29.05.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 10)

61.§ Par nedzīvojamo telpu nomu ēkā Vaiņodes iela 6, Priekule, Priekules nov.

 2014.gada 22.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts MB ”Juoluta”, reģistrācijas Nr. 303097356 pārstāvja Liutkus Juozas iesniegums (turpmāk –iesniegums), kurā lūgts iznomāt telpas veikala vajadzībām Vaiņodes ielā 6, Priekulē, Priekules nov., tirdzniecībai ar mēbelēm.

Izvērtējot iesniegto iesniegumu tiek konstatēts, ka:

[1.]  Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustamais īpašums kadastra Nr. 6415 507 0007, kas sastāv no vienas  būves (kadastra apzīmējums 6415 007 0011 019), adrese: Vaiņodes iela 6, Priekule, Priekules nov. Priekules pilsētas  zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0052 8235. Būve saistīta ar zemes vienību, kadastra apzīmējums 6415 007 0041,Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0052 0321, īpašnieks sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „Maileks”, reģistrācijas Nr. 58501004241.

 

[2.] Ar zemes īpašnieku, SIA „Maileks” reģistrācijas Nr. 58501004241, 2014.gada 22.aprīlī ir noslēgts zemes nomas līgums Nr. 2.3.3/3 par Priekules novada pašvaldībai piederošās ēkas Vaiņodes iela 6, Priekule, Priekules nov., apsaimniekošanas nodrošināšanu. 

 

[3.] 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 16.punkts  nosaka, ka iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta informācija atbilstoši šo noteikumu noteiktajai kārtībai.  

 

[4.] Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 3.panta otrā daļa nosaka, ka 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; 6.¹ panta pirmajā daļā teikts, (1) Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 16.punktu, 10.punktu- nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē, 11.punktu, kas nosaka, ka iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu , kā arī apstiprina publicējamo informāciju, 22.punktu, kas nosaka, ka izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Uzsākt nedzīvojamo telpu grupu ēkā, kadastra apzīmējums 6415 007 0011 019,  adrese Vaiņodes iela 6, Priekule, Priekules nov., iznomāšanas procesu, noskaidrojot nomnieku mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli.

2.      Apstiprināt publicējamo informāciju saskaņā ar 62.pielikumu.

3.      Apstiprināt iesniegto nomas tiesību izsoles noteikumu projektu par nedzīvojamo telpu nomu Vaiņodes iela 6, Priekule, Priekules nov., 63.pielikums .

4.      Apstiprināt nekustamā īpašuma telpu nomas līguma projektu, 64. pielikums.

5.      Sludinājumu, par nomas tiesību izsoli , publicēt Priekules novada pašvaldības mājas lapāwww.priekulesnovads.lv. Ja piecu dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki nomas tiesību pretendenti, rīkojama izsole starp šīm personām.Ja mutiskā izsolē piesakās viens nomas  tiesību pretendents, izsole atzīstama par notikušu, ar šo nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu.

6.      Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētās nedzīvojamo telpu grupu nomas tiesību izsoli  organizē un   rīko Priekules novada domes pašvaldības īpašumu  atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.     

7.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

8.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. MB „Juoluta”, reģistrācijas Nr. 3030097356 pārstāvim Liutkus Juozam, adrese Skodas raj., Barstiču Žaloje iela 4, Lietuva

1 eks.  Priekules novada domes pašvaldības īpašumu  atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai  

62.§ Par grozījumiem 2014.gada 27.marta lēmumā „Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Izdarīt grozījumus 2014.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.7,7.§) „Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”, papildinot lēmuma 1.pielikuma sadaļu „Priekules pagasts” ar pieciem ierakstiem šādā redakcijā:

Lielās gobas

0.56

-

Mucenieki

0.56

-

Audari

0.56

-

Lielā iela 3;4;6

0.56

-

Auseklīši

0.56

-

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.jūliju.

63.§ Par jauna autobusa iegādi Gramzdas pagasta pārvaldes skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.

 

Deputāti vienbalsīgi nolemj izveidot darba grupu šādā sastāvā: deputāti -Ilgonis Šteins, Andris Džeriņš, Ainars Cīrulis, Arnis Kvietkausks, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Augustins Eidejus un pārvalžu autobusu vadītāji. Pirmdien, 2.jūnijā sasaukt darba grupas sēdi, lai atkārtoti izpētītu specifikāciju, spriestu par nepieciešamā autobusa lielumu, jo atbilstošajai specifikācijai iespējams iegādāties autobusu par ļoti augstu cenu -195 000 EUR ar PVN.

64.§ Par pašvaldībai piederošās ēkas „Kalte - klēts”, izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles protokola apstiprināšanu

 64.§

Par pašvaldībai piederošās ēkas „Kalte - klēts”, kadastra apzīmējums 6498 001 0242 003, 709,20 m2 platībā un tai piekritīgās zemes kadastra apzīmējums 6498 001 0291 0,4473 ha platībā, Virgas pag., Priekules novads, pirmās mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles protokola apstiprināšanu

 

Ar 2014.gada 27.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.5, 27.§) pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums „Kalte - klēts”, kadastra apzīmējums 6498 001 0242 003, 709,20 m2 platībā un tai piekritīgās zemes kadastra apzīmējums 6498 001 0291 0,4473 ha platībā, Virgas pag., Priekules novads, (turpmāk tekstā - nekustamais īpašums) nodots nomas tiesību izsolei pirmajā mutiskajā izsolē.

Ar 2014.gada 27.februārā Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.5, 27.§) apstiprināti Izsoles noteikumi un nomas maksa. Saskaņā ar izsoles noteikumu 10. punktu dalību izsolei pretendentiem bija iespēja var pieteikt līdz 2014.gada 25.maijam plkst.16:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos vietējā izdevumā „Priekules novada ziņas” un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā, kā arī izvietota pie izsolāmā objekta.

Priekules novada pašvaldības īpašuma un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2014.gada 26.maijā plkst.10:00 konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Izsoles noteikumu 20.punktu, atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Gadījumā, kad netiek pārsolīta nekustamā īpašuma sākumcena pirmajā izsolē, izsoles organizētājs var turpināt nomas tiesību procesu Izsoles noteikumu 25. Punkta minētājā kārtībā.

              Pamatojoties uz Izsoles noteikumu 25.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks,  Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Atzīt pirmo mutisko izsoli nekustamajam „Kalte - klēts”, kadastra apzīmējums 6498 001 0242 003, 709,20 m2 platībā un tai piekritīgās zemes kadastra apzīmējums 6498 001 0291 0,4473 ha platībā, Virgas pag., Priekules novads, par nenotikušu un apstiprināt izsoles protokolu.

2.      Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

3.      Lēmums vienā eksemplārā paziņojams īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, z/s „Liesmas”, adrese: „Liesmas”, Priekules pagasts, Priekules novads, LV – 3434.

4.      Publicēt izsoles rezultātus divu darba dienu laikā pēc izsoles šā lēmuma spēkā stāšanās dienas Priekules novada mājas lapā.

5.      Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.

 

65. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Lejiņas”, izsoles rezultātu (izsoles protokola) apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

 65.§

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Lejiņas”, Gramzdas pag., Priekules novads, kadastra numurs 6458 002 0112, 11,3 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu (izsoles protokola) apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

 

            2014.gada 27.martā Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.7., 21.§) uzsākt nomas tiesību izsoles procesu par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Lejiņas”, Gramzdas pag., Priekules novads, kadastra numurs 6458 002 0112, kas sastāv no zemesgabala 11,3 ha platībā un uz zemesgabala atrodošās dzīvojamās ēkas un četrām palīgceltnēm (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums)

            2014.gada 28.maijā Priekules novada pašvaldības īpašuma un nomas tiesību izsoles komisija atklātā izsolē izsolīja nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem uz augstāk minēto nekustamo īpašumu un tā esošajām ēkām (būvēm).  Saskaņā ar izsoles protokolu Nr.5 izsolē piedalījās divi reģistrētie dalībnieki. Izsoles komisija, pamatojoties nomas tiesību izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar 2014.gada 27.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.7., 21.§) 30.punktu par nomas tiesību ieguvēju atzina Z/S „Jaunvēveri”,reģ.Nr.42101024994, juridiskā adrese „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules novads, kas nosolīja augstāko nomas maksu par nekustamā īpašuma zemesgabalu, kadastra numurs 6458 002 0112, 11,3 ha platībā 95,00 EUR/gadā (deviņdesmit pieci euro)  bez PVN un uz zemesgabala esošajām ēkām (būvēm) 22,00 EUR/mēnesī (divdesmit divi euro) bez PVN.

            Saskaņā ar izsoles noteikumu 37. punktu Izsoles komisija iesniedz izsoles protokolu Domei apstiprināšanai, saskaņā ar Izsoles noteikumu 41.punktu izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju (…).

           

 

Pamatojoties uz Izsoles noteikumu 37., 38.punktu, MK noteikumiem 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 5., 14.punktu., Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas un novēršanas likuma 6.1 pantu, likuma „Par pašvaldībām” 27.panta 14.punkta a) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2014.gada 28.maija izsoles protokolu Nr.5 un izsoles rezultātus, un atzīt par nekustamā īpašuma „Lejiņas”, Gramzdas pag., Priekules novads, kadastra numurs 6458 002 0112, 11,3 ha platībā uzvarētāju un nomas tiesību ieguvēju z/s „Jaunvēveri”, reģ.Nr.42101024994, juridiskā adrese: „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules novads, par nosolīto zemesgabala nomas maksu 95,00 EUR/gadā (deviņdesmit pieci euro) bez PVN un ēku (būvju) nomas maksu 22,00 EUR(divdesmit divi euro) bez PVN/mēnesī.

2.      Uzaicināt z/s „Jaunvēveri”,reģ.Nr.42101024994, juridiskā adrese „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules novads,  septiņu dienu  laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt nomas tiesību līgumu par nekustamā īpašuma „Lejiņas”, Gramzdas pag., Priekules novads, kadastra numurs 6458 002 0112, zemesgabalu 11,3 ha platībā un uz zemesgabala atrodošajām ēkām (būvēm). Zemes nomas un ēku (būvju) nomas līgumi slēdzami vienlaikus.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot visus nepieciešamos dokumentus nomas līgumu noslēgšanai.

4.      Atbildīgais par šā lēmuma izpildi Attīstības nodaļas vadītājs M.Baumanis.

5.      Lēmums vienā eksemplārā paziņojams z/s „Jaunvēveri”,reģ.Nr.42101024994, juridiskā adrese „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules novads, īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, grāmatvedei I.Sokolovskai. Vienlaicīgi ar lēmuma paziņošanu nosūtāms uzaicinājums par nomas līgumu noslēgšanu.

6.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šis lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV – 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.