Izsoles 2019

“Kāļi”, Priekules pagastā, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Kāļi”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6482 009 0079, sastāv no zemes vienības 2,21 ha platībā, t.sk. mežu platība 0,34 ha un laiksaimniecības zemes platība 1,76 ha, ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0079.

 

Īpašuma lietošanas veids – lauksaimniecības un mežu teritorija.

 

Izsole notiks 2019. gada 11. septembrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovad.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 06. septembrim plkst. 13.00.

 

Izsoles sākumcena 8021,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 802,10 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

 

Atpakaļ