Aktualitātes
277. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.277            

          (protokols Nr.7,  38.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 2.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (ind.2.1.5/18/871-S) ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvoklis XX nav apdzīvots un nav nepieciešams pašvaldībai;

2.2. XX dzīvokli ir apsekojusi;

2.3. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz divistabu dzīvokli XX ar kopējo platību 43,13 m², tai skaitā dzīvojamā platība 26,38 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

 

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

278. Par vienreizēja materiāla pabalstu piešķiršanu politiski represētajām personām

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.278            

          (protokols Nr.7,  39.punkts)

 Par vienreizēja materiāla pabalstu piešķiršanu politiski represētajām personām  

 

Ir ierosināts piešķirt materiālu pabalstu EUR 20.- Priekules novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un pastāvīgi dzīvojošām politiski represētajām personām vienu reizi gadā – uz Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu (14. jūnijs).

Materiāla pabalsta summa ir iekļauta Priekules novada pašvaldības 2018.gada budžetā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piešķirt materiālu pabalstu EUR 20.00 (divdesmit euro) vienai personai Priekules novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un pastāvīgi dzīvojošām politiski represētājām personām saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pielikumu.

 

Izsūtāms: Fin.nod.

PIELIKUMS

279. Par grozījumiem Priekules novada administratīvās komisijas sastāvā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.279            

          (protokols Nr.7, 40 .punkts)

 Par grozījumiem Priekules novada administratīvās komisijas sastāvā

 

            Priekules novada pašvaldības administratīvas komisijas sastāvu nepieciešams papildināt ar vienu komisijas locekli.

            XX ir piekritusi pildīt komisijas locekļa pienākumus.

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Priekules novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikuma 4.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt XX par Priekules novada administratīvās komisijas locekļi ar 2018.gada 1.jūniju.

 

Izsūtāms:XX, Administratīvā komisija

280. Par pilnvarojumu projektā “Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” Nr.4.3.1.0/18/A/016

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.280            

          (protokols Nr.7, 41 .punkts)

 Par pilnvarojumu projektā “Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” Nr.4.3.1.0/18/A/016

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde 2018.gada 31.janvārī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” kā  projekta iesniedzēja projekta iesniegumu Nr.4.3.1.0/18/A/016 “Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir lūgusi norādīt pilnvaroto personu, kas tiesīga parakstīt līgumu par projekta “Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” īstenošanu, kā arī apstiprināt un parakstīt visus ar projektu saistītos dokumentus (t.sk. maksājuma pieprasījumus).

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  3 (Ruta Balode, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Priekules nami”, reģ.Nr. 42103020465, adrese: Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules novads, valdes locekli ARTU BRAUNU parakstīt līgumu par projekta “Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” Nr.4.3.1.0/18/A/016 īstenošanu, kā arī apstiprināt un parakstīt visus ar projektu saistītos dokumentus (t.sk. maksājuma pieprasījumus).

 

 

Lēmums izsūtāms: SIA “Priekules nami”

 

281. Par nekustamā īpašuma “Garozas”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.281            

          (protokols Nr.7, 42 .punkts)

Par nekustamā īpašuma “Garozas”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Garozas”, Kalētu pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu tika konstatēts, ka:

           Ar 2018.gada 29.marta pašvaldības lēmumu Nr.147, protokols Nr.5, nekustamais īpašums “Garozas”, kadastra Nr. 6464 005 0006, Kalētu pagastā nodots atsavināšanai.

            2018.gada 22.maijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.41703000843, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 8-10, Rīga, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Garozas”, t.sk. mežaudzes, Kalētu pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6464 005 0006, tirgus vērtība uz 2018.gada 17.maiju ir EUR 28 900 (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti eiro), t.sk. mežaudzes vērtība ir EUR 15 800(piecpadsmit tūkstoši astoņi simti eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir EUR 29 510 (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti desmit eiro), ko veido:

1) noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – EUR 28 900 (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti eiro);

2) izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – EUR 360.00 (trīs simti sešdesmit eiro) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) izdevumi par meža inventarizāciju- EUR 250.00 (divi simti piecdesmit eiro).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Garozas”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 005 0006,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu EUR 29 510 (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti desmit eiro).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Garozas”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 005 0006, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Kalētu pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

282. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.282            

          (protokols Nr.7,  43.punkts)

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 23.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (ind.2.1.5/18/1007-S) ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX deklarējusi dzīvesvietu XX.

2.2. Dzīvoklis ir nepieciešams, jo XX strādā XX, ģimenē ir divi nepilngadīgi bērni.

2.3. XX ar dzīvokļa stāvokli ir iepazinusies un kosmētisko remontu apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX  uz 4 (četristabu) dzīvokli XX.

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar Bunkas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone.

 

Lēmums izsūtāms: Bunkas pagasta pārvaldei, XX

283. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalētu mežs”, Kalētu pagasts, Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.283            

          (protokols Nr.7,  44.punkts)

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  “Mazkalētu mežs”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2018.gada 29.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.113 nekustamais īpašums “Mazkalētu mežs”, Kalētu pag., Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2018.gada 29.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.114 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 11 480 EUR.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks SIA “Latvijas Finieris Mežs”, Reģ.Nr.40003916891, juridiskā adrese, Lignuma iela 2, Rīga, LV – 1016, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 11 480 EUR.

Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumu Nr.114 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2018.gada 29.maija Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkalētu mežs”, Kalētu pag., Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 11 480 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit euro)

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. “Latvijas Finieris Mežs” pārstāvim;

2.Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3.Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

284. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 31.maijā                                                                                                                                  

Nr.284            

          (protokols Nr.7,  45.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 23.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/18/841-S) ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā uz dzīvokli XX.

 

2.  No Priekules novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas tika konstatēts:

2.1. XX, p.k. XX, deklarētā dzīvesvieta ir XX.

2.2. XX ar Priekules novada pašvaldības domes 24.04.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 49.§) atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanā un ir reģistrēta ar kārtas Nr.1.

2.3. Dzīvoklis XX ir brīvs no 27.05.2018.

2.4. XX dzīvokli ir apsekojusi.

 

3. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta trešo daļu un Priekules novada pašvaldības domes 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.16 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 3.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz vienistabas dzīvokli XX ar kopējo platību 28,9 m², tai skaitā dzīvojamā platība 15,90 m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

 

4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Adminstratīvajā tiesā.

 

6. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

Pasākumu kalendārs