29.05.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 10)

21.§ Par telpu grupas galvenā lietošanas veida (statusa) maiņu īpašumā Saules iela 10, Tadaiķi, Bunkas pag., dz. Nr. 8

 Izskatot Bunkas pagasta pārvaldes Edgara Darguža 07.05.2014. Iesniegumu Nr. 2.1.3/785  par dzīvojamās telpas Nr. 8 , kas atrodas Saules ielā 10, Tadaiķi, Bunkas pag.,  statusa maiņu, tika konstatēts:

 [1.] Pamatojoties uz 2013.gada 20.februāra pirkuma līgumu Priekules novada pašvaldība iegādājās īpašumā dzīvokli Nr. 8, kas atrodas Saules ielā 10, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.,  īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr. 8, adrese: Saules iela 10-8,Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov. ir nostiprinātas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000515176 - 8, Tiesneša lēmuma datums 12.03.2013.

[2.] Dzīvokļa īpašums Nr.8, kura kopējā platība ir 68 m² (kadastra numurs 6446 900 0004 )  ir iegādāts pašvaldības vajadzībām – Tadaiķu ciema bibliotēkas vajadzībām.

[3.] Pēc VZD Kadastra informācijas telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0151 001 008 (dzīvoklis Nr. 8) statuss ir – dzīvoklis. Statuss –dzīvoklis neatbilst pašreizējai telpas izmantošanai. Telpā ir izvietota (iekārtota) Tadaiķu ciema bibliotēka.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2014.gada 15.maija Tautsaimniecības un attīstības  komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone,  Arnis Kvietkausks,  Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Mainīt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446  003 0151 001 008 (dzīvoklis Nr. 8), galveno lietošanas mērķi (statusu)  no „dzīvoklis” uz  „bibliotēkas telpu grupa”- kods 1262,   atbilstoši Būvniecības likuma prasībām. 

 

2. Atbildīgs par šī lēmuma izpildi ir Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis. 

 

Lēmums izsniedzams:

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei; 1 eks. iesniegšanai Būvvaldei

1 eks. finanšu nodaļai

 

22.§ Par telpu grupas galvenā lietošanas veida (statusa) maiņu īpašumā saules iela 10, Tadaiķi, Bunkas pag., dz. Nr. 7

 Izskatot Bunkas pagasta pārvaldes Edgara Darguža 07.05.2014. Iesniegumu Nr. 2.1.3/775  par dzīvojamās telpas Nr. 7 , kas atrodas Saules ielā 10, Tadaiķi, Bunkas pag.,  statusa maiņu, tika konstatēts:

 [1.] Pamatojoties uz 2013.gada 19.septembra pirkuma līgumu Priekules novada pašvaldība iegādājās īpašumā dzīvokli Nr. 7, kas atrodas Saules ielā 10, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.,  īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr. 7, adrese: Saules iela 10-7,Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov. ir nostiprinātas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000515176 - 7, Tiesneša lēmuma datums 20.09.2013.

Dzīvokļa īpašums Nr. 7, (kadastra numurs 6446 900 0013), kura kopējā platība ir 51,70 m²   iegādāts pašvaldības vajadzībām – ierīkojot Tadaiķu ciema dažādu saieta vietu (piem. rīkojot izstādes, tikšanās ar lasītājiem un rīkojot citus  pasākumus).

Pēc VZD Kadastra informācijas telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0151 001 007 (dzīvoklis Nr. 7) statuss ir – dzīvoklis. Statuss –dzīvoklis neatbilst pašreizējai telpu izmantošanai. Telpas iekārtotas (piemērotas) Tadaiķu ciema bibliotēkas vajadzībām.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2014.gada 15.maija Tautsaimniecības un attīstības  komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Mainīt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446  003 0151 001 007 (dzīvoklis Nr. 7) ., galveno lietošanas mērķi (statusu)  no „dzīvoklis” uz uz „bibliotēkas telpu grupa”- kods 1262, un pievienot dzīvoklim Nr. 8, kas atrodas Saules ielā 10, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., atbilstoši Būvniecības likuma prasībām. 

 

2.      Atbildīgs par šī lēmuma izpildi ir Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis. 

 

Lēmums izsniedzams:

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei ; 1.eks. iesniegšanai Būvvaldei;

1 eks. finanšu nodaļai.

 

23.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai, kadastra apzīmējumu 6415 005 0016, adrese: Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov.

 Izskatot SIA „Latvijasmernieks.lv” reģistrācijas numurs 40003783960 , Liepājas biroja iesniegto Zemes robežu plānu, Situācijas plānu un Apgrūtinājumu plānu - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0016, adrese: Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., tiek konstatēts:

1. Ar Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu (prot.Nr.14) 47.§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” zemes vienībai Dārza  iela 24, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 005 0016 noteikta platība 10.4105 ha.

2. Ar 2013.gada 27.decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.11) 41.§ ”Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Dārza iela 24, Priekule, kadastra numurs 6415 005 0016 , grafiskā pielikuma precizēšanu” zemes vienības Dārza iela 14, Priekule apstiprināts jauns (cits) grafiskais pielikums.

3. 2014.gada 20.februārī SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas numurs 40003783960 veica zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 005 0016, robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli  tās platība  ir 9.5466 ha, kura atšķiras  no 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr.14) 47.§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” noteikto platību 10.4105 ha.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, Ministru kabineta 27.12.2011. Noteikumiem Nr. 1019 ”Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 187.punktu, SIA „Latvijasmernieks.lv” reģistrācijas Nr. 40003783960, 2014.gada 20.februārī  veikto robežu uzmērīšanu, 2014.gada  15.maija   Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0016, adrese: Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., pēc kadastrālās uzmērīšanas platību 9 .5466 ha, (iepriekš noteiktā 10.4105 ha)  saskaņā ar 8.pielikumu  - zemes robežu plānu, mērogā 1:1000.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401;

2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

24.§ Par adreses Ganību iela 3B, Priekule, Priekules nov. likvidēšanu

 Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā ir reģistrēta adrese Ganību iela 3B, Priekule, Priekules nov., adrese tika piešķirta jaunbūvei-nepabeigtai dzīvojamai mājai.

Sakarā ar to, ka beidzis pastāvēt adresācijas objekts, jaunbūve –nepabeigtā dzīvojamā māja dabā neeksistē, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par statusa maiņu adresācijas reģistrā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktam nosaka, ka „beidzot pastāvēt adresācijas objektam, pašvaldības dome pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā” un 8.punktam, kas nosaka, ka „Apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu. Pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija var rezervēt numuru apbūvei paredzētajai zemes vienībai un piešķirt to pēc būvprojekta saskaņošanas”, 2014.gada 15.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Likvidēt adresi Ganību iela 3B, Priekule, Priekules nov.-, klasifikatora kods 103462652, sakarā ar to, ka beidzis pastāvēt adresācijas objekts.

2. Izrakstu no attiecīgā lēmuma kopā ar pavadvēstuli piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas iesniedz Valsts zemes dienestā ar norādi - reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā.

3. Atbildīgā par izraksta nosūtīšanu ir Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļa.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

 1 eks. VZD Kurzemes reģionāla nodaļa, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401;

 1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

25.§ Par grozījumiem 27.03.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot. Nr.7) 18.§ „Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašumā Rīta iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 004 0143, apstiprināšanu”

 Priekules novada pašvaldībā ir saņemta Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas  17.04.2014. Nr. 9-01/352281-2/1 vēstule, kurā norādīts, ka   VZD Kurzemes reģionālā nodaļa izvērtējot  2014.gada 27.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 7) 18§ „Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašumā Rīta iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 004 0143 , apstiprināšanu”, konstatējusi, ka atkārtoti ir piešķirta  adrese:  Rīta iela 10, Priekule, Priekules nov., kura iepriekš piešķirta un ir piesaistīta citam adresācijas objektam. Ņemot vērā iepriekš minēto VZD Kurzemes reģionālā nodaļa lūdz precizēt pašvaldības lēmumu.

Izvērtējot Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas  17.04.2014. Nr. 9-01/352281-2/1 vēstuli, pašvaldības dome konstatē:

[1.]Ar 2014.gada 27.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 7) 18§„Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašumā Rīta iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 004 0143 , apstiprināšanu” tika apstiprināts zemes ierīcības projekts  nekustamam īpašumam Rīta iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 004 0143, projekta  mērķis sadalīt nekustamo īpašumu Rīta iela 6, Priekule, Priekules nov, 0.6889 ha kopplatībā  divās daļās.   Jaunveidojamai zemes vienībai ar 2014.gada 27.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu piešķirta adrese Rīta iela 10, Priekule, Priekules nov. Pēc VZD kadastra informācijas adrese Rīta iela 10, Priekule, Priekules nov., ir piesaistīta citam adresācijas objektam.

[2.]Ministra kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”6.1. apakšpunkts  nosaka, ka „administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties” līdz ar to ir jāmaina piešķirtā adrese jaunveidojamai zemes vienībai.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,  Ministra kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”6.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka „administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties”, Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas  17.04.2014. Nr. 9-01/352281-2-/1 vēstuli „Par adrešu piešķiršanu Priekulē”, 2014.gada 15.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt 27.03.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.7) 18.§ „Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašumā Rīta  iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 004 0143 , apstiprināšanu” 5.punktā šādus grozījumus:

 

Lēmuma 5.punktā aizstāt skaitli „10” ar skaitli un lielo burtu „6B”

(adrese pēc grozījumiem : Rīta iela 6B, Priekule, Priekules nov.)

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. VZD Kurzemes reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas centram, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401;

2 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

 

26.§ Par nepieciešamās platības noteikšanu Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” piederošai ēkai –paku noliktava

 2014.gada 14.aprīlī (reģ. nr. 2.14/ 664) Priekules novada pašvaldībā saņemts  Valsts akciju sabiedrība „Latvijas  dzelzceļš” iesniegums, kurā lūgts noteikt platību ( 1058 m² pirms uzmērīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” piederošai ēkai Paku noliktava, adrese Raiņa iela 2A, Priekule, ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

Likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šāda autonomā funkcija 13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas , kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var –27) pieņemt lēmumu citos likumā paredzētajos gadījumos;

             Likums ”Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „Ēkas, kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada un mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets”. Savukārt 15.panta pirmo daļa , kas nosaka, ka „Ierakstot zemesgrāmatā ēkas (būves) saskaņā ar šā likuma 13.pantu, kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam pievienojams robežu plāns ar kadastra numuru un likumos noteiktas institūcijas lēmums par zemesgabala platību un robežu  apstiprināšanu”,

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma ”Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”13.panta pirmo daļu, 15.panta pirmo daļu, 2014.gada 10.aprīļa VAS „Latvijas dzelzceļš” iesniegumu, 2014.gada 15.maija Tautsaimniecības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” piederošās ēkas- Paku noliktava, kuras adrese ir Raiņa iela 2A, Priekule, Priekules nov., uzturēšanai  un īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamo zemes platību 1058 m² (kadastrāli uzmērot zemes platība var tikt precizēta) . Ēka –Paku noliktava atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0053 (adrese Raiņa iela 2, Priekule) ( skat. 9.pielikumu) .

 

2.      Noteikt zemes lietošanas mērķi- noliktavu apbūve – kods 1002.

 

3.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” nekustamā īpašuma direkcijai, adrese Gogoļa iela 3,Rīga, LV-1050;

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei.

27.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 3-39/21-2010 pirmstermiņa izbeigšanu

 2014.gada 14.aprīlī (reģistrācijas Nr. 3-13/662) Priekules novada pašvaldībā saņemts IK „I.Balodes birojs” reģistrācijas Nr. 42102031349, I. B. (turpmāk –Iesniedzēja)  iesniegums (turpmāk –iesniegums), kurā lūgts lauzt telpas īres (nomas) līgumu Nr. 3-39/21-2010, Aizputes iela 6, ar 2014.gada 1.jūniju

   Izvērtējot IK „I.Balodes birojs” I.B. iesniegumu tika konstatēts:

[1.] Iesniegumā minēts, ka  Iesniedzēja vēlas lauzt   telpu nomas  līgumu Nr. 3-39/21-2010, Aizputes iela 6, ar 2014.gada 1.jūniju. Iesniegumā nav minēts līguma laušanas iemesls.

[2.] Pamatojoties 2010.gada 29.jūlija Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 13) 25§ ”Par nedzīvojamo telpu nomu Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules nov.” starp Iznomātāju - Priekules novada domi un Nomnieku - IK „I.Balodes birojs” reģistrācijas Nr. 42102031349 ,tās īpašnieci Ingūnu Balodi  2010.gada 2.augustā  tika noslēgts   Telpu nomas līgums Nr. 3-39/21-2010  (turpmāk –līgums) par telpas nomu ēkā, kas atrodas Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules nov.,  2.  stāvā 14,5 m² platībā –„IK „I.Balodes birojs” darbības nodrošināšanai. (turpmāk tekstā –līgums). Līguma termiņš ir līdz 31.12.2016.

[3.] Pamatojoties uz Priekules novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu (prot. Nr. 5) 54§ ”Par grozījumu izdarīšanu 02.08.2010. telpu nomas līgumā Nr. 3-39/21-2010 un  29.11.2010. Telpu nomas līgumā Nr. 3-39/25/2010” tika izdarīti grozījumi 2010.gada 2.augusta Telpu nomas līgumā Nr. 3-39/21-2010 aizstājot nomājamo telpu „14,5” m² platībā ar citu telpu „21,0” m² platībā, nomas telpas atrodas ēkā - Aizputes ielā 6, Priekulē. 

[4.] Saskaņā ar Līguma trešās daļas 3.15.apakšpunkta nosacījumiem,  Nomniekam telpas jāatbrīvo 10 dienu laikā no līguma laušanas (izbeigšanās) brīža, nomas telpa jānodod ar pieņemšanas –nodošanas aktu.

[5.] Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datiem uz 29.04.2014., IK „I.Balodes birojs” reģistrācijas Nr. 42102031349 par telpas nomu, kas atrodas Aizputes ielā 6, Priekule, nav nomas maksas parāda. Nomas maksa ir samaksāta līdz 2014.gada 30.maijam.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2014.gada 15.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, 2010.gada 2.augutsā  noslēgto   Telpas nomas līgumu Nr. 3-39/21-2010,   IK „I.Balodes birojs” Ingūnas Balodes   iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ar 2014.gada 1.jūniju izbeigt pirms termiņa 2010.gada 2.augustā noslēgto Telpu nomas līgumu Nr.3-39/21-2010, kas noslēgts ar nomnieku IK „I.Balodes birojs”, reģistrācijas Nr. 42102031349. 

 

2.      Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei ( V. Rubeze) veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma 1.punkta izpildei.

 

3.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. IK „I.Balodes birojs” reģistrācijas Nr. 42102031349 īpašniecei Ingunai Balodei, adrese Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., LV-3434

1 eks. finanšu nodaļas grāmatvedei Ilzei Sokolovskai

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei

28.§ Par nomas līguma noslēgšanu ar A. R. par zemesgabala nomu daļā no īpašuma Paplakas iela 28, Priekulē

 2014.gada 22.aprīlī (reģ. nr. 2.1.4/ 700) Priekules novada pašvaldībā saņemts  A.R., dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekule iesniegums, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu garāžas, kas atrodas Paplakas ielā 28, Priekulē, uzturēšanai.

 Pamatojoties uz 2013.gada  31.oktobra  Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 8) 52§ „Par zemesgabalu nomas līgumu izbeigšanu” Nomniekam Ž.R. izbeigts 30.10.2008. noslēgtais zemes nomas līgums Nr. 59/2008 , sakarā ar nomnieka nāvi 19.09.2013.

Ar 2008.gada 8.septembra Liepājas tiesas Zemesgrāmatu tiesneša lēmumu, nekustamais īpašums -zemesgabals Paplakas ielā 28, Priekulē, ar kadastra numuru 6415001 0007, 3656 m² platībā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz Priekules novada pašvaldības vārda. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0044 2973.  

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, A. R.  22.04.2014.. iesniegumu, 2014.gada  15.maija  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks,  Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt ar 2014.gada 1.jūniju  zemes nomas līgumu ar A. R.,  personas kods [:], uz daļu 65.29 m² platībā par Priekules novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu Paplakas  ielā 28, Priekulē  nomu, garāžas   uzturēšanai, nosakot:

-  nomas līguma termiņu līdz 2024.gada 31.jūnijam,

- nomas maksu 1,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.

Saskaņā ar Grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7² punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu  7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Paplakas iela 28, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 001 0007 ir 28 euro gadā, ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

2. A.R.  divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja minētajā termiņa līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo

 

Izsūtāms:

1 eks. A. R., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1 eks. Finanšu nodaļai, grāmatvedei Ilzei Sokolovskai

29.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai „Slaucēji 2 ”, Bunkas pag., Priekules nov.,

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes Ilzes Lācītes 12.05.2014. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībai „Slaucēji 2”, apzīmējums kadastrā 6446 001 0188, no 1.20  ha uz 0.65 ha , Bunkas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu protokola Nr.14  nekustamais īpašums „Slaucēji 2”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0188  1.20  ha platībā ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem  zemes  vienība „Slaucēji 2”, apzīmējums kadastrā 6446 001 0188, platība ir 1.20 ha. Dabā zemes platība ir 0.65  ha.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Precizēt zemes vienību „Slaucēji 2”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0188,  platību no 1.20   ha uz  0.65 ha.

2.       Zemes vienībām platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.      Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

30.§ Par nosaukuma „Grīvas” un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu M.B. un V.Z. mantotai zemes vienībai Bunkas pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatījusi M. B. , personas kods [:],  dzīvojošas [dzīvesvieta] Engures novads un V. Z., personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Rojas novads, 10.04.2014. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.2.1.4/634), ar lūgumu piešķirt mantotai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] nosaukumu „Grīvas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 26.08.2013. Centrālās zemes komisijas lēmumu (atzinumu)  „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi” Nr.9228 M. B. un V.Z. atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Bunkas pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:].

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone,  Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.        Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] nosaukumu „Grīvas”, Bunkas pag., Priekules nov.

 

2.        Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401; M. B. : [dzīvesvieta], Engures novads, LV- 3118 un V. Z. : [dzīvesvieta], Roja, Rojas novads, LV-3264.

 

3.        Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

31.§ Par medību tiesību nomas izsoli uz Priekules novada pašvaldībai piederošajām un tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām Kalētu pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldības dome saņemts Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 09.05.2014. iesniegums par medību tiesību izsoli uz Priekules novada pašvaldībai piederošajām un piekrītīgajām zemes vienībām Kalētu pagastā.

 

Iesniegumam pievienots zemes vienību saraksts.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībai īpašumā, valdījumā atrodas sekojoši zemes gabali Kalētu pagastā (zemes vienību saraksts pie lēmuma lemjošās daļas pielikumā).

Atbilstoši Medību likuma 1.panta 4.punktam medību platība ir medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība.

Saskaņā ar Medību likumu Priekules novada pašvaldībai piekrīt medību tiesības uz īpašumā vai valdījumā esošajiem zemes gabaliem, savukārt likuma 1.panta 9.punkts nosaka, ka medību tiesības zemes īpašnieks vai lietotājs var izmantot pats vai nodot citai personai.

Medību tiesību nodošana sekmētu medījamo dzīvnieku skaitu regulēšanu Priekules novada Kalētu pagasta teritorijā, kā arī nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai mazinātu medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus pašvaldības iedzīvotājiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko darbību, kā arī mazinātu bebru nodarītos postījumus ūdenstilpju krastos un aizsargdambjos, sakarā ar ko pasākumi būtu pašvaldības teritorijas iedzīvotāju interesēs, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 12.panta nosacījumiem.

Likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumu (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 24.04.2014. sēdes lēmumu, protokolu Nr.9, 24.§) 3.punktu - informācija par brīvajām iznomājamām pašvaldības medību platībām katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim tiek ievietota Priekules novada mājas lapā www.priekulesnovads.lv un izdevumā „Priekules novada ziņas”, kā arī izvietota pašvaldības un pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā un 8.punktu- ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts medību tiesību nomas līgums. Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi pirmtiesību pretendenti, tiek rīkota izsole.

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 12. pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Medību likums” 1.panta 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Rīkot medību tiesību nomas izsoli uz Priekules novada pašvaldībai piederošajām un tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām Kalētu pagastā, kuras minētas 12. pielikumā pievienotajā sarakstā.

 

2.      Publiskot informāciju par brīvajām iznomājamām pašvaldības medību platībām Priekules novada mājas lapā www.priekulesnovads.lv un izdevumā „Priekules novada ziņas”, kā arī izvietot pašvaldības un pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā ar pieteikšanās termiņu no 02.06.2014. līdz 16.06.2014.

 

3.      Apstiprināt medību tiesību nomas izsoles noteikumus (11. pielikumā).

 

4.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai rīkot medību tiesību nomas izsoli, ja uz vienu zemes vienību pieteikušies vairāki pretendenti, kuri atbilst līdzvērtīgiem kritērijiem.

 

5.      Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājam M.Baumanim.

 

6.      Pieņemto lēmumu nosūtīt: 1 eks. - Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, 1 eks. – M.Baumanim, 1 eks.- Kalētu pagasta pārvaldei.

 

 

 

Pielikumā:

11.pielikums- Medību tiesību nomas izsoles noteikumi Kalētu pagastā, Priekules novadā uz 3 lp.;

      12.pielikums - pievienotais saraksts uz Priekules novada pašvaldībai piederošajām un     tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām Kalētu pagastā, Priekules novadā, uz 2 lp.

32.§ Par 31.08.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/31-2010 termiņa pagarināšanu biedrībai „ROB-LANKA”, Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada domē saņemts biedrības „ROB-LANKA”, reģ.Nr.40008160545, adrese: „Cepļi”, Virgas pagasts, Priekules novads, priekšsēdētājas Rutas Balodes 06.05.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/766, ar lūgumu pagarināt 31.08.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/31-2010 termiņu līdz 31.08.2024., sakarā ar projekta realizāciju Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksa labiekārtošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

31.08.2010. starp Priekules novada domi un biedrību „ROB-LANKA”  noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/31-2010 par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Prūšu ūdenskrātuve” – 0,16 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0135, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 2020.gada 31.augustam.

Sakarā ar to, ka biedrība vēlas realizēt projektu Prūšu ūdenskrātuves atpūtas kompleksa labiekārtošanai, biedrība lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu līdz 2024.gada 31.augustam.

Likums „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6¹ panta pirmā daļa nosaka, ka ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

Atbilstoši 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 75.punktu- ja nomnieks iesniedz pieteikumu Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda vai citu ārvalstu finanšu instrumentu projekta īstenošanai, kas paredz ieguldīt finanšu līdzekļus nomas objektā, iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas objekta nomas līguma termiņu uz ilgāku laiku nekā 12 gadi, ievērojot nosacījumu, ka līguma termiņš nepārsniedz 30 gadu. Nomas līgumā paredz, ka gadījumā, ja nomnieks neiegūst tiesības īstenot minēto projektu vai līgums par projekta īstenošanu ar nomnieku tiek lauzts, iznomātājam ir tiesības vienpusēji mainīt nomas līguma termiņu.

Līguma kopējais termiņš, pagarinot to līdz 2024.gada 31.augustam nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6¹ panta pirmo daļu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 75.punktu, 15.05.2014.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks,  Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pagarināt 31.08.2010. zemes nomas līgumā Nr.3-36/31-2010, kas noslēgts starp Priekules novada domi un biedrību „ROB-LANKA”, reģ.Nr.40008160545, noteikto līguma termiņu līdz 2024.gada 31.augustam.

 

2.      Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus līgumā.

 

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt biedrībai „ROB-LANKA”, „Cepļi”, Virgas pag., Priekules nov., LV-3433.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

33.§ Par statusa noteikšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldības domē saņemta Valsts zemes dienesta 24.03.2014.vēstule Nr.2-04/282 Par pašvaldību tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošajām zemes vienībām, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/361, ar lūgumu izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju vai ir pieņemti lēmumi par zemes vienību piekritību pašvaldībai un pieņemt lēmumu par platības precizēšanu tām zemes vienībām, kurām atšķirība pārsniedz noteikto pieļaujamo platību atšķirības.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.

Pašvaldība pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta nosacījumiem.

Pielikumā pievienotajā sarakstā ir norādītas zemes vienības, kurām Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā zemes vienības platība atšķiras no kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1., 4.punktu, piektās daļas 1 un 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pašvaldībai piekrīt apbūvētas zemes vienības atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam (grafiskais pielikums 13.,14.  pielikumā):

1.1. „Puži” 4,0 ha, kadastra apzīmējums 6464 003 0010, Kalētu pagasts, Priekules novads;

1.2. „Zēliņi” 4,7 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0019,Kalētu pagasts, Priekules nov.

2. Pašvaldībai piekrīt apbūvēta zemes vienība atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktam (grafiskais pielikums 15. pielikumā): „Liepu aleja 3A” 1,22 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 1227, Kalētu pag., Priekules nov.

3. Pašvaldībai piekrīt neapbūvēta zemes vienība atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktam- starpgabals (grafiskais pielikums 16. pielikumā): „Meiri” 0,3 ha, kadastra apzīmējums 6464 002 0031, Kalētu pag., Priekules nov.

4. Precizēt platības sekojošām zemes vienībām:

 

Zemes vienības nosaukums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha (no)

Platība, ha (uz)

Mazā zeme, Kalētu pagasts

6464 001 0063

25,2

26,8277

Gudēni, Kalētu pagasts

6464 001 0077

0,4

0,4709

Doņi, Kalētu pagasts

6464 001 0092

7,7

10,0336

Centrs pie meža, Kalētu pagasts

6464 001 0093

12

13,6198

Oši, Kalētu pagasts

6464 001 0100

0,3

0,4044

Pie Ošiem, Kalētu pagasts

6464 001 0101

0,2

0,3058

Pie Ābelēm, Kalētu pagasts

6464 001 0138

0,4

0,4775

Pie Ābelēm, Kalētu pagasts

6464 001 0374

0,3

0,3921

Jasmīni, Kalētu pagasts

6464 001 0139

0,4

0,4845

Aizparka, Kalētu pagasts

6464 001 0140

5,5

6,4694

Darbnīcas Lielkudumi, Kalētu pagasts

6464 001 0147

0,5

0,6729

Starpnieki RZ, Kalētu pagasts

6464 001 0150

1,6

1,9733

Jaunpauzeri, Kalētu pagasts

6464 001 0152

3,2

3,8022

Pauzeri, Kalētu pagasts

6464 001 0153

3,2

4,0949

Laukmales iela, Kalētu pagasts

6464 001 0179

0,6

0,7859

Gundegas Lazdenieki, Kalētu pagasts

6464 001 0180

0,2

0,3194

Birztalas lanka, Kalētu pagasts

6464 001 0185

12,3

10,1841

Pie Karuļiem, Kalētu pagasts

6464 001 0198

0,9

0,7916

Krejotava Apsītes, Kalētu pagasts

6464 001 0199

0,5

0,5906

Strautiņi Zeltkalni Svipsti, Kalētu pag.

6464 001 0231

6

4,0181

Krejotava Stadions, Kalētu pagasts

6464 001 0234

0,3

0,2055

Viģeļu grantsbedres, Kalētu pagasts

6464 001 0246

3

3,5055

Purvs, Kalētu pagasts

6464 001 0247

1

1,1027

Asfalta laukums, Kalētu pagasts

6464 001 0266

0,64

0,7601

Alejas, Kalētu pagasts

6464 001 0363

7,5

9,0212

Grantskarjera pievedceļš, Kalētu pag.

6464 001 1242

0,5

0,3689

Meiri, Kalētu pagasts

6464 002 0035

0,8

0,9276

Piemiņas vieta, Kalētu pagasts

6464 002 0040

0,1

0,1452

Artēziskā aka, Kalētu pagasts

6464 002 0042

1,5

0,7528

Lazdenieki (Pļurpe), Kalētu pagasts

6464 002 0051

3

3,6286

Dakteri, Kalētu pagasts

6464 002 0082

0,4

0,7573

Pie Tautiešiem, Kalētu pagasts

6464 002 0252

1,7

2,5682

Mažeiķi, Kalētu pagasts

6464 003 0051

2

1,5371

Mazkuplēni, Kalētu pagasts

6464 003 0062

1

1,7652

Plosti, Kalētu pagasts

6464 003 0073

21,75

23,0668

Stacijas pievadceļš, Kalētu pagasts

6464 004 0042

0,2

0,4864

Mehāniskās darbnīcas 1, Kalētu pag.

6464 004 0083

1,2

0,7568

Pie Vizbulīšiem, Kalētu pagasts

6464 004 0099

0,8

1,0635

Lankas Ūdiķi, Kalētu pagasts

6464 004 0155

2,1

2,9679

Kāpurķēžtraktoru ceļš, Kalētu pag.

6464 004 0238

0,1

0,3419

Skudriņi Dzeguzes, Kalētu pag.

6464 004 0322

0,4

0,2916

Ozolu galā, Kalētu pag.

6464 004 0413

1,9

2,3161

Svipstu kapsēta, Kalētu pag.

6464 005 0037

0,5

0,5725

Strautiņi Zeltkalni Svipsti, Kalētu pag.

6464 005 0038

4,3

2,0711

Plūdoņi, Kalētu pag.

6464 006 0028

0,3

0,3659

 

5. Zemes vienībām platības pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizētas.

6. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

7.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

34.§ Par statusa noteikšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm, Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības domē saņemta Valsts zemes dienesta 24.03.2014.vēstule Nr.2-04/282 Par pašvaldību tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošajām zemes vienībām, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/361, ar lūgumu izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju vai ir pieņemti lēmumi par zemes vienību piekritību pašvaldībai un pieņemt lēmumu par platības precizēšanu tām zemes vienībām, kurām atšķirība pārsniedz noteikto pieļaujamo platību atšķirības.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.

Pašvaldība pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta nosacījumiem.

Pielikumā pievienotajā sarakstā ir norādītas zemes vienības, kurām Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā zemes vienības platība atšķiras no kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1 un 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu  , atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas un pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, sekojošām apbūvētām zemes vienībām noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošās zemes (grafiskais pielikums 17.,18.,19.,20. pielikumā):

Zemes vienības nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, ha

„Voldemāri”, Virgas pagasts

6498 001 0117

0,5

„Dzirnavas”, Virgas pagasts

6498 001 0191

0,08

„Rudeņi”, Virgas pagasts

6498 002 0140

1,3

„Birztalas”, Virgas pagasts

6498 004 0083

3,3

 

2. Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktam- zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, sekojošām neapbūvētām zemes vienībām noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošās zemes (grafiskais pielikums 21.,22., 23.pielikumā):

Zemes vienības nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, ha

„Dzirnaviņas”, Virgas pagasts

6498 001 0451

0,73

„Skraģīši”, Virgas pagasts

6498 002 0176

3,1

„Tālās Lubejas”, Virgas pagasts

6498 004 0019

1,2

 

3. Precizēt platības sekojošām zemes vienībām:

 

Zemes vienības nosaukums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha (no)

Platība, ha (uz)

„Brūveru ceļš”, Virgas pagasts

6498 001 0108

0,7

1,0365

„Kairi”, Virgas pagasts

6498 001 0154

0,2

0,126

„Krīgēni”, Virgas pagasts

6498 001 0156

0,5

0,6638

„Sanderi”, Virgas pagasts

6498 001 0160

0,5

0,8425

„Adatiņu ceļš”, Virgas pagasts

6498 001 0165

0,9

0,5644

„Mazvirgas ceļš”, Virgas pagasts

6498 001 0166

0,8

1,6792

„Barona kapi”, Virgas pagasts

6498 001 0177

0,2

0,1049

„Vidzemnieku ceļš”, Virgas pagasts

6498 001 0202

2

0,746

„Zāles ceļš”, Virgas pagasts

6498 001 0223

2,6

1,9879

„Kīru ceļš”, Virgas pagasts

6498 001 0270

5,1

1,7606

„Kīru ceļš”, Virgas pagasts

6498 001 0304

0,1

1,9536

„Vārpas Pēteri”, Virgas pagasts

6498 001 0502

0,75

0,9403

„Rožkalnu ceļš”, Virgas pagasts

6498 001 0507

0,1

0,0422

„Mālkalniņi”, Virgas pagasts

6498 002 0117

4,3

5,1817

„Purvmaļu ceļš”, Virgas pagasts

6498 002 0122

3,6

1,5585

„Staļantu ceļš”, Virgas pagasts

6498 002 0126

4,8

3,8118

„Kārklieni”, Virgas pagasts

6498 002 0168

0,8

0,6351

„Āres”, Virgas pagasts

6498 002 0171

1,8

1,4585

„Rudenīši”, Virgas pagasts

6498 002 0187

1

0,8791

„Paplakas barona kapi”, Virgas pagasts

6498 002 0190

0,3

0,1997

„Ūdenskrātuves ceļš”, Virgas pagasts

6498 002 0204

0,8

0,9565

„Pintiķu ceļš”, Virgas pagasts

6498 002 0214

0,2

0,511

„Jaunbrasliņas”, Virgas pagasts

6498 002 0285

0,4

0,5944

„Maztornīši”, Virgas pagasts

6498 002 0360

0,1

0,2025

„Dižcaunas”, Virgas pagasts

6498 002 0366

5,8

8,4478

„Līvānu ceļš”, Virgas pagasts

6498 002 0401

0,2

1,3059

„Gravenieki Smilgas”, Virgas pagasts

6498 003 0007

0,5

1,2886

„Brālīši”, Virgas pagasts

6498 003 0056

6,8

8,9558

„Gravnieku ceļš”, Virgas pagasts

6498 003 0089

3

6,211

„Ūdenskrātuves ceļš”, Virgas pagasts

6498 003 0098

2,5

2,0273

„Gravenieki Stūrīši”, Virgas pagasts

6498 003 0100

4,5

3,5431

„Zemozoli”, Virgas pagasts

6498 004 0081

0,6

0,4637

„Dārza iela 1”, Virgas pagasts

6498 004 0095

0,8

0,5689

„Dārza iela”, Virgas pagasts

6498 004 0122

0,8

0,2937

„Jaunā iela”, Virgas pagasts

6498 004 0125

0,9

0,424

„Veseri”, Virgas pagasts

6498 004 0137

0,8

0,9834

„Pie Brūveru pļavas”, Virgas pagasts

6498 004 0168

0,4

0,329

„Pie Brūveru pļavas”, Virgas pagasts

6498 004 0239

0,3

0,435

„Pie Brūveru pļavas”, Virgas pagasts

6498 004 0373

0,35

0,2628

„Pie Brūveru pļavas”, Virgas pagasts

6498 004 0375

0,4

0,3144

„Tereses”, Virgas pagasts

6498 004 0170

3,2

3,7345

„Purmsātu centra grantsbedres”

6498 004 0174

2,3

1,7973

„Zundi Purmsātu skola Strujas”

6498 004 0175

3,2

1,7767

„Zundi Purmsātu skola Strujas”

6498 004 0213

2,4

1,1482

„Pavāru ceļš”, Virgas pagasts

6498 004 0221

0,3

0,9345

„Salmiņi”, Virgas pagasts

6498 004 0192

0,3

0,1494

„Mazās Palejas”, Virgas pagasts

6498 004 0195

0,5

0,5886

„Palejas Vārtaja”, Virgas pagasts

6498 004 0223

0,6

0,3056

„Gabaliņu ceļš”, Virgas pagasts

6498 004 0226

0,02

0,0442

„Lejiņas”, Virgas pagasts

6498 004 0242

0,6

0,7311

„Rikas”, Virgas pagasts

6498 004 0460

0,05

0,1135

 

4. Zemes vienībām platības pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizētas.

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

35.§ Par daļu no zemes “Mazā zeme”, Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu M.R.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts M. R., dzīvesvieta [adrese], Kalētu pagasts, Priekules novads, 09.04.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/630, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes “Mazā zeme” 1,2 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0063, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. sēdes lēmumu, protokols Nr.11,zemes vienība “Mazā zeme” 25,20 ha kopplatībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Kalētu pagasta pārvaldes ēkā tika izlikts sludinājums par pieteikšanos uz daļu no zemes “Mazā zeme”, Kalētu pagastā, nomu. Pieteikšanās termiņš līdz 2014.gada 23.aprīlim.

Līdz 23.aprīlim neviens  cits pretendents nebija pieteicies.

Atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz M.R. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.,18.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Slēgt zemes nomas līgumu ar M. R., personas kods [:], par daļu no zemes vienības „Mazā zeme”, kadastra apzīmējums 6464 001 0063 – 1,2 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (24.pielikums).

2.      Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5.      Pieņemto lēmumu nosūtīt M.R.,[adrese], Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484.

6.       Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

36.§ Par zemes „Viģeļi”, Kalētu pagastā, Priekules novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts A.A. pilnvarotās personas L. J., (11.04.2014. ģenerālpilnvara, ko izdevusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas locekle Mārīte Sergejeva, iereģistrēts ar Nr.02), dzīvojošas [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā, 24.04.2014. iesniegums par zemes „Viģeļi”, Kalētu pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Uz zemes vienības „Viģeļi”, Kalētu pag., atrodas A.A. piederošas ēkas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.07.2012. sēdes lēmumu, protokols Nr.9. 20.§, A. A. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi „Viģeļi” 12 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0072, Kalētu pagastā un zemei noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām, kas uz 08.06.1979. Dāvinājuma līguma pamata, noslēgts 2.Liepājas valsts notariāta kantorī, iereģistrēts ar Nr.1-557, pieder A.A..

2012.gada 31.augustā noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.3-36K/12-2012 ar termiņu līdz 31.12.2022.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punkta 1.apakšpunktu , kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, zemesgabals „Viģeļi” 12 ha,  kadastra  apzīmējums 6464 001 0072, Kalētu pagastā, ierakstāms zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Zemes vienība ir instrumentāli uzmērīta.

            Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.punkta 1.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Viģeļi” 12 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0072, Kalētu pag., Priekules nov., uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu ( robežu plānu) (25. pielikums).

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei organizēt zemes vienības „Viģeļi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0072, Kalētu pagasts, Priekules novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

3.      Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A.Driviņai. 

 

5.      Pieņemtais lēmums nosūtāms: 1 eks.- Kalētu pagasta pārvaldei, 1 eks.- V.Rubezei.

37.§ Par 23.12.2011. zemes nomas līguma Nr. 3-36/102-2011 pirmstermiņa izbeigšanu C.F. Virgas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 2014.gada 22.aprīļa iesniegums par 23.12.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/102-2011 pirmstermiņa izbeigšanu C. F. par daļu no zemes vienības „Pie Ziediņiem” 0,5 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0260, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu, sakarā ar nomnieka nāvi.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 23.decembrī starp Priekules novada domi un C. F. tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/102-2011 par zemes „Pie Ziediņiem” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0260, Virgas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem C. F. mirusi 2014.gada 27.martā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izbeigt 23.12.2011. zemes nomas līgumu ar Nr. 3-36/102-2011 par daļu no zemes vienības „Pie Ziediņiem” 0,5 ha, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 001  0260, iznomāšanu C. F., personas kods[:], sakarā ar nomnieka nāvi.

38.§ Par V.R. atteikšanos no daļas nomas zemes „Jaunpauzeri”, Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts V. R., dzīvojošas Priekules nov., Kalētu pag.,[dzīvesvieta], 24.04.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/723, par atteikšanos no daļas nomas zemes „Jaunpauzeri” 3,0 h platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0152, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

08.05.2007. starp Kalētu pagasta padomi un V.R. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr. 231 par zemes ar nosaukumu „Jaunpauzeri” 3,2 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6464 001 0152, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu, kā ar pirmnomas personu. Līguma termiņš ir līdz 2016.gada 31.decembrim. Uz zemes vienības atrodas ēka- kūts. Piederība nav noskaidrota.

V.R. ir iesniegusi iesniegumu, ka atsakās no daļas -3 ha zemes nomas un turpinās nomāt 0,2 ha ēku uzturēšanai, saskaņā ar grafisko pielikumu.

 

            Pamatojoties uz V.Rukutes iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt ar 2014.gada 31.maiju V. R., personas kods [:],  zemes nomas tiesības uz 3,0 ha zemes „Jaunpauzeri”, kadastra apzīmējums 6464 001 0152, Kalētu pag., Priekules nov., nomu, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (26.pielikums).

2.      Pārslēgt līgumu ar Veltu Rukuti, personas kods 151135-11926, par zemes „Jaunpauzeri” 0,2 ha platībā, kadastra apz. 6464 001 0152, Kalētu pagastā, iznomāšanu.

 

3.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt V.Rukutei, „Pauzeri”, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484.

 

39.§ Par kūtiņas nomas tiesībām Gramzdas pagastā

 Priekules novada Gramzdas pagasta pārvaldē 06.05.2014. ar Reģ. Nr. 2.1.4/768 saņemts Z. K. iesniegums par kūtiņas nomas tiesību piešķiršanu

Nekustamais īpašums kadastra Nr. 64580310341 ir pašvaldībai piekrītošs īpašums, uz zemes gabala atrodas kūts, kuru izmanto daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji.

Saskaņā ar Priekules novada domes 24.02.11 sēdes lēmumu Nr. 20 „Par dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos” ar grozījumiem, kuri pieņemti 27.12.2012. sēdes lēmumā Nr. 64 (prot. Nr. 17 ) Gramzdas pagastā ar 2013. gada 1. februāri nedzīvojamo telpu (kūts) nomas maksa ir Ls 0.05 (EUR 0.07).

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

IZNOMĀT Z. K. ar 2014. gada 1.jūniju kūtiņas telpas Nr. 24, Gramzdas pagastā 22. m²  platībā, noslēdzot līgumu uz laiku līdz 2024.gada 31.maijam.

40.§ Par statusa noteikšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm, Priekules pag., Priekules nov

 Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 24.03.2014. vēstuli Nr.2-04/282 Par pašvaldību tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošajām zemes vienībām, iereģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar Nr.2.1.7/361, ar lūgumu izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju vai ir pieņemti lēmumi par zemes vienību piekritību pašvaldībai un pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībām, kurām starpība pārsniedz noteikto pieļaujamo platību salīdzinājumā ar Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto platību.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju konstatēts:

Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”3.2.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

            Pielikumā pievienotajā sarakstā ir norādītas zemes vienības, kurām Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienības platība atšķiras no kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas.

 

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

   

            1.Atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1. punktu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas un pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, sekojošām zemes vienībām noteikt statusu- pašvaldībai piekrītošas zemes

(27.,28. pielikumā grafiskais pielikums)

 

Nr.p.k.

Zemes vienības kadasta Nr.

Zemes vienības nosaukums

Platība ha

1.

6482 003 0078

„Vecburvji”, Priekules pag.,

0,5

2.

6482 008 0066

„Puķulejas”, Priekules pag.,

5,82

 

2. Atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2. punktu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas un pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, sekojošām neapbūvētām zemes vienībām noteikt statusu- pašvaldībai piekrītošas zemes

 

(29.,30.,31.,32.pielikumā grafiskais pielikums)

 

1.

6482 004 0114

„Muiža”, Priekules pag.,

1,3

2.

6482 004 0116

„Muiža”, Priekules pag.,

0,2491

3.

6482 005 0010

„Rūķiši”, Priekules pag.,

5,07

4.

6482 009 0079

„Kāļi”, Priekules pag.,

2,21

 

 

3.Precizēt platības sekojošām zemes vienībām:

 

Nr.p.k.

Zemes vienības kadasta Nr.

Zemes vienības nosaukums

Platība

ha (no)

Platība ha (uz)

1.

6482 001 0027

„Iskras piemineklis” Priekules pag,

0,1

0,1501

2.

6482 002 0009

„Ceļinieki” Priekules pag,

0,1

0,0511

3.

6482 002 0020

„Teņi” Priekules pag,

0,1

0,1455

4.

6482 002 0044

„Rogas” Priekules pag,

2,4

2,9529

5.

6482 002 0068

Dzidras Kalnu iela Priekules pag.

2,9

3,4052

6.

6482 002 0091

„Jansona Smilgas”, Priekules pag.

0,8

1,0555

7.

6482 002 0096

„Rogu vasarnīca” Priekules pag,

0,8

0,5427

8.

6482 003 0032

„Osteļi” Priekules pag,

5,8

6,8973

9.

6482 003 0047

„Silenieki” Priekules pag,

1,0

0,8217

10.

6482 007 0054

Priekules pagasta palīgsaimniecības

9,7

7,2043

11.

6482 003 0077

Burvju ceļš, Priekules pag.

0,5

0,591

12.

6482 004 0072

Lielā iela 1, Priekules pag.

1,0

0,6598

13.

6482 004 0096

Mucenieki Ordanga, Priekules pag.

5,6

3,6575

14.

6482 004 0115

„Mazvītoli”, Priekules pag.

1,3

0,7979

15.

6482 004 0206

„Audaru ferma”, Priekules pag.

2,0

1,5346

16.

6482 004 0223

Lielā iela, Priekules pag.

0,5

0,2533

17.

6482 004 0224

„Altajs Mucenieki”, Priekules pag.

0,6

1,8907

18.

6482 005 0033

„Ezeres ceļš Ezermaļi”, Priekules pag.

0,4

0,5631

19.

6482 005 0042

Pašvaldībai piekritīga zeme Priekules pag.

0,2

0,2594

20.

6482 006 0021

Bērzu iela 7, Priekules pag.

0,5

0,4133

21.

6482 006 0033

Ozolu iela 8, Priekules pag.

0,55

0,3699

22.

6482 006 0110

Gateris, Priekules pag.

0,2

0,4399

23.

6482 006 0136

„Jaunenieku ferma Birznieki”, Priekules p

0,4

1,0408

24.

6482 006 0141

„Veldres Gūžas”, Priekules pag.

0,4

0,4718

25.

6482 006 0144

Lauku iela, Priekules pag.

0,5

0,2958

26.

6482 006 0145

Ozolu iela, Priekules pag.

0,2

0,126

27.

6482 006 0151

Daļģu tilts, Priekules pag.

1,4

0,4595

28.

6482 006 0173

Ozolu iela , Priekules pag.

0,05

0,1348

29.

6482 006 0251

Virgas ceļš Kadiķi, Priekules pag.

0,5

0,3506

30.

6482 006 0252

Jūdu kapi Tiltnieki Priekules pag.

0,5

0,2294

31.

6482 007 0063

„Kūtiņas”, Priekules pag.

0,5

0,2154

32.

6482 004 0066

Nākotnes iela Altajs, Priekules pag.

2,6

2,0876

33.

6482 007 0100

Nākotnes iela, Priekules pag.

1,4

0,8108

34.

6482 007 0104

Garnizona ceļš, Priekules pag.

0,1

0,1355

35.

6482 007 0122

Priekules pagasta palīgsaimniecības

0,3

0,3784

36.

6482 009 0064

„Trekņi”, Priekules pag.

12,2

13,1457

37.

6482 008 0143

Sālavi Mieži, Priekules pag.

1,2

1,5473

38.

6482 008 0145

Skodas ceļš Vecģībieši, Priekules pag.

1,0

1,2449

39.

6482 008 0156

Uz Brāļu kapiem Priekules pag.

0,7

0,936

40.

6482 008 0167

Ceļš uz karjerām Priekules pag.

0,12

0,3191

41.

6482 008 0281

Sālavi Mieži, Priekules pag.

0,2

0,3313

42.

6482 008 0288

Skodas ceļš Maztrekņi, Priekules pag.

0,3

0,4652

43.

6482 009 0030

„Trekņi”, Priekules pag.

2,3

2,9314

44.

6482 009 0040

Celtnieku iela 19, Priekules pag.,

1,0

1,3497

45.

6482 009 0052

„Mizēni”, Priekules pag.

1,0

1,2562

46.

6482 009 0119

Priekules pagasta palīgsaimniecības

1,7

1,2288

47.

6482 009 0131

Mazgramzda Skodas ceļš, Priekules pag.

0,8

1,1904

48.

6482 009 0132

Mazgramzda Maži, Priekules pag.

1,4

1,732

49.

6482 009 0149

Priekule Mazgramzda, Priekules pag.

0,8

1,1413

50.

6482 009 0150

Celtnieku iela, Priekules pag.

0,6

0,9601

51.

6482 009 0151

Liepu iela, Priekules pag.

0,4

0,1715

 

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).