Aktualitātes

2020.gada LEADER projektu konkursā iesniegto projektu pieteikumu pirmie rezultāti

 

2020.gada 10.martā bija 2020.gada LEADER projektu konkursa projektu iesniegumu iesniegšanas gala termiņš biedrībā “Liepājas rajona partnerība” (turpmāk- LRP). No mūsu pašvaldības projektu konkursā tika iesniegti 7 projektu pieteikumi, kuru ideju un arī projekta pieteikumu autori bija dažādu nozaru pašvaldības darbinieki. Projektu pieteikumu iesniegšana ir iespējama tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta (turpmāk- LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmu (turpmāk- EPS) un projekta pieteikumus šajā sistēmā iesniedza un nepieciešamos dokumentus sagatavoja attīstības plānošanas nodaļa.

Iesniegtie pašvaldības projekti:

Npk.

Projekta pieteikuma

Nr. LRP,

projekta nosaukums

Projekta idejas autors un projekta vadītājs

Projekta galvenā ideja, mērķis

 

Projektam nepieciešamais finansējums un tā avoti

1.

2020/AL13/7/A019.22.03/1,

“Aprīkojuma iegāde Bunkas kultūras namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu

nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai”

Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone

Iegādāties jaunu lielo skatuves ekrānu, projektoru, portatīvo datoru un pārvietojamās skandas

ELFLA*- 11269,59 EUR

Pašvaldība- 6068,25 EUR

(27.02.2020. Domes lēmums Nr.97)

2.

2020/AL13/7/A019.22.03/4,

“Velo statīva ar jumtiņu iegāde- jaunās paaudzes velo kultūras uzlabošanai”

Ideja- novada sporta vadītājs Mārtiņš Mikālis, domes priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis, pašvaldības izpilddirektors Andris Razma, projekts- Una Ržepicka

Iegādāties un uzstādīt velo statīvu ar jumtiņu Priekules vidusskolas teritorijā ar 30 velosipēdu vietām un videonovērošanas kamera velo statīva novērošanai un kārtības nodrošināšanai

ELFLA*- 4004,60 EUR

Pašvaldība- 2156,33 EUR

(27.02.2020. Domes lēmums Nr.101)

3.

2020/AL13/7/A019.22.03/5,

“Skatuves podestūras komplekta iegāde pasākumu dažādošanai Priekulē”

Priekules kultūras nama vadītāja Rigonda Džeriņa

Iegādāties mobilo skatuves podestūras komplektu pasākumu norises tehniskās bāzes uzlabošanai kultūras namā un novadā

ELFLA*- 13000 EUR

Pašvaldība- 15615,44 EUR

(27.02.2020. Domes lēmums Nr.102)

4.

2020/AL13/7/A019.22.03/8,

“Trīspadsmit tūrisma informācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana Priekules

novada Virgas pagasta dabas, vēstures un tūrisma objektos”

Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle

Iegādāties un uzstādīt 13 tūrisma informācijas zīmes Virgas pagasta teritorijā tādējādi papildinot esošās 7 tūrisma informācijas zīmes un uzlabojot tūrisma piedāvājumu Virgas pagastā

ELFLA*- 1352 EUR

Pašvaldība- 728 EUR

(27.02.2020. Domes lēmums Nr.149)

5.

2020/AL13/7/A019.22.03/10,

“Badmintona inventāra iegāde”

Novada sporta vadītājs Mārtiņš Mikāls.

Iegādāties badmintona inventāra komplektus, kas ietver viegli uzklājamus un pārvietojamus badmintona laukumus,

statīvus, tīklus, bumbiņas un raketes, lai radītu apstākļus un infrastruktūru šī dinamiskā sporta veida popularitātes

veicināšanai

ELFLA*- 7325,50 EUR

Pašvaldība- 3944,50 EUR

(27.02.2020. Domes lēmums Nr.150)

6.

2020/AL13/7/A019.22.03/13,

“Aprīkojuma iegāde mobilās brīvdabas kultūrtelpas nodrošināšanai Virgas pagasta

iedzīvotāju kultūras un citu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”

Virgas pagasta kultūras pasākumu organizatore Daira Šalma

Iegādāties skatuves platformu, trīs dažāda veida un izmēra teltis un koka solus skatītājiem, lai uzlabotu Virgas pagastā sniegto kultūras pasākumu kvalitāti un daudzveidību

ELFLA*- 8525,79 EUR

Pašvaldība- 4590,81 EUR

(27.02.2020. Domes lēmums Nr.148)

7.

2020/AL13/7/A019.22.03/15,

“Pirmo un otro klašu deju kolektīva tautas tērpu iegāde sniegto priekšnesumu

kvalitātes uzlabošanai”

Priekules vidusskolas interešu izglītības skolotāja Liene Sokolovska

Iegādāties 18 tautas tērpu komplektus Priekules vidusskolas pirmo un otro klašu deju kolektīvam, lai uzlabotu kolektīva sniegumu, nodrošinātu tā veiksmīgu dalību skatēs un uzlabotu vizuālo noformējumu sniegtajos priekšnesumos

ELFLA*- 2036,64 EUR

Pašvaldība- 1096,66 EUR

(27.02.2020. Domes lēmums Nr.147)

*ELFLA- Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Laikā no 2020.gada 10.marta līdz 2020.gada 8.aprīlim noritēja iesniegto projektu pieteikuma vērtēšana atbilstībai LRP sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai un citiem projektu konkursa nosacījumiem.

Kopumā šajā projektu konkursā sabiedriskā labuma projektiem bija ļoti liela konkurence, jo izsludinātais pieejamais kopējais finansējums bija 127 502,35 EUR, bet pieprasītais finansējums noapaļojot 240 000 EUR, kas tika pieprasīts ar 32 projektu iesniegumiem. Samērā lielas priekšrocības bija tiem projektu pieteikumiem, kuri nodrošināja 35% līdzfinansējumu, jo par to varēja saņemt 2 punktus. Tomēr daudz ko izteica projektu kvalitāte- cik tiek rūpīgi, akurāti un pārdomāti sagatavoti, kādi pielikumi, cik kvalitatīvi iesniegti, cik saprotami un pamatoti aprakstīta galvenā projekta vajadzība, u.c. nianses. Vairāk informācijas par projektu konkursa rezultātiem LRP teritorijā pieejama biedrības mājas lapā www.lrpartneriba.lv.

No Priekules novada pašvaldības iesniegtajiem septiņiem projektu pieteikumiem vairāk kā minimālo punktu skaitu ieguva visi septiņi projektu iesniegumi, bet publiskais finansējums pietika vien pieciem, kas bija ar augstāku punktu vērtējumu.

Apstiprinātie pašvaldības projekti:

Npk.

Projekta pieteikuma Nr. LRP, projekta nosaukums, projekta vadītājs

Projektam nepieciešamais finansējums un tā avoti.

LRP vērtējumā iegūtais punktu skaits un LRP piešķirtais publiskais finansējums (ELFLA*)

1.

2020/AL13/7/A019.22.03/1,

“Aprīkojuma iegāde Bunkas kultūras namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu

nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai”,

Patricija Andersone

ELFLA*- 11269,59 EUR

Pašvaldība- 6068,25 EUR

(27.02.2020. Domes lēmums Nr.97)

15,50 punkti

11269,59 EUR

2.

2020/AL13/7/A019.22.03/4,

“Velo statīva ar jumtiņu iegāde- jaunās paaudzes velo kultūras uzlabošanai”,

Una Ržepicka

ELFLA*- 4004,60 EUR

Pašvaldība- 2156,33 EUR

(27.02.2020. Domes lēmums Nr.101)

15,93 punkti

4004,60 EUR

3.

2020/AL13/7/A019.22.03/8,

“Trīspadsmit tūrisma informācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana Priekules

novada Virgas pagasta dabas, vēstures un tūrisma objektos”,

Daiga Egle

ELFLA*- 1352 EUR

Pašvaldība- 728 EUR

(27.02.2020. Domes lēmums Nr.149)

15,70 punkti

1352 EUR

4.

2020/AL13/7/A019.22.03/10,

“Badmintona inventāra iegāde”,

Mārtiņš Mikāls

ELFLA*- 7325,50 EUR

Pašvaldība- 3944,50 EUR

(27.02.2020. Domes lēmums Nr.150)

Iesniedzot projekta pieteikumu precizēta summa un pieprasīts ir ELFLA- 7228 EUR

Pašvaldība- 3892 EUR

17,83 punkti

7228 EUR

5.

2020/AL13/7/A019.22.03/13,

“Aprīkojuma iegāde mobilās brīvdabas kultūrtelpas nodrošināšanai Virgas pagasta

iedzīvotāju kultūras un citu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”,

Daira Šalma

ELFLA*- 8525,79 EUR

Pašvaldība- 4590,81 EUR

(27.02.2020. Domes lēmums Nr.148)

15,60 punkti

8525,78 EUR

*ELFLA- Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Pēc lēmuma saņemšanas par šo projektu apstiprināšanu, projekta iesniedzējs ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu uzņemoties risku. 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas, LRP iesniegs LAD LRP apstiprinātos projektus to tālākai izvērtēšanai atbilstoši pārējiem projektu konkursa un to regulējošo ministru kabineta noteikumiem. Saskaņā ar vēstulē par LRP pieņemto lēmumu norādīto, šis vērtēšanas process aizņems trīs līdz piecus mēnešus pēc projekta iesnieguma iesniegšanas LAD. LAD vērtēšanas laikā var jebkurā brīdī lūgt sniegt jebkādu ar projektu saistītu informāciju, kā arī pastāv risks, ka LAD projektu noraida un tādā gadījumā iestājas šis projekta īstenošanas uzsākšanas risks pēc LRP lēmuma saņemšanas. Līdz ar to drošāk ir sākt projektu realizēt, kad ir saņemta gala atbilde par tā apstiprināšanu.

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka

16.04.2020.

Atpakaļ