29.05.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 10)

41.§ Par statusa noteikšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm, Gramzdas pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 24.03.2014. vēstuli Nr.2-04/282 Par pašvaldību tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošajām zemes vienībām, iereģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar Nr.2.1.7/361, ar lūgumu izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju vai ir pieņemti lēmumi par zemes vienību piekritību pašvaldībai un pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībām, kurām starpība pārsniedz noteikto pieļaujamo platību salīdzinājumā ar Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto platību.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju konstatēts:

Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”3.2.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

            Pielikumā pievienotajā sarakstā ir norādītas zemes vienības, kurām Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienības platība atšķiras no kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas.

   

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone,  Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1.Atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1. punktu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas un pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, sekojošām zemes vienībām noteikt statusu- pašvaldībai piekrītošas zemes

(33.,34.,35.,36.,37.pielikumā grafiskie pielikumi)

 

Nr.p.k.

Zemes vienības kadasta Nr.

Zemes vienības nosaukums

Platība ha

1.

6458 001 0045

„Uzvaras iela 5”, Gramzdas pag.

0,148

2.

6458 001 0046

„Uzvaras iela 5”, Gramzdas pag.

0,768

3.

6458 001 0090

„Brazdaiķi”, Gramzdas pag.

10,1

4.

6458 003 0028

„Liepkalni”, Gramzdas pag

11,98

5.

6458 001 0409

„Komplekss”, Gramzdas pag.

0,8

6.

6458 001 0154

„Jeksti”, Gramzdas pag.

4,0

 

2. Atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2. punktu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas un pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, sekojošām neapbūvētām zemes vienībām noteikt statusu- pašvaldībai piekrītošas zemes

 

(pielikumā 38.,39.,40.,41.pielikumi)

 

1.

6458 002 0202

„Cielaviņas” Gramzdas pag.

3,0

2.

6458 002 0262

„Cielaviņas” Gramzdas pag.

4,5

3.

6458 002 0265

„Mazpušiņas” Gramzdas pag.

2,0

4.

6458 003 0190

„Ģirti” Gramzdas pag.

10,71

5.

6458 003 0196

„Ģirti” Gramzdas pag.

8,43

3.Precizēt platības sekojošām zemes vienībām:

 

Nr.p.k.

Zemes vienības kadasta Nr.

Zemes vienības nosaukums

Platība

ha (no)

Platība ha (uz)

1.

6458 001 0107

„Jaunbunkas” Gramzdas pag,

6,7

5,7035

2.

6458 001 0130

„Trekņu kapi” Gramzdas pag,

1,1

1,4088

3.

6458 001 0134

„Rožkalni” Gramzdas pag,

1,1

0,831

4.

6458 001 0146

„Sprīdīši” Gramzdas pag,

1,0

0,8542

5.

6458 001 0168

Pagasta zeme Gramzdas pag,

0,3

0,0357

6.

6458 001 0170

Attīrīšanas iekērtas Gramzdas pag,

1,0

1,5383

7.

6458 001 0177

Pagasta palīgsaimniecības Gramzdas pag,

15,4

11,9917

8.

6458 001 0212

Centra katlu māja Gramzdas pag,

0,1

0,2816

9.

6458 001 0229

Gramzdas kapi Gramzdas pag,

3,3

2,5204

10.

6458 001 0270

„Urbas”Gramzdas pag,

0,4

0,5212

11.

6458 001 0312

Mežaiņu ceļš Gramzdas pag,

1,6

0,6076

12.

6458 001 0314

Kārkliņi (ceļš) Gramzdas pag,

1,44

0,4602

13.

6458 001 0316

Gramzda Zviedri Gramzdas pag,

5,0

4,2081

14.

6458 001 0317

Truši (ceļš) Gramzdas pag,

0,96

0,6125

15.

6458 001 0319

Gramzda Indrāni Grunti Karuļi Gramzdas p.

3,6

4,1952

16.

6458 001 0320

Gramzda Laukmuiža Liepkalni Berķi Gramzdas

5,0

3,9098

17.

6458 001 0322

Kalniņi Plostnieki Gramzdas pag.

1,7

1,0086

18.

6458 001 0323

Dīķsaimniecības ceļš Gramzdas pag.

0,48

0,3694

19.

6458 001 0324

Trekņu aleja (ceļš) Gramzdas pag,

0,72

0,5541

20.

6458 001 0327

Trekņu kapi(ceļš) Gramzdas pag,

1,6

1,1707

21.

6458 001 0328

Miera iela Gramzdas pag,

0,96

0,1305

22.

6458 001 0329

Skujiņu ceļš Gramzdas pag,

1,1

0,5317

23.

6458 001 0331

Nākotnes iela Gramzdas pag,

0,28

0,3598

24.

6458 001 0333

Oliņas Mežmaļi Gramzdas pag,

0,4

0,4718

25.

6458 001 0339

Pagasta palīgsaimniecības Gramzdas pag,

0,7

0,8945

26.

6458 001 0346

Vizbuļi Gramzdas pag,

0,13

0,1773

27.

6458 001 0347

Griezes Gramzdas pag,

0,13

0,2203

28.

6458 001 0350

Stūri (ceļš) Gramzdas pag,

0,48

0,615

29.

6458 001 0351

Pagasta palīgsaimniecības Gramzdas pag,

33,5

20,8614

30.

6458 001 0358

Pagasta mežs Gramzdas pag,

1,5

1,9036

31.

6458 001 0359

Pagasta palīgsaimniecības Gramzdas pag,

1,5

2,4656

32.

6458 001 0401

Sūkņu ēka Gramzdas pag,

0,3

0,0569

33.

6458 001 0407

Jaunā degvielas noliktava Gramzdas pag,

0,2

0,0572

34.

6458 001 0413

Trekņi Brazdaiķi Gramzdas pag,

1,0

1,8536

35.

6458 001 0414

Lejasbunkas Eglinieki Gramzdas pag,

0,3

0,3784

36.

6458 001 0415

Oši KomplekssGramzdas pag,

0,1

0,2142

37.

6458 001 0427

Kultūras nama ceļš Gramzdas pag,

0,2

0,0386

38.

6458 001 0428

Uzvaras ielas turpinājums Gramzdas pag,

0,2

0,2458

39.

6458 001 0429

Meža  ielas turpinājums Gramzdas pag,

0,2

0,3536

40.

6458 001 0535

Kociņi Gramzdas pag,

6,7

4,8146

41.

6458 001 0540

Viktorijas Gramzdas pag,

9,5

5,2044

42.

6458 001 2236

Zirnīši Gramzdas pag,

0,5

0,1727

43.

6458 002 0031

Dāma Puķes Smaiži Gramzdas pag,

6,6

4,6721

44.

6458 002 0059

Jaundāmas Gramzdas pag,

0,7

1,1714

45.

6458 002 0077

Piķeļu baznīca Gramzdas pag,

0,2

0,4227

46.

6458 002 0078

„Ķieģeļnieki” Gramzdas pag,

1,0

1,4076

47.

6458 002 0138

Dāmas kapi Gramzdas pag,

1,4

0,7385

48.

6458 002 0141

Pagasta mežs Gramzdas pag,

2,4

1,2384

49.

6458 002 0165

Dāma Ribenieki Gramzdas pag,

5,6

9,0743

50.

6458 002 0167

Mūrnieku ceļš Gramzdas pag,

1,8

0,8219

51.

6458 002 0168

Salmiņi Pauļi Gramzdas pag,

1,7

1,1397

52.

6458 002 0169

Celmenieki Stūri Līčupes Gramzdas pag,

5,9

5,0523

53.

6458 002 0174

Gaiļi (ceļš) Gramzdas pag,

1,1

0,3317

54.

6458 002 0175

Dāma Līvānu mājas Gramzdas pag,

0,84

0,215

55.

6458 002 0176

Smaižu kapu ceļš Gramzdas pag,

0,48

0,3065

56.

6458 002 0182

Pagasta zeme Gramzdas pag,

0,8

0,5972

57.

6458 002 0195

Aijas Gramzdas pag,

3,5

2,9232

58.

6458 002 0204

Graantsbedres Gramzdas pag,

0,6

0,786

59.

6458 002 0263

Gramzdas pag,

0,5

0,6914

60.

6458 002 0270

Velēnu purva ceļš Gramzdas pag,

0,27

0,0786

61.

6458 003 0090

Pagasta mežs Gramzdas pag,

1,2

0,591

62.

6458 003 0093

Pagasta palīgsaimniecības Gramzdas pag,

14,5

4,1982

63.

6458 003 0108

Aizvīķu kapi Gramzdas pag,

2,0

2,7218

64.

6458 003 0110

„Pilenieki” Gramzdas pag,

12,3

14,1161

65.

6458 003 0113

Aizvīķu kulta vieta Gramzdas pag,

0,8

1,5252

66.

6458 003 0114

Pagasta mežs Gramzdas pag,

6,5

7,4291

67.

6458 003 0128

Kalnbērzi Gramzdas pag,

3,6

4,3979

68.

6458 003 0134

Aizvīķi Pūces  Gramzdas pag,

2,9

2,2419

69.

6458 003 0137

Aizvīķu centrs Gramzdas pag,

0,6

1,2821

70.

6458 003 0153

„Jaunoši” Gramzdas pag,

3,2

2,6518

71.

6458 003 0160

Mazdārziņi Gramzdas pag,

3,2

2,6656

72.

6458 003 0169

Parks Gramzdas pag,

1,9

0,8684

73.

6458 003 0173

Gramzda Indrāni Gramzdas pag,

4,8

6,8313

74.

6458 003 0174

Gramzda Laukmuiža Liepkalni Berķi Gramzdas

2,0

2,6339

75.

6458 003 0205

„Jaunbērziņi” Gramzdas pag.

0,68

0,7701

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).  

42.§ Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības A. D.

 1.2014.gada 14. aprīlī Priekules novada domē saņemts A. D., iesniegums, reģ. Nr. 2.1.4/657, ar lūgumu nodot zemi īpašumā bez atlīdzības pie dzīvokļa [:] Priekules pagastā, Priekules novadā un A. P. 2014. gada 10. aprīļa iesniegums Nr. 2.1.4/637 ar lūgumu pārtraukt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, sakarā ar, to, ka viņa nedzīvo [adrese] Priekules pagastā, Priekules novadā.

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Nekustamo īpašumu – dzīvokli [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā A. B. (tagad D.) ieguvusi savā īpašumā 1993.gada 29. martā saskaņā ar Vienošanos par nodošanu īpašumā pret pajām, kas noslēgts pie zvērinātas notāres Mildas Ancānes starp Liepājas rajona paju sabiedrību „PRIEKULE” un A.B..

      3.1999.gada 14.decembrī Priekules pagasta Dzīvojamo māju privatizācijas komisija pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” ir nodevusi zemi īpašumā A. B. (tagad D.) bez atlīdzības sekojoši:

- pie nekustamā īpašuma - dzīvoklis Nr.1 Celtnieku ielā 5, Priekules pagastā, Priekules novadā – 1/2 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.6482 009 0142, zemes gabala kopējā platība 0,92 ha.

4.Nekustamais īpašums Celtnieku ielā 5, Mazgramzdā, Priekules pagastā, Priekules novadā - zemes gabals ar kadastra Nr.6482 009 0142, zemes gabala kopējā platība 0,92 ha, uz kura atrodas namīpašums 1-stāva 2 dzīvokļu dzīvojamā ēka reģistrēts Liepājas tiesu zemesgrāmatu nodaļā Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 201.

Īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas Priekules pagasta pašvaldībai (tagad Priekules novada pašvaldībai).

5.Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”

75.panta 4.daļu:

75.pants. Šā likuma piemērošana attiecībā uz privatizētajiem kooperatīvajiem dzīvokļiem, kā arī par pajām privatizētajiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām

 (4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

A. B. (tagad D.) ir piešķirama īpašumā zeme bez atlīdzības pie nekustamā īpašuma - dzīvoklis Nr.1 Celtnieku  ielā 5, Priekules pagastā, Priekules novadā – 1/2 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.6482 009 0142, zemes gabala kopējā platība 0,92 ha

6.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone,  Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piekrist nodot A. D., dzim.1940.gada 26.augustā, adrese: [:], Priekulē, Priekules nov. īpašumā zemi bez atlīdzības pie nekustamā īpašuma – [adrese],  Priekules pagastā, Priekules novadā – 1/2 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.[:], zemes gabala kopējā platība 0,92 ha.

2.      Noslēgt ar A. D. vienošanos par 1. punktā minētās zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

3.      Atbildīgais par lēmuma izpildi domes juriste I.Avotiņa un nekustamo īpašumu speciāliste G.Briekmane.

4.      Pārtraukt aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli A. P. par īpašumu – [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā – 1/2 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra Nr.[:] ar 2014. gada 1. janvāri. Nekustamā īpašuma nodokli par šo īpašumu ar 2014. gada 1. janvāri veikt A. D..

5.      Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

43.§ Par adreses piešķiršanu AS „Sadales tīkls” bilancē esošām transformatora ēkām Priekule, Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 15.04.2014. vēstuli Nr.9-01/351565-1/1 „Par adrešu piešķiršanu Priekulē” ar lūgumu piesaistīt piešķirtās adreses AS „Sadales tīkls” bilancē esošām transformatora ēkām.

Priekules novada dome izskatīja A/S „Sadales tīkls”, adrese Rīgas iela 56, Liepāja, LV-3401 17.02.2014. iesniegumu , kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr. 2.1.7/180 par adreses piešķiršanu transformatora ēkām Priekulē, Priekules nov. un zemes nodalīšanu būvju TP – 3112, TP -395, TP-3169 un TP-3130 uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2014. gada 27. marta sēdes protokola Nr.7 20.§ „Par adreses piešķiršanu transformatora ēkām Priekule, Priekules novads” piešķīra adreses, kas nav piesaistītas ielas nosaukumiem.

            Uz pašvaldībai piekritīgas zemes vienības „Saules iela” Priekule Priekules nov., kadastra Nr.64150020100, atrodas transformatora būve TP – 3112. Transformators TP - 3112 atrodas Saules ielas teritorijā un zemi nav iespējams nodalīt transformatora ēkas TP – 3112 uzturēšanai, jo pieprasītā platība 0,0080 ha (80m²) neatbilst Priekules pilsētas teritorijas plānojumā noteiktai minimālai parceles platībai.

Uz rezerves zemes fonda zemes gabala ar nosaukumu „Baznīcas iela 23”, Priekule Priekules nov., kadastra Nr.64150060099, atrodas transformatora būve TP-395.

Uz rezerves zemes fonda zemes gabala ar nosaukumu „Vaiņodes iela 17A”, Priekule Priekules nov., kadastra Nr.64150060092, atrodas transformatora būve TP-3169.

Uz SIA „Liepu aleja” piederoša zemes gabala ar nosaukumu „Vaiņodes iela 11”, Priekule Priekules nov.,  kadastra Nr.64150060052, atrodas transformatora būve TP-3130.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 28. , un Priekules pilsētas teritorijas plānojuma grafisko pielikumu, A/S „Sadales tīkls” iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atcelt Priekules novada domes 2014. gada 27. marta sēdes protokola Nr.7 20.§ „Par adreses piešķiršanu AS „Sadales tīkls” bilancē esošām transformatora ēkām Priekule, Priekules novads”

2. Noteikt platību 80 m² transformatora TP-3112 uzturēšanai Priekulē, Priekules nov.

 Noteikt adresi transformatoram TP-3112, zemei un ēkām– Saules iela 2, Priekule, Priekules nov. LV-3434.

3. Noteikt platību 100 m² transformatora TP-395 uzturēšanai Priekulē, Priekules nov.

 Noteikt adresi transformatoram TP-395, zemei un ēkām– Baznīcas iela 23a, Priekule, Priekules nov. LV-3434.

4. Noteikt platību 100 m² transformatora TP-3169 uzturēšanai Priekulē, Priekules nov.

 Noteikt adresi transformatoram TP-3169, zemei un ēkām– Vaiņodes iela 17b, Priekule, Priekules nov. LV-3434.

5. Noteikt adresi transformatoram TP-3130, ēkai – Vaiņodes iela 11a, Priekule, Priekules nov. LV-3434.

6.Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi transformatoriem TP- 3112, adrese Saules iela 2, Priekule, Priekules nov., TP 395, adrese Baznīcas iela 23 a, Priekule, Priekules nov., TP-3169, adrese Vaiņodes iela 17 b, Priekule, Priekules nov. un TP 3130 adrese Vaiņodes iela 11a, Priekule, Priekules nov. - ar maģistrālajiem elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201.

7.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400)

44.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Ceļa Gārņi” Priekules pag. Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja A. R., adrese[:], Priekule iesniegumu, kurš ir A.R. pilnvarotā persona pamatojoties uz pilnvaru, izdotu 09.04.2014. Priekule novada Bāriņtiesā ar reģistrācijas Nr. 48, kas ir reģistrēts Priekules novada domē 09.04.2014. ar Nr.2.1.4/624 par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

            Īpašums [adrese] Priekules pagastā Priekules novadā 24,2 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 13.09.2006. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.73 Tā īpašniece ir A. R..

            Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot.Nr. 17., 45.§.), atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumam[adrese] 24,2 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:] Priekules pagastā, Priekules novadā un apstiprināt Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei.

 

 1. No nekustamā īpašuma [adrese], Priekules pagastā, Priekules nov. atdalīt zemes vienību 10,0 ha platībā, vairāk vai mazāk, kā izradīsies pēc uzmērīšanas dabā, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400).  
45.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu Priekules pag. Priekules novadā un jauna nosaukuma „Līvas” piešķiršanu

 Priekules novada dome izskatīja I.F., dzīvo [adrese], Liepāja, 07.05.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģ. Nr.2.1.4/772, par nekustamā īpašuma [adrese], Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un jauna nosaukumu piešķiršanu. Iesniegumam pievienots apstiprināts zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

            Īpašums [adrese] Priekules pagastā Priekules novadā 16,26 ha platībā, kadastra Nr.[:] ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 30.07.2013., zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 000 54907. Īpašums sastāv no četriem zemes gabaliem – 1. zemes gabals ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 0,56 ha, 2. zemes gabals ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 5,8 ha, 3. zemes gabals ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 3,2 ha, 4. zemes gabals ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 6,7 ha. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [:] atrodas dzīvojamā ēka un divas palīgēkas

            Atbilstoši „Likumam par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta teritorijas plānojumu (2009-2021 gads, apstiprinātiem ar Priekules novada domes 29.12.2009. sēdes lēmumu prot. Nr. 17;45§), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese] 16,26 ha platībā, kadastra Nr. [:], kas atrodas Priekules pagastā Priekules novadā.

2.      No nekustamā īpašuma [adrese] atdalīt 2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], platība 5,8 ha Priekules pagastā Priekules novadā. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Līvas”, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

3.      Palikušajām trīs zemes vienībām [adrese], apzīmējums kadastrā [:], platība 0,56 ha,  apzīmējums kadastrā[:], platība 3,2 ha un apzīmējums kadastrā[:], platība 6,7 ha  atstāt spēkā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

46.§ Par daļu zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0092, „Priekules pagasta palīgsaimniecības apbūvētas” Priekules pag., Priekules novadā iznomāšanu z/s „Ašmi”, V. K. un S. D. darbnīcas un garāžu uzturēšanai

 Priekules novada dome izskatīja z/s „Ašmi”, reģistrācijas Nr. 42101000869, adrese „Ašmi” Priekules pag., Priekules nov. 24.04.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.2.1.4./717, V. K. 07.04.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.2.1.4./605, S. D. 07.04.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.2.1.4./603 par daļu pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0092 iznomāšanu garāžas uzturēšanai.

Zemes vienība „Priekules pagasta palīgsaimniecības apbūvētas” Priekules pag., Priekules novadā kadastra Nr. 6482 007 0092 3,2 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008.g. lēmumu Nr.9, 1.§, piekrīt pašvaldībai.

            Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt z/s „Ašmi”, daļu pašvaldībai piekrītošu zemes vienību „Priekules pagasta palīgsaimniecības apbūvētas” ar kadastra Nr.6482 007 0092, 945 m² kopplatībā darbnīcu uzturēšanai, saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem.

2.      Iznomāt V. K. daļu pašvaldībai piekrītošu zemes vienību „Priekules pagasta palīgsaimniecības apbūvētas” ar kadastra Nr.6482 007 0092, 635 m² kopplatībā garāžas uzturēšanai, saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem.

3.      Iznomāt S. D. daļu pašvaldībai piekrītošu zemes vienību „Priekules pagasta palīgsaimniecības apbūvētas” ar kadastra Nr.6482 007 0092, 1000 m² kopplatībā garāžas uzturēšanai, saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem.

4.      Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

5.      Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

6.      Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

47.§ Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībām „Jaunindrāni” un „Vecindrāni” Priekules pag., Priekules nov.

 47.§

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa  piešķiršanu zemes vienībām „Jaunindrāni” un „Vecindrāni” Priekules pag., Priekules nov. Priekules novada dome izskatīja V. P., P. L. pilnvarotās personas 11.04.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr.2.1.4/648 par nosaukuma     piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra Nr. [:] un [:] Priekules pagastā Priekules novadā. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 P. L. ar LR Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr.1255 Ī/t/06/11 2011. gada 17. novembrī atzina īpašuma tiesības uz īpašumam „Indrāni” ( vēsturiski atradās Liepājas apriņķī Priekules pagastā) Priekules pagastā, Priekules novadā 18,4 ha platībā, vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās  uzmērīšanas.

Ar Priekules novada domes 22.03.2012. gada lēmumu (protokola Nr. 4. 45§) abām zemes vienībām ar apzīmējumiem kadastrā 64820070090 un 64820060113, pēc Valda Pigožņa lūguma piešķīra nosaukumu „Jaunindrāni”, Priekules pag. Priekules nov. 11.04.2014. g. iesniegumā ar Nr.2.1.4/648 Valdis Pigožnis lūdz zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0090 8,6 ha platībā piešķirt nosaukumu „Jaunindrāni” un zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6482 006 0113 9,8 ha platībā piešķirt nosaukumu „Vecindrāni”.

            Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. punkta pirmo daļu, 17. panta pirmās daļas 3. punktu un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009., atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone,  Arnis Kvietkausks,  Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atcelt Priekules novada domes 22.03.2012. gada lēmumu (protokola Nr.4.,45.§) „Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībām „Jaunindrāni” Priekules pag., Priekules nov.

2.      Piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] 8,6 ha platībā „Jaunindrāni” „Priekules pag. Priekules nov.

3.      Piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] 9,8 ha platībā „Vecindrāni” „Priekules pag. Priekules nov.

4. Zemes vienībām „Jaunindrāni” un „Vecindrāni” Priekules pag., Priekules nov. noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.

48.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam [adrese] Priekules pag. Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja A. P., adrese [dzīvesvieta], Liepāja iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē 29.04.2014. ar Nr.2.1.4/738 par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

            Īpašums [adrese] Priekules pagastā Priekules novadā 8,3 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 29.07.2003. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.42. Tā īpašnieks ir A. P.

            Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot.Nr.17.,45.§.), atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone,  Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumam [adrese] 8,3 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:] Priekules pagastā, Priekules novadā un apstiprināt Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei.

 

 1. No nekustamā īpašuma [adrese], Priekules pagastā, Priekules nov. atdalīt zemes vienību 3,9 ha platībā, vairāk vai mazāk, kā izradīsies pēc uzmērīšanas dabā, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.

 

 1. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400)  
49.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam [adrese] Priekules pag. Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja J. Freiberga, adrese, Rīgas iela 3-30, Talsi iesniegumu, kurš ir SIA „EMPETRUM” (reģistrācijas Nr. 41203035379) pilnvarotā persona pamatojoties uz pilnvaru, izdotu 11.11.2013.g. Bostonā, Masačusetā ASV, kas ir reģistrēts Priekules novada domē 16.04.2014. ar Nr.2.1.4/689 par nekustamā īpašuma „Voiti ” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

            Īpašums „Voiti” Priekules pagastā Priekules novadā 35,5 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 19.02.2010. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.78 Tā īpašnieks ir SIA „EMPETRUM” (reģistrācijas Nr. 41203035379).

            Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot.Nr. 17., 45.§.), atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone,  Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumam „Voiti” 35,5 ha kopplatībā, kadastra Nr.6482 009 0015 Priekules pagastā, Priekules novadā un apstiprināt Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei.

 

 1. No nekustamā īpašuma „Voiti”, Priekules pagastā, Priekules nov. atdalīt zemes vienību 18,2 ha platībā, vairāk vai mazāk, kā izradīsies pēc uzmērīšanas dabā, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.

 

 1. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no     tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400)  
50.§ Par Priekules novada domes 27.marta 2014.gada lēmumu Nr. 7 32. § „Par nosaukuma piešķiršanu inženierbūvēm (ceļiem) Priekules pagastā, Priekules novadā” atcelšanu

 Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes ieteikumu, par Priekules novada domes 27.marta 2014.gada lēmumu Nr. 7 32. § „Par nosaukuma piešķiršanu inženierbūvēm (ceļiem) Priekules pagastā, Priekules novadā” atcelšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

ir neprecizitātes Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kuras nepieciešams novērst.

Ar Priekules novada domes 27.marta 2014.gada lēmumu Nr. 7 32. § piešķīra nosaukumu minētam ceļam Judu ceļš. Lēmumā nepieciešams precizēt un papildināt informāciju un izteikt to citā redakcijā.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone,  Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atcelt Priekules novada domes 27.marta 2014.gada lēmumu Nr.7, 32.§ „Par nosaukuma piešķiršanu inženierbūvēm (ceļiem) Priekules pagastā, Priekules novadā”.

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

            

51.§ Par nosaukuma piešķiršanu inženierbūvēm( ceļiem) ‘’Judu ceļš ‘’Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes ieteikumu, par nosaukumu       piešķiršanu un maiņu inženierbūvēm( ceļiem) Priekules pag. Priekules novadā.

Konstatēja: ka ceļš , kas savieno valsts autoceļus Priekule –Bunka V 1206 ar valsts autoceļu Priekule-Paplaka V 1210 un nodrošina nokļuvi uz Judu kapiem ir ar dažādiem nosaukumiem.

 Ir konstatētas vēl dažas neprecizitātes Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kuras nepieciešams novērst.

Ar Priekules novada domes 27.marta 2014.gada lēmumu Nr.7,32.§ piešķīra nosaukumu minētam ceļam Judu ceļš. Lēmumā nepieciešams precizēt un papildināt informāciju un izteikt to citā redakcijā.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 13 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Īpašumam ar kadastra Nr. 6482 002 0093 mainīt nosaukumu no Jūdu kapi Tiltnieki uz Judu ceļš, Priekules pag., Priekules novadā (zemes vienības apzīmējums kadastrā 6482 006 0252) un inženierbūvei - ceļam mainīt nosaukumu ceļš Jūdu kapi  Tiltnieki uz Judu ceļš, saskaņā ar klāt pievienoto robežu skici -56.pielikumu.

2.      Zemes vienībām ar apzīmējumu kadastrā 6482 002 0069 un 6482 006 0252 pārkārtot robežas atbilstoši grafiskam pielikumam -57.pielikumam.

3.      Zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6482 006 0136 ( Jaunenieku ferma  Birznieki) pievienot īpašumam Judu ceļš, Priekules pag., Priekules nov., īpašuma kadastra Nr. 6482 002 0093. un inženierbūvei - ceļam mainīt nosaukumu ceļš Jaunenieku ferma  – Birznieki uz Judu ceļš, priekules pag., Priekules nov.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).  

52.§ Par grozījumiem 2013.gada 9.decembra noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. 3-32/394

 2013.gada 14.novembrī notikušajā Nomas tiesību izsolē nomas tiesības uz nomas objektiem Dārza iela 24 , Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 005 0016 67429 m² platībā un Dārza iela 24A, Priekule, Priekules nov. kadastra numurs 6415 005 0035,  36676  m² platībā ieguva  Biedrība

 „SK Dienvidkurzeme”, reģistrācijas Nr. 40008208979, mērķis - masu izklaides un atpūtas pasākumu organizēšanai.

2013.gada 9.decembrī starp Priekules novada pašvaldību un Biedrību „SK Dienvidkurzeme”, reģistrācijas Nr. 40008208979 tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 3-32/394 (turpmāk –Nomas līgums). Nomas līguma nosacījumos noteikts, ka zemesgabali tiek iznomāti bez apbūves tiesībām, jo uz līguma slēgšanas brīdi zemesgabali nebija ierakstīti zemesgrāmatā.

Ar 2014.gada 22.janvāra Zemesgrāmatu tiesneša lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dārza iela 24,Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 005 0034, 36676 m² platībā ir nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000529628.

Zemes nomas līguma mērķis ir organizēt masu izklaidi un atpūtas pasākumus. Zem masu izklaides un dažādu pasākumu organizēšanas ir tādu objektu kā atrakcijas parku, brīvdabas estrāžu, sporta laukumu auto un moto sporta trašu apbūve.

Būvniecības likuma skaidrojumā apbūve ir noteiktā teritorijā izvietotu būvju kopums;

Savukārt Būvniecības likuma skaidrojumā - būve ir būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija;

       Būvniecības likuma 3. Panta pirmā daļa nosaka: (1) „Zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem un, noslēdzot līgumu, apbūve ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku (ja apbūvi neveic zemes gabala īpašnieks)”.

               Auto un moto sporta trašu apbūve  atbilst  Priekules novada ,Priekules pilsētas teritorijas plānojumam.

Ņemot vērā to, ka izdarot grozījumus Nomas līgumā iznomājot zemesgabalu Dārza iela 24A, Priekule, Priekules nov. ar apbūves tiesībām Nomniekam paver iespējas ierīkot auto moto trasi, rīkot dažādus pasākumus atpūtai un sportam.

Biedrība „SK Dienvidkurzeme” 2014.gada 14.maijā ir lūgusi Priekules novada pašvaldību pagarināt līguma termiņu, lai varētu veikt auto moto trases būvniecību.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija Noteikumus Nr. 515” Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 73.punktu,kas nosaka, ka „Ja saskaņā ar publicētajiem nomas nosacījumiem nomnieks veic finanšu līdzekļu ieguldījumus nomas objektā, kas ir nekustamais īpašums, lai nodrošinātu ilgtspējīgu pašvaldības infrastruktūras attīstību, vai, ja nomnieks veic nomas objektam nepieciešamos un derīgos izdevumus, ko nevar amortizēt (atpelnīt) 12 gadu termiņā, nomas līgumu var slēgt uz laiku, kas nepārsniedz 30 gadu”, 2013.gada 9.decembrī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 3-32/394, 2014.gada 15.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Izdarīt 2013.gada 9.decembrī starp Priekules novada pašvaldību un Biedrību „SK Dienvidkurzeme”, reģistrācijas Nr. 40008208979 noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr. 3-32/394 šādus grozījumus:

1.1. Līguma 1.punkta 1.2.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā:

„1.2. Zemesgabals ar kadastra numuru 6415 005 0016 ir Priekules novada pašvaldības valdījumā.

Zemesgabals ar kadastra numuru 6415 005 0035, adrese Dārza iela 24A, Priekule, Priekules nov. ir Priekules novada pašvaldības īpašumā.”

1.2. Līguma 1.punkta 1.5.apkšpunktā aizstāt vārdu „bez” ar vārdu „ar”.

1.3. Līguma 2.punkta 2.1.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā:

            „2.1.Līgums stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri un ir spēkā līdz 2025.gada 31.decembrim.”

1.4. Līguma 8.punkta 8.1.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā:

            „8.1.Līgumā neparedzētās attiecības tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”

2.Atļaut  Biedrībai „SK Dienvidkurzeme”, reģistrācijas Nr. 40008208979 veikt nepieciešamās darbības auto/moto trases ierīkošanai, pirms būvniecības darbu uzsākšanas, saņemt nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus atbilstoši Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām un iesniegt pašvaldībā saskaņošanai.

 

3.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) 10 darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam.

4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

5.Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

 1 eks. biedrības „Dienvidkurzeme” valdes loceklim A.Tuskenam, adrese: Brīvības iela 27, Priekule, Priekules nov., LV-3434

1 eks.  nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

53.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam [adrese] Priekules pag. Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja S. M., adrese [:], Rīga iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē 07.05.2014. ar Nr.2.1.4/778 par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

            Īpašums [adrese] Priekules pagastā Priekules novadā 51,7 ha platībā ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā 11.09.1998. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.140. Tā īpašniece ir S. M.

            Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot.Nr.17.45.§.), atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumam [adrese] 51,7 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:] Priekules pagastā, Priekules novadā un apstiprināt Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei (58.pielikums).
 2. No nekustamā īpašuma [adrese], Priekules pagastā, Priekules nov. no 2. zemes gabala, apzīmējums kadastrā [:] atdalīt zemes vienību 7,5 ha  platībā, vairāk vai mazāk, kā izradīsies pēc uzmērīšanas dabā, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu (59.pielikums).
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no     tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400).
54.§ Par nekustamā īpašuma „Druva”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts Daiņa Petrovica, dzīvojoša [dzīvesvieta], Kalētu pagastā, Priekules novadā, 13.05.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/813, ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu „Druva”, kadastra Nr.6464 001 0255, Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. sēdes lēmumu, protokols Nr.11 nekustamais īpašums „Druva” 0,24 ha lielā platībā, kadastra Nr. 6464 001 0255, Kalētu pagastā piekrīt pašvaldībai.

Uz zemes vienības atrodas angārs 488,10 m² un katlu māja 25 m².

No 2008.gada angārs un katlu māja ir iznomāta SIA „Silgme”, reģ.Nr. 42103035085, dažādu ar lauksaimniecību saistītu pakalpojumu sniegšanai.

2012.gada 28.martā starp Priekules novada pašvaldību un SIA „Silgmi” noslēgts jauns līgums par ēku nomu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2017.

Dainis Pretovics ir SIA „Silgme” valdes loceklis.

Zemes vienība ir instrumentāli uzmērīta un ēkām veikta inventarizācija.

Nekustamais īpašums „Druva” Kalētu pagastā nav reģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 2. punkta 1.apakšpunktu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves).

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.punkta 1.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Druva” 0,24 ha platībā, kadastra Nr. 6464 001 0255, Kalētu pag., Priekules nov., sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0255 un  ēkām- angārs un katlu māja, uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu (60.pielikums).

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei organizēt nekustamā īpašuma „Druva”, kadastra Nr. 6464 001 0255, Kalētu pagasts, Priekules novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

3.      Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

4.      Jautājumu par nekustamā īpašuma „Druva”, kadastra Nr.6464 001 0255, Kalētu pagastā, Priekules novadā, atsavināšanu skatīt pēc pašvaldības īpašuma tiesību reģistrācijas zemesgrāmatā.

 

5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A.Driviņai. 

 

6.      Pieņemtais lēmums nosūtāms: 1eks.- Dainim Petrovicam, Nākotnes iela 5, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484, 1 eks.- Kalētu pagasta pārvaldei, 1 eks.- V.Rubezei.

 

55.§ Par daļu no zemes „Jaunpauzeri”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts A. K., dzīvojoša Priekules nov., Kalētu pag., [dzīvesvieta], 14.05.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/825, par  daļu no zemes „Jaunpauzeri” 3,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0152, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2009.gada 26.novembra sēdes lēmumu, protokols Nr.14, zemes vienībai „Jaunpauzeri” Kalētu pagastā, Priekules novadā, noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuru V.R. izbeigtas zemes lietošanas tiesības.

V.R. ir iesniegusi iesniegumu, ka atsakās no daļas -3 ha zemes nomas un turpinās nomāt 0,2 ha ēku uzturēšanai.

Atbilstoši 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 deputāti (Malda Andersone,  Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt daļu no zemes vienības „Jaunpauzeri” 3,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0152, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

2.      Informāciju par zemes iznomāšanu izlikt redzamā vietā Priekules novada pašvaldības domes ēkā un Kalētu pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā ar pieteikšanās termiņu līdz 16.06.2014. 

3.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt A.K., [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

56.§ Par Priekules Mūzikas un mākslas skolas „Audzēkņu uzņemšanas noteikumu” apstiprināšanu

 Saņemts Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktores iesniegums ar lūgumu apstiprināt Priekules Mūzikas un mākslas skolas „Audzēkņu uzņemšanas noteikumus”.

 

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules Mūzikas un mākslas skolas „Audzēkņu uzņemšanas noteikumus”.

 

Pielikumā: Priekules Mūzikas un mākslas skolas ‘’Audzēkņu uzņemšanas noteikumi’’ uz 2 lp.

 

57. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu E. K.

 1. Priekules novada dome izskatīja V. L. iesniegumu, kas saņemts 06.11.2013. Nr. 3-13/1497 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma mājas [adrese] Kalētu pag., Priekules nov. nedzīvojošo bijušo dzīvokļa īpašnieku E. K., kurš minētajā adresē vairs nedzīvo vairākus gadus un apsaimniekošanu, nekustamā īpašuma nodokli un komunālos maksājumus nemaksā.

 

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. Saskaņā ar Liepājas tiesas Zemes grāmatu nodaļas Kalētu pagasta Zemes grāmatas nodalījuma Nr.92 2 informāciju nekustamā īpašuma īpašnieks 2002.gadā bija E. K..

No 2002.gada 8.jūlija īpašnieks ir V. R.. No 2008.gada 3.aprīļa īpašnieks ir R. R. No 2011.gada 4.marta līdz šim laikam  īpašnieks ir V. L.

 

2.2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.3. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas E. K. minētajā īpašumā ilgstoši nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.4. E. K. ir deklarēta dzīvesvieta [dzīvesvieta], Kalētu pagastā, Priekules novadā no 31.07.1996.

 

2.6. E. K.pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2014. gada 1. janvāra pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

 

2.7. E. K. 2013. gada 7.novembrī, reģ. Nr. 3-49/138, Kalētu pagasta pārvalde nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Kalētu pasta nodaļas 12.11.2013. čeks Nr.0040071), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis  atpakaļ  nosūtītājam 14.12.2013.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka Elmārs Kobiaks būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka”:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu nosaka:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā E. K., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
 3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt E. K. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
58.§ Par ziedojuma pieņemšanu no SIA „Kala Raksti”

 Pamatojoties uz 2014.gada 22.maija pieņemšanas nodošanas aktu starp Priekules novada pašvaldību un SIA „Kala Raksti”, reģistrācijas Nr.4000345006, pašvaldība ir saņēmusi dāvinājumu novada skolām – 6 grāmatu komplektus ar grāmatām „Smieties un raudāt kopā ar Jāni Pāvilu II”, „Dieva kalps Jānis Pāvils II” un „Jānis Pāvils II – jaunās pasaules vēstnesis. ”

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt saņemto dāvinājumu – sešus grāmatu komplektus EUR 21.30 apmērā no SIA „Kala Raksti”.

2.Minēto dāvinājumu nodot novada izglītības iestādēm:

1.1.   Priekules vidusskola – 1 komplekts( trīs grāmatas) par EUR 3.55

1.2.   Krotes Kronvalda Ata pamatskola – 1 komplekts( trīs grāmatas)

par EUR 3.55

1.3.   Gramzdas pamatskola – 1 komplekts( trīs grāmatas) par EUR 3.55

1.4.   Kalētu pamatskola – 1 komplekts( trīs grāmatas) par EUR 3.55

1.5.   Virgas pamatskola – 1 komplekts( trīs grāmatas) par EUR 3.55

1.6.   Purmsātu speciālā internātpamatskola – 1 komplekts( trīs grāmatas)

par EUR 3.55

2.      Par lēmuma izpildi atbild novada Izglītības vadītāja Agrita Purviņa.

59.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu, Aizputes iela 1A, Priekule, Priekules nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 Ar 2014.gada 27.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.7, 66.§.) Priekules novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašumu – nedzīvojamās telpas Aizputes iela 1A, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 64150080014013, ar kopējo platību 167 m2 tika nodots pirmajai mutiskajai nomas tiesību izsolei.

Paziņojums par izsoli likumā noteiktajā kārtībā publicēts vietējā izdevumā „Priekules novada ziņas” un Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

Izsolei pieteicās viens dalībnieks, SIA „Priekules Zviedru vārti” reģ. Nr. 42103026792, juridiskā adrese Uzvaras iela 2-1, Priekule, Priekules nov., tās valdes locekles Skaidrītes Kadaģes personā.

Saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 48.punktu   – ja mutiskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu.

2014. gada 20.jūnijā SIA „Priekules Zviedru vārti”, reģ.Nr.42103026792, kā vienīgais izsoles dalībnieks ieguva nomas tiesības par izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.7,66) minēto izsoles sākumcenu.

Pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 48., 51.punktu,  Izsoles noteikumu (pastiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.7,66) 34.punktu un „likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt 2014.gada 20.maija nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu Aizputes iela 1A, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 64150080014013 izsoles rezultātus.

2. Noslēgt septiņu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas ar SIA „Priekules  Zviedru vārti”, reģ. Nr.42103026792 telpu nomas līgumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu Aizputes iela 1A, Priekule,  Priekules nov., kadastra numurs 64150080014013, ar kopējo platību 167 m2 nomu par nosolīto nomas maksu 0,50 EUR (nulle, komats, piecdesmit euro centi) par 1m2 (vienu kvadrātmetru) bez PVN. Par papildus maksājumiem, kas izriet no nomas tiesiskajām attiecībām puses līdz līguma noslēgšanai vienojas un cieši atrunā nomas līgumā.

3. Uzdot A. Mickus sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītājs M.Baumanis.

5. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams SIA „Priekules  Zviedru vārti”, Uzvaras iela 2 – 1, Priekule, Priekules novads, LV – 3434; īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai; finanšu nodaļai.

60.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.9, 13.§)

 60.§

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.9, 13.§) un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu „Plostnieki”, Kalētu pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 6464 003 0020

 

 

 

Ar 2014.gada 24.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9, 13.§) apstiprināta nekustamā īpašuma – zemes gabala, „Plostnieki”, Kalētu pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 6464 003 0020 0,29 ha platībā (turpmāk – nekustamais īpašums) pārdošanas cena 930,65 EUR (deviņi simti trīsdesmit euro un sešdesmit pieci euro centi).

Lēmumā izdarāmi grozījumi sakarā ar to, ka Ineta Strole, atbildot uz paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, norādījusi, ka kopējo pārdošanas cenu veidojošos izdevumus par zemesgrāmatas kancelejas nodevu veikusi par saviem līdzekļiem, ko apliecina maksājuma kvīts.  Kopējai pārdošanas cenai pieskaitāmi izdevumi par kadastra reģistra datu reģistrāciju un aktualizāciju valsts kadastra informācijas sistēmā 6,50 EUR (seši euro un piecdesmit euro centi). Pamatojoties uz iepriekš minēto nekustamā īpašuma pārdošanas cena pārrēķināma un nosakāma 901,58 EUR (deviņi simti viens euro un piecdesmit astoņi euro centi), ko veido:

Pirmpirkuma tiesīgā persona I. S., atbildot uz atsavināšanas paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, iesniegumā Nr.2.1.4/806 norāda, ka vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, lūdzot pārrēķināt nekustamā pārdošanas cenu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsavināšanas ierosinātāja ir persona, kurai piekrīt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu. Saskaņā ar PPMAL 44.panta ceturtajai daļai Publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam.

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 44.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone,  Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt kopējo pārdošanas cenu 901,58 EUR (deviņi simti viens euro un piecdesmit astoņi euro centi), kas veidojusies no iepriekšējā lēmumā (prot.Nr.9, 13.§) noteiktās cenas 930,65 EUR atskaitot kancelejas nodevu par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā 35,57 EUR un pieskaitot izdevumus par kadastra reģistra datu reģistrāciju un aktualizāciju valsts kadastra informācijas sistēmā 6,50 EUR.

2.      Noslēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu I. S., dzīvojoša [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu „Plostnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6464 003 0020, 0,29 ha platībā par pirkuma līguma cenu 901,58 EUR (deviņi simti viens euro un piecdesmit astoņi euro centi) 7 (septiņu) dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas.

3.      Noteikt, ka visa pirkuma summa pircējai I.S. jāsamaksā viena mēneša laikā no šā lēmuma paziņošanas dienas;

4.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu un darījumam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu;

5.      Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim;

6.      Lēmums vienā eksemplārā paziņojams I. S. deklarētā adrese [:], Kalētu pag.,  Priekules nov., LV – 3434, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, viens  - Attīstības un plānošanas nodaļai, viens pašvaldības grāmatvedībai  - galvenajai grāmatvedei A.Ķipstei.

7.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šis lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV – 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.