28.11.2014. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.22)

41.§ Par Virgas pagasta pārvaldes vadītājas R.Balodes atbrīvošanu no amata

 Priekules novada pašvaldībā 2014.gada 26.novembrī saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Rutas Balodes iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/1889, kas reģistrēts Virgas pagasta pārvaldē 25.11.2014.) ar lūgumu atbrīvot viņu no darba ar 2014.gada 30.decembri.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 8 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS – 2 deputāti Alda Binfelde un Arta Brauna; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbrīvot Virgas pagasta pārvaldes vadītāju Rutu Balodi no amata 2014.gada 30.decembrī.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. personāla speciālistei

42.§ Par Priekules pagastā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA ‘’Priekules nami’’

 Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Precizēt apsaimniekošanā nododamo nekustamo īpašumu sarakstu un izskatīt decembra tautsaimniecības un attīstības un finanšu komitejas sēdēs.

43.§ Par atbalstu projektam ‘’Virgā meklēsim iedvesmu jauniem sapņiem un emocijām’’

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi biedrības „Zviedru draugu kopa”, (turpmāk – biedrība), vienotais reģistrācijas Nr.40008071567, adrese: „Pagastmāja’’, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., biedrības priekšsēdētājas R.Balodes 26.11.2014. iesniegumu, kurā lūgts atbalstīt ar līdzfinansējumu 205 EUR  biedrības „Zviedru draugu kopa” projektu „Virgā meklēsim iedvesmu jauniem sapņiem un emocijām”, ko plānots iesniegt Borisa un Ināras Teterevu fondam.

Projekta mērķis – veicināt mūžizglītību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, iesaistot visa gadagājuma cilvēkus, īpaši ģimenes ar bērniem, lai kopīgi pavadītu brīvo laiku un apgūtu jaunas iemaņas, tādā veidā stiprinot ģimeniskās saites un uzlabojot savstarpējās attiecības.

Projektā paredzētās aktivitātes stikla apgleznošanā, dekupāžas darbu veidošanā, zīda apgleznošanā, veselīga dzīvesveida popularizēšana un iepazīšanās ar netradicionālām metodēm, kā arī 2 (divas) darbu izstādes.

Projektu īstenos laikā no 05.01.2014.-20.12.2015.

 

Projekta kopējais  finansējums                                    2050,00

Borisa un Ināras Teterevu fonda finansējums             1845,00 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums                                       205,00 EUR

 

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atbalstīt  projektu Virgā meklēsim iedvesmu jauniem sapņiem un emocijām”.

2.      Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 205,00 EUR.

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt biedrībai „Zviedru draugu kopa’’,adrese-‘’Pagastmāja’’, Paplaka, Virgas pag., Priekules novads, LV-3485.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

44.§ Par komisijas izveidošanu Priekules novada Gramzdas pagasta un Virgas pagasta pārvalžu vadītāju amatu kandidātu izvērtēšanai

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” 14.punktu, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izveidot komisiju Priekules novada Gramzdas pagasta un Virgas pagasta pārvalžu vadītāju amatu kandidātu izvērtēšanai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:         - pašvaldības izpilddirektors Andris Razma;

Komisijas locekļi:                    - domes priekšsēdētāja, finanšu komitejas priekšsēdētāja Vija Jablonska;

- domes priekšsēdētājas vietnieks, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Ainars Cīrulis;         

- tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Andis Eveliņš;

- veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Gražina Ķervija;

- pašvaldības izpilddirektora vietniece Andra Valuže;

- budžeta ekonomiste, finanšu nodaļas vadītāja Patricija Andersone;

                        Komisijas sekretāre                 - personāla speciāliste Stefanija Ozoliņa.

45.§ Par atļauju V.Jablonskai savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem

 2014. gada 27. novembrī Priekules novada pašvaldības domē saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas V. Jablonskas iesniegums, kurā, pamatojoties uz LR Labklājības ministrijas 2014.gada 20.novembra rīkojumu Nr.105 ‘’Grozījumi Labklājības ministrijas 2006.gada 28.augusta rīkojumā Nr.128 ‘’Par Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sastāvu’’’’,  lūgts atļaut savienot Priekules novada domes priekšsēdētājas amatu ar  darbu Sociālā darba speciālistu sadarbības padomē.

Pamatojoties uz  LR Labklājības ministrijas rīkojumu,  V. Jablonskas iesniegumā sniegto informāciju, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

                         Piekrist, ka Vija Jablonska Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas amatu savieno ar darbu Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālā darba speciālistu sadarbības padomē.

46.§ Par Priekules novada pašvaldības iestāšanos ‘’Latvijas novusa federācijā’’

 Priekules novada sportisti aktīvi piedalās ‘’Latvijas novusa federācijas’’ rīkotajās sacensībās novusā, startējot gan komandu, gan individuālajās sacensībās. ‘’Latvijas novusa federācija’’ novusa spēlētājiem izsniedz licenzes. Sportisti ir ierosinājuši, ka būtu nepieciešams  pašvaldībai iestāties par ‘’Latvijas novusa federācijas ‘’ biedru, tādējādi popularizējot šo sporta veidu novada teritorijā. Patreizējā pašvaldības viena  gada biedru naudas maksa ir 15 EUR.

            Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Iestāties ‘’Latvijas novusa federācijas’’, reģistrācijas Nr.40008022523, adrese Grostonas ielā 6b, Rīgā, biedru sastāvā ar 2014.gada 1.decembri.

47.§ Par papildus finansējuma piešķiršanu Liepājas reģiona novadu būvvaldei

 2014.gada 26.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Liepājas reģiona novadu būvvaldes , reģ.Nr.90001892719, vadītāja pienākumu izpildītājas S.Cinkus iesniegums (reģ.Nr.2.1.8/1251). Iesniegumā skaidrots, ka sakarā ar jauno Būvniecības regulējumu, kurš stājies spēkā no 2014.gad 1.oktobra un Rucavas novada izstāšanos no Liepājas reģiona novadu būvvaldes, ir radušās grūtības Budžeta plāna izpildē pēdējā ceturksnī, saistībā ar būvnodevu iekasēšanu.

S.Cinkus lūdz izskatīt iespēju piešķirt papildus līdzekļus 1360.00 EUR apmērā darba algu samaksai 2014.gada decembra mēnesī. Papildus līdzekļu piešķiršana tiek lūgta pamatojoties uz Uzraudzības padomes 21.01.2014.Nr.2-UPS protokola p.Nr.2 par Liepājas reģiona novadu būvvaldes 2014.gada budžeta plāna apstiprināšanu un Uzraudzības padomes 20.11.2014.Nr.8-UPS protokolu.

 

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš,  Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt Liepājas reģiona novadu būvvaldei papildus finansējumu 2014.gadā 1360,00 EUR apmērā.

2. Līdzekļus novirzīt no budžeta tāmes –kods 04.4301.