Izsoles 2019

“Akācijas”, Virgas pagastā, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Akācijas”, Virgas pagastā, Priekules novadā,  kadastra numurs 6498 002 0265, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0265  0,2810 ha platībā un četru dzīvokļu dzīvojamās mājas  148,90  m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0265. Dzīvojamā māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos. Dzīvokļi Nr.2 un Nr.3 ir izīrēti. Daļa ēkas sliktā tehniskā stāvoklī.

 

Īpašuma lietošanas veids – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

 

Izsole notiks 2019. gada 13. martā plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019. gada 08.martam plkst. 13.00.

 

Izsoles sākumcena 2304,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti četri euro un 00 centi), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 230,40 EUR (divi simti trīsdesmit euroun 40 centi)līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.

 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

 

 

 

Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Akācijas”, Virgas pagastā, Priekules novadā,  kadastra numurs 6498 002 0265, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0265  0,2810 ha platībā un četru dzīvokļu dzīvojamās mājas  148,90  m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0265. Dzīvojamā māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos. Dzīvokļi Nr.2 un Nr.3 ir izīrēti. Daļa ēkas sliktā tehniskā stāvoklī.

 

Īpašuma lietošanas veids – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

 

Izsole notiks 2019. gada 09. janvārī plkst. 10.20, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019. gada 04. janvārim plkst. 13.00.

 

Izsoles sākumcena 4608,00 EUR (četri tūkstoši seši simti astoņi euro un 00 centi), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 460,80 EUR (četri simti sešdesmit euroun 80 centi)līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.

 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

 

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Akācijas”, Virgas pagastā, Priekules novadā,  kadastra numurs 6498 002 0265, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0265  0,2810 ha platībā un četru dzīvokļu dzīvojamās mājas  148,90  m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0265. Dzīvojamā māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos. Dzīvokļi Nr.2 un Nr.3 ir izīrēti. Daļa ēkas sliktā tehniskā stāvoklī.

 

Īpašuma lietošanas veids – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

 

Izsole notiks 2018. gada 21. novembrī plkst. 10.10 Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā un pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2018. gada 15. novembrim plkst. 13.00.

 

Izsoles sākumcena 5760,00 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 576,00 EUR (pieci simti septiņdesmit seši euro un 00 centi) līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.

 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925. 

 

Atpakaļ