklātā izsolē un pirmpirkuma tiesīgai personai ir pienākums atlīdzināt izdevumus par nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs M.Baumanis.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā:14.pielikums- nekustamā īpašuma dzīvokļa Liepājas iela 1-20  maksas grafiks

57.§ Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums (reģ.Nr.2.1.3  no 18.06.2015.) ar lūgumu piešķirt daļu no ikgadējā atvaļinājuma – 2 kalendārās nedēļas no 2015.gada 06.jūlija.

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta otro daļu un Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 68.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis,  Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējā atvaļinājuma 1.daļu – 2 kalendārās nedēļas no 2015.gada 06.jūlija līdz 2015.gada 19.jūlijam (ieskaitot) par darba periodu no 19.01.2015.-18.01.2016.

2.     Izmaksāt Vijai Jablonskai atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas.

58. Par ceļa izdevumu segšanu

 2015.gada 21.aprīlī tika saņemts Purmsātu speciālā internātpamatskolas audzēkņa mātes

V.D. iesniegums piešķirt vienreizēju pabalstu ceļa izdevumu segšanai uz Speciālās Olimpiādes KIM Kallstrom Trophy, Gothia Cup Gēteborgā Purmsātu speciālā internātpamatskolas audzēknim A. D., kurš ir iekļauts Latvijas izlases sastāvā.

Izskatot iesniegumu, ņemts vērā izglītības vadītājas A.Purviņas ieteikums izdevumus segt no izglītības vadības budžeta, paskaidrojot, ka budžetā ir rezerves līdzekļi,.

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atbalstīt daļējas dalības maksas segšanu dalībai Speciālās Olimpiādes KIM Kallstrom Trophy, Gothia Cup Gēteborgā Purmsātu speciālā internātpamatskolas audzēknim A.D. 176,41 euro apmērā.

2.      Izdevumus segt no izglītības vadības budžeta.

59.§ Par apbalvojuma piešķiršanu

 2015.gada 27.jūnijā Priekules novada pašvaldības domē saņemts Sociālā dienesta vadītājas M.Gertneres  iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/1271) ar ierosinājumu piešķirt Bunkas pagasta sociālajai darbiniecei G. Jonauskai pašvaldības apbalvojumu- Goda rakstu par ilggadēju sociālā darba veikšanu, godprātīgu attieksmi pret pienākumu pildīšanu un aktīvu sabiedrisko darbību.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības noteikumu (25.09.2014., prot.Nr.18, 4.§) ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ 4.daļas 4.5.punktu,  atklāti balsojot PAR -  deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Apbalvot ar Priekules novada pašvaldības GODA rakstu un naudas balvu EUR 75,-Bunkas pagasta sociālo darbinieci G. Jonausku par ilggadēju sociālā darba veikšanu, godprātīgu attieksmi pret pienākumu pildīšanu un aktīvu  darbību Priekules novada iedzīvotāju labā.

 

Lēmums nododams: Finanšu nodaļai

60.§ Par atbalsta sniegšanu biedrībai ‘’Ukrainas centrs jauniešiem un bērniem Latvijā’’ bērnu sociālās rehabilitācijas pasākuma organizēšanai

 Priekules novada pašvaldība 2015.gada 10.jūnijā saņēmusi biedrības ‘’Ukrainas centrs jauniešiem un bērniem Latvijā’’ aicinājumu sniegt atbalstu rehabilitācijas pasākumu veikšanai Ukraiņu bērniem, kuru vecāki atgriežas no konflikta zonas ar invaliditāti.

 Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piešķirt biedrībai ‘’Ukrainas centrs jauniešiem un bērniem Latvijā’’, reģ.Nr.40008175663, adrese Valdeķu iela 53-173, Rīga,  atbalstu 500 EUR apmērā sociālās rehabilitācijas pasākuma organizēšanai bērniem, kuri cietuši no karadarbības sekām. Nometnes laiks no 15.07.2015.līdz 25.07.2015. Vieta Rucavas novads.

 

Lēmums nododams: Finanšu nodaļai