Aktualitātes

Realizējot projektu, paplašināsies sociālo pakalpojumu klāsts

 

2020.gada 21.janvārī pašvaldība noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” (projekta Nr.9.3.1.1/19/I/040) realizēšanu. Projekts tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt dienas aprūpes centru (bez atbalsta aprūpē) un specializēto darbnīcu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekulē, Ķieģeļu ielā 7, Sociālā atbalsta centra ēkas otrajā stāvā.

Realizējot projektu, pašvaldība varēs sniegt divus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (dienas aprūpes centra un specializētās darbnīcas pakalpojumi) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām, veicinot šo cilvēku neatkarīgāku dzīvi, pašnoteikšanos, līdzdalību un iekļaušanos sabiedrībā, attīstot viņu patstāvīgās funkcionēšanas spējas, pašaprūpes, darba un citas prasmes, tādējādi pēc iespējas novēršot risku šiem cilvēkiem nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Projekta izmaksas ir plānotas 207 255,00 EUR apmērā, no kurām 176 166,75 EUR ir Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums, 9 326,47 EUR ir Valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 21 761,78 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020.gada beigām. Pašlaik notiek būvprojekta izstrāde. Būvprojektam jābūt gatavam pavasarī, kad arī tiks izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai un veikta cenu aptauja būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanai.

(Foto: Gunta Dzintare)

 

 

04.02.2020.

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Projekta vadītāja

Una Ržepicka

Atpakaļ