Aktualitātes
21.§ Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs

 Ir nepieciešams apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu izmaksas izglītības iestādēs, kur šo pakalpojumu sniedz Priekules novada pašvaldība.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt ēdināšanas maksu (euro par vienu porciju):

1.1.  Gramzdas pamatskolā

1.1.1.     Brokastis                                             0,15

1.1.2.     Pusdienas                                            1,00

1.1.3.     Pusdienas ar atlaidi                            0,65

1.1.4.     Launags                                              0,21

1.2.  Krotes Kronvalda Ata pamatskolā

1.2.1.     Brokastis                                             0,30

1.2.2.     Pusdienas (2.ēdiens un deserts)         0,75

1.2.3.     Pusdienas (zupa un deserts)               0,60

1.2.4.     Pusdienas (zupa)                                0,35

1.2.5.     Pusdienas (otrais ēdiens)                   0,50

1.2.6.     Pusdienas (deserts)                             0,25

1.2.7.     Launags                                              0,15

1.3.  Purmsātu speciālā internātpamatskolā

1.3.1.     Brokastis                                             0,40

1.3.2.     Pusdienas                                            0,60

1.3.3.     Launags                                              0,30

1.3.4.     Vakariņas                                            0,40

1.4.  Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas"

1.4.1.     Brokastis 1-2 g.veciem bērniem        0,28

1.4.2.     Pusdienas 1-2 g.veciem bērniem       0,71

1.4.3.     Launags 1-2 g.veciem bērniem          0,43

1.4.4.     Brokastis 3-6(7) g.veciem bērniem   0,36

1.4.5.     Pusdienas 3-6(7)g.veciem bērniem   0,85

1.4.6.     Launags 3-6(7) g.veciem bērniem     0,50

1.5.  Virgas pamatskolā

1.5.1.     Brokastis                                             0,28

1.5.2.     Pusdienas                                            0,57

1.5.3.     Pusdienas ar atlaidi                            0,43

1.5.4.     Pusdienas pirmsskolas grupām          0,43

1.5.5.     Launags                                              0,28

2.     Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.aprīli.

Lēmuma projektu nosūtīt: Gramzdas pamatskolai, Krotes Kronvalda Ata pamatskolai, Virgas pamatskolai, Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas" , finanšu nodaļai

22.§ Par 2015. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajam nodoklim sadales kārtības apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, Dziesmu un deju svētku likuma 9. panta otrās daļas 9. punktu, kas nosaka, ka valsts budžeta līdzekļi kārtējo Dziesmu un deju svētku starplaikā tiek izmantoti valsts mērķdotācijai kolektīvu vadītāju darba un sociālā nodokļa samaksai. Valsts mērķdotācijas apjoms 2015. gadā katrai pašvaldībai ir iekļauts likuma „Par valsts budžetu 2015. gadam” 10. pielikumā. Mērķdotācija tiek aprēķināta un sadalīta atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 25. septembra noteikumiem Nr.670.

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt šādu valsts 2015. gadam piešķirtās mērķdotācijas Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtību:

1.1.  valsts mērķdotācija tiek piešķirta Pašvaldības tautas mākslas kolektīviem, kuri uz valsts mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi ir iekļauti elektroniskajā datubāzē "Latvijas digitālā kultūras karte" un kuri:

1.1.1.     gatavo Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem atbilstošu repertuāru (koprepertuāru - kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri), piedalās novada un strapnovadu rīkotajos pasākumos, turpmāk – G1;

1.1.2.    saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, koklētāju ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) un 2014. gadā vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos, turpmāk - G2.

 

1.2.  Pašvaldība veic 2015. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Noteikumos noteiktā kārtībā, ņemot vērā:

1.2.1.   valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru Priekules Pašvaldībai 2015. gadam – 2584 eiro;

1.2.2.   G1 un G2 kolektīvu skaitu Pašvaldībā uz mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi;

1.2.3.   G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients 2.

1.3.  Piešķirtā valsts mērķdotācija tiek izlietota Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

 

2.     veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi:

Kolektīvs

Kolektīvu skaits Pašvaldībā

Valsts piešķirtā mērķdotācija (M) kolektīviem

Bāzes finansējuma (B) 1 kolektīvam aprēķins

Bāzes finansējums 1 kolektīvam noteiktajā periodā

Mērķdotācija 1 kolektīvam mēnesī

G1

3

€ 2214.72

B=M/ ΣG1

€ 738.24

€ 61.52

G2

1

€ 369.12

B=M/ ΣG2

€ 369.12

€ 30.76

 

 

3.     Izmaksāt valsts piešķirto mērķdotāciju vienu reizi mēnesī sekojošiem tautas mākslas kolektīvu vadītājiem:

 

Kolektīva nosaukums

Mērķdotācijas saņēmējs

(amats)

Mērķdotācija mēnesī

(darba alga un VSAOI)

G1  Kalētu pagasta Jauktais koris „KALĒTI”

diriģente

 

€ 61.52

G1 Priekules k/n SIEVIEŠU koris

diriģente

€ 61.52

G1Priekules k/n vidējās paaudzes deju kolektīvs „DUVZARE”

vadītāja

 

€ 61.52

G2 Priekules Kultūras nama Drāmas ansamblis

režisore

 

€ 30.76

 

Lēmums nododams:

1 eks.- kult. nodaļas vadītājam G.Venenam

1 eks.- finanšu nodaļai

23.§ Par dzīvokļa īpašuma Krasta iela 3 – 1, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64469000014 atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai

 2014.gada 22.jūnijā atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktam Priekules novada pašvaldībā saņemts A.Ž. iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/1156), dzīvojošs [dzīvesvieta] Bunkas pag., Priekules nov., kurā lūgts atsavināt pašvaldības dzīvokli Krasta iela 3 – 1, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

Ar 2014.gada 28.augustā Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.16, 25.§) nolemts nekustamo īpašumu Krasta iela 3 – 1, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīt zemesgrāmatā.

Nekustamais īpašums sastāv no: četristabu dzīvokļa ar kopējo platību 90,7 m2, un pie dzīvokļa piederošām 833/13489 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 64460050227001), no būves (kadastra apzīmējums 64460050240001), no būves (kadastra apzīmējums 64460050240002) no zemes (kadastra apzīmējums 64460050227), no zemes (kadastra apzīmējums 64460050239), no zemes (kadastra apzīmējums 64460050240).

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, LV – 3401 uz 2015.gada 21.janvāri dzīvokļa īpašuma Krasta iela 3 – 1, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64469000014 tirgus vērtību aprēķinājis EUR 2689 (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro ).

2015.gada 24. februārī pirmpirkuma tiesīgai personai A.Ž. saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešo daļu nosūtīts paziņojums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu par kopējo pārdošanas cenu EUR 2873,55 (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro un piecdesmit pieci euro centi), ko veido:

1) dzīvokļa īpašuma vērtība – EUR 2689;

2) izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – EUR 77,48, saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) izdevumi par ierakstīšanu zemesgrāmatā un datu aktualizāciju kadastrā – EUR 99,96, saskaņā ar Valsts zemes dienesta izrakstīto rēķinu;

4) valsts nodeva par kadastra izziņu EUR 7,11, saskaņā ar Valsts zemes dienesta rēķinu.

2015.gada 10.martā saņemts pirmpirkuma tiesīgās personas A.Ž. paziņojums/apliecinājums (reģ.Nr.2.1.4/480) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, kurā persona norāda, ka vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo īpašumu un lūdz apstiprināt norēķināšanās veidu – uz nomaksu viena gada laikā. Vienlaikus persona iesniegusi 2010.gada 19.jūnija Līgumu Nr.B2624, kas noslēgts starp SIA „Logu servisa centrs” un personu M.B personas kods [informācija nav izpaužama] par PVC konstrukcijas izgatavošanu un preces piegādi par līguma cenu EUR 627,03 (LS 440,68), lūdzot atlīdzināt izdevumus par īres līguma laikā veikto logu nomaiņu, kā arī fotogrāfijas un citus čekus par preču iegādi būvniecības veikalos.

            Priekules novada pašvaldība, izvērtējot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, konstatē, ka lūgums daļā par naudas līdzekļu atlīdzināšanu daļā par PVC logu nomaiņu ir noraidāms, sakarā ar to, ka no iesniegto dokumentu satura nav secināms, ka minētos maksājumus veicis pats īrnieks, kā arī no iesniegtajiem dokumentiem nav secināma radniecība starp līgumslēdzēju M.B. un pirmpirkuma tiesīgo personu (īrnieku) A.Ž. Priekules novada pašvaldībā arī nav informācijas par to, ka veiktos remonta darbus, tajā skaitā logu nomaiņu, īrnieks būtu saskaņojis ar pašvaldību.

Ņemot vērā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, šā panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, Priekules novada pašvaldība secina, ka tās rīcībā nav pierādījumi un normatīvajos aktos noteiktie un noteiktā kārtībā saskaņoti dokumenti, kas pieļautu, pamatojoties uz pirmpirkuma tiesīgās personas iesniegtajiem dokumentiem samazināt dzīvokļa īpašuma pārdošanas cenu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, ceturto daļu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.           Atsavināt pirmpirkuma tiesīgajai personai A.Ž., dzīvojošs [dzīvesvieta], Bunkas pag., Priekules novads, pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Krasta iela 3 – 1, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64469000014

2.           Noteikt, ka dzīvokļa īpašuma [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs [:], pārdošanas cena ir EUR 2873,55 (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro un piecdesmit pieci euro centi) bez PVN.

3.           Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgā persona par dzīvokļa īpašumu norēķinās ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.aprīlim, ikmēneša maksājumus veicot saskaņā ar šā lēmuma 1.pielikumā sastādīto grafiku.

4.           Noteikt, ka nomaksas pirkuma gadījumā pircējs maksā likumiskos procentus, kas ir 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas un par līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavēto dienu.

5.           Noteikt, ka īres līgumiskās attiecības par dzīvokļa īpašumu tiek izbeigtas ar brīdi, kad pircējs ir veicis pilnu pirkuma apmaksu un veicis īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā saskaņā ar pirkuma līgumu.

6.           Noteikt, ka pirkuma līgums noslēdzams septiņu dienu laikā no šā lēmuma paziņošanas dienas pircējam.

7.           Noteikt, ka gadījumā, ja pircējs atsakās noslēgt pirkuma līgumu, Priekules novada pašvaldības dome tiesīga pieņemt lēmumu par atsavināšanas procesa izbeigšanu un pirmpirkuma tiesīgai personai ir pienākums atlīdzināt izdevumus par nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs M.Baumanis.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums nododams:

1 eks.- Priekules novada pašvaldības atsavināšanas komisijai

1 eks- M.Baumanim

1 eks.- A. Ž.

24.§ Par nekustamā īpašuma ēkas (būves), „Zvani”, kadastra numurs 64985020120, Virgas pag., Priekules nov., otrās mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu

 Ar 2014.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.22, 32.§) pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums – ēka (būve) „Zvani”, kadastra apzīmējums 64985020120, Virgas pag., Priekules nov., pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu.

Ar 2014.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.22, 33.§) pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums – ēka (būve) „Zvani”, kadastra apzīmējums 64985020120, Virgas pag., Priekules nov., (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai – ar mērķi ēkas (būves) nojaukšana, otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli un  apstiprināta otrās mutiskās izsoles sākumcena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar noteikumu 3.2. punktu dalību izsolei pretendenti var pieteikt līdz 2014.gada 30.janvārim plkst.16:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas” un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā.

Priekules novada pašvaldības īpašumu un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2015.gada 02.februārī plkst.10:00 konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 8.1.2. punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Gadījumā, kad netiek pārsolīta nekustamā īpašuma sākumcena pirmajā izsolē, izsoles organizētājs var turpināt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā, rīkojot trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas, rīkojot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību, rīkot izsoli ar lejupejošu soli vai ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu, Izsoles noteikumu (apstiprināti 28.11.2014. Priekules novada pašvaldības domes sēdē (prot.Nr.22, 33.§)) 7.2.punktu,  32.panta otrās daļas  4.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atzīt nekustamā īpašuma ēkās (būves) „Zvani”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 502 0120, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.     Turpināt atsavināšanas procesu nekustamajam ēku (būvju) īpašumam ‘’Zvani’’, kadastra apzīmējums 64985020120, Virgas pag., Priekules nov., atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam, rīkojot rakstisku izsoli ar lejupejošu soli.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai  Virgas pagasta pārvaldes vadītājam

25.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Lielā iela 2, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0167, otrās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu

 Ar 2014.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.22, 29.§) Priekules novada pašvaldībai piederošā īpašuma Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0067 pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu

Ar 2014.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.23, 25.§) pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums  Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0067 (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināta otrās mutiskās sākumcena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar noteikumu 3.2. punktu dalību izsolei pretendentiem bija iespēja pieteikt līdz 2015.gada 16.martam, plkst.15:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas” un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā, kā arī pieejama Priekules novada pašvaldībā.

Priekules novada pašvaldības īpašumu un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2015.gada 17.martā plkst.10:00 konstatēja, ka otrā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 8.1.2. punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Gadījumā, kad netiek pārsolīta nekustamā īpašuma sākumcena otrajā izsolē, izsoles organizētājs var turpināt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā, rīkojot trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas, rīkojot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību, rīkot izsoli ar lejupejošu soli vai ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu, Izsoles noteikumu (apstiprināti 30.12.2014. Priekules novada pašvaldības domes sēdē (prot.Nr.23, 25.§)) 7.2.punktu,  32.panta otrās daļas  4.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt nekustamā īpašuma – Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0167 otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.      Izbeigt atsavināšanas procesu nekustamajam īpašumam Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0067.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, zināšanai galvenajai grāmatvedei A.Ķipstei

 

26.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Dālijas” Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 64820090032, pirmās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 Ar 2014.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.23, 27.§) nekustamais īpašums – „Dālijas”, kadastra numurs 64820090032, Priekules pag., Priekules novads, nodots atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Ar 2014.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.23, 28.§) apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar noteikumu 3.2. punktu dalību izsolei pretendentiem bija iespēja pieteikt dalību izsolei līdz 2015.gada 8.martam plkst.17:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas” un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā, kā arī pieejama Priekules novada pašvaldībā.

Priekules novada pašvaldības īpašumu un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2015.gada 9.martā plkst.10:00 konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 8.1.2. punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Gadījumā, kad netiek pārsolīta nekustamā īpašuma sākumcena pirmajā izsolē, izsoles organizētājs var turpināt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt nekustamā īpašuma „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 64820090032, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.      Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles

27.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 11, Priekulē, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0157, otrās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 Ar 2014.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.22, 30.§) Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 11, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0157, pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu.

Ar 2014.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.23, 24.§) pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums – Parka iela 11, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0157 (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināta otrās mutiskās izsoles sākumcena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar noteikumu 3.2. punktu dalību izsolei pretendentiem bija iespēja pieteikt līdz 2015.gada 12.martam plkst.15:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas” un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā, kā arī pieejama Priekules novada pašvaldībā.

Priekules novada pašvaldības īpašumu un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2015.gada 13.martā plkst.10:00 konstatēja, ka otrā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 8.1.2. punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Gadījumā, kad netiek pārsolīta nekustamā īpašuma sākumcena otrajā izsolē, izsoles organizētājs var turpināt atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā, rīkojot trešo izsoli ar augšupejošu soli, rīkojot trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas, rīkojot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību, rīkot izsoli ar lejupejošu soli vai ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu, Izsoles noteikumu (apstiprināti 30.12.2014. Priekules novada pašvaldības domes sēdē (prot.Nr.23, 24.§)) 7.2.punktu, vai 32.panta otrās daļas  4.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atzīt nekustamā īpašuma Parka iela 11, Priekulē, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0157, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2. Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

28.§ Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Parka iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 64150030043, 1261 m2 platībā

 Ar 2014.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.20, 6.§) nekustamais īpašums Parka iela 3, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150030043, 1261 m2 platībā (turpmāk nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ar 2014.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.23, 26.§) apstiprināta nekustamā īpašuma – pārdošanas cena 3656,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti piecdesmit seši euro un nulle euro centi) un apstiprināti izsoles noteikumi.

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks fiziskā persona G. E., personas kods [informācija nav izpaužama], deklarētā  dzīvesvieta [dzīvesvieta], Priekule, kas nosolīja nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu 3656,00 EUR.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 30.12.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.23, 26.§) 4.4.punktu ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts ar vienīgo dalībnieku par nosacīto cenu (izsoles sākuma cenu).

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā, no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma naudas summa saskaņā ar šā likuma 16.pantu tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo un otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt 2015.gada 11.marta Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 3, Priekule, Priekules nov., ar kadastra numuru 64640030043, 1261 m2 platībā pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.     Noslēgt pirkuma līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Parka iela 3, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640030043, 1261 m2 platībā par pirkuma līguma cenu 3656,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti piecdesmit seši euro un nulle euro centi) ar G. E. 7 (septiņu) dienu laikā pēc pilnas pirkuma apmaksas veikšanas;

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai A.Mickus sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

G. E., dzīvo [dzīvesvieta], Priekule, Priekules novads LV-3484,

  Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai,

 Atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

29.§ Par Priekules pagastā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanas uzkrājumu nodošanu SIA „Priekules nami”

 2014.gada 30.decembrī Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.22, 16.§) „Par Priekules pagastā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA „Priekules nami”.

 

            Nekustamā īpašuma nodošana ir veikta, ir sakārtota informācija par apsaimniekošanas uzkrājumiem Priekules pagasta dzīvojamām mājām. Kopējā nododamā summa ir EUR 17228.15

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3. un 6.punktu,  atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Nodot SIA „Priekules nami”, reģ. Nr.42103020465, adrese: Ķieģeļu iela 2a, Priekule dzīvojamo māju Priekules pagastā apsaimniekošanas uzkrājumu kopsummā EUR 17228.15 saskaņā ar 2.pielikumu.

 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi A.Cīrulis.

 

Pielikumā: 2.pielikums-  Priekules pagasta dzīvojamo māju apsaimniekošanas uzkrājumu saraksts uz 1 lp.

30.§ Par Dzīvojamās telpas maiņu

 1. 2015.gada 12.martā Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemti G. O. p/k.[:] un A.B. p/k.[:] iesniegumi ar lūgumu atļaut veikt dzīvokļu [adrese] un [adrese] apmaiņu Gramzdā, Priekules nov., LV-3486.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvoklis [adrese] ir 3-istabas dzīvoklis ar kopējo platību 73,00 m²,tai skaitā apdzīvojamā platība 43,80 m².

2.2. Dzīvoklis [adrese] ir 1-istabas dzīvoklis ar kopējo platību 33,20 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 15,00 m².

2.3. Esošie īrnieki dzīvokļos ir ieguldījuši savus līdzekļus tos izremontējot un savedot  dzīvošanai derīgā kārtībā. Atļaut veikt dzīvokļu apmaiņu īrniekiem savstarpēji vienojoties.

 

3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.’’

Pamatojoties uz likumu ‘’Par dzīvojamo telpu īri’’ 15.pantu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut G. O. un A. B. veikt dzīvokļa [adrese], Gramzdas pag. un [adrese], Gramzdas pag., apmaiņu.

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa , ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. G.O. un A. B. Dzīvojamās telpas īres  līgums Gramzdas pagasta pārvaldē noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā G.O. un A.B. vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes sēdes lēmums par dzīvokļa maiņu zaudē spēku.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums paziņojams: G.O.un ,A.B., Gramzdas pagasta pārvaldei, iedzīvotāju reģistrācijas speciālistei

 

31.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra lēmumā (prot. Nr.7, 7§) „Par Priekules novada teritorijas plānojuma 2014-2026 izstrādi

 Priekules novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026. izstrāde uzsākta atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra lēmumam (prot. Nr.7,7.§).

Priekules novada Attīstības programma 2013-2019, norāda uz nepieciešamību saglabāt kvalitatīvu vides stāvokli, tai skaitā veikt NATURA 2000 teritorijas „Ruņupes ieleja” aizsardzības plāna izstrādi, lai teritorijas plānojumā noteiktu atļautās izmantošanas veidus un teritorijas.

2013.gada oktobrī Priekules novada pašvaldības dome Dabas aizsardzības pārvaldei iesniedza dabas lieguma „Ruņupes ieleja” Dabas aizsardzības plāna izstrādes priekšlikumu. Sadarbībā ar nodibinājumu „Latvijas Dabas fonds” daļa no nepieciešamiem līdzekļiem tika piesaistīti no Latvijas Vides aizsardzības fonda dotācijām projektu konkursā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē"  un šobrīd tiek izstrādāts Dabas lieguma „Ruņupes ieleja” dabas aizsardzības plāns. Bija plānots darbu paveikt līdz 2014.gada beigām, bet nodibinājums „Latvijas dabas fonds” 2014.gada decembrī lūdza pagarinājumu plāna izstrādei līdz 2015.gada 31.martam. Lūgums pamatots ar to, ka dabas vērtību inventarizācijas laikā dabas liegumā „Ruņupes ieleja” dabas vērtības tika konstatētas lielākā platībā un daudzumā, nekā tas sākotnēji prognozēts.

            Lai integrētu Dabas lieguma „Ruņupes ieleja” dabas aizsardzības plānu Priekules novada teritorijas plānojumā, tā izstrādi nepieciešams turpināt 2015.gadā.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Veikt sekojošas izmaiņas Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra lēmuma (prot.Nr.7,7.§). „Par Priekules novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.izstrādi:

 

Lēmuma nosaukumā un tekstā aizstāt skaitļus 2014.-2026.ar skaitļiem 2015.-2026.

 

Lēmums nododams:

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam Modrim Baumanim

telpiskās attīstības plānotājai Dainai Fominai

32.§ Par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026. gadam 1. redakcijas nodošanu apspriešanai

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 78., Ministru kabineta 2013.gada 31.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” , atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Nodot publiskai apspriešanas un atzinumu saņemšanai Priekules novada teritorijas plānojumu 2015.-2026.gadam 1.redakciju.

2.      Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2015.gada 31.marta līdz 2015.gada 7.maijam.

3.      Paziņojumu par Priekules novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas publisko apspriešanu publicēt laikrakstā ‘’Kursas laiks’’ un ievietot Priekules novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekulesnovads.lv.

4.      Ar Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam 1.redakcijas elektronisko versiju var iepazīties: http://failiem.lv/u/qjazcml
 un Priekules novada bibliotēkās. Ar plānojuma papīra versiju darba laikā var iepazīties Priekules novada pašvaldības domē pie sekretāres.

5.     Priekšlikumus Priekules novada teritorijas plānojumam 2015.-2026.gadam var iesniegt rakstiski Priekules novada pašvaldības domē, pagastu pārvaldēs vai elektroniski ap@priekulesnovads.lv

6.      Šo lēmumu divu nedēļu laikā elektroniski nosūtīt VARAM un Kurzemes Plānošanas reģionam.

7.      Elektroniskus paziņojumus par teritorijas plānojuma 1. Redakcijas apspriešanu nosūtīt tām institūcijām un pašvaldībām, kuras var ietekmēt plānojuma risinājumi: Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, VAS „Latvijas valsts ceļi”, Valsts meža dienests, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, Satiksmes ministrija, Koncerns Latvijas dzelzceļš, Kurzemes plānošanas reģions, Aizputes novada dome, Durbes novada dome, Grobiņas novada dome, Rucavas novada dome, Vaiņodes novada dome.

8.     Par lēmuma izpildi atbildīgs Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs Modris Baumanis.

 

Lēmums nododams:

Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam Modrim Baumanim- sagatavot vēstules laikrakstam un institūcijām.

telpiskās attīstības plānotājai Dainai Fominai

33.§ Par Priekules pilsētā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA „Priekules nami”

 Priekules novada pašvaldībai pieder nekustamais ēku īpašums Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 506 0004, kas sastāv no vienas ēkas  (kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001), kas saistīta ar zemes gabalu Aizputes iela 4B, Priekule, Liepājas raj., kadastra numurs 6415 006 0056 un, kas pieder privātpersonai. Ēku īpašums (turpmāk – īpašums) reģistrēts Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000435046. Īpašums atrodas tiešā Priekules novada pašvaldības apsaimniekošanā.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanu Priekules pilsētā nodrošina un veic Priekules novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Priekules nami”, (turpmāk – kapitālsabiedrība) kuras rīcībā ir īpašumu apsaimniekošanai nepieciešamie materiāli un resursi.

Priekules novada pašvaldība par lietderīgu uzskata īpašuma nodošanu apsaimniekošanai pašvaldības kapitālsabiedrībai, pamatojoties uz šādiem apsvērumiem:

[1] Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībai, pildot savas funkcijas, ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,  15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, šā panta trešā daļa nosaka, ka: no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.

[2] Izvērtējot īpašuma apsaimniekošanas funkciju nodošanu Priekules novada pašvaldības kapitālsabiedrībai, nav konstatējami Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.otrajā un trešajā daļā minētie pārvaldes uzdevuma deleģēšanas ierobežojumi privātpersonai, kā arī kapitālsabiedrība, kurai apsaimniekošanas funkcija tiek deleģēta atbilst 42.panta deleģēšanas nosacījumiem privātpersonai.

[3] Nekustamā īpašuma nodošanai ir veikta inventarizāciju, sagatavota informācija par nododamo inventāru un saistībām.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 1.daļas 1.un 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Nodot apsaimniekošanā Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 506 0004, pašvaldības kapitālsabiedrībai  SIA „Priekules nami”, reģ.Nr.42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules nov. ar 2015.gada 1.jūniju.

2.     Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei līdz 2015.gada  1.maijam paziņot visiem Aizputes ielas 6, Priekule, Priekules nov., telpu nomniekiem par īpašuma apsaimniekošanas funkcijas nodošanu pašvaldības kapitālsabiedrībai un īpašuma apsaimniekotāja maiņu.

3.     Nekustamo īpašuma un saistību nodošana tiek veikta līdz 11.05.2015., sastādot divpusējus aktus.

4.     Noslēgtajos nomas līgumos sākot ar 2015.gada 1.jūniju visa informācija par iznomātāju attiecināma uz SIA “Priekules nami”.

5.     Noteikt, ka SIA “Priekules nami” nomas līgumus ar nomniekiem sakārto līdz 01.06.2015.

6.     Noteikt, ka nomas maksu un pārējos maksājumus nomnieki, sākot ar 01.06.2015. kārto ar SIA “Priekules nami”.

 

Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors A.Razma.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

SIA „Priekules nami”, reģ.Nr. .42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule,

Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam;

Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļas vadītājai P.Andersonei.

34.§ Par 05.05.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/18-2010 termiņa pagarināšanu M.R. par daļu no zemes „Mazā zeme”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts M. R., dzīvojošas [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., 18.02.2015. iesniegums ar lūgumu pagarināt 05.05.2010.zemes nomas līguma ar Nr.3-36/18-2010 termiņu par daļu no zemes vienības „Mazā zeme” 2,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0063, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2010.gada 05.maijā starp Priekules novada pašvaldību un M. R. noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/18-2010 par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Mazā zeme” 2,5 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0063, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš ir līdz 30.04.2015.

Nekustamais īpašums “Mazā zeme”, kadastra nr.6464 001 0063, 26,8277 ha kopplatībā, Kalētu pagastā, piekrīt pašvaldībai.

M. R. iesniegumā min, ka vēlas arī turpmāk nomāt šo zemes vienības daļu.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 05.05.2010. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/18-2010, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un M. R., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2020.gada 30.aprīlim.

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot Kalētu zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem 05.05.2010. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/18-2010   atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. M. R.,[dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., LV3484;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

35.§ Par adreses „Āres”, Kalētu pagasts, Priekules novads, likvidēšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 04.03.2015. iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par adreses „Āres”, Kalētu pagasts, Priekules novads, adreses klasifikatora kods 103935895, likvidēšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Valsts adrešu sistēmā ir reģistrēta adrese- „Āres”, Kalētu pagasts, Priekules novads, adreses klasifikatora kods 103935895. Adrese piesaistīta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0166, Kalētu pagastā.

Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta, 2.9.apakšpunkts- dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, 2.10.apakšpunkts- apbūvei paredzēta zemes vienība.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0166 nav apbūvēta.

Atbilstoši augstāk minēto noteikumu 30.punktam – adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā.

 

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu, 44.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Likvidēt  adresi „Āres”, Kalētu pagasts, Priekules novads, adreses klasifikatora kods 103935895.

2.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. - kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā, nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1eks.- Kalētu pagasta pārvaldei.

36.§ Par nekustamā īpašuma „Papardes”, Kalētu pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 25.02.2015. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/378, par nekustamā īpašuma „Papardes”, kadastra Nr. 6464 004 0043, Kalētu pagastā, Priekules novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Papardes”, kadastra Nr.6464 004 0043, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0043 0,55 ha platībā. Uz tās atrodas daudzdzīvokļu (7 dzīvokļu) māja, kurā visi dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”.

Dzīvojamā māja „Papardes” un palīgēka atrodas pašvaldības bilancē un valdījumā.

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.11, 5.§ „Par lauku apvidus zemes piekritību Kalētu pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0043 ir pašvaldībai piekrītoša. Zemes vienība ir instrumentāli uzmērīta.

Pamatojoties uz LR 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, LR 01.12.2005. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta pirmo daļas 1.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina: nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts, LR 30.01.1997. likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 40.pantu, kas nosaka, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošos privatizētos dzīvokļus var ierakstīt zemesgrāmatā tikai tad, ja atbilstoši šim likumam zemesgrāmatā ierakstīta dzīvojamā māja un pievienota dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņa par dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļu īpašumos, 41.pantu- valsts un pašvaldību daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošais privatizētā dzīvokļa īpašums ierakstāms zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda likumā noteiktajā kārtībā, 42.pantu- šā likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz dokumentu, ko iesniegusi attiecīgā dzīvokļu privatizācijas komisija, zemesgrāmatā ierakstāmi arī dzīvokļi, kas privatizēti atbilstoši likumiem "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju", "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" vai citiem likumiem, LR 21.06.1995. likuma „ Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu- ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu „Papardes”, kadastra Nr.6464 004 0043, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0043  0,55 ha platībā, dzīvojamās ēkas un kūts, uz pašvaldības vārda.

2.     Pilnvarot Kalētu pagasta zemes lietu speciālisti Marinu Kokovihinu, personas kods 121070-11905, veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

3.     Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai

2 eks. Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai

37.§ Par nomas līguma pagarināšanu uz daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki ” , Bunkas pag., Priekules novadā ar A.S.

 2015.gada 19.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/149) Priekules novada pašvaldībā saņemts  A. S., dzīvojoša [dzīvesvieta], Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr.3-36/20-2010 uz iznomāto daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 006 0107, 6.00 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Nomas līgums ar A. S. reģistrēts 26.05.2010. ar Nr. 3-36/20-2010. Nomas līguma beigu termiņš 26.05.2015. Uz minēto zemes vienību A. S. nav nodokļa parādu.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6.punktu , atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. S.,  personas kods[:],  uz daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 006 0107, 6.00 ha platībā, (3.pielikums), personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nosakot:

- nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2015.gada 27.maija  līdz 2020.gada 31. maijam,

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. S. :[dzīvesvieta] , Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446

1 eks. Bunkas pagasta zemes lietu speciālistei

38.§ Par nosaukuma [adrese] un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu I.A.G. mantotai zemes vienībai Bunkas pag., Priekules nov.

  2015.gada 19.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/341) Priekules novada pašvaldībā saņemts  I. A. G., personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Rīgā, iesniegums ar lūgumu piešķirt mantotai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0050 nosaukumu [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā un noteikt zemes lietošanas mērķi.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 18.12.2014. Centrālās zemes komisijas lēmumu (atzinumu)  Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Nr.9778 I. A. G. atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Bunkas pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0050.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

             Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, kas sastāv no Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Bunkas pagasta padomes 16.08.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Bunkas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.       Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0050 nosaukumu [adrese], Bunkas pag., Priekules nov.

2.       Noteikt zemes vienībai [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 1 eks.-  I. A. G., [dzīvesvieta], Rīga,LV-1083

  1 eks.- Bunkas pagasta zemes lietu speciālistei

39.§ Par zemes „ Rūķīši ”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu I.B.

 2015.gada 04.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/438) Priekules novada pašvaldībā saņemts I. B. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Rūķīši” 0.19  ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0298, Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

             Ar I. B. 12.06.2014. noslēgts nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgums Nr. 2.3.9/6, kurā uz pirmpirkuma tiesību pamata I.B. pērk Priekules novada pašvaldībai piederošo īpašumu [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums[:], sastāvošu no zemes gabala ar kadastra Nr.[:]0.19 ha platībā, viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējums [:] un palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu [:].

 Ēkas un zeme ierakstītas Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 194 uz Priekules novada pašvaldības  vārda.

Nomas līgumu I. B. ar Priekules novada pašvaldību uz minēto zemes vienību nav slēdzis. I. B. minētajā īpašumā ir deklarējis savu dzīvesvietu, kā arī tur dzīvo.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                         Iznomāt I. B. , personas kods[:] , zemi ar nosaukumu Rūķīši, apzīmējums kadastrā 6446 001 0298  0.19 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.04.2015. līdz nekustamā īpašuma nostiprināšanai zemesgrāmatā uz I. B.vārda, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici (4.pielikums).

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.     Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I. B.: [dzīvesvieta],  Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei

40.§ Par zemes ierīcības projekta „Birztalas”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Birztalas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 007 0066, sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Birztalas” Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.121, īpašnieks Liepājas rajona Durbes pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība „Austrumi”.

Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumu Nr.23, 75.§ pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Birztalas” , Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma ”Birztalas”, Bunkas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr.6446 007 0066, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

 Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma ”Birztalas”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” un Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”.

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.punktu un 11.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Birztalas” Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 007 0066 , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0066  sadalīšanai.

2.     Atļaut veikt zemes vienības ”Birztalas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 007 0066 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 6.60 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.2.

3.     Plānotajai zemes vienībai Nr.1 1.50 ha platībā atstāt nosaukumu „ Birztalas”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.     Atdalītajam zemes gabalam 6.60 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Birztalnieki” un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 .

5.     Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

                                                     

  Lēmums izsūtāms:

1 eks. z/s Austrumi : „Austrumi”, Durbes pag., Durbes novads, LV- 3440

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”: Graudu iela27/29 -315, Liepāja, LV-3412

Pasākumu kalendārs
Aprīlis, 2020
POTCPkSSv
12345
6789101112
131415161719
2021222326
27282930