Aktualitātes

Turpinās darbs pie piekļuves uzlabošanas sociāliem un veselības pakalpojumiem Kalētos

 

 

Jau vairākas nedēļas “Brūzī”, Kalētos, Kalētu pagastā notiek aktīva rosība, jo pirmā stāvā esošajās pašvaldības telpās tiek veikts telpu remonts. Kā jau ziņojām šī gada februārī, pašvaldība realizē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā - Kalētu pagastā”, Nr. 19-02-AL13-A019.2203-000008.

Lai realizētu šo projektu 2020.gada 28.janvārī tika noslēgts līgums ar būvnieku SIA “Skorpions VS” par 85 130,24 EUR bez PVN, par pašvaldības telpu “Brūzī” remontu un pielāgošanu sociālā dienas atbalsta centra un feldšeru punkta vajadzībām. Būvuzraudzību objektā veic SIA “Būviecere” ar kuru līgums tika parakstīts 2020.gada 6.februārī, par 2 800,00 EUR bez PVN. Būvdarbi norit pēc plāna iekļaujoties tiem paredzētajā laikā. Notikušas vairākas būvsapulces, kurās risināti dažādi būvniecības jautājumi. Telpas tiek veidotas atbilstoši būvnormatīviem un Veselības inspekcijas noteikumiem. Projekta rezultātā “Brūzī” Kalētos sociālais dienas atbalsta centrs un feldšeru punkts būs ieguvis jaunas telpas, kuras būs pieejamas arī iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām un tādējādi tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem.

            Projekta kopējās izmaksas 104 507,59 EUR ar PVN no kā 34 000 EUR ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts.

Foto ieskats būvdarbu gaitā:

 

 

 

 

06.04.2020.

 

Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja

Agrita Driviņa

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka

 

Atpakaļ