28.11.2014. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.22)

21.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L.P. Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts L. P., dzīvojošas [adrese] Virgas pagastā, Priekules novadā, 10.11.2014. iesniegums ar lūgumu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu [adrese] Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6400397 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] ar kadastra Nr.[:], 2,0 ha platībā saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums [adrese] kadastra Nr.[:], 10 ha kopplatībā, sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu [:]- 2 ha un [:]- 8 ha. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [:] ir iznomāta.

Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā, ir L.P. īpašumā vairāk kā piecus gadus.   

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piemērot 2015.gadā L. P., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamā īpašuma [:], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]-2,0 ha nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.
 2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms

1eks. L. P., [adrese] Virgas pag., Priekules nov.,LV3433;

1 eks. Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

22.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem S.G. Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts S. G., dzīvojošas [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, 03.11.2014. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.[:]kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] 5,27 ha platībā ar kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, saimnieciskā darbība netiek veikta.   

Nekustamais īpašums [adrese], Virgas pagastā ir S.G. īpašumā vairāk kā piecus gadus.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piemērot 2015.gadā S. G., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienības kad. apz.[:]-5,27 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.
 2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. S. G.,[adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV-3433;

1 eks. Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

23.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem M.V. Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts M. V., dzīvojošas [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, 14.11.2014. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.[:] kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] 14,8 ha platībā ar kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, saimnieciskā darbība netiek veikta.   

Nekustamais īpašums „Riekstiņi”, Virgas pagastā ir M.V. īpašumā vairāk kā piecus gadus.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piemērot 2015.gadā M. V., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese] 14,8 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. M. V., [adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV-3433;

1 eks. Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

24.§ Par noteikumu „Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, likumu “Par grāmatvedību”, Finanšu nodaļa ir izstrādājusi noteikumus „Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” atbilstīgi Priekules novada pašvaldības darbības specifikai, lai nodrošinātu vienotu debitoru uzskaites sistēmu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Pielikumā:  „Noteikumi par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā”.

 

Lēmums nosūtāms:

2 eks.finanšu nodaļai

25.§ Par noteikumu „Noteikumi par inventarizācijas norisi Priekules novada pašvaldībā” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, likumu “Par grāmatvedību”, Finanšu nodaļa ir izstrādājusi noteikumus „Noteikumi par inventarizācijas norisi Priekules novada pašvaldībā” atbilstīgi Priekules novada pašvaldības darbības specifikai.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,

Atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt  „Noteikumi par inventarizācijas norisi Priekules novada pašvaldībā”.

 Pielikumā:  „Noteikumi par inventarizācijas norisi Priekules novada pašvaldībā”.

 

Lēmums nosūtāms:

2 eks. finanšu nodaļai

26.§ Par noteikumu „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 29.panta trešās daļas, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 5.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkta prasībām, Finanšu nodaļa izstrādājusi Priekules novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtību (turpmāk – Kārtība) atbilstīgi Priekules novada pašvaldības darbības specifikai, lai nodrošinātu vienotu grāmatvedības uzskaites sistēmu.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt noteikumus „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti”.

 

Pielikumā: „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti”

 

Lēmums nosūtāms:

2 eks.finanšu nodaļai

27.§ Par saņemto aizdevumu procentu likmes maiņu

 2010.gada 19.janvāra MK noteikumu Nr.63 „Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 5. un 6.punkts atļauj Valsts kasei, pamatojoties uz pašvaldības iesniegumu, pārskatīt aizdevumu procenta likmes.

Atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Lūgt Valsts kasi mainīt aizdevuma procenta likmi šādiem Priekules novada pašvaldības saņemtajiem aizņēmumiem uz mainīgu procenta likmi:

Līguma noslēgšanas datums

Aizņēmuma atmaksas termiņš

Līguma Nr. Trančes Nr.

Aizņēmuma mērķis

16.03.2004.

20.03.2024.

A2/1/04/606 P-18/2004

Ata Kronvalda Krotes pamatskolas rekonstrukcijas realizācijas pabeigšana

23.12.2004.

20.12.2024.

A2/1/04/1177 P-214/2004

Sabiedriskā centra “Bunkas kultūras nams” rekonstrukcija

02.05.2006.

20.04.2026.

A2/1/06/170 P-78/2006

Krotes bibliotēkas rekonstrukcijas projekta izstrāde un avārijas situācijas novēršana

02.05.2006.

20.04.2026.

A2/1/06/171 P-79/2006

Mikroautobusa iegādei

02.05.2006.

20.04.2026.

A2/1/06/172 P-80/2006

TEP izstrādāšanai ūdensapgādei un kanalizācijai

08.02.2007.

20.12.2026.

A2/1/07/29 P-11/2007

Autobusa iegādei

08.02.2007.

20.12.2026.

A2/1/07/30 P-12/2007

Ata Kronvalda Krotes pamatskolas ēdnīcas renovācijas uzsākšana

14.08.2007.

20.07.2027.

A2/1/07/401 P-268/2007

Ata Kronvalda Krotes pamatskolas ēdnīcas renovācijas pabeigšanai

25.01.2007.

20.12.2031.

A2/1/07/15 P-5/2007

Priekules vidusskolas daudzfunkcionālās sporta halles būvniecība

01.09.2008.

20.08.2033.

A2/1/08/737 P-302/2008

Priekules vidusskolas daudzfunkcionālās sporta zāles būvniecība

05.12.2008.

20.01.2033.

A2/1/08/950 P-414/2008

Līdzfinansējums Kohēzijas fonda projektam “14 Kurzemes reģiona pilsētu ūdenssaimniecības attīstība”

14.03.2008.

20.01.2033.

A2/1/08/319 P-42/2008

Priekules vidusskolas daudzfunkcionālās sporta zāles būvniecība

06.08.2009.

20.06.2025.

A2/1/09/407 P-157/2009

Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas jaunās ēkas būvniecība

30.09.2009.

20.09.2034.

A2/1/09/510 P-220/2009

SIA “Priekules pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Priekules pašvaldībā”

27.10.2009.

20.10.2034.

A2/1/09/591 P-269/2009

Sporta zāles būvniecības pabeigšana Bunkas pagasta Krotes Kronvalda Ata pamatskolā

 

 

Lēmums nosūtāms:

2 eks.finanšu nodaļai

28.§ Par noteikumu „Noteikumi par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu ”Par grāmatvedību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 5.februāra noteikumiem Nr.282 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 10.04.2007. noteikumiem Nr.237 „Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi”, Finanšu nodaļa ir izstrādājusi noteikumus „Noteikumi par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” atbilstīgi Priekules novada pašvaldības darbības specifikai, lai nodrošinātu vienotu debitoru uzskaites sistēmu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt noteikumus „Noteikumi par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” .

 

Pielikumā"„Noteikumi par skaidras naudas uzskaiti Priekules novada pašvaldībā”

 

Lēmums nosūtāms:

2 eks.finanšu nodaļai

29.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Lielā iela 2, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0167, pirmās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 Ar 2014.gada 26.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.13, 24.§) pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums – Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0067 (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai Ar 2014.gada 28.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.16, 19.§) apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar noteikumu 3.2. punktu dalību izsolei pretendentiem bija iespēja pieteikt līdz 2014.gada 12.novembrim plkst.15:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas” un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā, kā arī pieejama Priekules novada pašvaldībā.

Priekules novada pašvaldības īpašumu un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2014.gada 14.novembrī plkst.10:00 konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 8.1.2. punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Gadījumā, kad netiek pārsolīta nekustamā īpašuma sākumcena pirmajā izsolē, izsoles organizētājs var turpināt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Atzīt nekustamā īpašuma – Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0167 pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.       Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, zināšanai galvenajai grāmatvedei A.Ķipstei

30.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 11, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0157, pirmās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu

 Ar 2014.gada 26.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.13, 15.§) pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums – Parka iela 11, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0157 (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai Ar 2014.gada 28.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.16, 20.§) apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar noteikumu 3.2. punktu dalību izsolei pretendentiem bija iespēja pieteikt līdz 2014.gada 10.novembrim plkst.15:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas” un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā, kā arī pieejama Priekules novada pašvaldībā.

Priekules novada pašvaldības īpašumu un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2014.gada 11.novembrī plkst.10:00 konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 8.1.2. punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Gadījumā, kad netiek pārsolīta nekustamā īpašuma sākumcena pirmajā izsolē, izsoles organizētājs var turpināt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Atzīt nekustamā īpašuma – Parka iela 11, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0157, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.       Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, zināšanai galvenajai grāmatvedei A.Ķipstei.

31.§ Par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas „Purenes”, kadastra apzīmējums 6498 002 0302 001, Virgas pag., Priekules nov., pirmās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu

 Ar 2014.gada 27.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.5, 16.§) pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums - daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka „Purenes”, kadastra apzīmējums 6498 002 0302 001, Virgas pag., Priekules nov., (turpmāk tekstā - nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai – ar mērķi ēkas nojaukšana. Ar 2014.gada 31.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14,16.§) apstiprināta arī nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar noteikumu 3.2. punktu dalību izsolei pretendenti var pieteikt līdz 2014.gada 06.novembrim plkst.15:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas” un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā, kā arī pieejama Priekules novada pašvaldībā.

Priekules novada pašvaldības īpašumu un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2014.gada 07.novembrī plkst.10:00 konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 8.1.2. punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Gadījumā, kad netiek pārsolīta nekustamā īpašuma sākumcena pirmajā izsolē, izsoles organizētājs var turpināt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atzīt nekustamā īpašuma – daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka „Purenes”, kadastra apzīmējums 6498 002 0302 001, Virgas pag., Priekules nov.,  pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

 

2. Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-          Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-          Virgas pagasta pārvaldes vadītājai R.Balodei;

-           zināšanai galvenajai grāmatvedei A.Ķipstei.

32.§ Par nekustamā īpašuma ēkas (būves), „Zvani”, kadastra numurs 64985020120, Virgas pag., Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu

 Ar 2014.gada 29.maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.10, 14.§) pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums – ēka (būve) „Zvani”, kadastra apzīmējums 64985020120, Virgas pag., Priekules nov., (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai – ar mērķi ēkas (būves) nojaukšana. Ar šo lēmumu apstiprināta arī nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar noteikumu 3.2. punktu dalību izsolei pretendenti var pieteikt līdz 2014.gada 04.novembrim plkst.15:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas” un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā.

Priekules novada pašvaldības īpašumu un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2014.gada 05.novembrī plkst.10:00 konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 8.1.2. punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Gadījumā, kad netiek pārsolīta nekustamā īpašuma sākumcena pirmajā izsolē, izsoles organizētājs var turpināt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Atzīt nekustamā īpašuma ēkās (būves) „Zvani”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 502 0120, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.       Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai un Virgas pagasta pārvaldes vadītājai R.Balodei.

33.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā ēku (būvju) nekustamā īpašuma – „Zvani”, kadastra apzīmējums 6498 002 0120 004, Virgas pag., Priekules nov., atsavināšanu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli

 Ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 29.maija lēmumu (prot.Nr.10, 14.§) ēku (būvju) nekustamais īpašums „Zvani”, kadastra numurs 6498 502 0120, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0120 004 nodots atsavināšanai ar mērķi – būves nojaukšana. Ēka (būve) saistīta ar citai fiziskai personai piederošu zemes gabalu. Ar šo lēmumu apstiprināta nekustamā īpašuma pārdošanas cena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 29.05.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.10, 14.§) pirmā mutiskā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli un izsoles sākumcenu 2131,50 EUR nozīmēta 2014.gada 05.novembrī.

Ar 2014.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.22,33.§) pirmā mutiskā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu, saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Atsaucoties uz atsavināšanas nepieciešamības apsvērumiem, kas minēti 2014.gada 29.maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.10, 14.§) un ņemot vērā augstāk minēto normu Priekules novada pašvaldības dome uzskata par nepieciešanu rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli, izsoles sākumcenu, nosakot par 20% mazāku, kā pirmajā mutiskajā izsolē, t.i. 1705,20 EUR (viens tūkstotis septiņi simti pieci euro un divdesmit euro centi), atsavināšanas mērķi un izsoles soli atstājot nemainīgu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                       Nodot ēku (būvju) nekustamo īpašumu „Zvani”, kadastra numurs 6498 502 0120, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0120 004 atsavināšanai ar mērķi – būves nojaukšana otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli.

2.                       Apstiprināt otrās mutiskās izsoles sākumcenu 1705,20 EUR (viens tūkstotis pieci euro un divdesmit euro centi) un izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro).

3.                       Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus.

4.                       Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos un izsoles noteikumos paredzēto kārtību.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Virgas pagasta pārvaldes vadītājai R.Balodei.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, Virgas pagasta pārvaldes vadītājai R.Balodei un Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei A.Ķipstei.

34.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no L. A. par nekustamo īpašumu [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā

 1. Nekustamajā īpašumā [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6446 001 0244) L. A., personas kods[:], dzīvesvietas adrese nezināma, pieder telpu grupa Nr.17 84,3 m2 platībā (kadastra apzīmējums Nr.[:]), kuras dzīvokļa īpašuma kadastra numurs ir[:]. L.A. pieder arī 78/1000 daļas no kopējās zemes platības īpašumā [adrese], Kalētu pagastā. Īpašumtiesības 29.08.2000. reģistrētas Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā.

 

2. Par laika periodu 01.01.2003. līdz 31.12.2014. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. 28.11.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu BRŪZIS, Kalētu pagastā, Priekules novadā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma dzīvokļa īpašumam –      EUR 128,97;

nokavējuma nauda līdz 28.11.2014. –                                                EUR 53,70;

KOPĀ -                                                                                               EUR 182,67;

 

nekustamā  īpašuma nodokļa pamatsumma zemes īpašumam –         EUR 11,95;

nokavējuma nauda līdz 28.11.2014. –                                                EUR 5,82;

KOPĀ –                                                                                              EUR 17,77;

 

pamatsummas parāds kopā –                                                              EUR 140,92;

nokavējuma nauda līdz 28.11.2014. –                                                EUR 59,52

KOPĀ –                                                                                             EUR 200,44

(Divi simti euro, 44 centi).

           

5. L.A. kopš 01.01.2003. nav veikusi nevienu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par nekustamo īpašumu [adrese], Kalētu pagastā.

 

6. 22.01.2014.  par nekustamo īpašumu [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam Nr. 14-2325” un nosūtīts Leldei Aizkalnei uz viņas pēdējo deklarēto dzīvesvietu [adrese], Saldū, Saldus novadā, LV-3801. Maksājuma paziņojumā bija norādīta nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa EUR 108,64; aprēķinātā nokavējuma nauda līdz 22.01.2014. EUR 37,60 un 2014.gadā samaksājamā nodokļa summa EUR 29,18. Līdz 28.11.2014. L.A. minēto maksāšanas paziņojumu nav apstrīdējusi un nav arī samaksājusi minēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas summu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes finanšu komitejas 20.11.2014. lēmumu,  atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no L. A., personas kods [:], pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese [adrese], Saldus, Saldus novads, LV-3801 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu BRŪZIS, Kalētu pagastā, Priekules novadā par laiku no 01.01.2003. līdz 31.12.2014., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 140,92;

nokavējuma nauda līdz 28.11.2014. –            EUR 59,52;

KOPĀ                                                                        EUR 200,44

(Divi simti euro, 44 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ. Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451

3.    Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 7.februārim.

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 9.februārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.
 2. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.
 3. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

- L. A.,[adrese], Saldus, Saldus novads, LV-3801;

- Kalētu pagasta pārvaldei;

- Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

- Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

35.§ Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. investīciju plāna aktualizāciju

 Priekules novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam  apstiprināta 2013.gada 25.jūlijā. Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16.punkts nosaka, ka rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Veicot investīciju plāna aktualizēšanu, ir jāievēro likuma „Par pašvaldībām”61.¹ panta trešajā daļā noteiktais, ka par budžetu publisko apspriešanu nerīko.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Uzsākt Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizēšanu. 

2.      Noteikt par investīciju plāna aktualizāciju atbildīgo Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Modri Baumani.

36.§ Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam „Mazie Kūlupi” Priekules pag. Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja S. M., adrese [adrese], Rīga, iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē 20.11.2014 par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar nosaukumu [adrese] un adreses maiņu ēkai –graudu kalte, noliktava no [adrese] uz [adrese].

Īpašums [adrese] Priekules pagastā Priekules novadā 51,7 ha platībā ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā 11.09.1998. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.140. Tā īpašniece ir S. M.

Ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 16 28.08.2014.g. ir apstiprināts zemes ierīcības projekts par īpašumu [adrese] Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu. No zemes īpašuma atdalīta 2. zemes vienība 8,06 ha platībā. Zemes vienībai piešķirts nosaukums [adrese], Priekules pag., Priekules nov.

Konstatēts, ka uz zemes vienības[adrese], Priekules pag., Priekules nov. atrodas ēka –graudu kalte, noliktava, kurai piešķirta adrese [adrese] Priekules pag., Priekules nov.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. pantu, kas nosaka, kas ir adresācijas objekts un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu un saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2010. gada 28. janvāra lēmumu (sēdes prot.Nr.1,45.§.), atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt nekustamam īpašumam [adrese], Priekules pag., Priekules nov.,platība 8,06 ha, apzīmējums kadastrā 6482 007 0136 adresi [adrese], Priekules pag., Priekules nov.
 2.  Mainīt adresi ēkai –graudu kalte, noliktava no [adrese] Priekules    pag., Priekules nov. uz [adrese], Priekules pag., Priekules nov.
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepājā, LV- 3400).

 

Nosūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G.Briekmanei;

1 eks. Valsts zemes dienestam.

37.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Druva”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 001 0255, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumu, protokola izraksts nr.10, 54.§ tika nolemts, ka atsavināšanas ierosinājumu skatīs pēc pašvaldības īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu „Druva”, kadastra Nr.6464 001 0255, Kalētu pagastā, Priekules novadā, reģistrācijas zemesgrāmatā.

2014.gada 05.novembrī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, LV – 3401, noteicis, ka Priekules novada, Kalētu pagasta nekustamā īpašuma „Druva” 0,24 ha, adrese „Angārs”, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6464 001 0255, tirgus vērtība uz 2014.gada 29.oktobri ir 7025 EUR (septiņi tūkstoši divdesmit pieci euro).

 Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 055 0,24 ha platībā, angāra ar kopējo platību 488,1 m2 un katlu mājas ar kopējo platību 25 m2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Kalētu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000537040.

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 7393,46  EUR (septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs eiro un četrdesmit seši centi), ko veido:

1)  Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 7025 EUR (septiņi tūkstoši divdesmit pieci eiro),

2)  Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 309,76 EUR (trīs simti deviņi un septiņdesmit seši centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu,

3) Zemesgrāmatu kancelejas nodeva – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci eiro un piecdesmit septiņi eiro);

4)  Izdevumi par kadastra izziņu –7,11 EUR (septiņi eiro un vienpadsmit centi);

5) Valsts zemes dienesta pakalpojums (apstiprināts zemes robežu plāns)- 16,02 EUR (sešpadsmit eiro un divi centi).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Druva”, adrese „Angārs”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 001 0255, nosacīto cenu un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 7393,46 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs eiro un četrdesmit seši centi).

2. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Druva”, adrese „Angārs”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 001 0255 izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

  4. Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

1 eks. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

38.§ Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu

 Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt S. A. īres tiesības dzīvoklim [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā. 

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. S. A. īres līgums ar Bunkas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā S.A. vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

39.§ Par saistošo noteikumu „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2014.gada 14.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi 2014.gada 14.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” (noteikumi pielikumā).

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.9 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2014.gada 14. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”.          

40.§ Par noteikumu ‘’Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Priekules novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldības noteikumus „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Priekules novada pašvaldībā”.

2.       Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.decembri.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības noteikumi „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Priekules novada pašvaldībā” uz 4 lp.

Lēmums nododams:

 

1 eks. finanšu nodaļai,

1 eks. izpilddirektora vietniecei

Lēmums elektroniski nosūtāms:

visām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām