28.10.2010. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 18.)

21.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas pirmtiesību piešķiršanu Dz.Z[:] uz zemesgabalu „[:]”, Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome, izskatījusi Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas vēstuli  Nr.10-02-K/1 no 31.08.2010.,  par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

        Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgiem lietotājiem, kuri  līdz 2009.gaga 31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajās nodaļās reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010.gada 31.maijam nav iesnieguši  VZD iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. Šīs personas saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21   daļā  noteikto, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi,  kas realizējamas līdz 2011.gada 1.jūnijam.

                  Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”,  4.panta 3.daļu, lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajiem zemes lietotājiem pieņem pašvaldība, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības D[:] Z[:] uz zemes gabaliem  „[:]”, Bunkas pag., Priekules nov., 5,08 ha platībā, kadastra Nr.[:] un 0,3002 ha platībā, kadastra Nr. [:] ar 2010.gada 1.jūniju.

2. D[:] Z{:] zemes nomas pirmtiesības jāizmanto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas, t.i. līdz 2011.gada 1.jūnijam.

22.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas pirmtiesību piešķiršanu A.R[:] uz zemesgabalu „[:]”, Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome, izskatījusi Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas vēstuli  Nr.10-02-K/1 no 31.08.2010.,  par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

        Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgiem lietotājiem, kuri  līdz 2009.gaga 31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajās nodaļās reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010.gada 31.maijam nav iesnieguši  VZD iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. Šīs personas saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21   daļā  noteikto, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi,  kas realizējamas līdz 2011.gada 1.jūnijam.

       Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”,  4.panta 3.daļu, lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajiem zemes lietotājiem pieņem pašvaldība, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības A[:] R[:] uz zemes gabalu „[:]”, Bunkas pag., Priekules nov., 22,96 ha platībā, kadastra Nr.[:] ar 2010.gada 1.jūniju.

 2. A[:] R[:] zemes nomas pirmtiesības jāizmanto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas, t.i. līdz 2011.gada 1.jūnijam.

23.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas pirmtiesību piešķiršanu I.A[:] uz zemesgabalu [:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome, izskatījusi Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas vēstuli  Nr.10-02-K/1 no 31.08.2010.,  par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

        Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgiem lietotājiem, kuri  līdz 2009.gaga 31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajās nodaļās reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010.gada 31.maijam nav iesnieguši  VZD iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. Šīs personas saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21   daļā  noteikto, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi,  kas realizējamas līdz 2011.gada 1.jūnijam.

       Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”,  4.panta 3.daļu, lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajiem zemes lietotājiem pieņem pašvaldība, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības I[:] A[:] uz zemes gabalu [:], Bunkas pag., Priekules nov.,  3,6 ha platībā, kadastra Nr.[:] ar 2010.gada 1.jūniju.

 2. Zemes gabalu  [:] ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

3. Zemes nomas pirmtiesības jāizmanto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas, t.i. līdz 2011.gada 1.jūnijam.

24.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas pirmtiesību piešķiršanu Z.V.L[:] uz zemesgabalu [:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome, izskatījusi Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas vēstuli  Nr.10-02-K/1 no 31.08.2010.,  par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

        Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgiem lietotājiem, kuri  līdz 2009.gaga 31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajās nodaļās reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010.gada 31.maijam nav iesnieguši  VZD iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. Šīs personas saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21   daļā  noteikto, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi,  kas realizējamas līdz 2011.gada 1.jūnijam.

       Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”,  4.panta 3.daļu, lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajiem zemes lietotājiem pieņem pašvaldība, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Z[:] V[:] L[:] uz četriem zemes gabaliem [:]: 0,282 ha platībā kadastra Nr.[:]; 0,021 ha platībā kadastra Nr.[:];  1,543 ha platībā kadastra Nr.[:];  1,456 ha platībā kadastra Nr.[:], ar 2010.gada 1.jūniju.

 2. Zemes gabalus [:] ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

 3. Zemes nomas pirmtiesības jāizmanto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas, t.i. līdz 2011.gada 1.jūnijam.

 

25.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas pirmtiesību piešķiršanu L.T[:] uz zemesgabalu „[:]”, Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome, izskatījusi Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas vēstuli  Nr.10-02-K/1 no 31.08.2010.,  par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

        Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgiem lietotājiem, kuri  līdz 2009.gaga 31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajās nodaļās reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010.gada 31.maijam nav iesnieguši  VZD iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. Šīs personas saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21   daļā  noteikto, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi,  kas realizējamas līdz 2011.gada 1.jūnijam.

       Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”,  4.panta 3.daļu, lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajiem zemes lietotājiem pieņem pašvaldība, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības L[:] T[:] uz zemes gabalu „[:]”, Bunkas pag., Priekules nov., 1,9 ha platībā, kadastra Nr.[:], ar 2010.gada 1.jūniju.

 2. Zemes gabalu „[:]” ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

 3. Zemes nomas pirmtiesības jāizmanto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas, t.i. līdz 2011.gada 1.jūnijam.

26.§ Par baznīcas mūra drupu Gramzdā, Priekules nov., atdošanu īpašumā Gramzdas evaņģēliski luteriskai draudzei un adreses piešķiršanu atdotajam īpašumam.

2010.gada 7.jūlijā (reģistrācijas Nr.3-13/257) Priekules novada domē saņemts Gramzdas evaņģēliski luteriskās draudzes padomes un valdes priekšnieka V[:] K[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt vienotu nosaukumu Gramzdas ev. luter. draudzes zemei un ēkām un pieņemt lēmumu par baznīcas (baznīcas mūrus) atgriešanu, (kas atrodas Gramzdas pag.), Gramzdas ev. luter. draudzei.

Priekules novada dome konstatēja:

Gramzdas ev. luter. draudzes padomes un valdes priekšnieks V.Kadaģis iesniegumam pievienojis:  LR TM Reliģijas lietu nodaļas 19.04.1995.Nr. 15-10/40 izziņu –īpašuma atjaunošanas jautājumu kārtošanai, 24.10.2008. Nr.5-JP-6646 Arhīva izziņu par ēkām, reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecības kopiju, zemesgrāmatas apliecības kopiju, zemes robežu plāna kopiju.

Reliģiskā organizācija Gramzdas evaņģēliski luteriskā draudze Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldē reģistrēta 1991.gada 6.augustā.

Iesniegtajā 24.10.2008. Arhīva izziņā  Nr. 5-JP – 6646 „Par ēkām” arhīva fonda „Valsts statistikas pārvalde” ( turpmāk- arhīva izziņa) norādīts, ka Liepājas apriņķa Gramzdas pagasta nekustamā īpašuma „Gramzdas mācītāja māja” īpašniece bijusi Gramzdas evaņģēliski luteriskā baznīca. Īpašuma kopplatība 53,3 ha.

Ar 23.02.1998. Gramzdas pagasta zemes komisijas lēmumu Nr. 82/1 Gramzdas evanģēliski luteriskai draudzei atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi „Gramzdas mācītāja ferma”, 52,5 ha platībā.   

Nekustamais īpašums „Gramzdas mācītāja ferma”, kas atrodas Gramzdas pag., Priekules nov. reģistrēts Liepājas zemesgrāmatas nodaļā, Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000 0015 9452, lēmuma datums 14.12.2004. pamatojoties uz Gramzdas pagasta padomes 26.11.2004. lēmumu.

 

2010.gada 6.augustā Nr. 3-06/1268 Priekules novada dome pieprasīja sniegt precīzu informāciju par īpašumu zemes un ēku piederību Gramzdas ev.luter. draudzei uz 1940.gada 21.jūliju.    03.09.2010. Latvijas Valsts Vēstures Arhīva izziņa Nr.5-JP – 2207/1 „Papildināta 24.10.2008. arhīva izziņa Nr. 5-JP-6646 par ēkām ” apliecina, ka Gramzdas evanģēliski luteriskās draudzes īpašumā bijušas šādas ēkas: 3 koka dzīvojamās ēkas, apbūves platība 640 m², 2 mūra dzīvojamās ēkas, apbūves platība 264 m², 2 mūra dziļās kūtis (staļļi), apbūves platība 162 m² un 132 m², 1 koka klēts, 1mūra rija un piedarbi, 3 koka šķūņi, 1 mūra baznīca, 2 mūra pagrabi zem ēkām. Minētās ēkas atradās uz Gramzdas evaņģēliski luteriskās draudzes īpašuma zemes (Gramzdas mācītāja ferma).  

 Civillikuma 968.pants nosaka, ja uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu.  Baznīcas mūra ēka uzcelta uz Gramzdas evaņģēliski luteriskai draudzei piederošās zemes, ko apliecina 03.09.2010. Latvijas Valsts Vēstures Arhīva izziņa Nr. 5-JP – 2207/1 „Papildināta 24.10.2008. arhīva izziņa Nr. 5-JP-6646 par ēkām ”.

Dabā arhīva izziņā minētās ēkas/būves nav saglabājušās, saglabājusies mūra baznīca - tagad drupas.  

Likuma „Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” 10.pantā paredzēts, ja kulta, dzīvojamo vai citu ēku bijušais īpašnieks vai viņa īpašuma tiesību pārmantotāja − reliģiskā organizācija − noteiktajā termiņā nav pieteikušies vai nav pierādījuši savas īpašuma tiesības, minētās ēkas savā īpašumā pārņem valsts, nemainot kulta ēku statusu. Priekšrocības tiesības saņemt šīs ēkas lietošanā ir reliģiskajām organizācijām. Līdz 1940.gadam baznīcu lietojusi Gramzdas evanģēliski luteriskā draudze, ko apliecina Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 19.04.1995. Nr. 15-10/40 izziņa, līdz ar to Gramzdas evanģēliski luteriskai draudzei ir priekšrocības saņemt šo ēku (tagad drupas) lietošanā.

Starp Priekules novada pašvaldību un Gramzdas evanģēliski luterisko draudzi strīds par īpašuma mūra drupām, kas atrodas Gramzdas pag., Priekules nov. (bij. Gramzdas pag. Liepājas apriņķis) atdošanu nepastāv.

Gramzdas evanģēliski luteriskā draudze atbilst likuma “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” 6.panta nosacījumiem, jo padomju varas gados tā netika pārtraukusi reliģisko darbību un ir atjaunojusi savu juridiskas personas statusu, ko apliecina Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 19.04.1995. Nr. 15-10/40 izziņa. Līdz ar to tā ir tiesīga pretendēt uz 1940.gadā atsavināto īpašumu atgūšanu.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” 2.,5.,10.,pantiem, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.un 28.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 
1.      Atdot īpašumā Gramzdas evanģēliski luteriskai draudzei, reģistrācijas Nr.99500002555, piederošo īpašumu – baznīcas mūra drupas, kas atrodas uz zemesgabala „Gramzdas mācītāja ferma”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 2.      Piešķirt vienotu nosaukumu „Gramzdas mācītāja ferma”, Gramzdas evaņģēliski luteriskās draudzes, reģistrācijas Nr. 99500002555, īpašumam zemei un baznīcas mūra drupām.

 3.      Piešķirt atjaunojamai baznīcas mūra drupām adresi „Gramzdas evaņģēliski luteriskā   baznīca”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. saskaņā ar vietas situācijas plānu.

 4.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76.un 79. pantam šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

27.§ Par zemesgabala [:],Priekule, Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.

A[:] A[:] A[:] un I[:] M[:] P[:] pilnvarotās personas D[:] K[:], dzīvojošas [:], Saulaines, Priekules pag., 23.09.2010. iesniedza pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu atdalīt vienu zemes gabalu ~ 3000 m² platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādieties pēc kadastrālās uzmērīšanas) no īpašuma [:], Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā [:], un Priekules novada domes 15.10.2010. ierosinājums iegūt īpašumā zemesgabalu 1783 m² (vairāk vai mazāk, cik izrādieties pēc kadastrālās uzmērīšanas) ēkas Zviedru vārti 2, Priekule uzturēšanai .

Ēka Zviedru vārti 2, kadastra numurs [:], ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - Priekules pils vārti.

            1. Pēc Priekules pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr.1; 45.§) zemesgabals [:], Priekule, 36 361 m2 platībā, kadastra apzīmējums [:], atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijā.

2. Saskaņā ar Priekules pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijā jaunveidojamam zemesgabalam minimālā platība nav noteikta, noteikts, ka zemesgabala maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 60%.

3. Atdalāmo zemesgabalu platība ir 3000 m2 un 1753 m² (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā).

4. Zemes ierīcības likuma 3. pants norāda uz tiem gadījumiem, kad vietējas pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam izstrādā zemes ierīcības projektu.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 13 punktu , kas nosaka, ka pašvaldības pildot autonomās funkcijas drīkst noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību atbilstoši teritorijas plānojumam, Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošu) sadalīšanai, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1. Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam, kas atrodas [:], Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], sadalot nekustamo īpašumu trīs  (3) daļās, saskaņā ar pievienoto vietas situācijas plānu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.

2. Atdalāmajiem zemesgabaliem (apm. 3000 m² un 1753 m² platībā) zemesgabala ierīcības projektu izstrādāt uz saskaņota topogrāfiskā plāna (ne vecāka par 1 gadu).

3. Paliekošajam zemesgabalam - adrese [:], Priekule, Priekules nov.,  31 608 m² platībai  (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā) topogrāfisko plānu neizstrādāt.

4. Zemes ierīcības projektā norādīt zemes gabala platību m2, adresāciju, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, iespējamos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus-servitūtus un aizsargjoslas, atbilstoši Priekules pilsētas apbūves noteikumiem un Ministru kabineta noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.

5. Zemesgabala ierīcības projektu uzdot izstrādāt licencētai firmai (licence pievienojama zemes ierīcības projektam).

6. Zemesgabala ierīcības projektam jābūt saskaņotam ar Ministru kabineta noteikumos Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 20.punktā minētām institūcijām.

7. Pēc zemes ierīcības projekta akceptēšanas, uzdot nekustamo īpašuma speciālistēm sagatavot lēmumprojektu par adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, apgrūtinājumu uzlikšanu, kas tiek apstiprināti domes sēdē.

8. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

28.§ Par platības precizēšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu [:], kas atrodas [:], Priekule, Priekules nov.

Pamatojoties uz Priekules novada pasūtījumu, 2010.gada 30.augustā SIA „METRUM”, reģistrācijas Nr. 40003388748,  veica zemes vienības daļas   (daļa no [:], Priekule) kadastrālo uzmērīšanu.

Uz zemes vienības daļas ([:], Priekule)  atrodas Priekules novada pašvaldībai piederošas ēkas /būves – pirmsskolas izglītības  iestāde „Dzirnaviņas”.

2007.gada 19.jūlijā starp  D[:] K[:], per­so­nas kods [:], dzīvojo­šu  [:], Saulaine, Prie­ku­les pag., Priekules nov., kura rīkojas   saskaņā  ar A[:] A[:] Al[:] ([:]), dzimusi [:] Rī­gā, dzī­vo [:], ASV, un I[:] M[:] P[:] ([:]), dzi­mu­si [:], Rī­gā, dzī­vo­jo­ša [:] CA  [:], 06.06.2006. piln­va­ru, ko ap­lie­ci­nā­jusi zvē­ri­nāta no­tāre A[:] B[:], piln­va­ras reģ. Nr. 1199, un J[:] K[:] B[:], dzimis [:], Rīgā, dzīvojošs [:] New York , ASV, 2006.gada 31.jūlija Pilnvaru, ko apliecinājusi zvērināta notāre I[:] Ķ[:], pilnvara iereģistrēta ar Nr.15051, zemes nomas līgums Nr.132, par zemesgabala nomu ar kopējo platību 5486 m² (pirms uzmērīšanas). Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība ir 6008.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu , SIA „METRUM” reģistrācijas Nr.40003388748, zemes vienības daļa, kadastra apzīmējums 6415 006 0059 8008,  uzmērīšanas datiem, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1.                  Precizēt zemes vienības daļai, kadastra apzīmējums [:], pēc kadastrālās uzmērīšanas, kas atrodas [:], Priekule, Priekules nov., platību no 5486 m² uz 6008 m², saskaņā ar pielikumu mērogā 1:1000.

 2.                  Izdarīt  19.07.2007. Zemes nomas līgumā Nr.132. šādus grozījumus: 

Aizstāt visā līguma tekstā  skaitli  „5486” ar „6008 „ un vārdus  (pieci tūkstoši četri simti  astoņdesmit seši) ar vārdiem (seši tūkstoši astoņi ).

 3.                  Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.

 

29.§ Par adrešu piešķiršanu, precizēšanu adresācijas objektiem Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta (VZD) Kurzemes reģionālās nodaļas 16.08.2010.gada vēstuli Nr.10-03-K/61  (reģ.Nr.3-06/743 no 20.08.2010.) ar lūgumu pieņemt lēmumu par adrešu piešķiršanu adresācijas objektiem, kuri minēti vēstules pielikumā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, ir noteikts, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa un 6.2. apakšpunktu – katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi.

Augstāk minēto noteikumu 10.punkts nosaka, ka, ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi. Adresācijas objektā ar nosaukumu „[:]”, Kalētu pagastā, objekti ar kadastra apzīmējumu [:] un [:] ir funkcionāli saistītas, [:] un [:] ir funkcionāli saistīti, līdz ar to katram objektam atsevišķa adrese netiek piešķirta.

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 6.2. apakšpunktu, 10. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 
1.Piešķirt adreses sekojošiem adresācijas objektiem:

 

Nosaukums

 Objekta kadastra

 apzīmējums

Adrese

[:]

[:]

„[:]”, Kalētu pag., Priekules nov.

[:]

[:]

„[:]”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.

[:]

[:]

„[:]”, Kalētu pag., Priekules nov.

[:]

 

[:]

„[:]”, Kalētu pag., Priekules nov.

[:]

[:]

„[:]Kalētu pag., Priekules nov.

[:]

„[:]Kalētu pag., Priekules nov.

[:]

„[:]Kalētu pag., Priekules nov.

[:]

  2. Precizēt adreses:

 2.1. „[:]objekta kadastra apzīmējums [:] kods adrešu reģistrā – 103935846, uz „[:]”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov..

 2.2. „[:]”, objekta kadastra apzīmējums [:], kods Adrešu reģistrā – 103936028, uz „[:]”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.

30.§ Par adrešu piešķiršanu un precizēšanu adresācijas objektiem Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta (VZD) Kurzemes reģionālās nodaļas 16.08.2010. vēstuli Nr.10-03-K/61  (reģ.Nr.3-06/743 no 20.08.2010.) ar lūgumu pieņemt lēmumu par adrešu piešķiršanu un precizēšanu adresācijas objektiem, kuri minēti vēstules pielikumā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Saskaņā ar Virgas pagasta padomes 2007.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas stājušies spēkā 2007.gada 3.maijā, [:] atrodas Priekules nov., Virgas pag., Virgas ciema teritorijā un [:] atrodas Priekules nov., Virgas pag., Purmsātu ciema teritorijā.

Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa un 6.2. apakšpunkts – katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi.

Augstāk minēto noteikumu 10.punkts nosaka, ka, ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi. Adresācijas objektā ar nosaukumu „[:]”, Purmsātos, Virgas pagastā, objekti ar kadastra apzīmējumu [:] un [:] ir funkcionāli saistītas ar [:] ēku ar kadastra apzīmējumu [:], līdz ar to atsevišķa adrese netiek piešķirta.

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 6.2. apakšpunktu, 10. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1. Piešķirt adreses sekojošiem adresācijas objektiem:


Nosaukums

 Objekta kadastra

 apzīmējums

Adrese

[:]

[:]

„[:]”, Virgas pag., Priekules nov.

[:]

[:]

„[:]”, Virgas pag., Priekules nov.

[:]

[:]

„[:]”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.

[:]

[:]

„[:]”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.

[:]

[:]

„[:]”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.

[:]

[:]

„[:]”, Virgas pag., Priekules nov.

[:]

[:]

„[:]”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.

[:]

[:]

„[:]”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.

 2. Precizēt adresi- „[:]”, objekta kadastra apzīmējums [:], kods Adrešu reģistrā – 103820505, uz „[:]”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.

 3. Adresācijas objektam „[:]” ar kadastra apzīmējumu [:], jau ir reģistrēta adrese – „[:]”, Virga, Virgas pag., Priekules nov., kods Adrešu reģistrā – 104778128.

31.§ Par adrešu maiņu un piešķiršanu zemei un ēkām Priekule, Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas  16.08.2010. Nr.10-03-K/61 iesniegumu par adrešu  piešķiršanu zemei un ēkām.

Izvērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka uz zemes vienības [:] atrodas skola, darbmācības ēka un daudzfunkcionālā sporta halle.  Uz zemes vienības [:] atrodas poliklīnika, slimnīca, garāža, slimnīca,  morgs, katlu māja, caurlaižu ēka. Uz zemes vienības [:] atrodas dzīvojamā ēka, transformators, sūkņu stacija, centra savāktuve un darbnīca. Uz zemes vienības [:] atrodas sporta zāle un kafejnīca. Ēkas [:], [:], [:] un [:] ir funkcionāli saistītas un ēkām ir viens īpašnieks, tādēļ katrai ēkai netiek piešķirta sava adrese.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punktu, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi un 2.9.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1. Saglabāt adresi [:], Priekule, Priekules nov., ēkām skola, kadastra Nr.[:], darbmācības ēka, kadastra Nr.[:] un  sporta halle, kadastra Nr.[:], kas atrodas uz zemes vienības [:], Priekule, Priekules nov.

 2. Saglabāt adresi [:], Priekule, Priekules nov., ēkām poliklīnika, kadastra Nr.[:], slimnīca, kadastra Nr.[:], garāža, kadastra Nr.[:], ēkai slimnīca, kadastra Nr.[:], morgs, kadastra Nr.[:], katlu māja, kadastra Nr.[:] un caurlaides ēka, kadastra Nr.[:], kas atrodas uz zemes vienības [:], Priekule, Priekules nov.        

 3. Saglabāt adresi [:], Priekule, Priekules nov. ēkām dzīvojamā  ēka, kadastra Nr.[:], transformators, kadastra Nr.[:], transformators, kadastra Nr.[:], sūkņu stacija, kadastra Nr.[:], centra savāktuve, kadastra Nr.[:], darbnīca, kadastra Nr.[:],  kas atrodas uz zemes vienības [;], Priekule, Priekules nov.        

 4. Saglabāt adresi [:], Priekule, Priekules nov. ēkām sporta zāle, kadastra Nr.[:], kafejnīca, kadastra Nr.[:], kas atrodas uz zemes vienības [:], Priekule, Priekules nov.   

 5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no     tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

32.§ Par adrešu maiņu un piešķiršanu zemei un ēkām Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas  16.08.2010. Nr.10-03-K/61 iesniegumu par adrešu  piešķiršanu zemei un ēkām.

Izvērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka uz zemes vienības [:], Gramzdas pag., Priekules nov., atrodas viena dzīvojamā ēka, otra ēka nav dzīvošanai piemērota un tiek izmantota kā saimniecības ēka, uz zemes vienības [:], Gramzdas pag., Priekules nov. atrodas divas dzīvojamās ēkas, viena no tām ir jaunbūve un nav nodota ekspluatācijā. Uz zemes vienības [:], Gramzdas pag., Priekules nov., atrodas divas dzīvojamās ēkas, viena no tām ir jaunbūve un nav nodota ekspluatācijā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punktu, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi un 2.9.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 
1. Saglabāt adresi [:], Aizvīķi,  Gramzdas pag., Priekules nov., dzīvojamai ēkai kadastra Nr.[:] un dzīvojamai ēkai kadastra Nr.[:], kas atrodas uz zemes vienības [:] Gramzdas pag., Priekules nov.

 2. Saglabāt adresi [:], Gramzdas pag., Priekules nov., dzīvojamai ēkai kadastra Nr.[:] un dzīvojamai ēkai kadastra Nr.[:], kas atrodas uz zemes vienības [:] Gramzdas pag., Priekules nov.

 3. Saglabāt adresi [:], Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., dzīvojamai ēkai kadastra Nr.[;] un dzīvojamai ēkai kadastra Nr.[:], kas atrodas uz zemes vienības [;] Gramzdas pag., Priekules nov.

 4. Mainīt adresi zemei un  [:] ar kadastra Nr.[:], Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. no [:] uz [:], Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.


5. Mainīt adresi zemei un  ar kadastra Nr.[;], Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., no [:] uz [:], Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.

 6.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

33.§ Par adreses piešķiršanu dzīvokļa īpašumam „Liepu aleja 1-12”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/366 no 09.09.2010.) ar lūgumu pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu dzīvokļa īpašumam „Liepu aleja 1-12”, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ieskatoties Valsts Adrešu reģistrā, redzams, ka dzīvokļa īpašumam „Liepu aleja 1-12”, Kalētu pagastā, apzīmējums kadastrā 64649000053, nav reģistrēta adrese.

Dzīvokļa īpašums reģistrēts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.92 12. Īpašniece Kadiķe Vija.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, ir noteikts, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa.

             Pamatojoties uz iesniegumu, LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

Piešķirt adresi  dzīvokļa īpašumam ar nosaukumu „Liepu aleja 1-12”, apzīmējums kadastrā 64649000053, Kalētu pagastā, Priekules novadā – Liepu aleja 2A-12, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

34.§ Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu AS „Latvijas valsts meži” lietošanā esošām zemes vienībām Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi AS ”Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.40003466281, juridiskā adrese – [:], Rīga, iesniegumu ar Nr.4.1-1.2/0624/150/10/974 no 13.09.2010.(reģ.Nr.3-06/ 798 no 17.09.2010.) ar lūgumu piešķirt nosaukumu un noteikt zemes lietošanas mērķi lietošanā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:]- 74,8 ha, [:]- 21,4 ha, [:]- 1148,0 ha, [:]- 42,9, [:]- 21,2 ha, [:]- 6,4 ha, [:]- 350,7 ha, [:]- 778,3 ha. Kopējā platība 2443,70 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

AS „Latvijas valsts meži” Kalētu pagasta teritorijā lietošanā atrodas nekustamais īpašums ar nosaukumu „Valsts meži”, kadastra Nr.[:] ar kopējo platību 2443,70 ha.

Nekustamais īpašums sastāv no astoņām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:]- 74,8 ha, [:]- 21,4 ha, [:]- 1148,0 ha, [:]- 42,9, [:]- 21,2 ha, [:]- 6,4 ha, [:]- 350,7 ha, [:]- 778,3 ha.  

Pamatojoties uz iesniegumu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Piešķirt AS „Latvijas valsts meži” lietošanā esošajām nekustamā īpašuma „Valsts meži”, kadastra Nr.[:], Kalētu pag., Priekules nov., zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:]- 74,8 ha, [:]- 21,4 ha, [:]- 1148,0 ha, [:]- 42,9, [:]- 21,2 ha, [:]- 6,4 ha, [:]- 350,7 ha, [:]- 778,3 ha, nosaukumu -  „[:]” un noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

35.§ Par adreses piešķiršanu zemei un ēkām „[:]” Priekules pag. Priekules novadā.

Priekules novada dome izskatīja M[:] B[:]  07.10.2010.  iesniegumu par adreses piešķiršanu zemei un ēkām „[:]”, Priekules pag., Priekules nov.

Zemes lietojums „[:]” Priekules  pagastā Priekules novadā 7,30 ha platībā piekrīt pašvaldībai pamatojoties uz  Priekules pagasta padomes lēmumu 17.09.2008., protokola Nr. 9.1.§. Uz  zemes vienības  atrodas Priekules novada domei  piederoša ēka un būves.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punkts, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi un 2.6.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir novads, novada pagasts, ciems un viensēta, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Noteikt zemei un ēkai „[:]” Priekules pagasts Priekules novads, kadastra Nr.[:], 7,30 ha platībā  adresi – „[:]”,  Priekules pag., Priekules nov., LV-3434.

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

36.§ Par zemes platības noteikšanu I. K[:] piederošo ēku ”[:]”, Virgas pag., Priekules nov., uzturēšanai.

 Priekules novada dome izskatījusi I[:] K[:], iesniegumu (reģ.Nr. 3-13/396    no 29.09.2010.) ar lūgumu noteikt ēku ar nosaukumu „[:]”, Virgas pagastā, Priekules novadā, uzturēšanai nepieciešamo zemes platību.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Uz zemesgabala ar nosaukumu ”[:]”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], atrodas dzīvojamā māja ar piecām palīgēkām. Saskaņā ar mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma), kas izdota 13. septembrī 2010. gadā ar reģistrācijas Nr.1960, namīpašuma (ēku) īpašniece ir I[:] K[:], dzīvojoša Priekules novadā, Virgas pagasta „[:]”.

 Augstāk minētās ēkas atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes. Priekules novada dome 2010.gada 01. augustā ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar I[:] K[:] par zemes ar nosaukumu „[:]”  7,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980030101, iznomāšanu.

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta 1.punktu, kas nosaka, ka ierakstot saskaņā ar šā likuma 13.pantu zemesgrāmatā ēkas (būves), kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam pievienojams institūcijas lēmums par zemes gabala platību, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

            Noteikt zemes platību ēku ”[:]”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums [:], uzturēšanai 0,6 ha lielā platībā, saskaņā ar pievienoto zemes robežu skici.

37.§ Par statusa noteikšanu zemes vienībai [:], Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

Priekules novada dome izskatīja G[:] B[:] iesniegumu par statusa noteikšanu  zemes vienībai [:],  Gramzdas pag.,  Priekules nov.

Ar Gramzdas pagasta TDP 1991. g. 13. decembra 20. sasaukuma 12. sesijas lēmumu Nr. 54 P[:] P[:] piešķirta pastāvīgā lietošanā 5,0 ha zemes platība, piemājas saimniecības [:] izveidošanai. Ar Gramzdas pagasta padomes lēmumu, protokola  Nr.7, 21.05.2007.g. izbeigtas lietošanas tiesības P[:] P[:] uz zemes vienību  [:], Gramzdas pag., 0,3 ha platībā.

            Uz zemes vienības atrodas P[:] P[:] piederošas ēkas un būves.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas 1. punktam, kas nosaka, ka uz zemes reformas gaitā pašvaldībām piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai, noslēdzami zemes nomas līgumi.

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Zemes vienībai [:], Gramzdas pag., Priekules nov., 0,3 ha platībā noteikt zemes lietošanas statusu – pašvaldībai piekrītoša zeme.

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

38.§ Par zemes „[:]”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu z/s „[:]”.

Priekules novada dome izskatījusi z/s „[:]”, reģ.Nr.[:], īpašnieces L[:] K[:], adrese: „[:]”, Virgas pag., Priekules nov.,  iesniegumu ( 05.10.2010, reģ.Nr.3-13/401) ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „[:]” 2,3 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:], lauksaimnieciskajai izmantošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Augstāk minētais zemes gabals bija iznomāts J[:] E[:], dzīvojošam „[:]”, Virgā, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā pirmnomas personai. J[:] E[:] šā gada 24. septembrī iesniedza iesniegumu ar lūgumu lauzt zemes nomas līgumu.

Zemes vienība „[:]”, kadastra apzīmējums [:], ir pašvaldībai piekrītoša zeme, saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008.  lēmumu Nr.1.24 (protokols Nr.10).

Zemes gabals robežojas ar L[:] K[:] īpašumu „[:]”.

Z/s „[:]” specializējas piena lopkopībā un ir nepieciešama papildus ganību un lopbarību ieguves platības.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka, personiskās palīgsaimniecības un ganību zemes iznomā uz laiku līdz 5. gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz  iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada augstāk minētajiem lēmumiem, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Iznomāt z/s „[:]”, reģ. Nr.[:], Priekules novada, Virgas pagasta, „[:]”, zemi ar nosaukumu ”[:]” 2,3 ha lielā platībā ar kadastra apzīmējumu [:], palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3. Nomniekam viena mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks viena mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.