Aktualitātes
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

Priekules novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projektā “PuMPuRS”*. Konkursā iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 31. oktobrim.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gadam, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Šoruden šo iespēju izmanto 39 Latvijas pašvaldības.

Video par konkursu šeit: 
https://youtu.be/LAcDfZI5QX8 

Priekules novada pašvaldība izsludina Priekules novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursu.

Konkursa mērķi:

1.         Izglītojamo motivācijas palielināšana turpināt izglītību.

2.         Izglītojamo aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē.

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2018.gada 31.oktobris, plkst.17:00 Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads.

Rezultātu paziņošanas termiņš- rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz 07.12.2018.

Projekta ieviešanas laiks – no 01.02.2019. līdz 31.07.2020., no 3 līdz 18 mēnešiem.

 

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”- https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu

Informatīvais video par projektu konkursu https://www.youtube.com/watch?v=RNmRN8oMguY

 

Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja: Una Ržepicka (tel. 63497939 vai 26101674); e-pasts: una.rzepicka@priekulesnovads.lv

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Konsultācijas lūdzu iepriekš pieteikt pa telefonu, jautājumus iesūtīt e-pastā!

 

            *Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

 

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv

 

Pasākumu kalendārs

Kā vērtējat 13. Saeimas vēlēšanu rezultātus?

Rezultāti