Izsoles 2019

“Vējkalnu mežs”, Bunkas pagastā, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Vējkalnu mežs” 28,26 ha kopplatībā, t.sk., mežu platība – 21,2 ha, zeme zem ūdeņiem – 0,19 ha, pārējās zemes platības – 6,87 ha, kadastra Nr. 6446 006 0109, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

Īpašuma lietošanas veids – dabas un apstādījumu teritorija.

Izsole notiks 2019.gada 11.decembrī plkst. 10.40, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019.gada 06.decembrim plkst.13.00.

Izsoles sākumcena 124 508 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 12 450,80 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

Atpakaļ